İtirazın İptali Davasında Kötü Niyet Tazminatın Şartları


T.C.

KONYA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

5. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO  : ……./……

KARAR NO  : ……/……

 

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

    İ S T İ N A F   K A R A R I

 

BAŞKAN      : H….. A…. T….. 

ÜYE               : C……  K…… 

ÜYE               : M……. K…..

KATİP           : S……. F……  T……..

 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ                                   : KONYA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ                                              : …./…../……

NUMARASI                                      : ……./……. Esas -  ……/…… Karar

DAVACI                                            : D…. E… İ….. M….. D….. O….. T….. SAN.VE  TİC.LTD.ŞTİ.      

VEKİLİ                                               : Av. FATİH ÖZGÖKÇEN

(İstinaf yoluna başvuran)           Yaka Mah. Meram Yeni Yol Cad. No: 254

                                                      Meram/KONYA

DAVALI                                            : M…….. Ç…….        

VEKİLİ                                              : Av. M…… F……B……..

             

DAVANIN KONUSU                      : İtirazın İptali (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan)

İSTİNAF KARAR TARİHİ             : …./…./….

G. KARAR YAZIM TARİHİ            : …/…../…..  

 

İlk derece mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına yönelik davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş ve dosya istinaf incelemesi yapılmak üzere dairemize gönderilmiş olmakla 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 353.maddesi uyarınca dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:

Davacı vekili dava dilekçesi ile özetle; müvekkili ile davalı M…. Ç…..arasında imzalanan sözleşme gereğince ticari ilişkilerinin bulunduğunu, sözleşmede belirtilen edimlerin müvekkili tarafından yerine getirildiğini, davalının sözleşme edimlerini yerine getiren müvekkiline yine sözleşme gereği ödemesi gereken ücretleri ödemediğini, bunun üzerine müvekkilinin alacağını tahsili amacıyla Konya ….. İcra Müdürlüğünün ……/…… Esas sayılı dosyası ile icra takibine giriştiklerini, davalının icra takibine karşı itiraz ettiğini, yaptığı itirazın haksız olduğunu, tüm bu nedenlerle davalına adına kayıtlı olan K….. ile K…… ilçesi E…..mahallesi ……….. ada ….parselde kain …. blok ….. kat … giriş ….. numaralı, ... kat …. numaralı, …. kat … numaralı ve … kat …. numaralı bağımsız bölümler üzerine ihtiyati haciz konulmasına, davalı tarafından yapılan itirazın iptali ile takibin kaldığı yerden devamına, icra dosyasına yapılan haksız ve kötü niyetli itiraz nedeniyle alacak miktarının %20 sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalıya usulüne uygun tebligat yapılmış, davalı davaya cevap vermemiş, …./…./….. havale tarihli beyan dilekçesi ile özetle; davacının iddialarının tamamını reddettiklerini, davalı ile aralarında yapılan sözleşme gereğince …………… TL bedelle anlaştıklarını, bu anlaşma gereğince …….. m² ve ………….. TL bedelli dükkanı davacının gösterdiği üçüncü şahsa devrettiklerini, toplamda ………….. TL bedelli …… adet farklı müşteri evraklarının cirolanarak davacıya teslim edildiğini, davacının ortağı ile yaşadığı sorunları müvekkiline mal etmeye çalıştığını, ayrıca icra takibine konu faturaların ödemelerin yapıldığına ilişkin olarak kapalı olarak düzenlendiğini, tüm bu nedenlerle açılan davanın reddine, davacının kötü niyetli olmasından dolayı %20 kötü niyet tazminatına ve %10 para cezasına hükmedilmesine, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

İlk Derece Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonunda; "...davacı vekilince davalı aleyhine açılan bu davada, davalı borçlunun Konya ….. İcra Müdürlüğünün ……../…… Esas sayılı takip dosyasına yaptığı itirazların iptali, takibin devamı ve %20 tazminat talep edilmiş olup; mahkememizce toplanan deliller ve özellikle alınan bilirkişi raporu ile takibe konu faturaların kapalı olduğu anlaşılmıştır. Kapalı fatura bedelin ödendiğine karine teşkil etmektedir. Her ne kadar davacı vekilince dosyada bulunan protokolde bahsi geçen bonoların ödenmediği ileri sürülmüş ise de; takibin dayanağının faturalar olması ve itirazın iptali davalarının takipteki taleple sıkı sıkıya bağlı olması ve bonoların başka bir takip veya davanın konusu olabileceğinden bu itirazlar bu dosyada değerlendirilmeyerek davacının davasının reddine ve takip haksız olmakla birlikte kötü niyetli yapıldığı davalı tarafça ispatlanamadığı..." gerekçesiyle "...Davacının Davasının REDDİNE..." karar verilmiştir.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:

