Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi


          T.C.

                 ANKARA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

        31. HUKUK DAİRESİ

                                                             (İnceleme Aşamasında / Duruşmasız)

                                                   (HMK. 353/1-a-6 Maddesi Uyarınca Kararın

                                                                    Kaldırılarak Mahkemesine Gönderilmesi)        

 

ESAS NO     : ……../……

KARAR NO  : ……./…….

 

 

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

      İ S T İ N A F K A R A R I

 

 

BAŞKAN                : M…….F……. 

ÜYE                       : A….B….. 

ÜYE                       : Ç….. D…. 

KATİP                    : Y…… T…….

 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ         : KONYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TARİHİ                   : …/…/…..

NUMARASI            : ……/…… Esas - ……/……. Karar

 

DAVACI-KARŞI DAVALI  : A…. M…. O…. Y… İ…. ve T…. S…. ve Tic. Ltd. Şti.

VEKİLLERİ   : 1- Av. A…… K……

                     2- Av. A……… İ……

TEMLİK EDEN                                     : A….. Ş…..

DAVALILAR-KARŞI DAVACILAR        : 1- F……. Y…….

                                                             2- H…….Y…….

DAVALI-KARŞI DAVACI

HASAN YAĞCILAR MİRASÇILARI      : 1- M……Y…….

                                                             2- A… N…. Y….

                                                             3- H…… A……..    

VEKİLLERİ                                          :Av. Ali ÖZGÖKÇEN, Kürden Mah. Meram Yeni Yol Cad. No:254 Meram/ KONYA

 

DAHİLİ DAVACI-KARŞI DAVALI          : 4- A…… Ş…..

DAVANIN KONUSU                             : Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine 

                                                                  Dayalı Alacak

KARAR TARİHİ                                   : …/…./……

KARAR YAZIM TARİHİ                        : …/…/…….

 

          Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı alacak istemine ilişkin davada mahkemece asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davanın kabulüne dair verilen karara karşı süresi içinde davalı karşı davacılar vekilince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine yapılan inceleme neticesinde;

          İDDİA                              :

          Davacılar karşı davalılar vekili, müvekkili olduğu şirket ile davalılar arasında Y….. M…… S…… Ö…….. C……. bulunan arsa üzerinde inşaat karşılığında işyeri yapım sözleşmesi akdedildiğini, davacının sözleşme gereğince işyerlerini tamamlayıp  iskan izinlerini aldığını ve işyerlerini  teslime hazır hale getirdiğini, müvekkilinin  davalılardan işyerlerini  teslim almalarını,  talep ettiğini, davalıların işyerlerini teslim almaktan imtina ettiklerini, Konya 2. Asliye hukuk Mahkemesinin …./…. D.İş dosyası ile tespit yaptırdıklarını, işyerlerinin güvenlikçinin ayrılmasından sonra sahipsiz ve korumasız görünmesi nedeniyle kimliği belirsiz kişiler tarafından sürekli  zarar verildiğini, bu nedenle  müvekkili tarafından toplamda ……….. - ……….. TL arasında yeniden onarım masrafının yapıldığını fazlaya ilişkin talep ve dava haklarının saklı kalması kaydıyla sözleşme gereğince, söz konusu taşınmaz üzerinde yapılmış olan işyerlerinin inşaat bedelinin  dava tarihinden itibaren işleyecek olan reeskont faiziyle birlikte davacıya ödenmesine ve yargılama giderlerinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.     

          SAVUNMA                                 :

          Davalılar karşı davacılar vekili;  taraflar arasında akdedilen …./…./…… tarihli sözleşmede müteahhit sıfatı ile davacının dışında A….. Ş…… adlı kişinin de imzasının bulunduğunu, bu hali ile taraflar arasında HMK'nın 59. maddesi gereğince mecburi dava arkadaşlığı söz konusu olduğunu, bu nedenle davanın aktif husumet yokluğu nedeni ile reddinin gerektiğini, taraflar arasında düzenlenen sözleşme gereğince davalı-karşı davacı tarafından gerekli edimlerin yerine getirilmediğini ve buna istinaden müvekkilleri tarafından Konya 2. Noterliğinin …./…./…… tarih ve ……… yevmiye nolu ihtarname gönderildiğini, davalı-karşı davacının bağımsız bölümlerden bir tanesinin düğün salonu olarak nitelendirilmesine rağmen burası ile ilgili işletme ruhsatının alınamadığını ve nedeninin ise işletme ruhsatı için gerekli eksikliklerin karşı tarafça ihmal edilmesi olduğunu, sözleşme gereğince şartları sözleşmede belirtilen imalatın en geç …/…./……. tarihine kadar tamamlanması gerektiğinin belirtildiğini, ancak inşaatın  henüz tamamlanmadığını savunarak, davacı tarafça ikame edilen davanın reddine,  fazlaya ilişkin tüm talep ve dava haklarının saklı kalması kaydıyla, taraflar arasında akdedilen …./…./…….. tarihli inşaat yapım sözleşmesi gereğince yapılması gereken işlerden kaynaklanan eksik işler bedeli ile yapılan imalatın amacına uygun hale getirilmesi gereken masraflar için ………… TL ile süresi içerisinde sözleşme şartlarına uygun teslim edilmeyen dükkanlar nedeni ile ……….. TL gecikme cezası olmak üzere toplam ……….. TL'nin karşı dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hisseleri oranında müvekkillerine verilmesine ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini talep, dava ve beyan etmiştir.

          İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ       :

          Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; "Taraflar arasında eser sözleşmesi bulunduğu, her ne kadar birtakım eksiklikler bulunsa da davacının üzerine düşen yükümlülüklerini tamamlayarak iskan ruhsatının alındığı, davacının her ne kadar davalıyı resmi olarak teslime davet etmemiş ise de karşı davacılar arsa sahiplerinin göstermiş olduğu tanıkların keşifte alınan beyanlarında arsa sahiplerinin inşaatın bitirilmiş halinden haberlerinin olduğu, ancak birtakım eksiklikler olduğundan teslim almaktan kaçındıkları, bu süreçte teslim alınmayan binaya evsiz kişilerce zarar verildiği, davacının sözleşmeye göre yaptığı işin karşılığında 5 dükkan alacağının yazılı olduğu, alınan bilirkişi raporuna göre davacının eksik işler bedeli düşüldükten sonra alacak miktarının …………. TL olduğu, her ne kadar karşı davacılar vekili tarafından sözleşmenin imzalanmasından sonra davacının bilgisi dahilinde bir adet dükkanın verildiği iddia edilmiş ise de, incelenen tapu kayıtlarına göre davacıya verilmiş bir dükkan veya bağımsız bölümün bulunmadığı, bu konuda karşı davacılara yemin deliline dayanıp dayanmayacakları hatırlatılmış, karşı davacıların yemin teklifi üzerine davacı şirket yetkilisinin iş karşılığında kendisine herhangi bir dükkan veya bağımsız devredilmediğine dair yemin etmiştir, bu durumda davacının 5 dükkan karşılığı alacak miktarının ………… TL olduğu anlaşıldığı gerekçesi ile asıl davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

          Karşı davacılar vekili dilekçelerinde eksik işler bedeli ve gecikme cezası talep etmiş iseler de alınan bilirkişi raporu sonunda yapılan ıslah dilekçeleri doğrultusunda eksik işler bedeli yönünden herhangi bir taleplerinin olmadığı, gecikme cezasını talep ettikleri, kaldı ki eksik iş bedelinin davacının yapmış olduğu iş bedelinden düşüldüğü, karşı davacıların teslim tarihi olan …/…/…….. tarihi ile…./…./…….. tarihleri arasında gecikme tazminatı isteyebilecekleri anlaşıldığı" gerekçesi ile karşı davanın kabulüne karar verilmiştir.

          İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ          :

          Davalı - karşı davacılar vekili istinaf başvuru dilekçesinde; davacının taleplerinin açık olmadığını, mahkemece dava dilekçesi açıklattırılmadan sonuca gidilmesinin yanlış olduğunu, davaya konu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin noterde düzenlenmediği için geçersiz olduğunu, geçersizliğin ileri sürelemeyeceği durumların da olmadığını, söz konusu işin birden fazla yüklenici tarafından yapıldığını, mahkemenin bütün işi davacı taraf yapmış gibi kabul ettiğini, davacının yaptığı işlerin çok sınırlı olduğunu, mahkemece davacının yapmayı taahhüt ettiği işlerin yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise bedelinin ne kadar olabileceğinin tespiti gerekirken, tüm inşaatın bedeli tespit edilerek davacının hak etmediği bir alacağa hükmedildiğini, davacının edimlerinden bir tanesinin projelere uygun olmayan imalatları projeye uygun hale getirmek olduğunu, oysa düğün salonu olan yere işletme ruhsatı ve fırın ruhsatı alınamadığını, davacının edimini yerine getiremediğini bu nedenle, iş bedeline hak kazanamayacağını, bilirkişi raporunda davacının 5 dükkana hak kazanacağı şeklinde yorum yapıldığını ancak, sözleşmede davacının talep ettiği dükkanların verileceği şeklinde bir düzenleme bulunmadığını, S……. B…… B…….. …/…/…… tarihli yazısında binanın tehlike arz ettiğini, bir ekonomik değerinin bulunmadığını ve güvenlik önlemleri alınması gerektiğini bildirdiğini, bu durumun da davacının yaptığı imalatın bir ekonomik değeri olmadığını gösterdiğini, mahkeme kabulüne göre de; davalıların taşınmazda belirli bir hisse oranında malik olmaları nedeni ile, taşınmazın tüm hissesi üzerinden sorumlu tutulmalarının yanlış olduğunu, inşaatın sözleşmeye uygun şekilde bitirilmediği sürece davalının gecikme cezası  hakkı olduğunu, Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesince yapılan  tespit doyası ile inşaattaki eksikliklerin belirlendiğini, bu keşfin yapıldığı tarih olan …./…/…… tarihinde eksiklikler olduğu belirlendiğinden dava tarihi olan …./…/…… tarihine kadar hesaplama yapılabileceğini, dava tarihinden sonraki dönemin ayrı bir davanın konusu olabileceğini, karşı davada faiz talepleri olmasına rağmen mahkemenin bu konuda bir karar vermemesinin de yanlış olduğunu, mahkeme kabulüne göre; mahkemenin eksik işler bedelini, tazminat miktarından indirdiğini belirttiğini ancak, düşülen bedelin karşı davalı tarafça yapıldığı iddia edilen inşaat bedelinin % 15'i olduğunu, oysa inşaattaki eksikliğin keşif tarihi itibari ile % 35 oranına ulaştığı işin sözleşmeye uygun bir şekilde tamamlanmadığı bu nedenle teslim alınmasının söz konusu olamayacağını ileri sürerek, yerel mahkemenin kararının istinaf incelemesi yapılarak kaldırılmasını, asıl davanın reddine, karşı davanın kabulüne karar verilmesini istemiştir.

          DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE    :

          Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı alacak istemine ilişkindir. Davacı yüklenici, davalılar ise arsa sahipleridir. Mahkemece asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davanın kabulüne karar verilmiş olup, hüküm davalılar vekilince istinaf edilmiştir.

          İnceleme, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 355. madde hükmü uyarınca istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı gözetilerek yapılmıştır.

          Mahkemece …./…/ …….. tarihinde asıl davanın kısmen kabulü ile …………. TL'nin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, karşı davanın reddine karar verilmiş, Dairemizce …./…/……. tarihli karar ile sözleşmede yüklenici olarak ismi geçen A….. Ş…. ve M….. C…. A……. da davacı olarak yer almaları gerektiği, davacı şirketin tek başına dava açamayacağı, dosya arasına alınan temlikname içeriği konusunda A…… Ş…… isticvap edilmesi gerektiği, M….. C….. A…… da muvafakatının alınması yahut bu kişinin ayrı bir dava açması ve bu dava ile birleştirilmesinin sağlanması, dava dayanağı arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin adi yazılı şekilde düzenlenmiş olması sebebiyle kural olarak geçersiz olduğu, ancak somut olayda geçersizliğin ileri sürülemeyeceği durumların bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiği, gerekçeleri ile mahkeme kararının HMK 353/1a-3-6 maddeleri uyarınca kararın kaldırılmasına karar verilmiştir. Mahkemece  kaldırma kararı sonrası A….. Ş…… isticvaben beyanı alınmış, bu kişi temlikname içeriğinin doğru olduğunu dava konusu sözleşmeden kaynaklanan tüm alacağını davacı şirkete devrettiğini beyan etmiş, davacı vekili de …./…./…… tarihli dilekçesi ile M…. C….. A……. sözleşmede davacı şirketi temsilen isim ve  imzasının bulunduğunu bildirmiş, duruşmada da aynı yönde beyanda bulunmuştur.

          Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmeleri karşılıklı taahhütleri ihtiva eden, iki tarafa da borç yükleyen eser yapımı ile satış vaadinden oluşan karma bir sözleşmedir. Bu sözleşmelerde yüklenicinin asli edimi finansmanı kendisi tarafından sağlanarak arsa sahibinin arsası üzerinde sözleşme ve ekleri, tasdikli projesi, ruhsatı ve imara uygun olmak üzere inşaat yapıp teslim etmek, arsa sahibinin borcu da bedel olarak kararlaştırılan bağımsız bölüm-bölümler ya da arsa payının mülkiyetini yükleniciye devretmektir.

          1- Taraflar arasında imzalanan …./…./……. tarihli dükkan karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin sözleşme konusu ve yapılacak iş başlıklı maddesine göre  yeni yükleniciler projeye uygun olmayan daha önceki yapıyı tadilat projesi yaparak, bütün eksiklerini de gidererek …./…./……. tarihine kadar iskana hazır hale getirecektir. Bütün bu eksiklerin giderilmesi karşısında müteahhitlere aşağıdan iki dükkan, yukarıdan üç dükkan verilecektir. Davacı yüklenici sözleşmeye uygun olarak imalatları yaptığını, binanın yapı kullanma izin belgesini de aldığını,  iskan alındıktan sonra davalı arsa sahiplerinin binayı korumadığı için binada hırsızlıklar olduğunu iddia ederek, söz konusu 5 adet dükkanın bedelini talep etmektedir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde kural olarak, yüklenicinin iş bedeli  sözleşmede belirlenen bağımsız bölümlerin yükleniciye devredilmesi suretiyle ödenir. Taraflar arasındaki sözleşmede de davacı yüklenicinin iş bedelinin 5 adet dükkanının davacıya devredilmesi suretiyle ödeneceği düzenlemesine yer verilmiştir. Davacı yüklenici binanın yapı kullanma izin belgesini aldıktan sonra davalı arsa sahiplerinin binayı korumamaları nedeniyle dükkanların devrini değil, bunların bedelini istemektedir. Yapı kullanma izin belgesi alındıktan sonra, sözleşme gereği davacıya verilmesi gereken dükkanların muhafazası yükümlülüğü, davalı arsa sahiplerine yüklenemez.Bu nedenle söz konusu dükkanların bedeline hükmedilmesi hukuken mümkün değildir. Mahkemece bu durum gözetilmeksizin asıl davada yüklenici lehine 5 adet dükkanın bedeline hükmedilmesi isabetli olmamıştır.

