Ölü Kişilerin Nüfusta Aynı Kişiler Olduğunun Tespitine İlişkin Nüfusta Kayıt Tespiti Kararı


T.C.

BODRUM

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

 

ESAS NO              : ……/…… Esas

KARAR NO          : …../……

 

HAKİM : G….. K…..

KATİP    : S….. Ö….. 

DAVACI               : S….. Ç…..

VEKİLİ   : Av. N….. K….. G….. - Kürden Mah. Yeni Meram Cad. No: 254 ... Meram/ KONYA

DAVALILAR        : 1- F….. C…..

                                2- H….. G…..

                                3- K….. G…..

                                4- S….. G…..

                                5- Z….. G…..

                               6- B….. N….. M…..

DAVA                  : Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli)

DAVA TARİHİ     : 24/05/2016

KARAR TARİHİ   : 25/10/2018

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH              : 25/10/2018

Mahkememizde görülmekte bulunan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ     :

İSTEK                                    :

Davacı vekilinin sunmuş olduğu 24/05/2016 havale tarihli dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin nüfusta kayıtlarından babaannesi olarak gözüken S….. ile M….. ili, B….. ilçesi, P….. Mahallesi, …..cilt, ……hanede nüfusa kayıtlı bulunan Z….. Y…..'ın aynı kişi olduğunun tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP                             :

Taraflara usulüne uygun tebligat yapılarak taraf teşkili sağlanmıştır.

Davalılar Z….. G….., F…..C….., K….. G….., H….. G….. ve S….. G…..'in sunmuş oldukları 20/07/2016 havale tarihli dilekçelerinde özetle; davaya itirazları olmadığını, davacının talebinin haklı olduğunu, S…..isimli birini bilmediklerini, S…..ile Z…..'in aynı kişi olduğunu kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.

Davalı nüfus temsilcisi, davanın reddini savunmuştur.

DELİLLER VE GEREKÇE    :

Dava, babaanne olarak nüfus kayıtlarında göründüğü ileri sürülen S…..ile Z….. Y…..ın aynı kişi olduğunun tespiti isteğine ilişkindir.

Konya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 09/01/2017 tarihli ……/….. Esas …../….. Karar sayılı ilamı ile davanın reddine karar verilmiş; bu karar davacı vekilinin istinafı üzerine, Ankara BAM 16.Hukuk Dairesi'nin 21/09/2017 tarih …../….. Esas …../….. Karar sayılı ilamı ile, " davada aynı kişi olduğu ileri sürülen S…..'nin arşiv kaydında ve Z….. Y…..'ın nüfus kayıtlarında B…… ilçesi nüfusuna kayıtlı oldukları, murise ait olduğu ileri sürülen taşınmazların B….. ilçesinde bulunduğu, adı geçenlerin B…..ilçesinde yaşadıkları ve haklarındaki araştırmanın B….. ilçesinde yapıldığı gözetildiğinden son ikamet yerlerinin B….. ilçesi olduğu ve eldeki davada açıklanan gerekçelerde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 36/a maddesi uyarınca Bodrum Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevli ve yetkili olduğu anlaşıldığından davacının yerleşim yeri esas alınarak yargılamaya devamla işin esası hakkında karar verilmiş olması doğru görülmemiş, davacının istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK'nun 353/1-a-3 maddesi uyarınca açıklanan nedenlerle kabulü ile, ilk derece  mahkemesinin kararının kaldırılmasına, dosyanın usul ekonomisi de gözetilerek aynı yasanın 353/1-a maddesi uyarınca görevli ve yetkili Bodrum Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesinin karar vermek gerekmiştir." gerekçesiyle kaldırılmış ve dosya Mahkememize tevzi edilerek …../….. Esas sırasına kaydı yapılmıştır.

Mahkememizce yargılamaya devam olunmuştur.

Mahkememizce; davacı S….. Ç…..'nin, G…..G…..'in ve H….. Y……'ın aile nüfus kayıt tabloları dosyamız arasına alınmıştır.

Bodrum İlçe Nüfus Müdürlüğünden; davacı ………………… T.C. Kimlik numaralı S……Ç……'nin nüfus kayıt tablosu yazımız ekinde gönderilerek, davacının babasının annesi olarak görülen S…… isminde herhangi bir kişi bulunup bulunmadığı, var ise nüfus kayıt örneğinin mahkememize gönderilmesi ve B….. ilçesi, P….. Mah., Cilt No:…, Hane No: …sırasında nüfusa kayıtlı Z…… Y……'ın aile nüfus kaydının mahkememize gönderilmesi istenilmiştir.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığından; K….. K…..ve çevresinde tarafsız ve olabildiğince yaşlı kişilerden araştırma yapılmak suretiyle, davacı ………………. T.C. Kimlik numaralı S…… Ç……'nin babası olan Ç…..İ……'in oğlu lakaplı …………………. T.C. Kimlik numaralı H…… Y…….'ın, annesinin S…… Y….. mı yoksa Z…..Y…… mı olduğunun, babaanne S…… Y……. diye birisinin olup olmadığının araştırılarak

mahkememize bilgi verilmesi istenilmiştir.