Davacı vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin davalının yapımını üstlendiği inşaatlardaki bir kısım mobilya aksamının yapım işini üstlendiğini ve bu minvalde davaya konu faturaları keşide ettiğini, faturaların kapalı olarak keşide edilmesine karşın yapılan uygulamanın örfi olduğunu, kapalı ya da açık faturanın aksi her türlü kesin veya yardımcı deliller ile ispat edilebileceğini, kapalı faturaya ilişkin takip yapıldığını ve yapılan bu takibe davalının borçlu olmadığından bahisle itiraz ettiğini, açılan davada davalı tarafın …./…./……tarihli sözleşme içeriğine göre borcu ödediğini belirttiğini, sözleşme içeriği ile davalı tarafın kapalı fatura içeriğine ilişkin ticari alışverişi kabul ettiğini, fakat alışverişin bedelinin de ödendiğini kabul ve de ikrar ettiğini, bu durumda mahalli mahkemece yapılması gerekenin sözleşmede belirtilen ödemeye esas teşkil eden bir taşınmaz devrinin bulunup bulunmadığı ve yine sözleşmede belirtilen bonoların ödenip ödenmediğinin tespiti olması gerektiğini, davalı tarafa defterlerini sunmaları için süre verildiğini, ancak defterlerin sunulmadığını, müvekkili şirkete ait defterlerde yapılan incelemelerde fatura bedellerinin ödenmediklerinin tespit edildiğini, bilirkişi raporuyla da davalı tarafça bonoların ödenmediğinin de tespit edilerek davalının borçlu olduğunun tespit edildiğini, davalı tarafın borcun ……….. TL'lik kısmının K…… ili, M…. ilçesi, A….. B…… mahallesi, ……… ada, ….. parsel, ….. bağımsız bölüm karşılığında ödendiğini savunmasına yönelik yapılan araştırma ve getirtilen tapu kayıtlarıyla da hiçbir şekilde müvekkili şirkete tapu devrinin gerçekleşmediğinin anlaşıldığını, davalı tarafın savunmalarının tutarlı ve geçerli olmadığını, bu nedenlerle Konya 4.Asliye Ticaret Mahkemesinin ……./…… Esas - ………/…….. Karar sayılı kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı istinafa cevap  dilekçesi sunmamıştır.

DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE:

Dava; eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedelinin tahsili için yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.

Davacı yüklenici vekili, davalı iş sahibi ile yapılan eser sözleşmesi kapsamında davacının edimini ifa ederek işi teslim ettiğini ancak iş bedelinin ödenmediğini bildirmiş, davalı ise iş bedelinin ödendiği savunmasında bulunmuştur. Mahkemece iş bedelinin ödendiği kabul edilerek davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve istinaf dilekçesinde ileri sürülen sebepler ile kamu düzenine ilişkin aykırılık bulunup bulunmadığı yönü gözetilerek yapılan incelemede; taraflar arasında eser sözleşmesinin ihtilafsız olduğu, eser sözleşmesi kapsamında davacının iş sahibi, davalının ise yüklenici olduğu, taraf iddia ve savunmalarından yüklenici tarafından işin tamamlanıp teslimi noktasında bir uyuşmazlık bulunmadığı, uyuşmazlığın iş bedelinin ödenip ödenmediği noktasında toplandığı anlaşılmaktadır. Taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine göre sözleşme götürü bedelli olarak ……………… TL olarak belirlenmiş, iş bedelinin …………. TL karşılığı olarak yapılmakta olan inşaatta bulunan zemin kattaki dükkanın davacıya veya onun belirlediği birine devredileceği, kalan kısmının ise belirli vadeli bonolarla ödeneceği anlaşılmaktadır.

Davalı iş sahibi, iş bedelini ödediği savunmasında bulunmuş ve buna dair kapalı fatura ibraz etmiştir. Her ne kadar; Türk Ticaret Kanunu'nda ve Vergi Usul Kanunu'nda faturanın açık ya da kapalı düzenlenmesi ve bunun sonuçlarıyla ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamış ise de; ticari teamüllere göre, kapalı fatura teslim edilen mal veya hizmetin bedelinin peşin ödendiğine karinedir. Bu karine nedeniyle ispat yükü yer değiştirmiş olacağından, karinenin aksini yani faturanın kapalı olarak düzenlenmesine rağmen bedelinin ödenmediğini kanıtlama yükümlülüğü bunu ileri süren yükleniciye aittir.

Somut uyuşmazlıkta, davalı iş sahibi iş bedelini ödediğini bildirip kapalı fatura ibraz etmiş, davacı vekili ödeme savunması kabul etmediği ve fatura altındaki imzaların müvekkili şirket temsilcisi tarafından imzalandığını kabul ettiği, bu bağlamda ödeme yapılmamasına rağmen faturanın kapalı olarak düzenlendiğini ispat yükümlülüğü davacı yüklenicidedir. İspat yüküne davacı tarafa tarafa imkan sağlanmalı sonucuna göre hüküm tesis edilmesi gerekmekte olup bu önde araştırma yapılmaması eksik olmuştur. Yine taraflar arasındaki protokol hükümlerine göre iş bedelinin bir kısmı davacı yükleniciye bağımsız bölüm devri şeklinde gerçekleşecek olup böyle bir devir olup olmadığı, bu anlaşmadan dönülüp dönülmediği araştırılmamıştır. Bu araştırmalar yapıldıktan sonra istem hakkında hüküm tesis edilmesi gerekirken hükme etkili esaslı deliller toplanmadan eksik araştırma karar verilmesi hatalı olmuştur.     

