İhalenin Feshi İle İlgili Karar


 T.C.

 KONYA

4. İCRA HUKUK MAHKEMESİ                                                                              

TÜRK MİLLETİ ADINA

 GEREKÇELİ KARAR

 

ESAS NO      : 2015/……

KARAR NO  : 2016/…….

5. İCRA DAİRESİ    : 2013/…….

 

HAKİM           : A. S.               34357

KATİP           : Ö. K.              142245

 

DAVACI        : A…. TAVUKÇULUK VE EKİPMANLARI SAN. VE TİC.A.Ş -   Toprak                               Sarnıç Mah. Emirhisar Sk. No:2 Meram/ KONYA

VEKİLİ           : Av. N. K. G. - Kürden Mah. Yeni Meram Cad. No: 254 ... Meram/ KONYA

DAVALI         : 1- A. E. -68107223784  19 Mayıs Mah. 940 Sk. No:8 İç Kapı No:1  Merkez/ BATMAN

VEKİLİ           : Av. M. O. Ü. - Alaaddin Bulvarı İzmirligil Apt. No:31/2 Meram/ KONYA

DAVALI         : 2- D. E. -68116223492  19 Mayıs Mah. 940 Sk. No:8 İç Kapı No:1 Merkez/ BATMAN

DAVA :                İhalenin Feshi

DAVA TARİHİ                               : 22/12/2015

KARAR TARİHİ                           : 04/02/2016

KARARIN YAZILIŞ TARİHİ          : 04/02/2016

 

Mahkememize açılan İhalenin Feshi davasının yapılan açık yargılamasının sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle Konya 5. İcra müdürlüğünün 2013/…..esas sayılı dosyasından yapılan ihalenin feshinde ihaleye katılan D. E.'in yeterli teminat yatırmadığını, taşınmaz üzerinde haczi bulunan ilgili MEDAŞ ve A. Bank'a kıymet taktiri ve satış ilanının tebliğ edilmediğini, KDV'den istisna olduğu halde %18 KDV alınmasının katılımı azalttığını, satış ilanında imar durumuna  yer verilmediğini bu sebeplerle ihalenin feshine karar verilmesini talep etmiş, duruşmada da dava dilekçesi ve eklerini tekrarlamıştır.

Davalı vekili dosyaya cevap dilekçesi ibraz ederek davacının davasının  haksız ve medetsiz olduğunu , davasının reddine karar verilerek davacının %10 cezaya mahkum edilmesini talep etmiştir.

Konya  5. İcra müdürlüğünün  2013/…..  esas sayılı dosyası incelenmiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; alacaklı A. E. tarafından borçlu A.Tavukçuluk A.Ş. aleyhine kambiyo senetlerine özgü takip başlatmış olup, takibin kesinleşmesi üzerine borçlu adına kayıtlı olan Karatay ilçesi, Erler mahallesi 5740/…ada/parsel nolu tarla vasfındaki taşınmaz haczedilerek kıymet taktiri yaptırılmış, 870.000 TL muhammen bedelle ile ihaleye çıkartılmış, 15/12/2015 tarihli birinci ihaleden 442.000 TL bedelle davalı D. E.' ye ihale edilmiştir. Satış kararında ve  satış ilanında taşınmazın satışından %18 oranında KDV alınacağı belirtilmiştir.

Açık arttırmaya katılacak kişilerin yasa gereği muhammen bedelin %20'si oranında teminat yatırmaları zorunlu olup,  ihale konusu  taşınmazların değerine göre %20 teminat tutarı 174.000 TL olduğu halde icra müdürlüğü ihale alıcısından 15/12/2015 tarihli 14216 numaralı tahsilat makbuzu ile 170.000 TL teminat almış olup, alınan teminat ihale alıcısının ihaleye katılabilmesi için yeterli değildir. İhale alıcısı yasal ve yeterli teminatı yatırmadığından ihaleye katılarak pey sürmesi  ve sonucunda taşınmazı satın alması usul ve yasaya aykırıdır.

Celp edilen ticaret sicil kayıtları ve  borçlu şirketin ana sözleşmesine göre borçlu şirketin ticari faaliyet konuları arasında gayrimenkul ve emlak alım  satım işleri olmayıp bu taşınmaz borçlu şirket adına  16/05/2011 tarihinde tescil edilmiş olup, satış ihale tarihi itibariyle 2 yıldan fazla bir süredir borçlu şirketin mal varlığı içinde bulunmaktadır.

25.10.1984 tarih ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4-r maddesinde; "Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri"nin KDV kapsamından istisna olduğu belirtilmiştir. Yine Taşınmaz ve taşınmaz niteliği taşıyan mal ve hakların satışında katma değer vergisi uygulaması ile ilgili Maliye Bakanlığınca yayınlanan 23.06.2010 tarihli sirkülerin 3.4 maddesinde de kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışının KDV den istisna olup, bu satışların müzayede suretiyle gerçekleşmesinin belirtilen duruma etkisinin olmadığı ancak istisna hükmünün, istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz teslimleri için geçerli olmadığı ifade edilmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle borçlu şirket 3065 sayılı yasanın 17/4-r maddesi  kapsamında belirtilen kurumlardan olduğundan bu taşınmaz satış işlemi KDV'den istisna olduğu halde satış ilanında ve satış kararında bu taşınmaz satışından %18 KDV alınacağının belirtilmesi  ve taşınmazın değeri de dikkate alınarak KDV'nin büyük bir yekün tutması karşısında ihaleye katılımı olumsuz yönde etkilemiş sadece bir kişi katılmıştır. ( somut olayımızda satış bedeli üzerinden %18 KDV 79.560 TL yekün tutmaktadır. )

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 05/12/2015 tarih ve 2015/23995 -22290 EK sayılı kararında da belirtildiği üzere ihaleye konu mal ile ilgili KDV oranı  % 1 iken satış ilanında %18 olarak gösterilmesi ihaleye katılımı olumsuz yönden etkileyeceğinden bu yanlışlık ihalenin feshi sebeplerinden olduğundan davacının davasının kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:

1-Davacının davasının kabulü ile, 15/12/2015 tarihli şikayete konu ihalenin feshine,

2-Harç peşin alındığından mahsubuna,

3-Davacının yaptığı  44,60  TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı vekili için taktir edilen 600 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacı vekiline verilmesine,

5- Artan gider avansının karar kesinleştiğinde davacı vekiline iadesine,

Dair davacı vekili ile davalı vekilinin yüzlerine karşı, davalı ihale alıcısı tarafın yokluğunda  İİK’nun 363. maddesi gereğince 10 gün içinde Yargıtay yolu açık olmak üzere  verilen karar açıkça okundu usulen anlatıldı. 04/02/2016