Meskeniyet İddiası


                                                                        T.C.

                                                                     KONYA

                                             BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

                                                        7. HUKUK DAİRESİ

 

DOSYA NO     : ……../…….

KARAR NO     : ……../…….

 

                                                 T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

                                                        İ S T İ N A F   K A R A R I

 

 

BAŞKAN                   : A……….. S………

ÜYE                          : B……….. G………               

ÜYE                          : E……….. G……….                 

KATİP                       : B……….. K……….            

 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ             : KONYA 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

TARİHİ                      : …./…./…….

NUMARASI               : ……./……. Esas  ……../………Karar

 

İSTİNAFA BAŞVURAN

DAVACI                     : A…….. A……..       

VEKİLİ                       : Av. R…….. A………..

DAVALI                     : A……. B…….

VEKİLİ                       : Av. ALİ ÖZGÖKÇEN      

DAVANIN KONUSU   : Meskeniyet Şikayeti

KARAR TARİHİ                   : …./…./………

KARAR YAZIM TARİHİ       : …../…./………

Yukarıda tarih ve numarası yazılı ilk derece mahkeme kararı aleyhine istinaf yasa yoluna başvurulmuş olmakla, Dairemizce HMK'nun 353. maddesi gereğince dosya üzerinde yapılan  inceleme sonucunda dosyadaki belgeler okundu, incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

I- Konya 3. İcra Hukuk Mahkemesi'nin kararlarına yönelik Dairemizce HMK.nun 353/1-a maddesine dayalı olarak daha önceden verilen kararlarında da  belirtildiği üzere;

HMK.nun 297. maddesi uyarınca tarafların iddia ve savunmalarının özeti gerekçeli kararda bulunması gereken unsurlardan biri olduğu halde, HMK.nun 297. madde hükmüne  aykırı olarak, cevap dilekçesi özetlenmeden "gerekçeli karar" tesis edilmesi usul hükümlerine aykırıdır.

II- Şikayet dilekçesinde terditli olarak belirtilen taleplerin ne olduğu açık bir biçimde yazıldığı halde ilk derece mahkemesince, (sadece meskeniyet şikayeti hakkında) somut olayla ilgisi bulunmayan Dairemizin ……../…….. Esas, ……./……. Karar sayılı ilamı aynen kopyalanarak (meskeniyete ilişkin) şikayet hukuki yarar yokluğundan reddedilmiş, terditli talep hakkında da ise herhangi bir karar verilmemiştir.

Şikayet dilekçesinde talep edilen meskeniyet iddiası ile ilk derece mahkeme kararı arasında herhangi bir bağlantı olmadığı gibi terditli talep hakkında herhangi bir karar verilmediğinden ortada şikayet konusu talepler hakkında istinaf incelemesine konu edilebilecek bir mahkeme kararı bulunmamaktadır.

HMK'nın 7251 sayılı yasa ile değişik 353/1-a-6. maddesi " mahkemece uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek ölçüde önemli delillerin toplanmamış veya değerlendirilmemiş olması yada talebin önemli bir kısmı hakkında karar verilmemiş olması"  halinde Bölge Adliye Mahkemesince ilk derece mahkemesinin kararı kaldırılarak yeniden yargılama yapılması için dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekmektedir.

III- Netice olarak, ilk derece mahkeme kararının HMK 353/1.a.6 maddesi gereğince kaldırılarak yeniden inceleme yapılıp karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine iadesine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan neden ve gerekçelerle,

1-Şikayetçi vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜ İLE, işin esası incelenmeksizin, HMK.nun 353/1.a.6 maddesi gereğince, Konya 3. İHM.nin …./…/…… tarihli ……../….. E. - ……./…….. K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, dosyanın yeniden yargılama yapılması için  mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

2- Şikayetçi tarafın yatırdığı ………. TL istinaf karar harcının talep halinde, ilk derece mahkemesince, ilgilisine iadesine,

3-İstinaf başvurusu için yapılan sair giderlerin mahkemesince verilecek nihai kararla hüküm altına alınmasına,

4- Kararın mahkemesince bilgi mahiyetinde taraflara tebliğine,

Dair, HMK'nın 353/1.a.6 maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda oy birliğiyle KESİN olarak karar verildi. …./…./……..