          2- Davalı arsa sahiplerinin karşı davadaki eksik ve ayıplı işler bedeli ve gecikme cezası  talebine yönelik istinaf itirazları incelendiğinde;  taraflar arasında imzalanan sözleşmede, inşaatın …./…/……. tarihinde bitirilerek iskana hazır hale getirilmesi gerektiği, belirlenen süre içinde arsa sahiplerine teslimatın yapılmaması durumunda, müteahhitlerin yaptıkları masraftan dolayı hiç bir bedel almaksızın binayı arsa sahiplerine bırakacağı, arsa sahiplerinin sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahip olduğu düzenlemesine yer verilmiştir.  Sözleşmede binanın …./…./…… tarihinde bitirilmesi gerektiği belirtilmiş, ancak gecikme halinde gecikme tazminatı veya gecikme cezasına yönelik bir hüküm konulmamıştır. Dosya arasındaki belgelere göre yapı kullanma izin belgesinin …./…./…… tarihinde alındığı anlaşılmaktadır. Sözleşmede binanın bitirilmesi gereken tarih açık ve kesin olarak belirlendiği için, karşı davalı arsa sahiplerinin …./…/……. tarihi ile …/…./ ……. tarihleri arası dönem için rayiç kira bedeli üzerinden gecikme tazminatı talep etmeleri mümkündür. Mahkemece bu hususun dikkate alınarak hüküm kurulması gereklidir. Karşı davacı arsa sahipleri  dava dilekçelerinde ……….. TL eksik işler bedeli talep ettiklerini bildirmiş, …/…/……. tarihli ıslah dilekçesi ile gecikme tazminatı yönünden taleplerini artırmış, eksik işler bedeli talebinden feragat ettiklerini bildirmemiştir. Bu nedenle mahkemenin karşı davacıların eksik işler bedelinden vazgeçtikleri yönündeki gerekçesi yerinde değildir. Mahkemece bu taleple ilgili olarak binanın …./…/…… tarihinde iskanının alındığı, davacı yüklenicinin bu hususu arsa sahiplerine bildirdiği, arsa sahiplerinin Konya 2. Noterliği'nin …./…/ …….. tarihli  ve ……….yevmiye numaralı ihtarnamelerinde binadaki eksiklerden bahsederek kendilerine isabet eden bağımsız bölümleri teslim almaktan kaçındıkları anlaşıldığından, iskan tarihinden sonra meydana gelen hırsızlık olaylarından kaynaklanan zararların yükleniciye yükletilmesinin hakkaniyete uygun olmayacağı nazara alınarak, yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarih itibariyle,  karşı davacı arsa sahiplerine isabet eden bağımsız bölümlerdeki  ve ortak alanlardan arsa sahiplerinin paylarına isabet eden kısımlardaki eksik ve ayıplı işler bedeli  serbest piyasa rayiçlerine göre  belirlenerek, karşı davacıların talep miktarı da gözetilerek, sonucuna göre  bu istem hakkında hüküm kurulmalıdır.

          Yukarıda açıklanan nedenlerle eksik inceleme ve değerlendirmeyle yazılı şekilde hüküm kurulması isabetli olmadığından, davalılar vekilinin istinaf başvurusunun esası incelenmeksizin kabulüne, mahkeme kararının HMK'nın 353/1-a-6 maddesi gereğince kaldırılmasına, dosyanın Dairemiz kararına uygun şekilde incelenip karara bağlanması için kararı veren mahkemeye gönderilmesine karar verilmesi gerekmiştir.

          HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

          1-Davalılar vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜNE,       

2-Konya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ……./……. Esas, ……/….. nolu kararının HMK'nın 353/1-a-6 maddesi gereğince KALDIRILMASINA,

          3-Dosyanın Dairemiz kararına uygun şekilde incelenip, karara bağlanmak üzere mahal mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

4-Davalılar tarafından yatırılan istinaf karar harcının talep halinde ilgilisine iadesine,

5-İstinaf aşamasında yapılan yargılama giderlerinin ve istinaf başvuru harcının ilk derece mahkemesince verilecek yeni kararda dikkate alınmasına,

6-İstinaf yargılaması sırasında duruşma açılmadığından davalılar yararına vekalet ücreti taktirine yer olmadığına,

7-Kararın ilk derece mahkemesince taraflara tebliğine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 6100 Sayılı HMK'nun 353/1-a-6 maddesi gereğince KESİN olmak üzere   …./…./……. tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

                                      

 

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi


   TÜRK MİLLETİ ADINA

 

   T.C.

   KONYA

   5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

   GEREKÇELİ KARAR

 

ESAS NO        : ……../…….

KARAR NO     : ……../…….

 

HAKİM  : M……. A……..

KATİP   : M…… B……

 

DAVACI-KARŞI DAVALI               : A…….. M….. O…... Y….. İ…... ve T….. S…..ve

T….  L….. Ş…..,

VEKİLLERİ                                    : Av. A………. K……..,

                                                         Av. A………. İ…….,

DAVALILAR-KARŞI DAVACILAR  : 1-F…… Y……..

                                                           2-H………. Y……….

VEKİLLERİ                                    : Av. Ali ÖZGÖKÇEN, Kürden Mah. Meram Yeni Yol Cad. No:254 Meram/ KONYA

DAVALI-KARŞI DAVACI

H……… Y….. MİRASÇILARI         : 1-M……… Y………

                                                          2-A…… N……Y……..

                                                          3-H……… A………..      

VEKİLLERİ                                    : Av. Ali ÖZGÖKÇEN, Kürden Mah. Meram Yeni Yol Cad. No:254 Meram/ KONYA

DAHİLİ DAVACI-KARŞI DAVALI   : 4-A…… Ş……

DAVA                                           : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ                                         : …./…./………

KARAR TARİHİ                                       : …./…./……….

GEREKÇELİ KARAR YAZIM TARİHİ       : …./…./………..

 

Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı-Karşı Davalı vekili tarafından mahkememize sunulan dava dilekçesinde özetle; müvekkili olduğu şirket ile davalılar arasında Y……M……S…… Ö…… C……. bulunan arsa üzerinde inşaat karşılığında işyeri yapım sözleşmesi akdedildiğini, sözleşme gereğince işyerleri tamamlanmış, iskan izni alınmış ve işyerleri anahtar teslimine hazır hale getirildiğini, müvekkilince defalarca davalılar ile irtibata geçilerek işyerlerinin teslim alınmasını, sözleşmeden kaynaklanan edimini yerine getirdiğini ve karşı tarafın da edimini yerine getirmesi için taleplerde bulunmuş ise de karşı tarafın işyerlerini teslim almaktan imtina ettiklerini, müvekkilinin üzerine düşen sorumluluklarını fazlası ile yerine getirdiğini ancak davalı tarafların kötü niyetli olarak işyerlerini teslim almadıklarını, davalılar tarafından müvekkiline ihtarname gönderildiği ve bunun üzerine Konya 2. Asliye hukuk Mahkemesinin ……./…….. D.İş dosyası ile tespit yaptırıldığını, ihtarname ile belirtilen haksız ve mesnetsiz gerekçelerin söz konusu olmadığına karar verildiğini, işyerlerinin güvenlikçinin ayrılmasından sonra sahipsiz ve korumasız görünmesi nedeniyle evsizler, çocuklar ve daha nice kimseler tarafından sürekli olarak zarar verildiğini ve müvekkili tarafından toplamda ………… - …………. TL arasında yeniden onarım masrafının yapıldığını, en son tespitte bilirkişi incelemesi sonucunda …………….. TL maddi zararın olduğunu ve işyerlerinin kaliteli mazleme ile yapıldığını, iskan izninin olduğunu ve müvekkili şirketin projeye uygun inşaat yaptığını ve bu nedenle de üzerine düşen yükümlülüğünü yerine getirdiğini raporunda belirttiğini, müvekkilinin tüm iyi niyetli yaklaşımlarına rağmen davalıların sözleşmeye konu işyerlerini teslim almadıklarını, bu nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava haklarının saklı kalması kaydıyla sözleşme gereğince söz konusu taşınmaz üzerinde yapılmış olan işyerlerinin sözleşmeye uygun olarak yapılan inşaat bedelinin taraflarına dava tarihinden itibaren işleyecek olan reeskont faiziyle birlikte ödenmesine ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar-Karşı Davacılar vekili tarafından mahkememize sunulan cevap ve karşı dava dilekçesinde özetle; davacı tarafın işbu davayı tek başına açma hak ve yetkisinin bulunmadığını, taraflar arasında akdedilen …./…./……. tarihli sözleşmede müteahhit sıfatı ile davacının dışında A……. Ş……. adlı kişinin de imzasının bulunduğunu, bu hali ile taraflar arasında HMK'nun 59. maddesi gereğince mecburi dava arkadaşlığı söz konusu olduğunu, bu nedenle davanın pasif husumet yokluğu nedeni ile reddinin gerektiğini, taraflar arasında düzenlenen sözleşme gereğince davalı-karşı davacı tarafından gerekli edimlerin yerine getirilmediğini ve buna istinaden müvekkilleri taarfından Konya 2. Noterliğinin …../…./…….. tarih ve ………….yevmiye nolu ihtarname gönderildiğini, davalı-karşı davacının bağımsız bölümlerden bir tanesinin düğün salonu olarak nitelendirilmesine rağmen burasi ile ilgili işletme ruhsatının alınamadığını ve nedeninin ise işletme ruhsatı için gerekli eksikliklerin karşı tarafça ihmal edilmesi olduğunu, sözleşme gereğince şartları sözleşmede belirtilen imalatın en geç …../…./…….. tarihine kadar tamamlanması gerektiği belirtilmiş ise de henüz tamamlanmadığını, bu nedenlerle davacı tarafça ikame edilen haksız ve mesnetsiz davanın reddine, karşı davalarının fazlaya ilişkin tüm talep ve dava haklarının saklı kalması kaydıyla kabulü ile taraflar arasında akdedilen …../…../……… tarihli inşaat yapım sözleşmesi gereğince yapılması gereken işlerden kaynaklanan eksik işler bedeli ile yapılan imalatın amacına uygun hale getirilmesi gereken masraflar için …………… TL ile süresi içerisinde sözleşme şartlarına uygun teslim edilmeyen dükkanlar nedeni ile ………….. TL gecikme cezasının ceman ………….. TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hisseleri oranında müvekkillerine verilmesine ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

