Ruhsata Tabi Olmayan Binanın Yıkım İşlemlerinin Hukuka Aykırı Olduğu


T.C.

KONYA

2. İDARE MAHKEMESİ

 

ESAS NO      : ……/……

KARAR NO  : ….../……

 

DAVACI        : M….. Y…..

VEKİLİ           : Av. N….. K….. G…..

                          Kürden Mah., Yeni Meram Caddesi No:254 Meram-KONYA

 

DAVALI         : M….. B…. B……

VEKİLLERİ  : Av. Ö….. U……-Av. F….. T…..

                       

DAVANIN ÖZETİ    :K….. İli, M…. İlçesi, H….. Mahallesi, E….. E…. Caddesi no:…/… adresinde, ……….. ada ….. parselde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde "Y……. E…..M……."unvanlı restoran işletmecisi olan taşınmaz hissedarı davacı tarafından, .../.../…… tarih ve 1/36 sayılı yapı kullanım izin belgesi bulunan binanın zemin katında işyeri projesine aykırı olarak 10,70x4,40 metre ebadında ilaveler yapıldığının …/…/….. tarih ve 133 sayılı yapı tatil zaptı ile tespiti üzerine ruhsata aykırı kısımların uygun hale getirilmesi için verilen sürede aykırılıklar giderilmediğinden bahisle 3194 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince  M…… B….. E……'nin …./…/….. tarih ve 753 sayılı kararı ile yıkım kararı alınmasının ardından, bu kararın icrası amacıyla tesis edilen …/…/….. tarihine kadar aykırılıkların giderilmemesi halinde ruhsata aykırı yapılan kısımların yıkılacağına dair M…. B…… B……. Y…. K….. M…..'nün …./…./…… tarih ve E.4814 sayılı işleminin; hakkında yapılan şikayet sebebiyle Konya 3.Asliye Ceza Mahkemesi'nin E:…../…… sayılı dosyası ile yargılama yapıldığı, Mahkemece yaptırılan keşif sonucunda düzenlenen bilirkişi raporunda yapının ruhsata tabi olmadığının belirtildiği, apartmandaki katların ve diğer yapıların görüş mesafesinde kapanmasına yol açmadığından estetik açısından olumsuz bir görüntü oluşturmadığından imar mevzuatına aykırılık bulunmadığı tespiti yapıldığı, yargılama sonucunda beraatine karar verildiği, işlemin hukuka aykırı olduğu iddia edilerek iptali istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ       :…./…./….. tarih ve E.4814 sayılı işlemin kesinleşen ve yürütülmesi gereken bir işleminin iyi niyetli olarak tekrar tebliğ edilmesinden ibaret olduğu, B…… E…….'nin …/…/….. tarih ve 753 sayılı işleminin …/…/…. tarihinde davacıya tebliğ edilerek kesinleştiğinden davacının davayı açmada hukuki yararının bulunmadığı, …./…/….. tarih ve 281 sayılı yapı tatil zaptının …./…/….. tarihinde davacıya tebliğ edilerek kesinleştiği, iptali istenilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek iptali  istenilmektedir.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Konya 2. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:

Dava; K…. İli, M….. İlçesi, H…. Mahallesi, E….. E….. Caddesi no:…/…. adresinde, 17470 ada 51 parselde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde "Y…… E…M……"unvanlı restoran işletmecisi olan taşınmaz hissedarı davacı tarafından, …/…/…… tarih ve 1/36 sayılı yapı kullanım izin belgesi bulunan binanın zemin katında işyeri projesine aykırı olarak 10,70x4,40 metre ebadında ilaveler yapıldığının …/…./……tarih ve 133 sayılı yapı tatil zaptı ile tespiti üzerine ruhsata aykırı kısımların uygun hale getirilmesi için verilen sürede aykırılıklar giderilmediğinden bahisle 3194 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince M…. B….. E…..'nin …./…/…… tarih ve 753 sayılı kararı ile yıkım kararı alınmasının ardından, bu kararın icrası amacıyla tesis edilen …./…./…… tarihine kadar aykırılıkların giderilmemesi halinde ruhsata aykırı kısımların yıkılacağına dair M….. B….. B….. Y….. K…. M……'nün …./…/….. tarih ve E.4814 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 17 maddesinde ''Belli bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenler, o yerde bulunmadıkları takdirde tebliğ aynı yerdeki daimi memur veya müstahdemlerinden birine, meslek veya sanatını evinde icra edenlerin memur ve müstahdemlerinden biri bulunmadığı takdirde aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır. '' hükmüne yer verilmiştir.

