Manevi Tazminat Davası


T.C.

KONYA

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO      : 2011/…Esas

KARAR NO  : 2014/….

HAKİM           : C. Y. H.

KATİP           : A. B.

 

DAVACI        : İ. M. -  Meram Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (Biyokimya Anabilim Dalı)  Merkez/ KONYA

VEKİLİ           : Av. R. A. - Nişantaşı Mah. Dr.Hulusi Baybal Cad. Katra İş Merkezi Kat: 5/503 Selçuklu/ KONYA

DAVALI         : M.A. - S.Ü.Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Biyo Kimya Bölümünde Doktor  Meram/ KONYA

VEKİLİ           : Av. F. Ö.- Kürden Mah. Meram Yeni Yol Cad. No: 254 Meram/ KONYA

DAVA            : Tazminat

DAVA TARİHİ          : 14/02/2011

KARAR TARİHİ      : 25/09/2014

Taraflar arasındaki iş bu davanın yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :Davacı vekili dava dilekçesi ile, müvekkilinin S.Ü. Meram Tıp Fakültesi Biyokimya anabilimdalı başkanlığını yürüten bir akademisyen olduğunu, 2010 yılı Eylül ayı içinde yüksek lisans öğrencisi olan bir öğrencinin tez savunma sınavında yapıldığı iddia edilen bir usulsüzlükle ilgili yapılan soruşturma esnasında davalının soruşturma kapsamında verdiği savunmasında müvekkiline hakaretler ettiğini, davalının savunma yazısında müvekkili hakkında; "... keyfi hareket ettiği, yasaları bilmediği,...1c madde geçen ek-1 evrakının akademik kurul kararı olamayacağını bilememiştir, iyi okuyamamıştır. akademik kurul kararında başkan kimdir kimler bu kurula katılabilir bunları bilmemesinden ziyade art niyetle okuduğu ve müfterice değerlendirdiği ortaya çıkmaktadır .Böyle bir karara imza atmayacağını düşünemeyecek art niyetle okuduğu ve müfterice değerlendirdiği ortadadır. Eğer zerre kadar iyiniyetli olsaydı. ... Müfterice düşünmeseydi ve zerre kadara iyiniyetli olmuş olsaydı anabilim dalı başkanlığını yürütebilecek kadar  tarafsız düşünseydi Bilmiyor olabilir ancak sorup öğrenecek kadar zekasının olduğuna inanıyorum, zekidir, öğrenebilirdi...Eğer suizanlı ve art niyetli ve müfterice düşünmeseydi ve zerre kadar iyiniyetli olmuş olsaydı anabilim dalı başkanlığını yürütebilecek kadar tarafsız düşünebilseydi..." şeklinde müvekkiline hakaret ettiğini belirterek davalının malları üzerine ihtiyati haciz konulmasını, 15.000 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesini, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalıya tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili ise mahkememize sunduğu 02/05/2011 tarihli cevap dilekçesinde, müvekkilinin herkese karşı saygılı ve hoşgörülü bir insan olduğunu, müvekkilinin savunmasındaki ifadelerin hiçbirisinin hakaret olmadığını, idari soruşturmadaki isnat ettiği suçun vasıf ve mahiyeti isnadın büyüklüğü tarafların akademik titri ve camiadaki yerleri düşünüldüğünde yapılan savunmadaki beyanının davacının şahsına yönelik bir hakaret unsuru oluşturmadığının ortada olduğunu belirtmiş ve dilekçesinde diğer açıkladığı nedenlerle açılan davanın reddini talep etmiştir.

Mahkememize açılan davanın konusu hakaret edildiği iddiası ile ilgili olarak manevi tazminat talebinden ibarettir.

Tarafların bildirdiği deliller celp ve tetkik edilmiş, davacının tanıkları dinlenmiştir.

S.Ü. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dekanlığının 11/12/2012 tarihli 9690 sayılı yazıları ekinde dekanlıkları tarafından yürütülen ve tamamlanan 11/10/2010 tarih ve 293/8556 sayılı soruşturma dosyasının onaylı sureti dosyamıza katılmıştır.

Konya (kapatılan) 8. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2011/… E 2011/… K sayılı karar sayılı dosyasının celp ve tetkikinde; müşteki İ. M. vekili tarafından Konya Cumhuriyet Başsavcılığına verilen şikayet dilekçesi neticesinde şüpheli M. A. aleyhine TCK 125/1-3.a, 53 maddeleri uyarınca hakaret suçundan açılan kamu davası açıldığı, Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda verilen 20/09/2011 tarihli kararında; sanık M. A.'e yükletilen suçun sanık tarafından işlenmediği sabit olduğundan beraatine karar verildiği, kararın katılan İ. M. vekili tarafından temyiz edilmesi sonucunda Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2013/…./2014/…. E/K sayılı kararı ile ceza mahkemesinin kararını onanması sonucunda 08/04/2014 tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır.

Kişilik haklarına saldırı, Medeni Kanunun 24. ve Borçlar Kanununun 49. maddeleri koşullarıyla sınırlı olan bir haksız eylem türüdür. Kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan zararın giderimi için her somut olayda anılan maddelerde belirtilen öğeler bulunmalıdır. Bu öğeler hukuka aykırı kişilik haklarına saldırı, kusur, zarar ve kusur ile zarar arasında uygun illiyet bağıdır. Olayımızda aynı fakültede akademisyen olan davalı tarafından davacıya yönelik kişilik haklarına saldırı niteliğinde her hangi bir hakaret, tehdit, sövme vb. suç tiplerine rastlanmamıştır. Nitekim davalının davacıya yönelik eylemi eleştiri sınırında kaldığından ve Konya 8  Sulh Ceza Mahkemesi'nin 20/09/2011 tarih 2011/…-1040 E K sayılı gerekçeli kararında beraat gerekçesi ile sanığın suçu işlemediği sabit olduğuna dair kesinleşmiş ilam da dikkate alınarak aşağıdaki gibi davanın reddine karar vermek gerekmiştir.

H Ü K Ü M  :  Yukarıda açıklanan gerekçe ve nedenlerden dolayı;

Açılan davanın reddine,

Peşin alınan 222,75 TL harçtan alınması gerekli 25,20 TL ilam harcının mahsubu ile artan 197,55 TL harcın talep halinde davacıya iadesine,

Davalı vekili yararına 1500 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, davacı yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

İlişkin gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 15 gün içinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar hazırda bulunan tarafların yüzüne karşı, açıkça okunup, usulen anlatıldı.

25/09/2014

 

                T.C.

            YARGITAY

            4. Hukuk Dairesi

 

ESAS NO      : 2015/….

KARAR NO  : 2016/…..

                                                Y A R G I T A Y   İ L A M I

 

 

MAHKEMESİ           : Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi

TARİHİ                     : 25/09/2014

NUMARASI             : 2011/…-2014/….

DAVACI                   : İ. M. vekili Avukat R. A.

DAVALI                    : M. A. vekili Avukat F. Ö.

 

            Davacı İ. M. vekili Avukat R. H. Y. tarafından, davalı M.A. aleyhine 14/02/2011 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 25/09/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

            Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA ve aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 08/02/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 Başkan  Üye                        Üye                            Üye                                Üye

    Ş.Öztürk                       S.Bellek                       M.Çakmak                   S.Arslan