Yapılan yargılama sonucunda mahkememizin …./…/……… tarih ……../……… esas ………/………. karar sayılı ilamı ile asıl davanın kısmen kabulü ile birleşen davanın kabulüne dair verilen kararın istinaf edilmesi üzerine mahkememiz ilamı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi'nin …../…/…….. tarih ………/…….. esas ………/…….. karar sayılı kararı ile kaldırılmakla dava mahkememizin yukarıda sırası yazılı esasına kaydedilmiştir.

İstinaf Mahkemesi kaldırma ilamında;'' 1- Taraflar arasında imzalanan …./…./……. tarihli dükkan karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin sözleşme konusu ve yapılacak iş başlıklı maddesine göre  yeni yükleniciler projeye uygun olmayan daha önceki yapıyı tadilat projesi yaparak, bütün eksiklerini de gidererek …./…./…….. tarihine kadar iskana hazır hale getirecektir. Bütün bu eksiklerin giderilmesi karşısında müteahhitlere aşağıdan iki dükkan, yukarıdan üç dükkan verilecektir. Davacı yüklenici sözleşmeye uygun olarak imalatları yaptığını, binanın yapı kullanma izin belgesini de aldığını,  iskan alındıktan sonra davalı arsa sahiplerinin binayı korumadığı için binada hırsızlıklar olduğunu iddia ederek, söz konusu …… adet dükkanın bedelini talep etmektedir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde kural olarak, yüklenicinin iş bedeli  sözleşmede belirlenen bağımsız bölümlerin yükleniciye devredilmesi suretiyle ödenir. Taraflar arasındaki sözleşmede de davacı yüklenicinin iş bedelinin …… adet dükkanının davacıya devredilmesi suretiyle ödeneceği düzenlemesine yer verilmiştir. Davacı yüklenici binanın yapı kullanma izin belgesini aldıktan sonra davalı arsa sahiplerinin binayı korumamaları nedeniyle dükkanların devrini değil, bunların bedelini istemektedir. Yapı kullanma izin belgesi alındıktan sonra, sözleşme gereği davacıya verilmesi gereken dükkanların muhafazası yükümlülüğü, davalı arsa sahiplerine yüklenemez.Bu nedenle söz konusu dükkanların bedeline hükmedilmesi hukuken mümkün değildir. Mahkemece bu durum gözetilmeksizin asıl davada yüklenici lehine …… adet dükkanın bedeline hükmedilmesi isabetli olmamıştır.

   2- Davalı arsa sahiplerinin karşı davadaki eksik ve ayıplı işler bedeli ve gecikme cezası  talebine yönelik istinaf itirazları incelendiğinde;taraflar arasında imzalanan sözleşmede, inşaatın …./…./……. tarihinde bitirilerek iskana hazır hale getirilmesi gerektiği, belirlenen süre içinde arsa sahiplerine teslimatın yapılmaması durumunda, müteahhitlerin yaptıkları masraftan dolayı hiç bir bedel almaksızın binayı arsa sahiplerine bırakacağı, arsa sahiplerinin sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahip olduğu düzenlemesine yer verilmiştir.Sözleşmede binanın …./…./…… tarihinde bitirilmesi gerektiği belirtilmiş, ancak gecikme halinde gecikme tazminatı veya gecikme cezasına yönelik bir hüküm konulmamıştır. Dosya arasındaki belgelere göre yapı kullanma izin belgesinin …../…./……. tarihinde alındığı anlaşılmaktadır. Sözleşmede binanın bitirilmesi gereken tarih açık ve kesin olarak belirlendiği için, karşı davalı arsa sahiplerinin …./…/…… tarihi ile …./…./……. tarihleri arası dönem için rayiç kira bedeli üzerinden gecikme tazminatı talep etmeleri mümkündür. Mahkemece bu hususun dikkate alınarak hüküm kurulması gereklidir. Karşı davacı arsa sahipleri  dava dilekçelerinde ………… TL eksik işler bedeli talep ettiklerini bildirmiş, …../…./…… tarihli ıslah dilekçesi ile gecikme tazminatı yönünden taleplerini artırmış,eksik işler bedeli talebinden feragat ettiklerini bildirmemiştir.Bu nedenle mahkemenin karşı davacıların eksik işler bedelinden vazgeçtikleri yönündeki gerekçesi yerinde değildir. Mahkemece bu taleple ilgili olarak binanın …./…./…….. tarihinde iskanının alındığı, davacı yüklenicinin bu hususu arsa sahiplerine bildirdiği, arsa sahiplerinin Konya 2. Noterliği'nin …./…./…… tarihli  ve ……….. yevmiye numaralı ihtarnamelerinde binadaki eksiklerden bahsederek kendilerine isabet eden bağımsız bölümleri teslim almaktan kaçındıkları anlaşıldığından, iskan tarihinden sonra meydana gelen hırsızlık olaylarından kaynaklanan zararların yükleniciye yükletilmesinin hakkaniyete uygun olmayacağı nazara alınarak, yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarih itibariyle,  karşı davacı arsa sahiplerine isabet eden bağımsız bölümlerdeki  ve ortak alanlardan arsa sahiplerinin paylarına isabet eden kısımlardaki eksik ve ayıplı işler bedeli  serbest piyasa rayiçlerine göre  belirlenerek, karşı davacıların talep miktarı da gözetilerek, sonucuna göre  bu istem hakkında hüküm kurulmalıdır.'' denilmek sureti ile mahkememiz kararının kaldırıldığı anlaşılmıştır.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi'nin …./…./….. tarih ……./…… esas ……./…….. karar sayılı kaldırma ilamı doğrultusunda dosyamız bilirkişi heyetine sevk edilmiş ve aldırılan …./…/…… tarihli bilirkişi raporunda, Yapı Kullanma İzin Belgesinin …./…./……. tarihinde alındığı, iskân ruhsatı alındığı tarih itibariyle mahkemece yaptırılan bir tespit bulunmadığı, dava konusu taşınmazın korunmaya alınmadığı bu nedenle dava konusu taşınmazda taşıyıcı sistem hariç olmak üzere sökülebilecek tüm malzemelerin çalınma ve sökülme nedeniyle eksik işlerin oluşabileceği, iş sahibinin …./…./…… tarihinde iskân ruhsatını almış ise de iş sahibini ihtar ile temerrüde düşürmüş ve teslime davet etmiş olmadığını ayrıca davalılar - karşı davacıların talep edebileceği kira bedeli toplamının …………… TL olduğu, eksik imalat bedeli yönünden aldırılan …../…./……. tarihli raporda ise davalılar - karşı davacıların talep edebilecekleri eksik imalat bedeli toplamının …………… TL olduğu bildirilmiş ve davalılar - karşı davacılarca dava değeri rapor doğrultusunda ıslah edilmiştir.

Asıl dava yönünden yapılan yargılamada;İstinaf kaldırma ilamında,davacı tarafından asıl dosyada sözleşme gereğince iş bedeli olarak kararlaştırılan …. adet dükkanın bedelinin talep edildiği ancak yapı kullanma izin belgesi alındıktan sonra, sözleşme gereği davacıya verilmesi gereken dükkanların muhafazası yükümlülüğü, davalı arsa sahiplerine yüklenemeyeceği,bu nedenle söz konusu dükkanların bedeline hükmedilmesinin hukuken mümkün olmadığı belirtilmiştir.Her ne kadar davacı tarafça kaldırma kararı sonrası ıslah dilekçesi sunularak talebin sözleşme bedeli olarak değiştirilerek yeni bir talepte bulunulmuş ise de HMK.nın 177/2.maddesindeki düzenleme gereğince kaldırma kararı sonrasında asıl dosyada tahkikata ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığı dolayısı ile ıslah dilekçesi sunulamayacağı anlaşılmakla ıslah talebi ile birlikte asıl davanın reddine karar vermek gerekmiştir.

