Veraset İntikaline İlişkin Tahakkukun İptali (Bölge İdare Mahkemesi Kararı)


T.C.

İSTANBUL

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

BEŞİNCİ VERGİ DAVA DAİRESİ

ESAS NO                : ……./……..

KARAR NO             : ……/………

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN (DAVALI)                  : R.... V..... D.... M......

VEKİLİ                                        : AV. S. K.

KARŞI TARAF (DAVACI)            : B. A.

VEKİLİ                                        : AV. F. Ö.

                                                     Kürden Mah. Meram Yeni Yol Cad. No: 254 Meram/KONYA

İSTEMİN ÖZETİ                         : Davacının murisi A.. K..'ndan veraset yoluyla intikal eden, S…. T…. ve İ…. A.Ş.'deki %69,49 oranındaki payının özsermaye değerinin gerçek değerinden daha düşük beyan edildiğinden bahisle anılan şirket hakkında düzenlenen vergi tekniği raporundaki tespitler doğrultusunda takdir komisyonunca belirlenen matrah farkı üzerinden 2015 takvim yılı için ikmalen yapılan veraset ve intikal vergisi tarhiyatının iptali talebiyle açılan davanın; mezkur vergi tekniği raporunda hesaplanan öz sermaye değerinden beyan edilen miktarın 152.931.759 TL olarak dikkate alınması gerekirken, 76.465.879,00-TL olarak kabul edilmek suretiyle bulunan matrah farkı üzerinden yapılan davaya konu tarhiyatın bu kısmında, belirtilen nedenle hukuka uyarlık bulunmadığı, S…. T…. ve İ…. A.Ş. hakkında düzenlenen 10.01.2017 tarih ve 2017-B-89/1 sayılı vergi tekniği raporunun yukarıda belirtilen "mamuller ve ticari mallar hesabı", " duran varlıklar" ve  "taşıtlar" başlıklı kısımlarda, taşınmazlar ile taşıtlar ve gemilerin değerlemesi yapılırken yanlış değerleme ölçüleriyle değerleme yapıldığı görüldüğü, eksik incelemeye dayalı olarak yapılan davaya konu veraset ve intikal vergisi tarhiyatında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle kabulüne ilişkin 12/01/2018 gün ve E: ....../……, K: ……/…… sayılı İstanbul 1. Vergi Mahkemesi kararının; S…. T…. A.Ş.'nin %69,49 hissesine sahip olan ortağı A.. K..'nun 14.01.2015 tarihinde vefat etmesi üzerine, varisleri tarafından verilen veraset ve intikal vergisi beyannamesi sonucu yapılan tahakkuktan sonra ilgili şirket öz sermayesinin tespiti amacıyla inceleme yapıldığı ve düzenlenen vergi tekniği raporunda yer alan inceleme ve tespit edilen değerler baz alınarak takdir komisyonu kararı ile murisin ölüm tarihi itibarıyla ilgili şirketteki hissesine düşen 236.416.154,12-TL nin ticari özsermaye olarak takdirine karar verilerek yapılan veraset ve intikal vergisi tarhiyatında hukuka aykırılık bulunmadığı  iddialarıyla 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 6545 sayılı Kanunun 19. maddesi ile değişik 45. maddesi uyarınca istinaf yoluyla kaldırılmasına ve davanın reddi yolunda karar verilmesi isteminden ibarettir.

SAVUNMANIN ÖZETİ              : Yöntem ve Yasaya uygun nitelik taşıyan Vergi Mahkemesi kararına yönelik davalı istinaf başvurusunun reddi  gerektiği yolundadır. 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren İstanbul Beşinci Vergi Dava Dairesince, dava dosyasında ki tüm bilgi ve belgeler ile davalı idarenin istinaf başvuru dilekçesi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 6545 sayılı Kanunun 19. maddesi ile değişik 45. maddesi uyarınca işin gereği görüşüldü:

İstinaf başvurusuna konu İstanbul 1. Vergi Mahkemesi'nin 12/01/2018 gün ve E:……/……, K:……/……sayılı kararında Kanunun 45/4. maddesinde sayılan kaldırma nedenlerinin bulunmadığı anlaşıldığından ve başvuru dilekçesinde ileri sürülen iddialar da söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediğinden aynı kanunun 45/3. maddesi uyarınca istinaf başvurusunun REDDİNE, istinaf aşamasında yapılan 42,00-TL yargılama giderinin istinaf başvurusunda bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin hükmün kesinleşmesinden sonra taraflara iadesine, kararın taraflara tebliğine, 2577 sayılı Kanunun 46. maddesinin (b) bendi uyarınca kararın tebliğini izleyen günden itibaren otuz (30) gün içinde Danıştaya temyiz yolu açık olmak üzere 22/06/2018 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

Başkan V.

 M. A. D.

 32702

 

Üye

 H. O. Ü.

 38459

 

Üye

 M. D.

 37816