Açıklanan nedenlerle, istinaf edenin tarafı ve 6100 sayılı HMK'nın 355. maddesi gereğince istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle ve kamu düzeninden sayılan hallerle sınırlı olarak yapılan inceleme neticesinde; davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüyle HMK'nın 353/1-a-6. maddesi uyarınca kararın kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-) Davacı vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜ ile Konya 4.Asliye Ticaret  Mahkemesinin …/…./…… tarihli, ……/…….. Esas - ……./…… sayılı kararının HMK'nın 353/1-a-6. maddesi gereğince KALDIRILMASINA,

2-) Davanın yeniden görülmesi için dosyanın ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,  

3-) Davacı tarafça yatırılan ……….TL istinaf karar harcının (maktu) talep halinde ilk derece mahkemesince sahibine iadesine,

4-) Davacı tarafça yapılan istinaf yargılama giderinin ilk derece mahkemesince yeniden verilecek kararda dikkate alınmasına,

5-) İstinaf yargılaması sırasında duruşma açılmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

6-) İstinaf kararının ilk derece mahkemesince taraflara tebliğ edilmesine,

Dair, 6100 HMK'nın 353/1-a.6 maddesi uyarınca dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda oy birliğiyle kesin olarak karar verildi…./…/……..   

T.C.

KONYA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

5. HUKUK DAİRESİ

 

DOSYA NO  : ……./……

KARAR NO  : ……/……

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

    İ S T İ N A F   K A R A R I

BAŞKAN      : H….. A…. T….. 

ÜYE               : C……  K…… 

ÜYE               : M……. K…..

KATİP           : S……. F……  T……..

 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ                                   : KONYA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ                                              : …./…../……

NUMARASI                                      : ……./……. Esas -  ……/…… Karar

DAVACI                                            : D…. E… İ….. M….. D….. O….. T….. SAN.VE  TİC.LTD.ŞTİ.      

VEKİLİ                                               : Av. FATİH ÖZGÖKÇEN

(İstinaf yoluna başvuran)           Yaka Mah. Meram Yeni Yol Cad. No: 254

                                                      Meram/KONYA

DAVALI                                            : M…….. Ç…….        

VEKİLİ                                              : Av. M…… F……B……..

             

DAVANIN KONUSU                      : İtirazın İptali (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan)

İSTİNAF KARAR TARİHİ             : …./…./….

G. KARAR YAZIM TARİHİ            : …/…../…..  

 

İlk derece mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına yönelik davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş ve dosya istinaf incelemesi yapılmak üzere dairemize gönderilmiş olmakla 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 353.maddesi uyarınca dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:

Davacı vekili dava dilekçesi ile özetle; müvekkili ile davalı M…. Ç…..arasında imzalanan sözleşme gereğince ticari ilişkilerinin bulunduğunu, sözleşmede belirtilen edimlerin müvekkili tarafından yerine getirildiğini, davalının sözleşme edimlerini yerine getiren müvekkiline yine sözleşme gereği ödemesi gereken ücretleri ödemediğini, bunun üzerine müvekkilinin alacağını tahsili amacıyla Konya ….. İcra Müdürlüğünün ……/…… Esas sayılı dosyası ile icra takibine giriştiklerini, davalının icra takibine karşı itiraz ettiğini, yaptığı itirazın haksız olduğunu, tüm bu nedenlerle davalına adına kayıtlı olan K….. ile K…… ilçesi E…..mahallesi ……….. ada ….parselde kain …. blok ….. kat … giriş ….. numaralı, ... kat …. numaralı, …. kat … numaralı ve … kat …. numaralı bağımsız bölümler üzerine ihtiyati haciz konulmasına, davalı tarafından yapılan itirazın iptali ile takibin kaldığı yerden devamına, icra dosyasına yapılan haksız ve kötü niyetli itiraz nedeniyle alacak miktarının %20 sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalıya usulüne uygun tebligat yapılmış, davalı davaya cevap vermemiş, …./…./….. havale tarihli beyan dilekçesi ile özetle; davacının iddialarının tamamını reddettiklerini, davalı ile aralarında yapılan sözleşme gereğince …………… TL bedelle anlaştıklarını, bu anlaşma gereğince …….. m² ve ………….. TL bedelli dükkanı davacının gösterdiği üçüncü şahsa devrettiklerini, toplamda ………….. TL bedelli …… adet farklı müşteri evraklarının cirolanarak davacıya teslim edildiğini, davacının ortağı ile yaşadığı sorunları müvekkiline mal etmeye çalıştığını, ayrıca icra takibine konu faturaların ödemelerin yapıldığına ilişkin olarak kapalı olarak düzenlendiğini, tüm bu nedenlerle açılan davanın reddine, davacının kötü niyetli olmasından dolayı %20 kötü niyet tazminatına ve %10 para cezasına hükmedilmesine, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