Karşı dava yönünden yapılan yargılamada;İstinaf mahkemesi kaldırma ilamı gereğince alınan …../…./…… tarihli ek bilirkişi raporunda davacı F…… Y…….'ın hissesine düşen  eksik iş bedeli tutarının ………… TL, H……… Y……..'ın hissesine düşen tutarın ……………… TL, H……. Y…………'ın hissesine düşen turarın …………… TL olarak tespit ve rapor edildiği,her ne kadar kaldırma kararı öncesinde karşı davacılar tarafından ıslah dilekçesi sunulmuş ise de kaldırma kararı sonrasında yapılan tahkikatta alınan bilirkişi raporuna göre bedel artırım dilekçesi sunulabileceği,bedel artırım dilekçesinin ıslah yerine geçmeyeceği kanaatine varılarak karşı davanın kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-) Asıl davanın reddine,

a-) Alınması gerekli ………… TL harcın peşin alınan harçtan mahsubu ile artan ……………. TL harcın kararın kesinleşmesi ve talep halinde davacı tarafa iadesine,

b-) Davalılardan F……. Y……., H…….. Y………., M…… Y……., A…..N… Yağcılar ve Hatice Adıbelli kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden ve davanın reddi sebebi ortak olduğundan karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince ……….. TL vekalet ücretinin davacı taraftan tahsili ile davalılara  verilmesine,

c-) Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

d-) HMK'nın 297/1-ç maddesi uyarınca bakiye gider avansı bulunduğu takdirde kararın kesinleşmesi ve talep halinde taraflara iadesine,

2-) Karşı davanın kabulü ile …………. TL gecikme tazminatı (kira alacağı) ile …………. TL eksik imalat bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte davacı - karşı davalı taraftan alınarak …../…./…… tarihli ıslah dilekçesi ile …./…/……. tarihli bedel arttırım dilekçesindeki talepler doğrultusunda davalı - karşı davacılara verilmesine,

a-) Alınması gerekli ………….. TL harçtan peşin alınan harcın mahsubu ile kalan …………….. TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydedilmesine,

b-) Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince …………. TL vekalet ücretinin davalı taraftan alınarak davacılara verilmesine,

c-) Davacılar tarafından yapılan toplam ……………. TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacılara verilmesine,

d-) HMK'nın 297/1-ç maddesi uyarınca bakiye gider avansı bulunduğu takdirde kararın kesinleşmesi ve talep halinde taraflara iadesine,

Dair, taraf vekillerinin yüzlerine karşı karar tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi. …./…./………

 

 

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi


         T. C.

 Y A R G I T A Y

6. H U K U K  D A İ R E S İ

 

  T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

  Y A R G I T A Y  İ L Â M I

 

 

Esas    No                              : ……../………

Karar No                                : ……../………

 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ                          : Konya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi

TARİHİ                                    : …./…./………

SAYISI                                    : ……../……. E., ………/……..K.

ASIL DAVADA

DAVACI                                  : H……. T……vekili Avukat Ali Özgökçen

ASIL DAVA DAVALILARI       : 1-M……. T…… vekili Avukat M……. A….. G……

  2-B…… C….. Y…… M……. Ltd. Şti.

BİRLEŞEN (……./…….) DAVA

DAVACISI                                : İ…….. Y……… vekili Avukat A……. G…….

BİRLEŞEN DAVA

DAVALILARI                           : 1-B……. C…….

VASİ                                        : A…….. C……. 2-B…..C……. Y…… M…….. Ltd. Şti.

BİRLEŞEN (2021/43) DAVA

DAVACISI                               : H…….T…….vekili Avukat Ali Özgökçen

BİRLEŞEN DAVA

DAVALILARI                       : 1-A……. V….. D…… M….. 2-M…… V….. D…… M…… vekili Avukat P…… U…… E……  ve diğer  17 kişi

DAVA TARİHİ                       : …../…../……

HÜKÜM/KARAR                  : Kabul-Ret

TEMYİZ EDEN                     : Davacı H…….T……, Davalılar A…..V… D…. M…

M….. V…… D…… M……… vekilleri

İLK DERECE MAHKEMESİ : Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

TARİHİ                                : …./…./……..

SAYISI                                : ……/…… E., ……./…….. K.

 

 

Taraflar arasındaki asıl ve birleşen davada alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince asıl ve birleşen  davanın kısmen kabulüne-kısmen reddine karar verilmiştir.

 

Kararın asıl davada davacı H….. T….. ve davalı M…… T……. vekillerinin istinaf başvurularının kabulüne, birleşen ……../……. Esas sayılı dosyada davacı İ….. Y…….vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, birleşen ………/…… Esas sayılı dosyada davalılar T.V….. B…… TAO vekili, …….. F……….AŞ vekilinin, A……. T…. K……. B….. AŞ vekilinin, A…… ve M…… V….. D……. vekilinin, E…… H……. B……… İ….. M…………. M……. İnş. ve Nak. Ltd. Şti vekilini, Y….. ve K…… B…….. A.Ş. vekillerinin ve E….. V…. Y…… AŞ vekilinin istinaf başvurularının kabulüne karar verilmiştir.

 

Bölge Adliye Mahkemesi kararı davacı H…… T……. vekilince duruşmalı, davalılar A…… V…… D….. M…….., M…… V…….. D…… M……. vekillerince duruşmasız olarak temyiz edilmekle;  kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, …./…./……. tarihinde duruşma yapılmasına ve duruşma gününün taraflara davetiye ile bildirilmesine karar verilmiştir.

 

Belli edilen günde  asıl ve birleşen davada davacı vekili Avukat Nazmiye kutlu Gömceli ile birleşen davada davalılardan davalı asil  M……. T……. ve vekili Avukat M…… A…… G……, V…… D…… M……. vekili Avukat T…… K…….., A……. T….. K…… B……. A.Ş. vekili avukat İ…… A……., İ…… Y….. vekili Avukat A…… G…… gelmiş ise de duruşma talebinden vazgeçilmesi nedeniyle  incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra  dosya evrak üzerinde incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

 

I. DAVA

1.Asıl davada davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı ile davalı B…… C….. Y….. Ş……. arasında tanzim edilen gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile müvekkiline 2 adet daire verilmesinin kararlaştırıldığını ve sözleşme uyarınca davacının arsa payını yapımcı davalı şirket üzerine tapuda devrettiğini, taşınmaz üzerine kat irtifakının temininden sonra kura çekimi yapıldığını ve müvekkiline ….. blok …. kat ….. numaralı ve …. blok ... kat ….. numaralı dairelerin isabet ettiğini, aradan uzunca bir süre geçmesine rağmen dairelerin teslim edilmemesi üzerine müvekkili tarafından tapuda yapılan araştırmada …. kat …….. numaralı dairenin …../…./……… tarihinde davalı M…….T…….'a tapuda devir ve temlikinin yapıldığını öğrendiğini, davalı şirketin sözleşmede kararlaştırılan taahhüdünü yerine getirmediğini, davalı şirkete yapılan arsa devri avans niteliğinde olduğundan diğer davalının da iyiniyetli olsa bile kendisine verilen dairede hak sahibi olamayacağını ileri sürerek, taraflar arasındaki sözleşmenin ileriye etkili feshine karar verilmesini ve K…… ili S…… ilçesi H…… Mahallesi ……….. ada ….. parselde bulunan …… blok …. Kat….. numaralı ve …. kat ….. numaralı bağımsız bölümlerin tapu kaydının iptali ile davacı adına tesciline, tapu iptal ve tescil talepleri kabul görmediği takdirde daire bedellerinin dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

2. Birleşen ……./……. E. sayılı dosyada davacı vekili  dava dilekçesinde;  davacı adına tescili talep  edilen K…… ili S…….. ilçesi H……. Mahallesi ……… ada…… parselde bulunan ….. blok …. kat …. numaralı ve ….. kat …… numaralı bağımsız bölümler üzerinde yer alan ipotek ve haciz alacaklılarının, sözleşmeye konu arsanın avans niteliğinde devredilmiş olması, gerçek  bir satış olmaması nedeniyle hak sahibi olmayacaklarını ileri sürerek, davaya konu bağımsız bölümler üzerindeki ipotek ve haciz şerhlerinin kaldırılmasını talep etmiştir.

