Kat İrtifak Tablosuna İhtirazi Kayıt


 

T. C.

Y A R G I T A Y

6 .    H U K U K    D A İ R E S İ

 

T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A

Y A R G I T A Y   İ L Â M I

 

Esas    No                           : …....../……..

Karar No                             : ……../……..

 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ                       : Konya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi

TARİHİ                                : …./…../……….

SAYISI                                : ……../……… E., ……./……… K.

DAVACI-BİRLEŞEN

DOSYA DAVALISI               : M…….. Ç…….. vekili Avukat Ali Özgökçen

DAVALI-BİRLEŞEN

DOSYA DAVACISI              : Y….-K….. İ….. İ….. İ….. P…… ve T…… A….. Ş……

vekili Avukat Ş…… K…..

DAVA TARİHİ                      : …./…./……….

HÜKÜM/KARAR                  : Kısmen Kabul-Ret

TEMYİZ EDEN                     : Davacı-Karşı Davalı vekili

İLK DERECE MAHKEMESİ : Konya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

TARİHİ                                : …./…../……….

SAYISI                                : ………/……… E., ……../………. K.

 

Taraflar arasındaki tapu iptal tescil, tazminat ve alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince asıl davanın kabulüne, birleşen davanın reddine   karar verilmiştir.

 

Kararın taraflar vekilince istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince davalının istinaf başvurunun kabulüne, davacının istinaf başvurusunun esastan reddi ile İlk Derece Mahkemesi hükmü kaldırılarak yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle birleşen davanın reddine, asıl davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

 

Bölge Adliye Mahkemesi kararı asıl davada davacı-birleşen davada davalı vekili tarafından duruşma istemli temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda …./…./…….. tarihinde duruşma yapılmasına ve duruşma gününün taraflara davetiye ile bildirilmesine karar verilmiştir.

 

Belli edilen günde gelen asıl davada davacı-birleşen davada davalı M……. Ç……... vekili Avukat Aliye Bayrak Çimen geldi.         Tebligata rağmen karşı taraftan gelen olmadığından onun yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için uygun görülen saatte Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlenerek dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

 

 

I. ASIL DAVA

1. Asıl davada davacı vekili dava dilekçesinde; taraflar arasında düzenlenen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, arsa sahibi olan müvekkiline verilmesi gereken dairelerden …+… dairenin …/….. hissesinin tapusunun devredilmediğini, bu hissesinin üçüncü bir kişiye devredildiğini, dairenin geç teslim edildiğini ileri sürerek, tapusu devredilmeyen daireye denk olan ve halen yüklenici şirket adına kayıtlı bulunan …. blok ……. Kat ……. no.lu bağımsız bölümün tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tesciline, bu talebin kabul edilmemesi halinde, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla daire hissesinin rayiç bedeli yönünden ………….. TL’nin davalıdan tahsiline, daireler süresinde teslim edilmediğinden ………… TL gecikme tazmitanın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 

2. Asıl davada davalı yüklenici vekili cevap dilekçesinde; dairelerin tapuda tesciline ilişkin kat irtifakı listesine davacı tarafın bizzat imza attığını, davacının sözleşme kapsamındaki tüm haklarını fazlasıyla aldığını, sözleşmede taahhüt edilenden daha büyük alan elde ettiğini, dairelerin süresinde teslim edildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

 

II. BİRLEŞEN DAVA

1. Birleşen davada davacı yüklenici vekili dava dilekçesinde; dairelerin sözleşmede kararlaştırılan ölçülerden daha büyük inşa edildiğini, ayrıca daha kaliteli malzeme kullanıldığını ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, fazla ve daha kaliteli yapılan imalatın bedeli için ……………. TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

2. Birleşen davada davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

 

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile taraflar arasındaki sözleşmede, arsa sahibine …… adet …+…., …. adet ….+…. daire verileceğinin kararlaştırıldığı, yüklenici şirketin ….+….. dairelerin tapularını devrettiği, ancak ….+…. dairenin …./…. hissesini verdiği, bu dairenin diğer …./….. hissesinin hali hazırda tapuda üçüncü kişilere devredildiği, arsa sahibi asıl davada bu hisseye müsavi olduğunu belirttiği dava konusu …. blok ….. no.lu bağımsız bölümün tapusunu talep etmiş ise de bu talebin kabulü halinde, uhdesinde bulunan …./….. hisse nispetinde sepebsiz zenginleşmiş olacağı, bu nedenle tapu iptal tescil talebinin yerinde olmadığı, ancak ….+…. dairenin …./… hissesine ilişkin terditli bedel talebinde haklı olduğu, bu kapsamda yükleniciden ………….. TL talep edebileceği, yine geç teslimden kaynaklı kira bedeli talebinin de kabulü gerektiği, yüklenici, birleşen davada fazla imalat talebinde bulunmuş ise de söz konusu imalatları kendisine isabet eden dairelere de yaptığı, sözleşmede bu tür imalatların bedelini talep edemeyeceğine dair hüküm bulunduğu gerekçesiyle, asıl davada, daire bedeline ilişkin tazminat talebinin kabulü ile ………….. TL’nin davalıdan tahsiline, terditli talep hakkında karar verildiğinden, tapu iptal ve tescil istemi yönünden karar verilmesine yer olmadığına, gecikme tazminatı isteminin kabulü ile …………. TL’nin davalıdan tahsiline, birleşen davanın reddine karar verilmiştir.

