Rücu Davası


T.C.

KONYA

TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR

2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

 

ESAS NO      : 2013/2..Esas

KARAR NO  : 2014/4…K.

 

HAKİM           : Z.H.

KATİP           : M. K.

 

DAVACI        : MC İ. İNŞ VE TAAHHÜT SAN TİC LTD ŞTİ -

VEKİLİ           : Av. F. Ö. -KONYA

DAVALI         : 73 P.SIHHİ TES MALZ İMALAT İTH İHR DAĞ VE TOP TİC LTD ŞTİ - İSTANBUL

VEKİLİ           : Av. H. T. - İSTANBUL

DAVA            : Alacak

DAVA TARİHİ          : 09/08/2012

KARAR TARİHİ      : 11/12/2014

KARAR YAZMA TARİHİ     : 09/01/2015

Mahkememizde görülmekte olan Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili mahkememize sunduğu dava dilekçesinde özetle; müvekkili aleyhine açılan Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2005/… esas sayılı tazminat davasında davacı T.Teks. Ltd. Şti. alışveriş merkezinde bulunan işyerindeki ısıtma sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle iş yerini su bastığı ve su basması nedeniyle birçok ticari emtianın zarar gördüğünü belirterek zararın giderilmesini talep ve dava ettiğini, dava aşamalarında müvekkili şirketin gerekli savunmaları yaptığını, zarara ilişkin birden fazla delil tespiti davaları ikame edildiğini ve yine dava safahatında bu davanın davalısı şirkete, davanın ihbar edildiğini, davalı şirket tarafından da dosyaya gerekli beyanların sunulduğunu ve davalı tarafından da delil tespiti yaptırıldığını, yapılan yargılama neticesinde Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2005/… E, 2010/… K. sayılı dosyasında kusurun belirlenmesi açısından bilirkişilerden rapor alındığını ve kusura ilişkin alınan raporun hükme dayanak yapıldığını, mezkur raporda müvekkili şirketin %70, davalı şirketin ise %30 oranında kusurlu olduğunun belirlendiğini, yine mahkemece zarara ilişkin olarak Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/04/2005 tarih ve 2005/…-4.. D.iş sayılı dosyası ve 18/01/2010 tarihli bilirkişi raporlarındaki zarar miktarlarının hükme dayanak yapıldığını ve mahkemece davacının toplam 34.136,41 TL zararının olduğunun tespit edilerek tespit edilen zararın olay tarihi 14/04/2005 tarihinden itibaren ticari faiz ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verildiğini, mezkur kararın Yargıtay tarafından onanarak kesinleştiğini, söz konusu ilamın Konya 7. İcra Müdürlüğünün 2010/13… E. sayılı dosyası ile icra takibine konu edildiğini ve müvekkili tarafından dosya borcunun tamamının 18/06/2012 tarihinde 110.780,00 TL olarak infaz edildiğini, Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi kararında davalı şirketin %30 oranında kusurlu olduğuna hükmedildiğinden ve müvekkilince dosya borcunun tamamı infaz edildiğinden Konya 7. İcra Müdürlüğünün 2010/13… E. sayılı dosyasına müvekkili tarafından ödenen icra dosya bedelinin, davalının kusur oranına isabet eden 33.234,00 TL'nin icra dosyasına ödeme tarihi olan 18/06/2014 tarihinden itibaren işleyecek reeskont avans faiz oranı ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili mahkememize sunduğu cevap dilekçesinde özetle; Konya'da bulunan Kule City Alışveriş Merkezi'nde 14/04/2005 tarihinde meydana gelen olayda, paslanmaz çelikten imal edilmiş olan fan coil bağlantı borularında meydana gelen kırılma neticesinde su baskını olduğunu ve alışveriş merkezinde bulunan işyerlerinde maddi hasar meydana geldiğini, Kule City Alışveriş Merkezi'nin soğutma ve ısıtma tesisatını yapan davacı şirket tarafından söz konusu hasar ile ilgili müvekkili aleyhine Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/3.. D.iş sayılı dosyası ile tespit talebinde bulunulduğunu, kendileri tarafından da Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/6.. D.iş sayılı dosyası ile müvekkili firma tarafından üretilen fan coil paslanmaz borularda üretim hatası olup olmadığı ve meydana gelen olayda hangi faktörlerin etkisi olduğunun araştırılması maksadı ile tespit talebinde bulunulduğunu, her iki tespit davasında tanzim edilen 26.04.2005 tarihli bilirkişi raporunun netice bölümünün 2. bendinde "tesisatta kırılan fleksibel borunun imalat hatasının mevcut olmadığı" tespitine yer verildiğini, 05/05/2005 tarihli bilirkişi raporunda ise "fleksibel borunun işletme basıncından fazla aşırı bir basınç altında kalabileceği, kırılan borunun montaj hatası nedeniyle kırılmadığı ve bağlantı elemanlarında herhangi bir imalat hatasının mevcut olmadığı" tespitine yer verildiğini, Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/6..-3.. D. iş sayılı dosyasına, kendileri tarafından sunulan ürün numunelerinin Ortadoğu Teknik Üniversitesi laboratuvarlarında incelenmesi sonucunda; müvekkili tarafından üretilen borularda herhangi bir şekilde imalat hatası olmadığının belirtildiği, aynı olaya ilişkin Konya 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2005/1… D.iş sayılı dosyası ile tespit talebinde bulunulduğu ve 21/04/2005 tarihli tanzim edilen raporda; borularda meydana gelen kırılmaya sebep olarak "basınç değişimi nedeniyle meydana gelen titreşim" olduğunun vurgulandığı ve müvekkiline izafe edilen herhangi bir kusura yer verilmediğini, bütün raporlar doğrultusunda öncelikle söz konusu boruların montajını yapan davacı şirketin kusurlu bulunduğunu, davacı tarafın ise Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2005/7.. E. Sayılı dosyasından alınan ve esasen ihbar olunan taraf olarak itiraz ettikleri bilirkişi raporuna dayanılarak verilen mahkeme kararını dayanak göstererek huzurdaki davayı açtığını, dayanak mahkeme kararının dava dosyasında atanan ve yokluklarında rapor tanzim edilen bilirkişilerin raporlarından müvekkilinin firmanın ürettiği ürünlerde üretim hatası olmadığı saptandığını, söz konusu ürünlerin ambalajlarında uyarı mevcut olmadığı iddia edilerek %20 ve %30 oranında kusur izafesi yapılmış ise de; aynı bilirkişilerden daha sonra alınan raporlarda müvekkiline herhangi bir kusur izafe edilemeyeceğinin tespit edildiğini, ayrıca müvekkilinin adresinin İstanbul olduğunu, müvekkilinin adresinin bağlı olduğu Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesinde açılması gereken davaya ilişkin yetki itirazının kabulü ile dosyanın Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesini talep ettiklerini, davacı tarafın iddia ettiği ayıba yönelik olarak malların alım tarihi itibariyle herhangi bir suretle ayıp ihbarının bulunmadığını, müvekkili firma hakkında davacı taleplerinin de zamanaşımına uğradığını, söz konusu olay ile ilgili olarak garanti belgelerinde yazılı ve görsel olarak anlatılan montaj direktiflerine gereği gibi uyulmuş olsa hiçbir şekilde hasar meydana gelmeyeceğini, olayın tek nedeninin montaj sırasında uyulması gereken talimatlara uyulmadığının, aynı olaydan dolayı sigorta şirketi tarafından da müvekkilinin aleyhine Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/6.. E. sayılı dosyası ile dava açıldığını ve dosyanın Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2006/1… E. sayılı dosyası ile birleştiğini, bu dosyada alınan 16/11/2009 tarihli bilirkişi raporunda ise "montaj talimatının TSE raporunda da ifade edildiği gibi ambalaj içerisinde verilmiş olması, burada gerekli izahatların yapılmış olması bunun standartlara uygun olması ve zaten montajı yapan ustaların bu montaj şeklini bilmeleri gerektiği" tespiti yapılarak müvekkilinin kusursuz olduğunun ortaya konulduğunu beyan ederek öncelikle usuli itirazlarının dikkate alınarak davanın yetki yönünden reddine, davanın müvekkili açısından zamanaşımı sebebiyle reddine, esasa ilişkin de haksız ve mesnetsiz davanın reddi ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Dava; imalat hatasından kaynaklanan ayıp nedeniyle ödenen tazminatın rücu yoluyla tahsiline yönelik alacak/tazminat davasıdır.

