Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geriye Etkili Olarak Feshi ile İlgili Yargıtay Kararı


T.C.  

      YARGITAY

15.HUKUK DAİRESİ

 

Esas                Karar

                      

2012/…           2013/…..

 

Y A R G I T A Y  İ L A N I

 

Davacılar 1-Z.Y. 2-K.Y. 3-M.Y. 4-C.Y. 5-A.P. 6-G.Y. 7-Y.Y. 8-A.Ö. 9-R.Y. 10-E.Y. ile davalı S.S Ö. M. Konut Yapı Kooperatifi Birleşen 2006/… Esas sayılı davada davacı SS Ö. M. Konut Yapı Kooperatifi ile davalılar 1-Z.Y. 2-K.Y. 3-M.Y. 4-C.Y. 5-A.P. 6-G. Y. 7-Y.Y. 8-A.Ö. 9-R.Y. 10-E.Y. arasındaki davadan dolayı Konya 2. Asliye Hukuk Hakimliğin’ce verilen 17.05.2011 gün ve 2009/…-2011/… sayılı hükmü bozan Dairemizin 13.09.2012 gün ve 2011/….-2012/…. sayılı ilâmı aleyhinde davacılar ve birleşen davanın davalıları vekilleri tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

 

- K A R A R -

Dava, sözleşmenin geriye etkili olarak feshi ve tapu iptâl tescil, yüklenici kooperatif tarafından açılan birleşen dava iş bedelinin tahsili istemlerine ilişkin olup, mahkemece 26.06.1…. tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye etkili olarak feshine, tapu iptâl tescil istemi yönünden dava konusuz kalmış olmakla karar verilmesine yer olmadığına, birleşen davanın ıslah da dikkate alınarak kısmen kabulüne karar verilmiş, karar davacı arsa sahipleri vekili tarafından temyiz edilmiş, Dairemizin 13.09.2012 gün 2011/… Esas 2012/… Karar sayılı ilâmıyla mahkeme kararının temyiz eden davacılar ve birleşen davanın davalıları arsa sahipleri yararına bozulmasına karar verilmiş, Dairemizin bozma ilâmına karşı arsa sahipleri vekili tarafından karar düzeltme isteminde bulunulması üzerine dosya yeniden incelenmiştir.

1-Yargıtay ilâmında belirtilen gerektirici nedenler karşısında davacılar ve birleşen davanın davalıları arsa sahiplerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki karar düzeltme istemlerinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

2-Dairemizin 13.09.2012 günlü bozma ilâmında yüklenici kooperatifin hak ettiği iş bedelinin 1.979.337,00 TL olduğu, ancak mahkemece karar altına alınan 1.951.003,00 TL'lik iş bedelinin kooperatif vekili tarafından temyiz edilmemiş olması nedeniyle bozma nedeni yapılmadığına değinilmiştir.

Davacı arsa sahipleri vekili karar düzeltme dilekçesinde kooperatif vekilinin 11.01.2010  tarihli  bilirkişi  raporuna  karşı   beyanlarını  sunduğu  09.03.2010  havale  tarihli dilekçesinde iş bedelinin 1.820.990,78 TL olduğunu kabul ettiğini, bu beyanın gözden kaçırıldığını iddia etmesi karşısında, söz konusu beyan dilekçesi incelenmiştir. Davalı ve birleşen davanın davacısı yüklenici kooperatif vekili tarafından verilen 09.03.2010 havale tarihli beyan dilekçesinde kooperatifin iş bedeli alacağının 1.820.990,78 TL olduğunu kabul ettiği belirlenmiştir. Dosyada bulunan Konya 2. Noterliği'nin 01.04.2004 tarih …. yevmiye numaralı vekâletnamesi kapsamındaki yetkiler dikkate alındığında bu beyanın kooperatifi bağlayıcı olduğu sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda davacı arsa sahipleri vekilinin karar düzeltme istemi bu yönde yerinde olmakla, Dairemizin 13.09.2012 gün 2011/… Esas 2012/… Karar sayılı bozma ilâmında yer alan “1.951.003,00” rakamlarının bozma ilâmından çıkarılarak, yerlerine “1.820.990,78” rakamının yazılmasına, bozma ilâmındaki diğer yazılanların olduğu gibi bırakılmasına, arsa sahiplerinin karar düzeltme istemlerinin bu yönden kabullerine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacılar ve birleşen davanın davalıları arsa sahiplerinin sair karar düzeltme istemlerinin reddine, 2. bent uyarınca 13.09.2012 günlü bozma ilâmında iş bedeli olarak yer alan “1.951.003,00” rakamlarının ilâmdan çıkarılmasına, yerlerine “1.820.990,00” rakamının yazılmasına, mahkeme kararının değiştirilmiş bu şekliyle BOZULMASINA, ödediği karar düzeltme peşin harcının istek halinde karar düzeltme isteyen davacılar ve birleşen davanın davalılarına geri verilmesine, 17.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

       Başkan                                      Üye                        Üye                   Üye         

Mustafa L.Üçkardeşler                M.Öztürk               B.Karakaş           İ.Kurt