İŞ KAZALARINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT


TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.

K O N Y A

1.İŞMAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

 

ESAS NO      :2012/…

KARAR NO  :2014/…

 

HAKİM           :Ünzüle ÖZSOY      

KATİP          :Pınar BALTACI    

 

DAVACI        :Ramazan K. -Dumlupınar Mah. Sakarya Sk. No:8 İç Kapı

                       No:5- Selçuklu/KONYA

VEKİLİ           :Av. Nazmiye K.-Kürden Mah. Yeni Meram Cad. No:254-                                         Meram/KONYA

DAVALI         :D. Dış Ticaret Ltd. Şdi.- - 2. Organize San. Bölgesi

                       Erenköy Cad.No:20-KONYA

VEKİLİ           :Av. Önder K.- Armağan Mah. Şehit İsmail Kaya Sok. No:1-KONYA

DAVA            :İşçi Alacağı

DAVA TARİHİ          :26/06/2012

KARAR TARİHİ      :21/11/2014

Yukarıda tarafları yazılı davanın mahkememizde yapılan yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ/  Davacı vekili dava ve ıslah dilekçesiyle; müvekkilinin 2003 yılından bu yana davalı işyerinde baskı makinesi işçisi olarak çalıştığını, 06/08/2007 tarihinde sol kolunu makineye kaptırmak suretiyle yararlandığını, davalı işverenin gerekli önlemleri almaması ve gerekli kıyafetleri vermemesi nedeniyle kusurlu olduğunu, iş sözleşmesi gereğince asgari ücretin %30 fazlası ücret aldığını, ancak resmi kayıtlarda asgari ücret gösterildiğini, vasıfsız bir işçi olmadığını, yaptığı işin uzmanlık gerektirdiğini, SGK tarafından geçici iş göremezlik geliri bağlandığını, %13,2 oranında iş göremezlik oranı olduğunu, kaza akabinde 3 ay çalışamadığını, karşılanmayan bir takım tedavi giderlerinin oluştuğunu belirterek, müvekkilinin maddi ve manevi zararını gidermek amacıyla 42.786,00TL maddi tazminat ile 50.000,00TL manevi tazminatın faizleriyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili cevabıyla; davacının ceza dosyasında şikayetçi olmadığını, kusurun davacının kendisinde olduğunu kabul ettiğini, müvekkilinin atfı kabil kusurunun bulunmadığını, maluliyetine etken başka hususların olduğunu, 09/09/2010 tarihinde bir kazaya karıştığını, işyerini ibra ettiğini, kazadan sonra değişik yerlerde çalıştığını belirterek, davanın reddini istemiştir.

06/01/2012 tarihli Sosyal Güvenlik Denetmen raporunda davalı işverenin %90 kusurlu olduğu sonucuna varılmıştır.

Yargılama sırasında alınan ve birbirini teyit eden 09/01/2014 ve 09/03/2014 tarihli kusur bilirkişi heyet raporlarında davalının kusuru %75, belirlenmiştir.

Bilimsel verilere uygun denetime elverişli ve kurumca bağlanan geçici ve sürekli iş göremezlik gelirinin davalı kusuruna isabet eden kısmını mahsup eden bilirkişi raporu ile davacı maddi tazminat alacağı 42.786,00TL hesaplanmıştır.

Davalı kusuru, SGK müfettiş soruşturması ve eki belgede belirlenen davacı maluliyet oranı, tarafların sosyal ekonomik durumları da birlikte değerlendirilerek aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM / Gerekçesi yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davacının;

1- Maddi tazminat alacağı talebinin kabulü ile 42.786,00 TL'nin 06.08.2007 olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine.

2- Manevi tazminat alacağı talebinin kısmen kabulü ile 11.000,00 TL'nin 06.08.2007 olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine.

Manevi tazminat alacağına yönelik fazla istemin reddine.

Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli bakiye 3.379,90TL ilam harcının davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına.

Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hüküm altına alınan maddi tazminat miktarı üzerinden hesaplanan 5.006,45TL avukatlık ücreti ile manevi tazminat miktarı üzerinden hesaplanan 1.500,00TL  avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine.

Davacı tarafından yapılan toplam 2.148,35TL yargılama giderinin kabul ve red oranına göre 1.245,20TL'sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine. Bakiyesinin davacı üzerinde bırakılmasına.

                                                                                                                                                                    

 

Davacı tarafından yatırılan 21,15TL başvurma harcı ile  151,50TL peşin harç ve 142,75TL ıslah harcı masrafı olmak üzere toplam 315,40TL harç masrafının dava kesinleştikten sonra talep halinde davacıya iadesine.

Davacı tarafından yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının dava kesinleştikten sonra davalıya iadesine.

Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret tarifesi gereğince reddedilen manevi tazminat miktarı üzerinden takdir edilen avukatlık ücreti davacıya verilen miktarı geçemeyeceğinden 1.500,00TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine.

İş Mahkemesi Kanununun 8.maddesi ile HMK.321/2 maddesi uyarınca gerekçeli hükmün tebliğden itibaren 8 gün içerisinde, Yargıtay yolu açık olmak üzere, taraf vekillerinin yüzlerine karşı 21/11/2014 tarihinde verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 16/12/2014

 

                                                         T.C.

                                                     YARGITAY

                                                21. Hukuk Dairesi

                                          Y A R G I T A Y   İ L A M I

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ           : Konya 1. İş Mahkemesi

TARİHİ                    : 21/11/2014

NUMARASI            : 2012/….2014/…..

DAVACI                  : Ramazan K.  Vek. Av. Nazmiye K.

DAVALI                   : D. Dış Ticaret Ltd Şti. Vek.Av. Önder K.

 

 

 

 

Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin  kısmen   kabulüne  karar  vermiştir.

Hükmün taraf  vekillerince  temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan  ve Tetkik Hakimi H. Y. K. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

 

                                                        K A R A R

 

Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddi  delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, taraf vekillerinin yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün  ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz edenlere  yükletilmesine, 03/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.