Üçüncü Kişinin Hacizinin Kaldırılması


T.C.

KONYA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

4. HUKUK DAİRESİ

 

 

DOSYA NO  : ……../……….

KARAR NO  : ……./………..

 

 

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

İ S T İ N A F   K A R A R I

 

 

BAŞKAN                                  : H……… A………

ÜYE                                          : A…….. O…….

ÜYE                                          : Z……... G……..

KATİP                                       : S….. A……. B…….

 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ                     : KONYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TARİHİ                                     : …./…../………

NUMARASI                              : ……../……. Esas - ……./…….. Karar

 

DAVACI                                     : M…….. G…….

VEKİLİ                                       : Av. ALİ ÖZGÖKÇEN

 

DAVALI                                : Y…… VE K……. B……. A…… Ş…….

VEKİLİ                                      : Av. R…….. F……. E…….

DAVANIN KONUSU                 : Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini

İSTİNAF KARAR TARİHİ         : …./…./……..

İSTİNAF KARAR

YAZIM TARİHİ                          : …./…./……

 

          Konya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen …./…./……. tarihli karara karşı, davalı vekili tarafından süresi içinde istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla; dosyadaki tüm kayıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü;

          TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:

          Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; K…… İ…… K…… İ…… U…… H….. Mah. ………… ada …… parselde kain arsa vasıflı taşınmaza müşterek malik olan müvekkili tarafından, söz konusu taşınmazdaki maliklerden bir kısmının hisselerini dava dışı P…….. E……. İ……. O……. T……. ve S……. Ltd.Şti’ye devretmesi nedeniyle ön alımdan kaynaklanan tapu iptal ve tescil davası …../…./……. tarihinde Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin ………/……. Esas sayılı dosyası ile ikame edildiğini, mahkeme ilamı gereğince taşınmazın müvekkili adına kayıt ve tescil edildiğini, davalının dava dışı P……. E……. İ…….. O……. T……. ve S…….. Ltd.Şti aleyhine Konya 3. İcra Dairesi ……../……….. sayılı dosya ile başlattığı icra takibinden kaynaklı olarak müvekkili adına kayıt ve tescil edilen taşınmaz üzerine haciz işlemi tesis edildiğinin anlaşıldığını, şeklen P…….. E……. Ltd.Şti adına kayıtlı taşınmaz kayıtları üzerine konulan hacizlerin kaldırılması maksadıyla Konya 3. İcra Dairesi ……../…….. sayılı dosyaya müvekkili tarafından gönderilen haciz kaldırma talepleri icra müdürlüğünce, icra dosyasının tarafı olunmadığından bahisle reddedildiğini belirterek K…….. İ….. K……… İ…… U……. H…….. Mah. ………… ada …… parselde kain taşınmazın müvekkilinin hissesi üzerinde davalı banka lehine olan tüm şerhlerin kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

          Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; dava dışı P…….. E……. İnş. O…... Tic. Ltd. Şti.'nin müvekkili Y……. ve K……. B……... A.Ş.'ye Konya 3. İcra Müdürlüğü'nün ………../……. E. sayılı icra takip dosyasından borçlu olup dava konusu taşınmaz üzerinde müvekkilinin hacizleri bulunduğunu, davacının dava dışı P…….. E……… İnş. O…….. Tic. Ltd. Şti. ile müşterek malik olduğu Konya 2.Asliye Hukuk Mahkemesi ………/………. E. Nolu dosyasında K…… İ……. K……. İ……U……. H……. Mah. ……… ada …… parselde kain arsa vasıflı taşınmaza ilişkin önalım hakkından kaynaklanan dava açtığını, dosya borçlusu P…… E……… İnş. O…….. Tic. Ltd. Şti.' nin gayrimenkulüne Konya 3.İcra Müdürlüğü …….../……… E. Nolu dosyasından haciz şerhi işlendiğini, Konya 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ………../……… E. Nolu dosyasında davacının iş bu taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılması yönünde bir talebinin olmadığını, dosyanın ilamında haciz şerhinin terkinine ilişkin bir kararın mevcut olmadığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.

          İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ 

          İlk derece mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda; davanın kabulü ile, K…….. İ…… K…….. İ…… U……. H…… Mahallesi ………. ada ….. parsel sayılı taşınmazdaki davacı M…….. G…… adına kayıtlı …../…….. hisse üzerindeki Konya 3. İcra Dairesinin ……../…….. E sayılı icra dosyası üzerinden konulan …./…./….... tarihli ………… yevmiye numaralı ihtiyati haczin, …./…./…… tarihli ……….. yevmiye numaralı haczin ve …./…./……. tarihli ………. yevmiye numaralı haczin ayrı ayrı fekkine karar verilmiştir.

          İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ

          Davalı vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; müvekkil adına tatbik edilen hacizlerin Konya 3. İcra Müdürlüğü'nün ……../…….. E. Nolu dosyasında borçlu konumunda olan tarafın üzerinde kayıtlıyken ifa edildiğini, haciz tarihi itibari ile yapılan işlemlerin hukuka uygun olduğunu, aleyhe vekalet ücretine ve yargılama giderlerine hükmedilmesinin hatalı olduğunu belirterek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

          DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

          Dairemizce HMK'nın 355. maddesi kapsamında istinaf dilekçesinde belirtilen hususlarla sınırlı olmak üzere ve kamu düzenine ilişkin hususlar resen dikkate alınarak yapılan inceleme neticesinde;

          Dosya kapsamına ve toplanan delillere göre mevcut delillerin takdirinde ve hükmün dayandığı gerekçede bir isabetsizlik bulunmadığından, tapu kaydındaki haciz şerhlerinin kaldırılması isteminin kabulüne dair verilen ilk derece mahkemesi kararı usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmakla davalı vekilinin istinaf kanun yolu başvuru isteminin 6100 sayılı HMK.nın 353/1-b-1.maddesi uyarınca esastan reddine karar verilmiştir.

          H Ü K Ü M  : (Yukarıda açıklanan gerekçelerle)

          1-Davalı vekilinin istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK'nin 353/1-b-1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

          2-İstinaf başvurusu yönünden karar tarihi itibariyle alınması gereken ………. TL maktu karar ve ilam harcından davalı tarafından peşin yatırılan ……… TL harcın mahsubu ile bakiye ………. TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına, 

          3-Davalı tarafından yapılan istinaf yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,       

          4-Artan gider avansının mahkemesince resen yatıran tarafa iadesine,

          5-Harç ve gider avansı iadesi vb. işlemlerin, 6100 sayılı HMK'nın 302/5 maddesi uyarınca karar kesinleştiğinde ilk derece mahkemesi tarafından yerine getirilmesine,

          6-6100 sayılı HMK'nin 359/4. Maddesi uyarınca karar tebliğinin Dairemizce yerine getirilmesine,

          Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda 6100 sayılı HMK'nin 353/1-b-1 ve 361/1 maddeleri gereğince kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere …./…./…… tarihinde oy birliğiyle karar verildi.