İlk Derece Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonunda; "...davacı vekilince davalı aleyhine açılan bu davada, davalı borçlunun Konya ….. İcra Müdürlüğünün ……../…… Esas sayılı takip dosyasına yaptığı itirazların iptali, takibin devamı ve %20 tazminat talep edilmiş olup; mahkememizce toplanan deliller ve özellikle alınan bilirkişi raporu ile takibe konu faturaların kapalı olduğu anlaşılmıştır. Kapalı fatura bedelin ödendiğine karine teşkil etmektedir. Her ne kadar davacı vekilince dosyada bulunan protokolde bahsi geçen bonoların ödenmediği ileri sürülmüş ise de; takibin dayanağının faturalar olması ve itirazın iptali davalarının takipteki taleple sıkı sıkıya bağlı olması ve bonoların başka bir takip veya davanın konusu olabileceğinden bu itirazlar bu dosyada değerlendirilmeyerek davacının davasının reddine ve takip haksız olmakla birlikte kötü niyetli yapıldığı davalı tarafça ispatlanamadığı..." gerekçesiyle "...Davacının Davasının REDDİNE..." karar verilmiştir.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:

Davacı vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin davalının yapımını üstlendiği inşaatlardaki bir kısım mobilya aksamının yapım işini üstlendiğini ve bu minvalde davaya konu faturaları keşide ettiğini, faturaların kapalı olarak keşide edilmesine karşın yapılan uygulamanın örfi olduğunu, kapalı ya da açık faturanın aksi her türlü kesin veya yardımcı deliller ile ispat edilebileceğini, kapalı faturaya ilişkin takip yapıldığını ve yapılan bu takibe davalının borçlu olmadığından bahisle itiraz ettiğini, açılan davada davalı tarafın …./…./……tarihli sözleşme içeriğine göre borcu ödediğini belirttiğini, sözleşme içeriği ile davalı tarafın kapalı fatura içeriğine ilişkin ticari alışverişi kabul ettiğini, fakat alışverişin bedelinin de ödendiğini kabul ve de ikrar ettiğini, bu durumda mahalli mahkemece yapılması gerekenin sözleşmede belirtilen ödemeye esas teşkil eden bir taşınmaz devrinin bulunup bulunmadığı ve yine sözleşmede belirtilen bonoların ödenip ödenmediğinin tespiti olması gerektiğini, davalı tarafa defterlerini sunmaları için süre verildiğini, ancak defterlerin sunulmadığını, müvekkili şirkete ait defterlerde yapılan incelemelerde fatura bedellerinin ödenmediklerinin tespit edildiğini, bilirkişi raporuyla da davalı tarafça bonoların ödenmediğinin de tespit edilerek davalının borçlu olduğunun tespit edildiğini, davalı tarafın borcun ……….. TL'lik kısmının K…… ili, M…. ilçesi, A….. B…… mahallesi, ……… ada, ….. parsel, ….. bağımsız bölüm karşılığında ödendiğini savunmasına yönelik yapılan araştırma ve getirtilen tapu kayıtlarıyla da hiçbir şekilde müvekkili şirkete tapu devrinin gerçekleşmediğinin anlaşıldığını, davalı tarafın savunmalarının tutarlı ve geçerli olmadığını, bu nedenlerle Konya 4.Asliye Ticaret Mahkemesinin ……./…… Esas - ………/…….. Karar sayılı kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı istinafa cevap  dilekçesi sunmamıştır.

DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE:

Dava; eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedelinin tahsili için yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.

Davacı yüklenici vekili, davalı iş sahibi ile yapılan eser sözleşmesi kapsamında davacının edimini ifa ederek işi teslim ettiğini ancak iş bedelinin ödenmediğini bildirmiş, davalı ise iş bedelinin ödendiği savunmasında bulunmuştur. Mahkemece iş bedelinin ödendiği kabul edilerek davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve istinaf dilekçesinde ileri sürülen sebepler ile kamu düzenine ilişkin aykırılık bulunup bulunmadığı yönü gözetilerek yapılan incelemede; taraflar arasında eser sözleşmesinin ihtilafsız olduğu, eser sözleşmesi kapsamında davacının iş sahibi, davalının ise yüklenici olduğu, taraf iddia ve savunmalarından yüklenici tarafından işin tamamlanıp teslimi noktasında bir uyuşmazlık bulunmadığı, uyuşmazlığın iş bedelinin ödenip ödenmediği noktasında toplandığı anlaşılmaktadır. Taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine göre sözleşme götürü bedelli olarak ……………… TL olarak belirlenmiş, iş bedelinin …………. TL karşılığı olarak yapılmakta olan inşaatta bulunan zemin kattaki dükkanın davacıya veya onun belirlediği birine devredileceği, kalan kısmının ise belirli vadeli bonolarla ödeneceği anlaşılmaktadır.