3.Birleşen ……/…….. E. sayılı dosyada davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı İ…….. Y…….. ile davalı B…… C……. İnşaat arasında tanzim edilen gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile K….. ili S……. ilçesi, H…….. Mah. ……… ada …. parselde inşa edilecek dairelerden ….. blok …..kat ….. bağımsız bölüm numaralı …+… dairenin iskan ruhsatının alınarak müvekkiline devri konusunda anlaşıldığını ve davacının sözleşme uyarınca arsa hissesini davacıya tapuda devrettiğini, tapuların devrinden sonra 3 ay içinde yapı ruhsatının alınması ve yapı ruhsatının alınmasından sonra 3 yıl içinde de inşaatın tamamlanması yani  Haziran ……. yılı itibarıyla dairenin teslimi kararlaştırılmasına rağmen, davalıların daireyi davacıya teslim etmediklerini ileri sürerek, K……. ili S…….. ilçesi, H…….. Mah. ……….. ada…… parselde inşa edilen …. blok ….kat ….. bağımsız bölümün tapu kaydının iptali ile davacı adına tescilini talep  etmiştir.

 

II. CEVAP

1.Asıl davada davalı M…… T…… vekili cevap dilekçesinde özetle; dava konusu taşınmazın …../…../……. tarihinde kat mülkiyetine geçtiğini ve kat mülkiyeti kurulduktan sonra müvekkilinin …./…./…….. tarihinde dava konusu bağımsız bölümü davalı şirketten parasını ödeyerek satın aldığını, taşınmazın tapu kaydında taraflar arasında yapıldığı belirtilen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin herhangi bir şerh olmadığını, davalının iyiniyetli olduğunu ve Türk Medeni Kanunun 1023 ve 201. maddeleri uyarınca taşınmazın mülkiyetini kazandığının savunarak, davanın reddini istemiştir.

 

2.Asıl ve birleşen dosyada davalı B…… C…… Y….. M……. Limited Şirketi ve birleşen dosyada davalı B…… C…… vasisi davaya cevap vermemiştir.

 

3.Birleşen dosyada davalı M…… V…… D…… vekili cevap dilekçesinde özetle; Türk Medeni Kanunun 1023. maddesi uyarınca davalı müvekkilinin iyiniyetli olduğunu, B….. C……. Y…… M…….. Limited Şirketinin vergi borcundan dolayı taşınmaz üzerine haciz konulduğu savunarak davanın reddini istemiştir.

 

4.Birleşen dosyada davalı Y….. K….. B…… A.Ş vekili cevap dilekçesinde özetle; davalı bankanın B…… C….. Y…… M……. Limited Şirketine kullandırılan kredilerden dolayı alacaklı olduğunu, tapuya güven ilkesi kapsamında şirket üzerine kayıtlı gözüken dava konusu taşınmazlara haciz konulduğunu, davalı bankanın iyiniyetli olduğunu ve Türk Medeni Kanunun 1023. maddesi uyarıca hakkının korunması gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir

 

5.Birleşen dosyada davalı O…… T…….. İ…… İnşaat ...... San Tic. Ltd. Şti. vekili cevap dilekçesinde; davacı şirketin B…… C….. Y….. M……. Limited Şirketi'nden olan alacağının tahsili için başlatılan takipte, dava konusu….. numaralı bağımsız bölümün şirket üzerine kayıtlı olması nedeniyle taşınmaz üzerine haciz konulduğunu, tapu kaydında şirketle davacı arasındaki sözleşmeye ilişkin her hangi bir şerh olmadığını, davalının iyiniyetli olduğunu  savunarak, davanın reddini istemiştir

 

6.Birleşen dosyada davalı …… F……… A.Ş. vekili cevap dilekçesinde özetle; tapu maliki M……. T……'ın, davalı bankadan kullanmış olduğu kredinin temini için davalı banka lehine ipotek konulduğunu, TMK'nın 1023. maddesi uyarınca tapu kütüğündeki kayda iyiniyetle güvenen davalı bankanın kazanımının geçerli olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

 

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile "Somut olayda, M……T…… 3. kişi konumundadır, davacı tarafın kat karşılığı inşaat sözleşmesi tapuya tescil edilmemiştir. Davalının kötü niyetli olduğu davacı tarafından ispat edilememiştir. (ki davalı tanığı: R…….. S……. beyanında; ben de arsa sahibi olup, müteahhit ile anlaştık, H……. T……..'de anlaştı, ona ….+….. iki daire düşecekti ancak kurayı çektik, H….. T…… beğenmedi, ….+….. istedi, değişelim dedi, müteahhitle bir araya getirdik ancak fark konusunda anlaşma olmadı, bu nedenle de taşınmazları teslim almadı, ben ipotekli olarak taşınmazımı devir aldım, 2 yıldır taşınmazımı teslim aldım, M……. T……'ı tanımıyorum şeklinde beyanda bulunmuştur.) Davalı satın aldığı bağımsız bölümde oturur vaziyettedir. Hal böyle olunca yukarıda izah edilen temel ilkeler gereğince davalı M…… T…..'ın TMK nın 1023. maddesi çerçevesinde “tapuya güven” ilkesinden yararlanmaları kanuni zorunluluktur. Olayda H…….. T……..'de kusurludur. Bu nedenle asıl davada, davalılara yönelik tapu iptali tescil isteminin hakkaniyet gereği kısmen kabulüne ve ……no.lu bağımsız bölümün …..'sinin M……. T……. üzerinde bırakılarak …..'sinin H…… T….. adına tapuya tesciline karar verilmesi gerekmiştir.

Davacı İ……. Y……., davalı B……. C…… Y…… Mühendislik Ltd. Şti'ye arsasını devretmiş fakat karşılığında daire alamamıştr. Ancak tanık beyanlarından da anlaşıldığı üzere resmiyette devir yapılmasa da İ…….. Y……..'a, H…… T…….'e sözleşmede verileceği kararlaştırılan daire tahsis edilmiştir. Her iki davacı H…… T….. ve İ……. Y……. tarafından edimlerin yerine getirildiği tapu kayıtları ile sabittir. H…… T….. tarafından verilen arsa miktarına göre ….. adet (….+….) daire verilmesi gerektiği, çekilen kurada da kendisine dava konusu yaptığı …… adet dairenin de düştüğü, ancak İ…… Y…… tarafından verilen arsa miktarına göre de ….. adet (…+….) dairenin verilmesi gerektiği anlaşılmakla, yüklenici tarafından …… no.lu bağımsız bölümün sözleşme gereğince İ…… Y………'a teslim edildiği, halen onun kullanımında bulunduğu, yukarıda izah edildiği gibi tanık R……… S……..'nın beyanından da anlaşılacağı gibi H….. T……'in de olayda kusurlu olduğu, hakkaniyet gereği ….. blok, ….kat, …. bağımsız bölüm numaralı, ……/…….. paylı davalı B…….. C…… Y…… M……. Ltd. Şirketi adına kayıtlı tapunun iptali ile davacılar H…… T….. ve İ…… Y…… adlarına ../.. eşit paylarla tapuya tesciline karar verilmesi gerekmiştir. Bu suretle yukarıda açıklandığı gibi davacılar H….. T….. ve İ……. Y…….'ın arsa sahibi olmaları ve hakkaniyet gereği adlarına …/… eşit paylarla tapuya tescil kararı verildiğinden fazlaya dair istemlerinin reddi gerekmiştir.

Diğer taraftan …… numaralı bağımsız bölüm davalı şirket adına tapuda kayıtlı olduğu ve davacı İ……. Y……… vekilince B…… C……  hakkındaki davadan feragat edildiğinden birleşen dosya ……./……. sayılı dosyadan B…… C…… hakkındaki davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmesi gerekmiştir.