Bodrum Tapu Müdürlüğünden; yazımıza tapulama tutanakları eklenerek, B……ilçesi K…… Mah. …., …., …. ve ….. parsel sayılı taşınmazların tüm tedavüllerini gösterir tapu kayıtları,  tapulama tutanakları ile birlikte tüm geldileri istenilmiştir.

Bodrum İlçe Nüfus Müdürlüğünden; …………………..T.C. Kimlik numaralı F…… Ç…….ile, ……………………T.C. Kimlik numaralı İ…..Y……'ın aile nüfus kayıt tabloları istenilmiştir.

Ankara Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Arşiv Daire Başkanlığından; ………………..T.C. Kimlik numaralı H….. Y…..'ın, ……/….. tescil nolu doğum vukuatı ile ……………………. T.C. Kimlik numaralı İ……. Y……...'a ait, P…….. Mah., Cilt:…., Sayfa: …..'de bulunan nüfus kayıtları ve ayrıca evlenme ve boşanma vukuatlarını gösterir nüfus kayıtları istenilmiştir.

Mahkememizce bildirilen davacı tanıkları dinlenilmiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; davacı, nüfus kaydında babaannesi olarak görülen S….. ile, B…… ilçesi, P…… Mahallesi, ….cilt, …….hanede bulunan Z…..Y……'ın aynı kişi olduğunun tespitini talep etmiştir.

Mahkememizce, gerekli nüfus kayıtları, tapu kayıtları getirtilmiş, kolluk araştırması yaptırılmış ve tanıklar dinlenmiştir.

Davacının nüfus kaydının incelenmesinde; davacının, babasının H….. Y….. olduğu, dedesinin adının İ……, babaannesinin isminin ise, S…… olduğu  anlaşılmıştır.

Davacının babası H…… Y……'ın nüfus kaydının incelenmesinde ise, H…… Y…….'ın babasının İ……olduğu, nüfus kaydında anne kaydının bulunmadığı; H…….'ın kardeşi F……'nın baba adının İ……, anne adının ise, Z…… olduğu anlaşılmıştır.

Z….. Y……'ın nüfus kaydının incelenmesinde, eşinin İ…… Y……ve tek çocuğunun F…... Ç…..olarak kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.

Oysa, B….. K….. köyü, ….., ….., ….. ve …… parsel sayılı taşınmazların tapulama tutanaklarının incelenmesinde, taşınmazların "S….. oğlu İ…… adına kayıtlı iken, vefatıyla evlatları Z….., A…., M…….ve G…….'e kaldığı... Z…….'in de, ………yılında ölümü ile, verasetini kocası İ…… ve kendisinden evvel ölen oğlu H…….'ın kızı S……. ve yine kendisinden önce ölen F……'nın evladı G……..'ü terk ettiği" şeklinde tespit yapıldığı anlaşılmıştır.

Dinlenen tüm tanıklar davacının babaannesinin Z…… olduğunu, S…… isimli başkaca kişinin bulunmadığını, Z……'in kocasının İ……., çocuklarının ise H…… ve F……. olduğunu, davacının da, F……'nın kızı olduğunu beyan etmişlerdir.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca düzenlenen 16/03/2018 tarihli tutanakta, H…… Y……'ın annesinin isminin Z…… Y……. olduğu; yaş itibariyle S…… isimli başkaca bir kişinin bilinmediği tespit edilmiştir.

Davacı toplanan tüm delillerle davasını ispat etmiş, bu nedenle açılan davanın kabulüne; davacının, babası …………………….. T.C. Kimlik numaralı H……. Y……'ın, annesi olarak görülen S……'nin, M…… ili, B….. ilçesi, P…… Mahallesi, Cilt No:…., Hane No:…., BSN ….. sırasına nüfusa kayıtlı İ……. ve H……'den olma …………………… T.C. Kimlik numaralı Z……. Y…….'la aynı kişi olduğunun tespitine  karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM                        :

DAVANIN KABULÜ İLE;

                1-)Davacının, babası ………………………. T.C. Kimlik numaralı H…… Y……'ın, annesi olarak görülen S…….'nin, M….. ili, B……. ilçesi, P……. Mahallesi, Cilt No:…., Hane No:…, BSN …..sırasına nüfusa kayıtlı İ……. ve H…….'den olma ………………………T.C. Kimlik numaralı Z…… Y……'la aynı kişi olduğunun tespitine,

                2-)Alınması gereken 35,90 TL harçtan, peşin alınan 29,20 TL harcın mahsubu ile eksik kalan 6,70 TL harcın davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

                3-)Davacı tarafça dosyaya yapılan yargılama giderlerinin davanın niteliği gereği kendi üzerinde bırakılmasına,

                4-)HMK 333. maddesi gereğince gider avansının kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatıran tarafa iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı işbu kararın gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki (2) hafta içinde taraflarca mahkememize veya en yakın Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 25/10/2018

 

Katip

Hakim