Davalı iş sahibi, iş bedelini ödediği savunmasında bulunmuş ve buna dair kapalı fatura ibraz etmiştir. Her ne kadar; Türk Ticaret Kanunu'nda ve Vergi Usul Kanunu'nda faturanın açık ya da kapalı düzenlenmesi ve bunun sonuçlarıyla ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamış ise de; ticari teamüllere göre, kapalı fatura teslim edilen mal veya hizmetin bedelinin peşin ödendiğine karinedir. Bu karine nedeniyle ispat yükü yer değiştirmiş olacağından, karinenin aksini yani faturanın kapalı olarak düzenlenmesine rağmen bedelinin ödenmediğini kanıtlama yükümlülüğü bunu ileri süren yükleniciye aittir.

Somut uyuşmazlıkta, davalı iş sahibi iş bedelini ödediğini bildirip kapalı fatura ibraz etmiş, davacı vekili ödeme savunması kabul etmediği ve fatura altındaki imzaların müvekkili şirket temsilcisi tarafından imzalandığını kabul ettiği, bu bağlamda ödeme yapılmamasına rağmen faturanın kapalı olarak düzenlendiğini ispat yükümlülüğü davacı yüklenicidedir. İspat yüküne davacı tarafa tarafa imkan sağlanmalı sonucuna göre hüküm tesis edilmesi gerekmekte olup bu önde araştırma yapılmaması eksik olmuştur. Yine taraflar arasındaki protokol hükümlerine göre iş bedelinin bir kısmı davacı yükleniciye bağımsız bölüm devri şeklinde gerçekleşecek olup böyle bir devir olup olmadığı, bu anlaşmadan dönülüp dönülmediği araştırılmamıştır. Bu araştırmalar yapıldıktan sonra istem hakkında hüküm tesis edilmesi gerekirken hükme etkili esaslı deliller toplanmadan eksik araştırma karar verilmesi hatalı olmuştur.     

Açıklanan nedenlerle, istinaf edenin tarafı ve 6100 sayılı HMK'nın 355. maddesi gereğince istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle ve kamu düzeninden sayılan hallerle sınırlı olarak yapılan inceleme neticesinde; davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüyle HMK'nın 353/1-a-6. maddesi uyarınca kararın kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-) Davacı vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜ ile Konya 4.Asliye Ticaret  Mahkemesinin …/…./…… tarihli, ……/…….. Esas - ……./…… sayılı kararının HMK'nın 353/1-a-6. maddesi gereğince KALDIRILMASINA,

2-) Davanın yeniden görülmesi için dosyanın ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,  

3-) Davacı tarafça yatırılan ……….TL istinaf karar harcının (maktu) talep halinde ilk derece mahkemesince sahibine iadesine,

4-) Davacı tarafça yapılan istinaf yargılama giderinin ilk derece mahkemesince yeniden verilecek kararda dikkate alınmasına,

5-) İstinaf yargılaması sırasında duruşma açılmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

6-) İstinaf kararının ilk derece mahkemesince taraflara tebliğ edilmesine,

Dair, 6100 HMK'nın 353/1-a.6 maddesi uyarınca dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda oy birliğiyle kesin olarak karar verildi…./…/……..   

 

-{YÜCE TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR}-

T.C.

KONYA

4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO                  : ……./…… Esas

KARAR NO              : ……/…..

 

BAŞKAN                  : Z…… H…….

ÜYE                           : M…… Y….. Y….. 

ÜYE                           : H…….T…… Y…..

KATİP                       : M…… E…..

DAVACI                    : D…..E…. İ….. M…. D…. O…. T… San. VE TİC. LTD.ŞTİ.

VEKİLİ                       : Av. FATİH ÖZGÖKÇEN - Yaka Mah. Meram Yeni Yol Cad. No:

                                   254  Meram/ KONYA

DAVALI                     : M……. Ç……..

VEKİLİ                      : Av. M…….. F…… B……….

DAVA                        : İtirazın İptali (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ          : …./…/……

KARAR TARİHİ      : …/…/……

 

             Davacı taraf vekilinin davalı taraf aleyhine açtığı işbu dava mahkememizin ……../…… Esas sırasına kaydedilmekle, mahkememizde yapılan açık yargılama sonunda, Mahkememizin …./…./…… tarih ……./…… Esas ……./……. Karar sayılı kararında belirtilen nedenlerle davanın reddine ilişkin istinaf kanun yolu açık olan bu kararımıza karşı davacının istinaf kanun yoluna başvurması üzerine, KONYA Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesinin …./…./……. tarih ……./………. Esas ……/…… Karar sayılı ilamı ile HMK nun 353/1-a-6. maddesi gereğince kararımızın kaldırılmasına ve dava dosyasının mahkememize gönderilmesine" kesin olarak karar verilmesi üzerine mahkememize gelen dava dosyası mahkememizin ……../……. Esas sırasına kaydedilmekle;  mahkememizce yapılan aleni/açık yargılama sonunda;