Ayrıca asıl davada davacı tarafından tapu iptali ve tescil istenen bağımsız bölümlerdeki haciz ve ipotek şerhlerinin kaldırılması talebi de bulunduğundan davada taraf olmayan haciz şerhi sahipleri lehine ipotek tesis edilen bankaların icra dosyaları getirtilmiş, halen devam eden terkin edilmemiş haciz sahipleri tespit edilerek bu şahıslara ve yine terkin edilmemiş lehine  ipotek tesis edilen bankalara karşı dava açması için davacılara süre verilmiş, bu yönde Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin ……./…… esasla açılan davanın ……/…….. esas sayılı dosyamız ile birleştirildiği anlaşılmış, iddia, savunma ve taraf delilleri değerlendirilerek takyidatların kaldırılmasına karar verilmesi gerekmiştir..." gerekçesiyle "asıl ve birleşen ……./…….. E. sayılı dosyanın kısmen kabulüne, K……. ili, S…….. ilçesi, H……… Mahallesi, ……… ada …… parsel sayılı, …………. m² yüzölçümlü taşınmazın ….. blok, …. kat, ….. bağımsız bölüm numaralı, …./………. paylı davalı M…….. T…….. adına kayıtlı tapunun …/… oranında iptali ile davacı H…… T…… adına tapuya tesciline, kalan …./…. payın M…….. T….. üzerinde bırakılmasına,  K……. ili, S……. ilçesi, H……… Mahallesi, ……… ada …… parsel sayılı, ………….. m² yüzölçümlü taşınmazın …… blok, …. kat, …… bağımsız bölüm numaralı, ……/……… paylı davalı B…… C…… Y…… M……… Ltd. Şirketi adına kayıtlı tapunun iptali ile davacılar H…… T…… ve İ…… Y……. adlarına …/… eşit paylarla tapuya tesciline, davacıların ….. blok, …. kat, …. bağımsız bölüm no.lu taşınmaz yönünden fazlaya dair istemlerinin reddine, Davacı H……. T…….'in ….. blok, ….kat, ….. bağımsız bölüm yönündeki fazlaya dair isteminin reddine, birleşen ……./……. sayılı dosyada B…… C…… yönündeki davanın feragat nedeniyle reddine, birleşen ……../……. Esas sayılı dosyanın kabulü ile bu dosyada yer alan davalılar hakkındaki davanın kabulü neticesinde dava konusu yapılan ….. blok, …. kat ….. numaralı ve …. blok …. kat, ….. bağımsız bölümlerdeki tapu kayıtları üzerindeki şerhlerin kaldırılmasına" karar verilmiştir.

 

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı, davalı H…… T……, davalı M…… T……, davalı V……. B………. vekili, A…… T…… K…… B…….. A.Ş. vekili, A…….. ve M…….. V…… Dairesi vekili, E……. H….. B….. İ….. M……. M…….. İnş. ve Nak. Ltd. Şti. vekili, Y….. ve K…. B……. A.Ş. vekili, …… F…….. A.Ş. vekili, E…… V…… Y……. A.Ş. vekili  istinaf başvurusunda bulunmuştur.

 

B. İstinaf Sebepleri

1.Asıl ve birleşen Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin ……../….. Esas sayılı dosya davacısı H……. T……. vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; mahkemece M…… T…… yönünden davanın tapu iptal açısından kabulüne, tüm şerhlerden ari tescil talebinin ise şerhler kaldırılmadan kabulüne karar verildiğini, müvekkilinin müteahhide devrettiği arsa miktarına göre kendisine ……… dairenin isabet ettiğini, bu iki dairenin ise noter kurası ile tespit edildiğinin belirlendiğini, …./…./…….. tarihinde noterlikçe yapılan kura çekimi ile dava konusu taşınmazın ….. no.lu ve ….. no.lu bağımsız bölümlerinin müvekkiline isabet ettiğini, noter kayıtları incelendiğinde birleşen dosya davacısı İ…… Y……….'ın isminin yer almadığı iddiasını adi yazılı bir sözleşmeye dayandırdığını, taraflarca her zaman düzenlenebilecek nitelikte bir sözleşme olduğunu, müvekkilinin …/…. dairesini vermek yerine İ……. Y……..'a arsa sahibine isabet etmeyen ve müteahhide ait olan daireler üzerinde seçimlik hak tanınmasının ve dairelerden birini vermenin daha uygun olacağını, mahkemenin kabul şeklinin talebe göre de hatalı olduğunu, talebin tapu iptal tescil, olmadığı takdirde ise bedel olduğunu, tescil taleplerinin reddedilmemesi nedeni ile kabul anlamına gelmemekle birlikte …/…. dairenin bedelinin müvekkiline verilmesinin gerektiğini, müvekkilinin arsası karşılığında kendisine verilmesi gereken …/…. dairesinin yok sayıldığını, mahkeme hükmünün bu nedenle de hatalı olduğunu, tapu iptal ve tescil taleplerine ilişkin belirlemelerinde iptali talep edilen tüm taşınmazlara ilişkin şerhlerin kaldırılarak tescili talep edilmesine rağmen mahkemece bu hususa ilişkin bir açıklama yapılmadığını, hiç kimsenin, maliki olmadığı bir taşınmazın üçüncü kişilerine ne sınırlı ayni hak ne de haciz yönünden hak kazanmalarına sebebiyet veremeyeceğini, mahkemelerin hukuki itilafları sonlandırıcı karar vermekle yükümlü olduklarını, mahkemece şerhlerin kaldırılması taleplerine ilişkin bir karar verilmediğini, yüklenicinin taşınmaz üzerinde hak sahibi olmadığını, bu nedenle haciz ve ipotek sahiplerinin de hak iddia edemeyeceğini, iyi niyet savunmalarının dinlenemeyeceğinin açık olduğunu, tapu kaydının her türlü şerhden ari olarak müvekkili adına tesciline karar verilmesi gerektiğini belirterek İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılması ile davaların tam kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

 

2.Birleşen Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin  ……../…….. Esas sayılı dosya davacısı İ……… Y……… vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; müvekkili İ……… Y…………'ın mahkemenin kararı ile kat karşılığı olarak arsa payını davalı müteahhide devreden müvekkiline hatalı hesap sonucu hak ettiği ve halen oturduğu bağımsız bölümün …/… hissesinin tapusunu verdiğini, mahkemenin müteahhitle yapılan kat karşılığı inşaat  sözleşmesinin 4. maddesini eksik inceleme ve yanlış yorumlama  sonucu  kararda müvekkilinin devrettiği …/…….. hissenin metraj olarak karşılığının …………. m² olduğuna hükmedildiğini, oysa sözleşmenin 4. maddesinde öngörüldüğü üzere müvekkilinin, akrabaları A…… A……, H…… Y……… ve H……. Ş……..'in hisselerini alıp müteahhide …………. m² devrettiğini, 4. maddenin açık hükmüne göre …. kat ….. numaralı dairenin tapusunun tamamının müvekkiline verilmesi gerektiğini,  kararın bu açıdan hatalı olduğunu, müvekkilinin halen kullandığı ve zilyetliğinde olan ….. kat ….. bağımsız bölüm numaralı dairenin davalı müteahhit tarafından eksik olarak teslim edilmiş olup eksikliklerin tamamen müvekkili tarafından tamamlanndığını ve site yönetimine bu eksikliklerin giderilmesi için ………….. TL ödendiğini, diğer davacı bu ödemeye iştirak etmediğinden dairenin tamamının tapu kaydı iptal edilerek müvekkili adına tescili gerekirken yalnızca …/… hissenin müvekkili adına tescilinin hukuka aykırı olduğunu belirterek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

 

3.Asıl dosya davalısı M……. T……. vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; müvekkili M……. T……'ın tapu kaydına güverenek taşınmazı alan iyi niyetli 3. kişi konumunda olduğunu, iş bu gayrimenkul satış sözleşmesi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinin tapuya şerh verilmediğini, daireyi satın alırken tapuda bu konuda bir kayıt da bulunmadığını, daireyi kredi ile aldığını ve bankaya da borçlandığını, yolsuz tescil olsa bile müvekkilinin yolsuz tescili bilen veya bilmesi gereken kişilerden olmadığını, bina yapılmış bitmiş ve kat irtifakı düzenlenmiş ve kat mülkiyetine dönüşmüş halde iken satın aldığını belirterek kararın kaldırılmasını istemiştir.

