Nüfus (Ad ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli)


T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A

T.C.

KONYA

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO              : 2017/2..

KARAR NO          : 2017/3..

 

 

DAVACI               : M. U. S.

VEKİLİ                   : AV. FATİH ÖZGÖKÇEN

DAVALI                : ADLİYE NÜFUS TEMSİLCİLİĞİ -  KONYA

 

DAVA                    : Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli)

DAVA TARİHİ    : 09/05/2017

KARAR TARİHİ  : 18/05/2017

Mahkememizde görülmekte bulunan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin her ne kadar nüfusta ismi M. U. ve soyadının da S. olarak geçmekte ise de gerçekte bilinen isminin A. E. olduğu ve soy isminin de boşandığı annesinin kızlık soy adı olan C. soy ismini kullanmak istediğinden, gerek aile efradı gerekse çevresinde A. E. ismi ile tanınıp bilindiğini, bu durumun mağduriyete sebep olduğunu belirterek müvekkilinin nüfustaki M. U. olan isminin A. E. ve soy ismininde C. olarak düzeltilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Nüfus İdaresi Temsilcisi ise karar duruşmasında takdiri mahkemeye bıraktığını beyan etmiştir.

İddia, kayden engel teşkil etmeyen nüfus kaydı ve bir kısım dinlenen tanık beyanları, adli sicil kaydı ve dosyaya katılan belgeler bütünüyle incelenip değerlendirildiğinde açılan davanın kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

 

HÜKÜM; Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davanın KABULÜ ile; numaralı T.C. Kimlik numaralı M.U. S. ön adının A. E. soy adının ise C. olarak nüfusa değiştirilerek tesciline,

Harç peşin alındığından bir daha alınmasına yer olmadığına,

Yapılan masrafların davacı taraf üzerinde bırakılmasına,

Dair davacı, davacı vekilinin ve davalının  yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya eş derecedeki bir mahkemeye verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek şartı ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 18/05/2017