            -{HEYETİMİZCE GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:}-

            Davacı vekili dava dilekçesi ile özetle; müvekkili ile davalı M…….. Ç……. arasında imzalanan sözleşme gereğince ticari ilişkilerinin bulunduğunu, sözleşmede belirtilen edimlerin müvekkili tarafından yerine getirildiğini, davalının sözleşme edimlerini yerine getiren müvekkiline yine sözleşme gereği ödemesi gereken ücretleri ödemediğini, bunun üzerine müvekkilinin alacağını tahsili amacıyla Konya ….. İcra Müdürlüğünün ……/……. Esas sayılı dosyası ile icra takibine giriştiklerini, davalının icra takibine karşı itiraz ettiğini, yaptığı itirazın haksız olduğunu, tüm bu nedenlerle davalına adına kayıtlı olan K…… ile K….. ilçesi E……. mahallesi ………. Ada …. parselde kain …. blok …. kat …. giriş …… numaralı, ... kat … numaralı, ... kat …. numaralı ve …. kat …… numaralı bağımsız bölümler üzerine ihtiyati haciz konulmasına, davalı tarafından yapılan itirazın iptali ile takibin kaldığı yerden devamına, icra dosyasına yapılan haksız ve kötü niyetli itiraz nedeniyle alacak miktarının %20 sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

            Davalıya dava dilekçesi ekli meşruhatlı davetiye tebliğ edildiği halde cevap dilekçesi vermemiştir. Ancak cevap süresinden sonra davalı vekili tarafından cevap dilekçesi adı altında ibraz edilen ve mahkememizce beyan dilekçesi olarak kabul edilen …/…./……. havale tarihli dilekçesi ile özetle; davacının iddialarının tamamını reddettiklerini, davalı ile aralarında yapılan sözleşme gereğince ……………. TL bedelle anlaştıklarını, bu anlaşma gereğince ……….. m² ve ……………… TL bedelli dükkanı davacının gösterdiği üçüncü şahsa devrettiklerini, toplamda ………….. TL bedelli …… adet farklı müşteri evraklarının cirolanarak davacıya teslim edildiğini, davacının ortağı ile yaşadığı sorunları müvekkiline mal etmeye çalıştığını, ayrıca icra takibine konu faturaların ödemelerin yapıldığına ilişkin olarak kapalı olarak düzenlendiğini, tüm bu nedenlerle açılan davanın reddine, davacının kötü niyetli olmasından dolayı %20 kötü niyet tazminatına ve %10 para cezasına hükmedilmesine, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

            İşbu dava; fatura alacağına dayalı olarak başlatılan icra takibine yönelik yapılan itirazın iptaline yönelik davadır.

            Mahkememizce; dava dilekçesi, davalı tarafın sunduğu beyan dilekçeleri, davacı vekilinin verdiği beyan dilekçeleri, davalının tacir olduğuna dair celp edilen belgeler, taraflar arasında yapılan sözleşme, Konya …. İcra Müdürlüğünün ……../……. Esas sayılı dosyasına ait ödeme emri örneği, Konya ….. İcra Müdürlüğünün ……./……… Esas sayılı dosya fotokopisi, Konya ….. İcra Müdürlüğünün …../……. Esas sayılı dosyası, Konya …. İcra Müdürlüğünün ……/……. Esas sayılı dosyası ile KONYA Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesinin …./…/….. tarih ……../……. Esas ……./…….. Karar sayılı ilamı ve dosya arasındaki tüm kayıt ve belgeler tek tek incelenmiştir.

            Davacı taraf vekilinin davalı taraf aleyhine açtığı davada mahkememizce yapılan açık yargılama sonunda, Mahkememizin …/…/….. tarih ……./…… Esas ……./….. Karar sayılı kararında belirtilen nedenlerle davanın reddine ilişkin kararımıza karşı davacının istinaf kanun yoluna başvurması üzerine, KONYA Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesinin …./…./…….. tarih ……../…… Esas ……./……. Karar sayılı ilamı ile "Dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve istinaf dilekçesinde ileri sürülen sebepler ile kamu düzenine ilişkin aykırılık bulunup bulunmadığı yönü gözetilerek yapılan incelemede; taraflar arasında eser sözleşmesinin ihtilafsız olduğu, eser sözleşmesi kapsamında davacının iş sahibi, davalının ise yüklenici olduğu, taraf iddia ve savunmalarından yüklenici tarafından işin tamamlanıp teslimi noktasında bir uyuşmazlık bulunmadığı, uyuşmazlığın iş bedelinin ödenip ödenmediği noktasında toplandığı anlaşılmaktadır. Taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine göre sözleşme götürü bedelli olarak …………. TL olarak belirlenmiş, iş bedelinin …………… TL karşılığı olarak yapılmakta olan inşaatta bulunan zemin kattaki dükkanın davacıya veya onun belirlediği birine devredileceği, kalan kısmının ise belirli vadeli bonolarla ödeneceği anlaşılmaktadır.