Mahkememiz tarafından 15/01/2013 tarih ve 2012/3.. E, 2013/5. K. sayılı dava dilekçesinin yetki yönünden reddi ile mahkememizin yetkisizliğine dair verilen karar, davacı vekili tarafından 25/02/2013 havale tarihli temyiz dilekçesi ile süresinde temyiz edilmiştir. Bu kararın Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 21/05/2013 tarih ve 2013/59..E, 2013/9… K. sayılı ilamı ile " 6100 sayılı HMK'nun 20. Maddesinin 'Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.' hükmünü içermektedir. Mahkemece anılan bu yasa hükmü gözetilerek, haksız fiilin vukuu bulduğu yer mahkemesi olan Konya Mahkemelerinin yetkili olduğu kabul edilmek suretiyle, yetki itirazının reddi ile işin esasına girilerek varılacak uygun sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle yetkisizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir." gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiş, dosya yeniden mahkememizin esasına kaydedilmiştir.

Mahkememizce yeniden yapılan yargılamada; davacı vekili mahkememizin 19/11/2013 tarihli duruşmasında Yargıtay bozma ilamına uyulmasını talep etmiş, davalı vekili ise bozma ilamını mahkemenin takdirine bıraktığını beyan etmiştir.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 21.05.2013 tarihli bozma ilamı usul ve yasaya uygun olduğundan uyulmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce yeniden yapılan yargılamada;  Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2005/7.. E, 2006/1..E. ve 2007/6.. E. sayılı dosyaları, Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/6.. D.iş, Konya 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2005/1.. D.iş dosyası, Konya 7. İcra Müdürlüğünün 2010/13… E. sayılı takip dosyası celbedilmiş, Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/6.. E. sayılı dosyasının aynı mahkemenin 2006/1.. E. sayılı dosyasıyla birleştiği, Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2006/1.. E. sayılı dosyası Yargıtay dan bozularak dönmesi üzerine Konya 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/3.. Esasına kaydedildiği, Konya 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin dosyasının SEKA'ya gönderildiği anlaşılmış, İzmir Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine talimat yazılarak 3'lü bilirkişiden rapor alınmıştır.

Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2006/18.. E. sayılı dosyasının incelenmesinde; davacı A. A. Türk Sigorta Şirketi vekilince davalılar A. AVM ve Tic. A.Ş. Ve T. Tekstil Elektronik Altın San. ve Tic. Ltd. Şti. ve MC İ.İnş. Taah. Ltd. Şti. aleyhine tazminat davası açıldığı, aynı mahkemenin 2007/6.. E. sayılı dosyasında davacı A. A.Türk Sigorta Şirketi vekilince davalı 73 P. Sıh. Tes. Malz. Ltd. Şti. aleyhine açılan tazminat davasının bu dosya ile birleştirildiği, mahkemenin 19.01.2011 tarihli kararıyla ana davada davalılar T.Tekstil Ltd. Şti. Ve MC İ. Ltd. Şti. aleyhine açılan davanın kısmen kabulüne, davalı A. AVM A.Ş. aleyhine açılan davanın ve birleşen davanın reddine, karar verildiği, bu kararın davacı vekili, davalılar T. Tekstil Ltd. Şti. ve davalı MC İ. Ltd. Şti. vekilince temyizi üzerine davacı yararına bozulduğu ve dosyanın Konya 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/3.. Esasına kaydedildiği anlaşılmıştır.

Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2005/7.. E. sayılı dosyasının incelenmesinde: davacı T. Tekstil Elektronik Ltd. Şti. tarafından davalı G. Sigorta ve davalı MC İ. Ltd. Şti. aleyhine alacak davası açıldığı, 73 P. Sıhhi Tesisat Ltd. Şti.ne davanın ihbar olduğu, mahkemenin 22.09.2010 tarihli kararı ile davanın kısmen kabulüne karar verildiği, bu kararın Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 09.05.2012 tarihli kararıyla onandığı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 18.10.2012 tarihli tahsisi karar talebinin reddine ilişkin kararı ile kesinleştiği anlaşılmıştır.

Mahkememizce yapılan yargılama ve değerlendirmede; davacı vekilince davalı aleyhine açılan bu davada; davacının Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2005/7.. E, 2010/4.. K. sayılı ilamı doğrultusunda aleyhine verilen hüküm gereğince, davacıdan Konya 2. İcra Müdürlüğünün 2010/13… E. sayılı dosyasında tahsil edilen tazminattan %30 kusuru oranında önceki davada ihbar olunan davalı şirketten rücuen tahsili talep edilmiş ise de; Mahkememizce toplanan deliller, İzmir Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi kanalıyla yapılan bilirkişi incelemesi ve Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2006/18.. E. sayılı dosyasında  özellikle 8 kişilik heyetten alınan bilirkişi raporuna göre; davalının kusursuz olduğu, üretici firma olan davalı şirketin gerek borunun üretimi ve gerekse kullanıcıları bilgilendirme noktasında üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirdiği anlaşıldığından davacının davasının reddine dair aşağıdaki hükmün kurulmasına karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davacının davasının REDDİNE,

2-Peşin alınan 493,55 TL harçtan alınması gereken 25,20 TL harcın mahsubu  ile fazla  468,35 TL bakiye karar harcın karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya iadesine,

3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

4-Davalı tarafından talimat gideri olarak yatırılan 1.580,40 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

5-Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince takdir olunan 3.955,74 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6-Davacı tarafından yatırılan gider avansından arta kalanın karar kesinleştiğinde tarafına iadesine,

7-Davalı tarafından yatırılan gider avansından arta kalanın karar kesinleştiğinde tarafına iadesine,

Dair HMK 'nın geçici 3. Maddesi ve 1086 Sayılı HUMK'nun 432. Maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde yargıtay yolu açık olmak üzere taraf vekillerinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 11/12/2014

 

           

 

 

 

                                                           T.C.

                                                       YARGITAY

                                                 19. Hukuk Dairesi

ESAS NO      : 2015/15…

KARAR NO  : 2016/91…  

    Y A R G I T A Y   İ L A M I

 

Davacı MC İ. İnş. ve Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti. vek. Av. F. Ö. ile  davalı 73 P.Sıhhi Tes. Malz. İmalat İth. İhr. Dağ. ve Top Tic. Ltd. Şti. vek. Av. H. T. arasında görülen dava hakkında Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesinden verilen 11/12/2014 gün ve 2013/2.. E. - 2014/4.. K. sayılı hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 08/06/2015 gün ve 2015/45.. E. - 2015/84.. K. sayılı ilamına karşı davalı vekili tarafından  süresi içinde karar düzeltme yoluna başvurulmuş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. 

 

                                                        - K A R A R -

 

Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 3,20 TL harç ve takdiren 261,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazineye gelir kaydedilmesine, 23/05/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.