Bağkur'dan Ve SGK'dan Birlikte Maaş Alınabilmesi


-TÜRK MİLLETİ ADINA-

GEREKÇELİ KARAR

T.C.

KONYA

4. İŞ MAHKEMESİ

ESAS NO                  : ……../……Esas

KARAR NO              : ……./…….

 

HAKİM                       : B……. D…… 

KATİP                       : A….F…. Ö……

 

DAVACI                    : R……. A…….

VEKİLİ                       : Av. NAZMİYE KUTLUĞ GÖMCELİ - Kürden Mah. Yeni Meram             Cad. No: 254 ... Meram/ KONYA

DAVALI                     : S……. G….. K……. B……

VEKİLİ                       : Av. H……Ö….. Ç……

DAVA                         : İş (Kurum İşleminin İptali İstemli)

DAVA TARİHİ          : …./…./…….

KARAR TARİHİ      : …/…./…….

                        Mahkememizde görülmekte bulunan iş bu davanın yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili …./…../…… havale tarihli dilekçesi ile; müvekkili davacının murisi M….. K…….'dan hak sahipliği sıfatı ile SGK'ya kayıtlı olduğunu, 1479 sayılı yasa uyarınca sigortalı olan babasının Şubat 1984 tarihinde vefatı ile …./…./…… tarihinde emekli maaşı bağlandığını, ayrıca müvekkili olan eşi Y….. A…….'in 1998 tarihinde vefat etmesi üzerine Emekli Sandığı iştirakçisi eşinden dolayı da ölüm aylığına hak kazandığını ve…./…./…….tarihinde müvekkilinin eşinden dolayı da aylık bağlandığını, kurumca …../…./……..-…./…./……. tarihleri arasında aylık gelir tutarının brüt asgari ücretin üzerinde olması sebep gösterilerek yersiz ödenen aylıkların geri alınmasına ilişkin ……………. TL tutarında borç tahmil edildiğini, kurum işleminin yersiz olduğunu, SGK'nın 4028507 sayılı 21/03/2017 tarihli yazısıyla …/…./…….-…./…./…….. tarihleri arasında müvekkilinin aylık gelir tutarının brüt asgari ücretin üzerinde olması sebep gösterilerek yersiz ödenen aylıkların geri alınmasına ilişkin ………….. TL tutarında müvekkiline tahmil edilen borca ilişkin kurum işleminin iptaline ve yapılan kesintilerin kesinti tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili …../…../…….. havale tarihli cevap dilekçesi ile; kurumca yapılan işlemlerin usul ve yasaya uygun olduğunu, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

