Tahliye Kararı


TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.

KONYA

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO              : ……../………Esas

KARAR NO          : ……./……….

 

HAKİM                 : Z…… M……..T…….. 

KATİP                    : S……F……. T…….. 

DAVACI               : A……. E….. A……

VEKİLLERİ            : Av. F…… Ö……..

                                Kürden Mah. Yeni Meram Cad. No:254 Meram/KONYA

DAVALI                : K…… T……

VEKİLİ                   : Av. K…… G…….

DAVA                    : Kira (Kira Parasının Tespiti İstemli)

DAVA TARİHİ     : …./…../……

KARAR TARİHİ   : …./…./…..

KARAR YAZIM TARİHİ    : …./…./…….

 

Mahkememizde görülmekte bulunan Kira (Kira Parasının Tespiti İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin K……. ili, S…… ilçesi, …..mahalle, …… pafta, …. ada, ….. parsel, zemin kat, …. nolu bağımsız bölümü …./…../…….. tarihinde satın aldığını, davalının önceki malik H……Ş….. ile yapmış olduğu …./…./……… başlangıç tarihli sözlü kira akdi uyarınca mülkiyeti müvekkiline ait olan davaya konu mecurda aylık ……….. TL bedel ile oturduğunu, müvekkilinin evli ve 2 çocuk annesi olduğunu, kirada oturduğunu ve taşınmazı mesken olarak kullanmak amacıyla satın aldığını, müvekkilinin davalıya ihtarnameler gönderdiğini evi tahliye etmesini ve kirayı aylık ………….. TL yükseltmesini ihtar ettiğini, davalının cevabı ihtarname gönderilerek kira bedelinin ……….. TL olduğunu belirtmiş ve taşınmazı da herhangi bir şekilde tahliye etmediğini, müvekkilinin taşınmazı ihtiyaç amacıyla aldığını, bu nedenlerle davalının İ……… M….B…….. S…..Ç….. A…..No:…./…. S………../K………. adresinde bulunan taşınmazdan davalının TBK'nun 350.maddesi gereğince ihtiyaç nedeniyle tahliyesine ve akdin feshine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; ortada gerçek bir satış olmadığını, dairenin E……C…..'e ait olmasına rağmen tapuda yeğeni H…… Ş……'in malik göründüğünü, E….. C…….'in müvekkili davaya konu daireden çıkarabilmek için daireyi H…… Ş…… adına satmış gibi gösterdiğini, davacının …/…/…….. tarihinde taşınmazı satın aldığını 1 aylık süre içinde müvekkile bildirimde bulunmadığını, bu sebeple tahliye davası açma hakkının olmadığını, davacının ilk ihtar ile kira bedelinin aylık …………. TL'ye yükseltilmesini istediğini, müvekkilinin de cevabı ihtarı ile kiranın aylık ………. TL olduğunu bildirdiğini ve aylık ………..TL olarak ödemeye devam ettiğini, akabinde davacının ihtar ile sözleşmenin feshedildiğini ve taşınmazı tahliye etmesinin istediğini, ancak taşınmazı ne amaçla kullanacağını, taşınmaza neden ihtiyaç duyduğunu belirtmediğini, yine davacının …./…./……… tarihli ihtarnamesi ile yeni kira başlangıç olan …./…./….. tarihinden önce kiranın aylık ………… TL'ye yükseltilmesini talep ettiğini, bu ihtarname ile davacının kira sözleşmesini devam ettirme iradesini ortaya koyduğunu, yine Konya 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin ……/…….. esas sayılı dosyası ile kira tespiti dava açıldığını, yine müvekkili ile E….. C…… arsında herhangi bir yazılı kira sözleşmesinin düzenlendiğini, belirsiz süreli bir kira sözleşmesinin söz konusu olduğunu, müvekkilinin daireye ……… yılı Ağustos ayında oturduğunu, dolayısıyla davacının iddia ettiği …./…./…… tarihli kira sözleşmesinin bittiği tarihi olduğu iddiasının doğru olmadığını bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davaya konu taşınmazın aktif ve pasifini gösterir tapu kayıtları, ihtarnameler, Medaş ve Koski kayıtları getirtilmiş, davacı tanıkları dinlenmiştir.

Davacı tanığı M…….. K…… beyanında: davacının uzaktan akrabası olduğunu, davacının taşınmazı oturmak için satın aldığını bildiğini, davacının şu an babasının evinde kirada oturduğunu ve aylık ……… TL kira ödediğini, daha önce de kirada oturduğunu, davacının eşinin adına kayıtıl olan S…… ilçesinde bulunan evin 1+1 olduğunu, bir ailenin ikamet edeceği bir ev olmadığını, davacının okula giden çocuklarının da olduğunu, mağdur olduklarını beyan etmiştir.