 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5. maddesinde; yapı: karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler olarak tanımlanmış, 20. maddesinin (a) fıkrasında; yapının kuruluş veya kişilerce kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa veya parsellerde imar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabileceği, 21. maddesinin 1. fıkrasında; bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26. maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden yapı ruhsatiyesi alınmasının mecburi olduğu, 32. maddesinde ise; bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumunun tespit edileceği, yapının mühürlenerek inşaatın derhal durdurulacağı, durdurmanın, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tebligatın bir nüshasının da muhtara bırakılacağı, bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibinin, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını isteyebileceği, ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu inceleme sonunda anlaşılırsa, mührün belediye veya valilikçe kaldırılacağı ve inşaatın devamına izin verileceği, aksi takdirde ruhsatın iptal edileceği, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan binanın, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılacağı ve masrafın yapı sahibinden tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının hissedarı olduğu, K…. İli, M…. İlçesi, H….. Mahallesi, E…… E….. Caddesi No:…./…. adresinde, ………. ada …. parselde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde "Y….. E….M….."unvanlı yapı kullanma izni  bulunan işyerinin zemin katına ruhsata aykırı olarak  10,70x4,40 metre ebadında  ilave yapı yapıldığının İdarece düzenlenen …./…./…… tarih ve 133 sayılı yapı tatil zaptı  tespit edildiği ardından ruhsata aykırı ilavelerin ruhsata uygun hale getirilmesi için davacıya süre verildiği verilen süre içinde ruhsata aykırılıkların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince İdarece …/…/…… tarih ve 753 sayılı kararla yıkım kararı alındığı, daha sonra yıkımın icrasına ilişkin işlemin tesis edilmesi üzerine işbu M…. B…. B….. Y…. K…..M……'nün …/…./…… tarih ve E.4814 sayılı işleminin iptali istemiyle davanın açıldığı görülmüştür.

Olayda; uyuşmazlığın yapılan ruhsata aykırı imalatların yıkımının icrasına ilişkin olduğu, Uyap sisteminden yapılan kontrolde davacı tarafından …/…./…… tarih ve 753 sayılı yıkım kararına karşı dava açılmadığı ancak bu kararın kesinleşmesi için kararın uygun tebliğ edilip edilmediği hususlarına bakılması gerektiği, yıkım kararının tebliğ belgelerini incelediğimizde, …./…./….. tarih ve 753 sayılı yıkım kararının tebliğine ilişkin belgenin dosyada görülemediği, …./…./…… tarihli yıkım kararını bildirir belgenin ise E…. Y….. adlı kişiye …./…/……. tarihinde tebliğ edildiğinin anlaşıldığı, tebliğde E….. Y….. adlı şahsın davacının birlikte oturduğu yada  işyeri çalışanı olup olmadığı ibarelerine yer verilmediği, yine aynı işyeri ile ilgili para cezasının bildirimi niteliğindeki …/…/….. belgenin ve …/…/… tarihli yapı tatil tutanağına ilişkin belgenin  ise bizzat davacı M….Y…..'e usulüne uygun olarak tebliğ edildiği ancak bu belgelerde yıkım kararından bahsedilmediği, davacının Mahkememize sunduğu …/…./…… tarihli dilekçesinde yıkım kararına ilişkin belgenin kendilerine tebliğ edilmediğini, yıkımın icrasına yönelik …./…./…… tarih ve E.4814 sayılı işlem ile yıkım kararından haberdar olduklarını öne sürdüğü bu durumun davalı İdarece aksinin ispat edilemediği görülmüştür.

