Hizmet Tespiti


T.C.

ANKARA 

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

10. HUKUK DAİRESİ

 

DOSYA NO : 2017/.......

KARAR NO : 2017/.......

 

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

K A R A R 

 

BAŞKAN  Ö. T  

ÜYE  M. Ç. V. 

ÜYE  E .A. E.  

KATİP  N. K. 

 

İNCELENEN DOSYANIN

MAHKEMESİ : KONYA 3. İŞ MAHKEMESİ

NUMARASI : 2015/...... E., 2017/....... K.

 

DAVACI : İ. K. 

VEKİLİ : Av. N.G Av. F.Ö Av. A. Ö.

 

DAVALI : S. A. M. D. D. T. M. G. T. T. S. TİC. LTD. ŞTİ. 

 

FERİ MÜDAHİL : S.G.K.B.

VEKİLİ : Av. N. K.

DAVA TARİHİ : 20/04/2015

KARAR TARİHİ : 28/03/2017

DAVANIN KONUSU : Tespit 

 

İlk derece mahkemesince  verilen karara karşı istinaf başvurusu üzerine dosya dairemize gönderilmekle incelendi 

 

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ 

 

İDDİANIN ÖZETİ

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı İ. K.'ın asıl iş veren B. T. H. N. G. S. Tc. Ltd. Şti'nin  taşeronu olan davalı S. Y. Ltd. Şti.'ye ait iş yerinde 01/07/2014 tarihinden 31/12/2014 tarihine kadar çalışmasını aralıksız sürdürdüğünü, ancak çalışma başlangıcının  sigortaya geç bildirildiğini,  müvekkilinin kalıp ve beton işi yaptığını, ücretinin m2 başına 8,5 TL olduğunu ve günde 21 m2 iş yaptığını belirterek davacının,  davalı  S. Y. Ltd. Şti'ye ait iş yerinde 01/07/2014 tarihi ile 31/12/2014 tarihine kadar kesintisiz ve net almış olduğu ücret üzerinden çalıştığının tespitine, çalıştığı günlerin sigortalılığına sayılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

 

SAVUNMANIN ÖZETİ

Fer'i müdahil vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının dava açılmasında hukuki bir yararının olmadığını, hukuki yarar yokluğu yönünden davanın reddi gerektiğini, ayrıca davacının varsa çalışmalarının hizmet akdiyle mi yoksa götürü usul mü, eser sözleşmesi ile mi olduğunun tespiti gerektiğini, davalı iş yerinde kesintili çalışmanın mevcut olduğunu, başkaca hizmetinin tespit edilmediğini beyanla davanın reddine dair karar verilmesini istemiştir.

Davalı şirkete tebligat yapılmış, davaya cevap vermemiş, duruşmalara katılmamıştır.  

 

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ

 İlk derece Mahkemesince "Davacının davasının kısmen kabulü ile, kısmen reddine, davacının davalı şirkete ait iş yerinde 05/08/2014-27/11/2014 tarihleri arasında hizmet akdi ile kesintisiz eylemli ve günün asgari ücreti ile çalıştığının tespitine, fazlaya dair talebin reddine"  karar verilmiştir.

 

İSTİNAF SEBEPLERİ

Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; dinlenen tanıkların müvekkilinin yılın ortasından yıl sonuna kadar çalıştığını beyan ettiklerini bu nedenle 01.07.2014-31.12.2014 arasında çalıştığının tespitine karar verilmesi gerektiğini,ayrıca tanıklar ücretin m2 usulü olduğunu beyan ettiklerinden buna göre karar verilmesi gerekirken yazılı belge aranmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu,tanık beynalarının aksinin işverence yazılı belge ile ispat etmesi gerektiğini,davacının çalışmasının asgari ücret üzerinden kabul edilmesinin hatalı olduğunu belirterek kararın bu yönüyle kaldırılmasını talep etmiştir.