Davacı tanığı H….. A…. beyanında: Davacının kardeşinin eşi olduğunu, taşınmazı ikamet etmek amacıyla satın aldığını, daha önceden kirada oturduğunu, şu an babasının evinde kirada oturduğunu, aylık …….. TL kira ödediğini, ayrıca davacının çocuklarının okula başlayacağını, davalının taşınmazı boşaltmadığı için mağdur olduklarını, davacının eşinin S…… ilçesinde tek kişinin kalabileceği bir evinin olduğunu, orada ailenin ikamet edemeyeceğini, davalının kira başlangıç tarihinin ……. yılı Temmuz ayı olduğunu, aynı mahallede oturduğundan bu hususu bildiğini beyan etmiştir.

Davacı tanığı H…… A…. Ö…… beyanında: Davacını baldızı olduğunu, davacının taşınmazı oturmak için satın aldığını, şu an kayın pederinin evinde ikamet ettiğini, davacını eşinin S…… ilçesinde stüdyo dairesinin olduğunu, genelde öğrencilerin oturduğunu, ailenin oturabileceği nitelikte olmadığını, davacının babasının evinde kira vererek oturduğunu, aylık kira bedelinin ………. TL olduğunu beyan etmiştir.

6098 sayılı TMK'nun m.350 uyarınca "...Kiraya veren, kira sözleşmesini;

1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,

2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise,

belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir..." denilmektedir.

Tüm dosya kapsamı ve deliller değerlendirildiğinde, dosya içerisinde bulunan tapu kayıtlarından anlaşılacağı üzere davacının davaya konu taşınmazı dava dışı H…… Ş…..'den …./…./…… tarihinde satın aldığı, taşınmazın önceki maliki H…… Ş…… ile davalı arasında yazılı kira sözleşmesinin bulunmadığı, getirtilen elektrik ve su aboneliği kayıtlarına göre davalının taşınmazı …./…./….. tarihinde kiraladığı, kira başlangıç tarihinin …/…/….. olduğu, iş bu davanın kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren 1 ay içinde açıldığı ve TBK.m.350'ye göre süresinde açıldığı anlaşılmış, dinlenen tanık beyanları ile dava konusu taşınmazın davacının ihtiyacını karşılar nitelikte olduğu gibi davacının kirada oturduğu, davacının ihtiyaç iddiasının samimi olduğu kanaatine varılmış mahkememizce 6098 sayılı TBK'nun m.350/1 uyarınca davacının tahliyeye konu taşınmazı kullanma zorunluluğunun oluştuğu kanaatine varılarak davanın kabulü ile davalının dava konusu kiralanandan tahliyesine karar verilmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 

1-Davanın KABULÜNE, davalının tapuda K….. ili, S….. ilçesi, ….mahalle, …. pafta, …. ada, ….. parsel, Zemin kat, … bağımsız bölümde kain İ……. M….B….. S….Ç….A….No:…./…. S……./K…. adresinde bulunan kiralanan memurdan TAHLİYESİNE,

2-Karar ilam harcı olan ……….. TL'den peşin alınan …… TL harcın mahsubu ile bakiye kalan ……. TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

3-Davacı tarafından harç, müzekkere masrafı ve tebligat ücreti olarak yapılan toplam ………. TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AA ÜT’ne göre …….. TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatırana iadesine,

Dair; davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. …../…../…….  

 

Katip                                                                                        Hakim

 

T.C.

         ANKARA

                                                                   BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

           15. HUKUK DAİRESİ

 

DOSYA NO          : 2018/2008

KARAR NO          : 2019/824

 

                                                      T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

                                                                       K A R A R

 

BAŞKAN                              : M……… C……

ÜYE                                       : E…… T………. 

ÜYE                                       : H…… Y…… Ü…… 

KATİP                                   : A….. P…… T……. 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ                      : KONYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TARİHİ                                  :…/…./……

NUMARASI                        : ……/…….Esas-……/……… Karar

 

DAVACI                                               : A……E….. A…….                

VEKİLLERİ                            :  Av. F…….Ö……….

                                                 Kürden Mah. Meram Yeni Yol Cad. No: 254 Meram/ KONYA

 

DAVALI                                               : K…… T………     

VEKİLİ                                  : Av. K…….. G……             

 

İLİŞKİLİ KİŞİ                        : İ……. A……..