Uyuşmazlıkta; yıkım kararının usulüne uygun olarak tebliğ edilmediği bu nedenle de davacının yıkım işlemi hakkında itiraz ve dava haklarını kullanabilmesinin mümkün olmadığı görüldüğünden yıkımın icrasına yönelik bu kararda yıkımın hukuki geçerliliğinin incelenmesi gerektiği görüş ve kanaatiyle, yıkım kararının incelenmesinden; davalı İdarece, dava konusu ilave imalat nedeniyle davacı hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na imar kirliliğine neden olduğundan bahisle …/…./……. tarihinde şikayet dilekçesi verildiği, Konya Cumhuriyet Savcılığı'nın Soruşturma No:…../………, Esas No: ……/……. sayılı dosyasıyla …./…./……. tarihinde ''yargılamanın yapılarak davacının cezalandırılması'' istemiyle dosyanın Mahkemeye sevki kararı aldığı, dosyanın Mahkemeye intikal etmesi üzerine Konya 3.Asliye Ceza Mahkemesi'nin ……./……. sayılı dosyasında, dava konusu ilave yapı için …./…./…… tarihinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldığı, Bilirkişice Konya 3.Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan raporda ''dava konusu yapının K….. ili, M…..  ilçesi, H……Mahallesi, Ş….. Caddesi …./…. numaralı apartmanın zemin katında bulunduğu, işyeri sahibinin işyeri önüne ahşap malzemeden 10.70x4.40m2 ebadında, 6 adet galvanizli pergole ayaklarıyla zemine sabit, üstü hasır örtü ile gölgelik yapıldığı, 3194 sayılı Kanun'un 21.maddesi ve Tip İmar Yönetmeliği'nin 63.maddesinde basit tadilat, tamiratların ve pergolenin ruhsata tabi olmadığı belirtildiğinden; yapının, etrafı bütünüyle açık olan pergolenin güneşten korunmak amacıyla yapıldığı, kapalı alan oluşturmadığı, ana binaya statik bir yükü olmadığından  yapının ruhsata tabi  olmadığı'' yönünde görüş belirtildiği bu rapor üzerine Konya 3.Asliye Ceza Mahkemesi'nin E:…../……, K:……/….. sayılı dosyasıyla …./…/…… tarihinde davacı hakkında beraat kararı verildiği görülmüştür.

Bu durumda, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler, yapıya ait fotoğraflar ile Konya 3.Asliye Ceza Mahkemesi'nin ……/…… esas sayılı dosyasının birlikte incelenmesinden,  …/…./…… tarih ve 133 sayılı yapı tatil tutanağı ile tespit edilen imalatın; binaya bitişik  olarak, yağmur, güneş ve rüzgardan korunma amacıyla örtü niteliğinde yapıldığı, etrafının tamamen açık olduğu, kapalı kullanım alanı oluşturmayan, hafif malzemeden yapılan ve bölme duvarı olmayan bu imalatın çekme mesafesini ihlal ettiğine dair bir tespitte de bulunulmadığı anlaşıldığından, pergole benzeri bu imalatın ruhsata tabi ilave yapı niteliğini taşımadığı ve 3194 sayılı Yasanın 32.  maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği açık olduğundan, söz konusu imalatın yıktırılmasına işlem ile dolayısıyla yıkımın icrasına yönelik işlemde de  hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan ………. TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, karar tarihinde yürürlükte olan A.A.Ü.T uyarınca takdir edilen ………….. TL  avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinin ardından talebi olmaması halinde re'sen davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, …./…/…… tarihinde oyçokluğu ile  karar verildi.

 

       Başkan                                                             Üye                                                          Üye

     İ….. C……                                           Y…… A….. Y…….                                           F……. G……..