Fer'i müdahil vekili istinaf dilekçesinde özetle; yerel mahkemece eksik araştırma ve inceleme sonucu hüküm kurulduğunu, kararın usul ve yasa hükümlerine aykırı olduğunu belirterek kaldırılmasını talep etmiştir.

 

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

Dava hizmet tespiti ve prime esas kazanç tutarının tespiti istemine ilişkindir.

Davacının hizmet tespitine ilişkin talebi hakkında mahkemece davacının 05.08.2014-27.11.2014 tarihleri arasında davalı işyerinde çalıştığının tespitine karar verilmiştir. Dinlenen bordro tanık beyanları nazara alındığında mahkemenin hizmet tespitine ilişkin  kararında isabetsizlik bulunmadığından davacı vekili ve feri müdahil vekilinin bu yöndeki istinaf talepleri yerinde değildir.

Mahkemece; davacının prime esas kazanç tespitine yönelik talebi reddedilmiş ise de; davacının inşaatta kalıp ve beton işi yaptığı, nitelikli ve tecrübeli bir işçinin, yaptığı işin özelliğine göre asgari ücret ile çalışmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğundan işçinin yaşı, kıdemi, mesleki durumu dikkate alınarak, emsal işi yapan işçilerin aldığı ücret göz önünde tutularak belirlenmesi gerektiğinden Konya Ticaret Odası ve Çevre ve Şehircilik Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına yazılan müzekkere cevapları ve dinlenen bordro tanık beyanları birlikte değerlendirildiğinde davacının günlük net  80 TL ücretle çalıştığı kabulü yerinde olacaktır.

 

Belirtilen nedenlerle davacı vekilinin istinaf talebi kısmen haklı bulunduğundan, ilk derece mahkeme kararı kaldırılarak, yeniden esas hakkında karar vermek gerekmiştir.

 

HÜKÜM: Açıklanan nedenlerle;

1-  Fer'i Müdahil vekilinin  istinaf başvurusunun  Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b.1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2-Davacı vekilinin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b.3 maddesi gereğince KABULÜNE,

Konya 3. İş Mahkemesinin  2015/...... E., 2017/....... K. sayılı kararının KALDIRILMASINA,

3- Davanın KISMEN KABUL, KISMEN REDDİ ile,  

a) Davacının davalı şirkete ait iş yerinde 05/08/2014-27/11/2014 tarihleri arasında hizmet akdi ile  günlük net 80,00 TL prime esas kazanç üzerinden sürekli ve kesintisiz olarak çalıştığının tespitine, fazlaya dair talebin reddine, 

b)  Alınması gereken 31,40 TL maktu karar harcının davalı şirketten tahsili ile hazineye gelir kaydına

c) Davacı tarafından yatırılan peşin harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,

d) Davacı kendini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 1.980,00 TL vekalet ücretinin davalı şirketten alınarak davacıya verilmesine, 

e) Davacı tarafça yapılan 332,30 TL yargılama giderinin davanın kabul/red durumuna göre 116,55 TL'sinin davalıdan  alınarak davacıya verilmesine, kalanının davacı üzerinde bırakılmasına, 

3- İstinaf İncelemesi yönünden;

a) Davacı vekili tarafından yatırılan istinaf peşin harcının karar kesinleştiğinde ve talep halinde iadesine,

b) Fer'i müdahil harçtan  muaf olduğundan istinaf harcı alınmasına yer olmadığına, 

c) İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından, istinaf vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, 

d) İstinaf yargılama aşamasında  uyap üzerinden davacı tarafından yapıldığı görülen toplam 93,60 TL  yargılama giderinin kabul red durumu gözetilerek 46,5 TL'sinin  davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kalanın davacı üzerinde bırakılmasına,

e) Dava ve istinaf gider avanslarından arta kalanın  karar kesinleştiğinde yatırana iadesine, 

Kararın tebliğinden itibaren sekiz (8) gün içinde temyiz yolu açık olmak üzere,  dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 20/09/2017  tarihinde oybirliği ile karar verildi.  

 

GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİHİ : 11/10/2017

 

 Başkan                                 Üye                                     Üye                                  Katip