 

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde asıl davada davalı-birleşen davada davacı yüklenici şirket vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

 

B. İstinaf Sebepleri

İstinaf başvuru dilekçesinde; bilirkişi heyetinin fazla imalat bedeline ilişkin hukuki değerlendirme yapmasının doğru olmadığını, davacı arsa sahibine verilen …. adet dairenin toplam alanının, sözleşme uyarınca verilmesi gereken alandan daha fazla olduğunu, arsa sahibinin kat irtifakı listesine bizzat imza atarak onay verdiğini ileri sürerek, ilk derece mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasını istemiştir.

 

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile yüklenicinin  fazla ve değer artırıcı imalatları sadece arsa sahibinin dairelerine yapmadığını, kendisine düşen bağımsız bölümlere de aynı imalatları yaptığı, yapılan fazla imalatlar arsa sahibi ile birlikte yüklenicinin de yararına olması nedeniyle, birleşen davada davacı yüklenicinin talebinin yerinde olmadığı, birleşen davanın reddine ilişkin ilk derece mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olduğu, asıl dava bakımından yapılan incelemede, davacı arsa sahibi kat irtifakı listesine bizzat imza atarak onay verdiğinden, artık arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin paylaşıma ilişkin hükümlerinin kat irtifakı tesisine ilişkin sözleşmeyle değiştirildiğinin kabulü gerektiği, bu itibarla, davacı arsa sahibinin tapu iptal tescil ve terditli tazminat talebinin yerinde olmadığı, gecikme tazminatı yönünden …+…. dairenin …./….. hissesine karşılık gelen gecikme tazminatına hükmedilmesi gerekirken, tamamına hükmedilmesinin doğru olmadığı gerekçesiyle, birleşen davaya ilişkin istinaf başvurusunuun esastan reddine, asıl davaya ilişkin başvurunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, asıl davada tapu iptal tescil ve terditle tazminat talebinin reddine, gecikme tazminatı isteminin kısmen kabulü ile ………… TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

 

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde asıl davada davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

 

B. Temyiz Sebepleri

Asıl davada davacı vekili temyiz başvuru dilekçesinde; kat irtifakı tesis edildiği tarihte henüz yapının tamamlanmadığını, müvekkili arsa sahibinin bu dönemde eksik daire verilmesine onay verdiğinin kabul edilemeyeceğini, öte yandan tapudaki kabalalık nedeniyle eksik hisse verildiğini fark edemediğini, bunu fark eder etmez yükleniciye ihtarname gönderdiğini, davalı yüklenicinin ….+…… daireyi tam hisse olarak devretmekle yükümlü olduğunu, bu anlaşmaya değiştiren bir akit yapılmadığını, davalı taraf, süresinde cevap dilekçesi vermeyerek davayı inkar  etmiş sayılacağından yeni vakıalar ileri süremeyeceğini, gecikme tazminatına ilişkin hükmün de buna bağlı olarak hatalı olduğunu, istinaf dairesinin davayı yanlış değerlendirdiğini ileri sürerek, kararın bozulmasını istemiştir.

 

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, asıl davada arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tapu iptal tescil, olmassa bedelin tazmini ve gecikme tazminatı istemlerine ilişkindir.

 

 

2. İlgili Hukuk

Türk Borçlar Kanunu  125, 470 vd. maddeleri

3. Değerlendirme

1. Kat irtifakı listesinin arsa sahibince imzalanmış olması, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin paylaşıma ilişkin hükümlerinin arsa sahibi aleyhine olacak şekilde tadil edildiği anlamını taşımaz. Bu işlem ile arsa sahibinin kendisine sözleşmede belirlenen sayıdan daha az sayıda daire verilmesine rıza gösterdiği sonucu çıkarılamaz.

 

2. Somut olayda, taraflar arasında düzenlenen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde, arsa sahibine ….. adet …+…. ve …. adet ….+…. daire verileceği kararlaştırılmıştır. Davalı yüklenici ….+…. daireleri teslim ve tapuda devretmiş, ….+…. dairenin ise tapuda …./….. hissesini devretmiştir. İstinaf dairesince, arsa sahibinin tescile dayanak teşkil eden kat irtifakı listesini bizzat imzalamış olması nedeniyle, bu duruma onay verdiği, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin paylaşıma ilişkin hükümlerinin bu şekilde tadil edildiği sonucuna varılarak, asıl davada davacı arsa sahibinin geriye kalan …/….. hisseye yönelik talebinin reddine karar verilmiş ise de az yukarıda açıklanan nedenlerle bu sonucuna varılması isabetsiz olmuştur.

 

3. Bu durumda yüklenici tarafından sözleşmede arsa sahibine verilmesi kararlaştırılan bağımsız bölüm hisseli olarak davacıya intikal ettirildiğinden ilk derece mahkemesi kararında olduğu gibi davanın sonuçlandırılması gerekirken, yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

 

 

 

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının, asıl davada davacı yararına  BOZULMASINA,

 

Yargıtay duruşmasında vekili hazır bulunan asıl davada davacı yararına takdir olunan …………… TL

duruşma vekalet ücretinin, asıl davada davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

 

Peşin alınan temyiz karar harcının istek hâlinde ilgiliye iadesine,

 

Dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

 

…./…./……..tarihinde oy birliğiyle karar verildi.