 

YARGILAMA GİDERLERİ                        :

Başvurma Harcı  :                                                                   35,90 TL

Karar Harcı          :                                                                    35,90 TL

Y.D. Harcı            :                                                               157,20 TL

Vekalet Harcı       :                                                                     5,20 TL

Posta Gideri         :                                                               102,50 TL

TOPLAM              :                                                                    336,70 TL

 

                                                 KARŞI OY

Dava; Konya İli, M….. İlçesi, H……. Mahallesi, E…… E….. Caddesi no:…/….adresinde,……. ada …… parselde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde "Y…… E…. M……"unvanlı restoran işletmecisi olan taşınmaz hissedarı davacı tarafından, …/…/……tarih ve 1/36 sayılı yapı kullanım izin belgesi bulunan binanın zemin katında işyeri projesine aykırı olarak 10,70x4,40 metre ebadında ilaveler yapıldığının …./…./….. tarih ve 133 sayılı yapı tatil zaptı ile tespiti üzerine ruhsata aykırı kısımların uygun hale getirilmesi için verilen sürede aykırılıklar giderilmediğinden bahisle 3194 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince M…. B…… E……'nin …/…./…… tarih ve 753 sayılı kararı ile yıkım kararı alınmasının ardından, bu kararın icrası  amacıyla tesis edilen …./…./…… tarihine kadar aykırılıkların giderilmemesi halinde ruhsata aykırı kısımların yıkılacağına dair M……B…… B……. Y…… K….. M……'nün …./…./……. tarih ve E.4814 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21.maddesinde; bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26’ncı maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden yapı ruhsatiyesi alınmasının mecburi olduğu, ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılmasının da yeniden ruhsat alınmasına bağlı olduğu, ancak; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatların ve tamiratların ruhsata tabi olmadığı, 32. maddesinde; "Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir." hükmüne yer verilmiştir.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin "Yapı Düzenine Ait Tanımlar" başlıklı 16.maddesinin 23. fıkrasında; ''Basit tamir ve tadil: Yapılarda derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması işlemleridir.", 24. Fıkrasında; "Esaslı tadilat: Yapılarda taşıyıcı unsuru etkileyen veya yapı inşaat alanını veya emsale konu alanını veya taban alanını veya bağımsız bölüm sayısını veya ortak alanların veya bağımsız bölümlerin alanını veya kullanım amacını veya ruhsat eki projelerini değiştiren işlemlerdir. Esaslı tadil, ruhsata tabidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 Dava dosyasının incelenmesinden; uyuşmazlığın yapılan ruhsata aykırı imalatların yıkımının icrasına ilişkin olduğu, Uyap sisteminden yapılan kontrolde davacı tarafından …./…/…… tarih ve 753 sayılı yıkım kararına karşı dava açılmadığı ancak bu kararın kesinleşmesi için kararın uygun tebliğ edilip edilmediği hususlarına bakılması gerektiği, yıkım kararının tebliğ belgelerini incelediğimizde, …/…/…… tarih ve 753 sayılı yıkım kararının davacıya tebliğ edilip edilmediğine ilişkin belgenin dava dosyasında bulunmadığı, 18.09.2018 tarihli yıkım kararını bildirir belgenin …./…./….. tarihinde E….. Y…… adlı kişiye tebliğ edildiğinin anlaşıldığı, tebliğde E…… Y…… adlı şahsın davacının birlikte oturduğu yada  işyeri çalışanı olup olmadığı ibarelerine yer verilmediği, yine aynı işyeri ile ilgili para cezasının bildirimi niteliğindeki …/…/…… belgenin ve …/…/…… tarihli yapı tatil tutanağına ilişkin belgenin  ise bizzat davacı M….. Y…..'e usulüne uygun olarak tebliğ edildiği ancak bu belgelerde yıkım kararından bahsedilmediği, davacının Mahkememize sunduğu …/…/…… tarihli dilekçesinde yıkım kararına ilişkin belgenin kendilerine tebliğ edilmediğini, yıkımın icrasına yönelik …./…./……. tarih ve E.4814 sayılı işlem ile yıkım kararından haberdar olduklarını öne sürdüğü bu durumun davalı İdarece aksinin ispat edilemediği görülmüştür.