Davalı iş sahibi, iş bedelini ödediği savunmasında bulunmuş ve buna dair kapalı fatura ibraz etmiştir. Her ne kadar; Türk Ticaret Kanunu'nda ve Vergi Usul Kanunu'nda faturanın açık ya da kapalı düzenlenmesi ve bunun sonuçlarıyla ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamış ise de; ticari teamüllere göre, kapalı fatura teslim edilen mal veya hizmetin bedelinin peşin ödendiğine karinedir. Bu karine nedeniyle ispat yükü yer değiştirmiş olacağından, karinenin aksini yani faturanın kapalı olarak düzenlenmesine rağmen bedelinin ödenmediğini kanıtlama yükümlülüğü bunu ileri süren yükleniciye aittir.

Somut uyuşmazlıkta, davalı iş sahibi iş bedelini ödediğini bildirip kapalı fatura ibraz etmiş, davacı vekili ödeme savunması kabul etmediği ve fatura altındaki imzaların müvekkili şirket temsilcisi tarafından imzalandığını kabul ettiği, bu bağlamda ödeme yapılmamasına rağmen faturanın kapalı olarak düzenlendiğini ispat yükümlülüğü davacı yüklenicidedir. İspat yüküne davacı tarafa tarafa imkan sağlanmalı sonucuna göre hüküm tesis edilmesi gerekmekte olup bu önde araştırma yapılmaması eksik olmuştur. Yine taraflar arasındaki protokol hükümlerine göre iş bedelinin bir kısmı davacı yükleniciye bağımsız bölüm devri şeklinde gerçekleşecek olup böyle bir devir olup olmadığı, bu anlaşmadan dönülüp dönülmediği araştırılmamıştır. Bu araştırmalar yapıldıktan sonra istem hakkında hüküm tesis edilmesi gerekirken hükme etkili esaslı deliller toplanmadan eksik araştırma karar verilmesi hatalı olmuştur.     

Açıklanan nedenlerle, istinaf edenin tarafı ve 6100 sayılı HMK'nın 355. maddesi gereğince istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle ve kamu düzeninden sayılan hallerle sınırlı olarak yapılan inceleme neticesinde; davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüyle HMK nun 353/1-a-6. maddesi gereğince kararımızın kaldırılmasına ve dava dosyasının mahkememize gönderilmesine" kesin olarak karar vermiştir.

            Mahkememizce yeniden yapılan yargılamada; davacı vekilince taraflar arasında düzenlenen protokolde bahsi geçen ancak icra takibine konu edilmeyen …./…./……. vade tarihli ……….. TL bedelli, …/…/…… vade tarihli ………… TL bedelli, …./…/……vade tarihli ………… TL bedelli, …/…/…….. vade tarihli …………..TL bedelli, …/…/……. vade tarihli ……….. TL bedelli, …./…./…….. vade tarihli ……. TL bedelli, …./…/……. vade tarihli ……… TL bedelli ve …./…/….. vade tarihli …………… TL bedelli toplamda …. adet bononun ödenip ödenmediği konusunda beyanda bulunmak, davalı vekiline de bu bonolar ödenmiş ise bono asıllarını ibraz etmek üzere mehil verilmiş, davalı vekilince kesin süre içerisinde bono asıllarının ibraz edilmediği, davacı vekilince de söz konusu bu bonoların ödenmediği yönünde beyan dilekçesi verildiği anlaşılmıştır.

            Taraflar arasında düzenlenen …./…./……… tarihli protokolde bahsi geçen gayrimenkulün celp edilen tapu kaydına göre davacıya devrinin yapılmadığı, davalı vekilince bu taşınmazın protokolde belirttiği şekilde davacının gösterdiği 3. kişilere devir yapıldığı konusunda hiçbir bilgi ve belge sunulmadığı anlaşılmıştır.