SGK İl Müdürlüğünden davacının murisi olan babası M…..K…..'ın sicil dosyası, eşi Y….. A…….'in sicil dosyası, aylığının kesilmesine ilişkin kurum işlemi, davacıya çıkarılan borca ilişkin bilgi ve belgeler celbedilmiş, tarafların ibraz ettikleri delil ve belgeler dosya kapsamına alınmış, bilirkişi S…… Ü…….'den …/…./…….tarihli rapor aldırılmıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve tüm dosya münderacatına göre; taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının 5434 sayılı kanun kapsamında eşinden dolayı dul ve yetim ölüm aylığı almakta iken …/…/…….tarihinde vefat eden Esnaf Bağ-Kur sigortalısı babası M…. K…..’tan dolayı bağlanan ölüm aylığının kesilip kesilmeyeceği hususuna ilişkin olup, davacının müteveffa eşi Y….. A…….den dolayı 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında dul-yetim aylığı almakta iken 1479 sayılı (Esnaf) Bağ-Kur sigortalısı babası M…..K…..’tan dolayı …./…/……. tarihinden itibaren bağlanan ve …/…./…… tarihine kadar kurumca nizasız ödenen ölüm aylığının …./…./…… tarihinden itibaren kesilip kesilmeyeceği konusunda olup, davanın yasal dayanağı 5510 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi gereğince, mülga 1479 sayılı Kanunun 02.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4956 sayılı yasanın 23. maddesi ile değişik “c” bendinde “Ölen sigortalının 42. madde gereğince tespit edilecek aylığının veya 44. madde gereğince tespit edilecek toptan ödeme tutarının 18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayan ve (18 yaşını doldurmayanlar hariç) bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan veya yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malul olan çocuklarla, yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve bu kanun ile diğer kanunlar kapsamında çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan kız çocuklarının her birine %25’i aylık veya toptan ödeme şeklinde verilir.” hükmünü getirdiği, aynı Kanunun 4956 sayılı kanunun 34. maddesi ile değişik 46. maddesinde “sigortalının kız çocuklarına bağlanan aylıklar, bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmaya başladıkları veya evlendikleri tarihi takip eden aylık ödeme tarihinden itibaren kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan nedenlerin ortadan kalkması halinde, bu kanunun 45. maddesinin ikinci fıkrasının c bendi hükmü saklı kalmak şartıyla, bu tarihi takip eden aylık ödeme tarihinden başlanarak yeniden aylık bağlanır. Ancak evliliğin son bulması ile kocasından da aylık almaya hak kazanan kız çocuklarına bu aylıklardan fazla olanı ödenir.” hükmünü getirdiği, bilindiği üzere, 02.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4956 sayılı Kanunun yürürlülük tarihinden önceki 1479 sayılı Kanunun 46. maddesine göre, kız çocuklarının babalarından dolayı ölüm aylığından yararlanabilmeleri için muhtaç olma şartı aranmakta iken, 4956 sayılı kanunun yukarıda açıklanan 46. madde de yapılan düzenleme ile muhtaçlık durumu şartı kaldırılmış, bunun yerine kız çocuklarının babalarından dolayı ölüm aylığı alabilmeleri için; sosyal güvenlik kuruluşları kapsamında çalışmama veya kendi çalışmasından dolayı buralardan gelir veya aylık almama şartının getirildiği, somut olayda davacının dava konusu dönemde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi bir çalışmasının bulunmadığı ve kendi çalışmasından dolayı buralardan gelir veya aylık almadığı ve kocasının 24.11.1988 tarihinde öldüğü, davacının bu tarihte kocasından dolayı 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında ölüm aylığına hak kazandığı ve babasından dolayı Bağ-Kur’dan ölüm aylığı bağlanmasının söz konusu olamayacağı, ancak 02/08/2003 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 4956 sayılı kanunla değişik 46. maddesi gereğince 01/09/2003 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanmasına hak kazandığı ve davacıya babasından dolayı 1479 sayılı Kanun kapsamında ölüm aylığı almasına yasal bir engelin bulunmadığı, nitekim davalı Kurum uygulamalarının da açıklanan doğrultuda olarak, davacıya…/…/…… tarihinden itibaren babasından dolayı 1479 sayılı Kanun kapsamında ölüm aylığı bağlanmış olup, …./…/…. tarihine kadar babasından dolayı bağlanan aylıklar nizasız bir şekilde davacıya ödemiş, ancak …/…/…… tarihinde davacının aylığının brüt asgari ücretten yüksek olduğu gerekçesiyle yasal dayanaktan yoksun bir işlem sonucu davacının babasından dolayı almakta olduğu ölüm aylığının kesildiği, 5510 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi gereğince davacının 1479 sayılı kanun kapsamında almakta olduğu aylığın bu kanun hükümlerine göre ödenmesi veya kesilmesi gerekmekte olup, 1479 sayılı kanunun kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanmasını düzenleyen 46. maddesinde, kız çocuklarının aylık gelirlerinin brüt asgari ücretin üzerinde olması halinde kesileceği yönünde herhangi bir hüküm bulunmamakta olup, kurum işleminin açıklanan 46. madde gereğince kurumca davacıya …/…/….. - …/…/…… tarihleri arasında nizasız bir şekilde 1479 sayılı kanun kapsamında ölüm aylıklarını ödemesi yönündeki işlemlerine de aykırı olduğu, bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 4028507 sayılı 21.03.2017 tarihli yazısıyla …/…/…… - …/…/….. tarihleri arasında davacının aylık gelir tutarının brüt asgari ücretin üzerinde olduğu gerekçesiyle, yersiz ödenen aylıkların geri alınmasına ilişkin …………. TL tutarında davacı adına çıkartılan borca ilişkin kurum işleminin iptalinin gerektiği, …./…/…… tarihinden itibaren davacının ölen kocasından dolayı 5434 sayılı kanun kapsamında almakta olduğu dul-yetim aylığından ay be ay yapılan kesintilerin kesinti tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kurumdan tahsil edilmesi sonuç ve kanaatine varılmış ve davanın kabulü yönünde aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın KABULÜ ile,

Davacı ……………T.C. kimlik numaralı R……A…….adına davalı SGK Konya İl Müdürlüğü'nün 21/03/2017 tarih 4028507 sayılı  yazısıyla oluşturulan ……….. TL'lik borca ilişkin kurum işleminin iptali ile davacının borçlu olmadığının tespitine,

Gene …./…./…… tarihinden itibaren davacı R…….A………'in vefat eden eşi Y……A……….'den dolayı 5434 sayılı kanun kapsamında almakta olduğu, dul-yetim aylığından ay be ay yapılan kesintilerin kesinti tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faiziyle  birlikte davalı kurumdan alınarak davacıya verilmesine,

2-Davalı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

3-Davacı tarafça yatırılan ……… TL başvurma harcı ve ……… TL peşin harcın kararın kesinleşmesinden sonra istek halinde davacı tarafa iadesine,

4-Davacı tarafça yapılan ……….. TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T.'ye göre ……….. TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Taraflarca yatırılan gider avanslarından kullanılmayarak artan kısmın kararın kesinleşmesinden sonra resen ilgili tarafa iadesine,

Dair; taraf vekillerinin yüzüne karşı, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca tefhim edilen taraf yönünden tefhim tarihinden itibaren, tebliğ edilen taraf yönünden tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içerisinde ilgili İstinaf Dairesi Başkanlığı'na sunulmak üzere mahkememize verilecek dilekçe ile istinaf yasa  yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup, usulen anlatıldı. …/…/……

 

Katip 

Hakim