Uyuşmazlıkta; yıkım kararının usulüne uygun olarak tebliğ edilmediği bu nedenle de davacının yıkım işlemi hakkında itiraz ve dava haklarını kullanabilmesinin mümkün olmadığı görüldüğünden yıkımın icrasına yönelik bu kararda yıkımın hukuki geçerliliğinin incelenmesi gerektiği görüş ve kanaatiyle, yıkım kararının incelenmesinden; davalı İdarece, dava konusu ilave imalat nedeniyle  davacı hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na imar kirliliğine neden olduğundan bahisle …/…/…… tarihinde şikayet dilekçesi verildiği, Konya Cumhuriyet Savcılığı'nın Soruşturma No:……/……., Esas No: ……./……. sayılı dosyasıyla …./…./…..tarihinde ''yargılamanın yapılarak davacının cezalandırılması'' istemiyle dosyayı Mahkemeye sevk kararı aldığı, dosyanın Mahkemeye intikal etmesi üzerine Konya 3.Asliye Ceza Mahkemesi'nin ……/……. sayılı dosyasında dava konusu ilave yapı için …./…./….. tarihinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldığı, Bilirkişice Konya 3.Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan raporda ''dava konusu yapının K…… ili, M…… ilçesi, H….. Mahallesi, Ş….. Caddesi …../….. numaralı apartmanın zemin katında bulunduğu, işyeri sahibinin işyeri önüne ahşap malzemeden 10.70x4.40m2 ebadında, 6 adet galvanizli pergole ayaklarıyla zemine sabit üstü hasır örtü ile gölgelik yapıldığı, 3194 sayılı Kanun'un 21.maddesi ve Tip İmar Yönetmeliği'nin 63.maddesinde basit tadilat, tamiratların ve pergolenin ruhsata tabi olmadığı belirtildiğinden; yapının, etrafı bütünüyle açık olan pergolenin güneşten korunmak amacıyla yapıldığı, kapalı alan oluşturmadığı, ana binaya statik bir yükü olmadığından  yapının ruhsata tabi  olmadığı'' yönünde görüş belirtildiği bu rapor üzerine Konya 3.Asliye Ceza Mahkemesi'nin E:…../….., K:…../…… sayılı dosyasıyla …/…./……. tarihinde davacı hakkında beraat kararı verildiği görülmüştür.

Olayda; yıkım kararının usulüne uygun tebliğ edilmediğinden bahisle yıkımın icrasına yönelik dava konusu işlemde yıkım kararının doğruluğu araştırılması görüş ve kanaati ile; Konya 3.Asliye Ceza Mahkemesi'nin ……/…… sayılı dosyasında dava konusu ilave yapı için …./…./……. tarihinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldığı, Bilirkişice Konya 3.Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan raporda ''dava konusu yapının K….. ili, M…..  ilçesi, H….. Mahallesi, Ş…. Caddesi …./…. numaralı apartmanın zemin katında bulunduğu, işyeri sahibinin, işyeri önüne ahşap malzemeden 10.70x4.40m2 ebadında, 6 adet galvanizli pergole ayaklarıyla zemine sabit, üstü hasır örtü ile gölgelik yapıldığının'' belirtildiği dolayısıyla yapının zemine sabit olarak yapıldığı, işyerinin alanın ön cephesini genişlettiği, işyerinin dava konusu ilave yapı ile alan kazandığı, ilave yapının İlgili Kanun ve Yönetmelikte belirtildiği üzere basit imalat niteliğinde olmadığı bu nedenle de 3194 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik uyarınca ruhsata tabi olduğu ve ruhsatsız olarak yapıldığı, Konya 3.Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan Bilirkişi raporu içeriğinde ilave yapıya ilişkin sunulan ……… tarihli fotoğraflarda ilave yapının çelik ayaklar üzeri hasırla kaplı malzemeden kapalı halde olduğu bu haliyle de dava konusu ilave yapının ruhsata tabi olduğu zira dava konusu ilave yapı ile ilgili dosyaya sunulu ……. tarihli fotoğrafların incelenmesinden yapının üzerinin çelik malzeme ile yanlarının cam malzeme ile kapatıldığı, davacının alan kazanmak niyetiyle izinsiz ve ruhsatsız olarak bu ilave imalatı yaptığı görüldüğünden dava konusu işleme dayanak yıkım işleminde dolayısıyla da dava konusu yıkımın icrasına yönelik işlemde  hukuka aykırılık olmadığı görüşüyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 Üye

 Y…… A…..Y…….