 

DAVANIN KONUSU        : İhtiyaç Nedeniyle Tahliye

 

 Sulh Hukuk Mahkemesince, yukarıda tarih ve numarası yazılı kira parasının tespiti istemli davada verilen karara karşı davalı vekili tarafından süresinde istinaf kanun yolu başvurusunda bulunulmuş olmakla; dosyadaki tüm kayıtlar okunup gereği düşünüldü.

 Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin K…… ili, S…… ilçesi, ….mahalle, …… pafta, …..ada ….. parsel, zemin kat, …..nolu bağımsız bölümü …/…/……. tarihinde satın aldığını, davalının önceki malik ile yapmış olduğu …/…./……..başlangıç tarihli sözlü kira akdi uyarınca aylık ………. TL bedel ile  kiracı olarak oturduğunu, müvekkilinin evli, iki çocuklu ve kirada oturduğunu, taşınmazı mesken olarak kullanmak üzere satın aldığını, ihtiyacı bulunduğunu, tahliye etmesi için ihtar göndermesine rağmen tahliye etmediğini belirterek kiralananın ihtiyaç nedeniyle tahliyesine karar verilmesine talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde, satışın gerçek olmadığını, tapu malikinin E….. C…..'in müvekkilini kiralanandan çıkarmak için davacıya satış yaptığını, bir aylık süre içerisinde müvekkile bir bildirimde bulunmadığını, bu nedenle tahliye davası açma hakkının olmadığını, davacının keşide ettiği ilk ihtar ile aylık kiranın …………… TL ödenmesinin istendiğini, cevabi ihtar ile aylık kiranın …………… TL olarak bildirilmesi üzerine, ikinci ihtar ile sözleşmenin davacı tarafından fesih edildiğini, kiralananı ne amaçla kullanacağının bildirilmediğini, davacının son ihtarı ile aylık kiranın ……………….. TL olarak ödenmesinin talep edildiğini, davacı tarafından Konya 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin ………./………. Esas sayılı kira tespit davası açıldığını, taraflar arasında yazılı bir kira sözleşmesinin olmadığını, kiralananda Ağustos ……….. tarihinden itibaren oturmaya başladığını, sözleşme süresinin …./…./…….tarihinde bittiği iddiasının doğru olmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulüne, davalının tapuda K….. ili, S……. ilçesi, ….mah. ….. ada, …. parsel, Zemin kat, …..bağımsız bölümde kain İ……..M….. B….. S….. Ç….. A…. No:…./… S….. K….. adresinde bulunan kiralanan memurdan tahliyesine karar verilmiştir.

Davalı vekili yargılama sırasında dosyaya getirilen tapu kayıtları incelendiğinde, davacı adına K…….. ili sınırları içinde iki dairenin daha bulunduğu, bu durumda davacının satın aldığı bu daireye gereksinimi olmadığını, davacının taşınmazı satın aldıktan sonra kendi ihtiyacı sebebiyle kiralanan dairenin boşaltılmasını istemediğini, kira bedelinin artırılmasını talep ettiğini, müvekkil kabul etmeyince daireye ihtiyacı olduğunu ileri sürerek tahliye talebinde bulunduğunu, davacı aynı günde gönderdiği iki ihtarnamenin birinde tahliye talep ederken diğerinde yeni kira dönemi için kiranın artırılmasını talep ettiğini davacının niyetinin kötü, beyanlarının çelişkili olduğunu, kira başlangıç tarihinın ispatlanamadığını, elektrik ve su abonelik sözleşmelerinin tarihlerinin kira sözleşmesinin başlangıç tarihini belirlemesi hususunda kesin bir delil olmadığını, davacının davalı taşınmaza ihtiyacının bulunmadığını, satın alan davacının, davalı kiracı müvekkilini kira bedelini artırmaya zorlamak için tahliye talebinde bulunduğunu belirterek istinaf kanun yolu başvuru isteminde bulunmuştur.

Konut ya da çatılı işyeri niteliğindeki bir taşınmazı iktisap eden kimse dilerse eski malik ile kiracı arasında yapılmış sözleşmeye dayanarak sözleşmenin sonunda bir ay içinde, dilerse TBK'nun 351. maddesi uyarınca edinme günü de dahil olmak üzere edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla edinme tarihinden itibaren altı ay sonra ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir. Davanın 6 ayın sonunda hemen açılması  şart olmayıp sözleşme sonuna kadar açılması mümkündür. Ancak edinmeyi izleyen 1 ay içerisinde bildirimin tebliği zorunlu olup bunun sonradan giderilmesi mümkün değildir.

İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arz etmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir.

Konut ve çatılı işyeri niteliğindeki taşınmaz kiralarıyla ilgili belirsiz süreli kira sözleşmelerinde feshi ihbar süresi Türk Borçlar Kanun'unun 329. maddesi hükmüne göre belirlenir. Anılan madde hükmü gereğince süresiz sözleşmelerde 6 (altı) aylık dönem için 3 (üç) ay önceden kiracıya fesih bildiriminin tebliğ ettirilmesi ve o dönem sonunda tahliye davası açılması gerekir.

Yeni malik tarafından önceki malik ile davalı arasında yapılan sözlü kira sözleşmesi ve kiracılık  konusunda bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kira sözleşmesi kurulduktan sonra kiralananın davacı tarafından …/…./……. tarihinde iktisap edildiği anlaşılmaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, kira sözleşmesinin başlangıca ve süresine ilişkindir. Davacı dava dilekçesinde, önceki malik ile davalı kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinin başlangıcının …./…/……. başlangıç tarihli olduğunu, davalı ise, Ağustos ……. tarihinden itibaren kiracı olduğunu beyan etmesine rağmen, sözleşmenin süresi konusunda herhangi bir beyanda bulunulmamıştır. Bu durumda taraflar arasındaki kira sözleşmesinin belirsiz süreli sözleşme olduğunun kabulü gerekir. Davacı, sözleşmeye dayanarak bu davayı açtığına göre belirsiz  süreli sözleşmelerde davanın süresinde açılıp açılmadığının denetlenmesi gerekir. Belirsiz süreli sözleşmelerde dava açılabilmesi için TBK'nın 329.maddesinde belirtilen fesih ihbar sürelerine uyulması zorunludur. Davacının en son keşide ettiği sözleşmenin feshine ilişkin ihtarın …./…./……. tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar davacı ve davalı kiranın başlangıç tarihini ayrı ayrı belirtselerde, her iki bildirilen tarihe göre keşide edilen ihtar fesih ihbar sürelerinin birinci altı aylık süresi içerisinde kalmaktadır. Birinci altı aylık süre içerisinde  tebliğ edilen ihtarın geçersiz olması halinde TBK'nın 328 son maddesi gereğince sözleşmede ve kanunda belirtilen fesih dönemine veya bildirim süresine uyulmamış ise bildirim bir sonraki fesih dönemi için geçerli olacağı belirtilmiştir. Buna göre …/…/……. (Ağustos 2016) başlangıç tarihlerine göre bir yıllık dönemin birinci altı aylığı …/…/…….. tarihine denk gelip, …/…./……. tarihinde keşide edilen ihtar birinci altı aylık dönem için geçerli olmadığından ikinci altı aylık dönemi bekleyerek …./…./……… tarihinde açılan dava süresindedir. İhtiyaçlının birden fazla kirada konutunun olması dava konusu edilen taşınmaz için tahliye davasını açmasına engel değildir. İhtiyaçlı, kirada oturduğu dosya kapsamı ve tanık beyanlarından anlaşılmakla ihtiyaçlının kirada olması kiralananın tahliyesi için bir karinedir. Bu nedenle ihtiyaç iddiası kanıtlandığından mahkemece, ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kabulü ile kiralananın tahliyesine karar verilmesinde bir usülsüzlük bulunmadığından davalı vekilinin istinaf kanun yolu başvurusu isteminin esastan reddine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 Dosya kapsamına, toplanan delillere,  Konya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi …/…/…… tarih ve ……./……… Esas-……./……. Karar

 sayılı ilamında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirme bakımından usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmamasına göre davalı vekilinin istinaf kanun yolu başvurusu isteminin 6100 Sayılı HMK'nun 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan REDDİNE,

 

 Harçlar Kanunu gereğince karar tarihi itibarı ile davacıdan alınması gereken ……… TL esastan red harcından peşin alınan ……… TL harcın mahsubu ile eksik kalan ………. TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

HMK'nun 27. maddesi gereğince tarafların dinlenme hakkı nedeniyle ve …./…./……. tarihinde yürürlüğe giren 7035 sayılı Yasanın 27. maddesi ile HMK'nun 302. maddesine eklenen 5.fıkrası uyarınca hükmün ilk derece mahkemesince taraflara tebliğ edilmesine,

Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu oy birliği ile …../…./……. tarihinde kesin olarak karar verildi.

GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİHİ : …/…./……                                           

M……. C…..

E…..T……

H…… Y….. Ü……

A……P…… T…….

E.T./P.T./Y.İ.M.