            Mahkememizce yeniden yapılan değerlendirmede; davacı tarafça davalı, aleyhine açılan bu davada davalı borçlunun Konya …. İcra Müdürlüğünün ……./…….. Esas sayılı takip dosyasına yaptığı itirazların iptali, takibin devamı ve %20 tazminat talep edilmiş olup; davalı vekilince takibe konu faturanın kapalı fatura olduğu, kapalı faturanın bedelin ödendiğine karine teşkil ettiği ileri sürülerek davanın reddi talep edilmiş ise de; Konya Bölge Adliye Mahkemesinin …/…/…… tarih ve ………/……. Esas, ………/…….. Karar sayılı ilamı ile kapalı faturada ödeme yapılmadığının ispatı yükümlülüğünün davacı yüklenicide olduğu belirtilerek, taraflar arasında düzenlenen protokol hükümleri gereğince araştırma yapılması gerekçesiyle Mahkememizin önceki günlü hükmü esastan kaldırıldığından ve Mahkememizce bu doğrultuda yeniden yapılan yargılama ve toplanan delillere göre protokolde bahsi geçen taşınmazın davalı tarafından davacıya veya onun gösterdiği 3. kişiye devrinin yapılmadığı anlaşıldığından davacının protokol hükümleri gereğince gayri menkul bedeli kadar davalıdan alacaklı olduğu kanaatine varılmıştır. Her ne kadar Mahkememizce protokolde bahsi geçen toplam bedeli ……………. TL olan ….. adet bono bedelinin de davalı tarafça davacıya ödenmediği anlaşılmış ise de; söz konusu bonolarda davacı ciranta olup, bonoları borcuna karşılık 3. kişilere ciro etmiş olduğu ve bu bonolardan dolayı davacının davalı ile birlikte borçlu sıfatlarının devam ettiği bu nedenle bonolar yönünden verilecek kabul kararının davacının sebepsiz zenginleşmesine neden olacağı davacının 3. kişilere borcunu ödemesi halinde bonolardan dolayı her zaman davalıya müracaat hakkının bulunduğu kanaatine varıldığından davacının davasının kısmen kabulüne, davalı borçlunun Konya … İcra Müdürlüğünün ……./…….. Esas sayılı talep dosyasına yaptığı itirazın ………… TL asıl alacak üzerinden iptali ile asıl alacağa takip tarihinden itibaren işleyecek yıllık %9 oranında faiz ile takibin devamına, fazlaya ilişkin taleplerin reddine, kabul edilen alacak üzerinden %20 oranında hesaplanan icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline, takip her ne kadar iptal edilmeyen kısım yönünden haksız ise de; kötü niyetli takip yapıldığı davalı tarafça ispatlanamadığından davalı tarafın şartları bulunmayan tazminat talebinin ise reddine dair aşağıdaki hükmün kurulmasına karar vermek gerekmiştir.

            -{HÜKÜM:}- Yukarıda gerekçesi açıklanan nedenlerle;

            DAVACININ DAVASININ  KISMEN KABULÜ İLE;

            1-Davalı borçlunun Konya …. İcra Müdürlüğünün ……/……. Esas sayılı takip dosyasına yaptığı itirazın ………. TL asıl alacak üzerinden iptali ile asıl alacağa takip tarihinden itibaren işleyecek yıllık %9 oranında faizi ile takibin devamına.

            2-Davacının fazlaya ilişkin taleplerinin reddine.

            3-Kabul edilen ………….. TL alacak üzerinden %20 oranında hesaplanan …………. TL icra inkar tazminatının davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine.

            4-Davalı tarafın şartları bulunmayan tazminat talebinin reddine.

            Alınması gereken ………… TL karar ve ilam harcına karşılık peşin alınan ………… TL harcın mahsubu ile bakiye ………… TL harcın davalıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydına.   

            Yargılama giderinden ayrı olarak davacının peşinen karşıladığı …….. TL başvuru harcı,  …….. TL peşin karar ve ilam harcı ile ……. TL vekaletnâme suret harcı, ……. TL tedbir talebi harcı, ……… TL istinafa karar harcı, ……….. TL istinaf kanun yoluna başvurma harcı olmak üzere toplam ………….  TL harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine.

            Davacının ……… TL taraf davetiye gideri, ……. TL bilirkişi ücreti gideri, ……… TL vekaletname pulu gideri, olmak üzere toplam ……… TL yargılama giderinden davanın kabul/talep oranı olan %63 oranına isabet eden ……….. TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacının fazladan yaptığı yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına.

            Davalının yaptığı herhangi bir yargılama gideri olmadığından bu konuda bir karar verilmesine yer olmadığına.

            Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince kısmen kabul edilen miktara göre takdir ve hesaplanmış olan ………………. TL vekâlet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine.

            Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince kısmen reddedilen miktara göre takdir ve hesaplanmış olan ………… TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine.

            İşbu hükümden sonra gerekli olan ……….. TL karar tebliğ giderinin, davacı tarafından karşılanmasına ve hükümden sonraki bu masrafların davanın kabul/talep oranı olan % 63 oranına isabet eden 6,93 TL sının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlasının davacının kendi üzerinde bırakılmasına.

            HMK nun 323–333. maddeleri gereğince hükmün verilmesinden kesinleşmesine kadar olan dönemde tarafların sorumlu olduğu yargılama giderleri de ödendikten sonra varsa tarafların yatırdığı avanstan artanının talep halinde taraflara iadesine.

            İşbu gerekçeli kararın …./…./……….. tarihinde yazıldığına.

            Dair gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere yapılan duruşma sonunda oy birliği ile verilen karar taraf vekillerinin yüzüne karşı açıkça okunup usulen anlatıldı.

 …./…./……..