 

4.Birleşen Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin  ………/……. Esas sayılı dosya davalısı T.V…….. B……. T.A.O. vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; müvekkili bankanın iyi niyetli üçüncü kişi olup, B…… C…….. Ltd. Şti.'ye ipotek karşılığı kredi kullandırdığını ve alacağına kavuşamadığını, kabul anlamına gelmemek kaydıyla müvekkili banka aleyhine vekalet ücreti ve masraf ödenmesine karar verilmesinin hakkaniyete aykırı olduğunu, davaya konu ipoteklerin tesisi esnasında dava konusu taşınmazların kaydında davacının adının geçmediğini, yine S……… T…… Müdürlüğündeki dosyalarda kat karşılığı inşaat sözleşmesinden hiç bahsedilmediğini, sözleşmenin tapuya şerh verilmediğinden müvekkili bankaya karşı ayni hakların ileri sürülemeyeceğini belirterek istinaf başvurularının kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın reddini istemiştir.

 

5.Birleşen Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin ………/……. Esas sayılı dosya davalısı  A……… T…… K……. B…….. A.Ş. vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; müvekkili bankanın davalı B…… C…….. Ltd. Şti.den alacağının tahsili için Konya 10. İcra Dairesinin ………/……… Esas sayılı dosyasıyla icra takibi başlattığını, davalı adına kayıtlı taşınmazlara  yapılan haciz işleminde herhangi bir usulsüzlük bulunmadığını, müvekkili bankanın iyi niyetli üçüncü kişi konumunda olup davalı B…….. C……. Ltd. Şti. ile davacılar arasındaki sözleşme ilişkisini ve sözleşmeyi bilmesinin mümkün olmadığını, yine müvekkili banka aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesinin de usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.

 

6.Birleşen Konya 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin  ……../……… Esas sayılı dosya davalıları A…….. ve M……. V…….. D…….. vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; dava konusu taşınmazlar üzerine davalı B……..C…….. Ltd. Şti.nin borçları nedeniyle haczi konulduğunu, müvekkili kurumların iyi niyetli üçüncü şahıs olduklarını, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin tapuya şerh verilmediğini, yine müvekkilleri aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesinin de usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.

 

7.Birleşen Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin  ………/……… Esas sayılı dosya davalısı E…… H…… B…… İ……. M…….. M………. İnş. ve Nak. Ltd. Şti. vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; TMK'nın 1010.maddesi uyarınca  sözleşmenin tapuya şerh verilmesi gerekirken verilmediğini, davacılar adına tescil kararının müvekkilinin haciz tarihinden sonra olduğunu, haciz işlemi yapıldığı sırada B……. C…….. Ltd. Şti. adına ortada hiçbir mahkeme kararının olmadığını, önceki malik döneminde konulan hacizlerin kaldırılmasının talep edilemeyeceğini, yine davanın açılmasına müvekkilinin sebebiyet vermediğinden müvekkili aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesinin de usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

 

8.Birleşen Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin ………/…….. Esas sayılı dosya davalısı Y…… ve K……. B……. A.Ş. vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle;  müvekkili bankanın iyi niyetli üçüncü kişi konumunda olup davalı B….. C…… Ltd. Şti. ile davacılar arasındaki sözleşme ilişkisini ve sözleşmeyi bilmesinin mümkün olmadığını, müvekkili banka tarafından yapılan haciz işlemlerinin geçerli ve hukuka uygun bir işlem olduğunu, yine müvekkili bankanın davanın açılmasına sebebiyet vermediğinden aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesinin de usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

 

9.Birleşen Konya 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin  ……./…….. Esas sayılı dosya davalısı ……. F………. A.Ş. vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; davanın yetkisiz ve görevsiz mahkemede açıldığından mahkemenin görev ve yetki itirazının reddine karar vermesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu, esasa ilişkin olarak da müvekkili bankanın iyi niyetli üçüncü kişi konumunda olup davalı B…… C……. Ltd.Şti ile davacılar arasındaki sözleşme ilişkisini ve sözleşmeyi bilmesinin mümkün olmadığını, tapu maliki M……. T……. kaynaklı bağımsız bölüm üzerine ipotek konulduğundan kendisine husumet yöneltilemeyeceğini, müvekkili banka tarafından yapılan haciz işlemlerinin geçerli ve hukuka uygun bir işlem olduğunu,  yine müvekkili bankanın davanın açılmasına sebebiyet vermediğinden aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesinin de usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

 

10.Birleşen Konya 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin  ……../……. Esas sayılı dosya davalısı E……. V…… Y……. A.Ş. vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; müvekkili tarafından yapılan haciz işlemlerinin geçerli ve hukuka uygun bir işlem olduğunu, taşınmazı ihaleden aldığını beyan eden davacının taşınmazın kendi adına tescilini geciktirmesinin de davacının kendi kusurundan kaynaklandığını, kabul anlamına gelmemekle müvekkili şirketin somut olayda herhangi bir kusurunun bulunmadığından müvekkili aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesinin de usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasını istemiştir.

 

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile, "Davalı şirketin bağımsız bölümlere ilişkin kura işlemini …../…./………. tarihinde gerçekleştirdiği ve kurada ….. blok …. kat ….. nolu Daire ile ….. kat …… no.lu dairenin davacı H……. T……..'e isabet ettiği ancak kuranın yapıldığı …./…./……….. tarihinde tapu kaydında birleşen dosya davacısı İ……… Y……….'ın murisi F……. Y………'ın paydaş olduğu ve davalı yüklenici şirketin tüm arsa sahipleri ile sözleşme yapmadan yani ortada henüz geçerli bir arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi olmadan kura işlemini yaptığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla geçerli bir arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin olmadığı dönemde yapılan kura işlemi davacı İ……….. Y………. yönünden geçerli olmayacak ve kura işlemi ile davacı H…….. T………. ve davalı yüklenici şirket bağlı olacaktır. Şöyle ki; davacı H……. T…….. ile davalı şirket arasındaki sözleşmede davacıya kaç daire verileceği, hangi dairenin verileceği yazılı değildir. Davacı H…….. T………'in daireleri kurada belirlenmiştir. Kura tutanağı davacı H……… T……… ile davalı şirket arasında geçerli olduğuna göre, davacı H……. T……..'e davalı şirketin ….. kat …….. numaralı daireyi vermeyi taahhüt ettiği ve yine ayrıca ….+…. daire daha vermeyi taahhüt ettiği kabul edilecektir. Ancak davalı yüklenici …… kat …. numaralı daireyi daha sonra İ……… Y……… ile yaptığı arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde bu arsa sahibine vermeyi taahhüt etmiş, daire taraflar arasındaki sözleşmede bizzat belirlenmiş ve dairenin bu davacı tarafından kullanıldığı da anlaşılmıştır. Ortada tüm arsa sahipleri ile yapılmış geçerli bir arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin olmadığından ve  kura işlemi davacı İ……….. yönünden geçersiz olduğundan, davacı H……. T………'in sözleşmesinde de bu dairenin H……. T……'e verileceği yazılı olmadığından, aksine davacı İ…….. Y……..'ın sözleşmesinde birinci kat ….. Numaralı …+….. dairenin  bu davacıya verileceği yazılı olduğundan sözleşme kapsamında dava konusu ….. kat ….. numaralı ….+……. dairenin birleşen davada davacı İ……… Y……….'a verildiği kabul edilecek, H……. T…….. bu daire üzerinde hak iddia edemeyecektir.

Asıl davaya konu ….. kat …… numaralı daire ile hem asıl davaya, hemde birleşen davaya konu …. kat ….. Numaralı dairenin tapu kaydının incelenmesinde bağımsız bölümler üzerinde …./…./…….. tarihinde kat mülkiyetine çevrilme işleminin yapıldığı görülmüştür. İskan ruhsatı alınmadan bir taşınmazın kat mülkiyetine çevrilmesi mümkün olmadığından, aynı taşınmaza ilişkin diğer bir arsa sahibinin davalı yüklenici aleyhine açtığı Dairemizin başka bir dosyasında Tapu Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak kat mülkiyetine esas iskan ruhsatı dosya için getirtilmiştir. Davacının iskan ruhsatını sözleşmede belirtilen süre içinde …./…./…….. tarihinde aldığı ve …./…../…….. tarihinde de taşınmazı kat mülkiyetine çevirdiği anlaşılmıştır.Davalı yüklenici inşaatı tamamlayarak edimin tamamlamış ise de, davacı H…… T…….'e vermesi gereken …. kat …… numaralı daire ile bağlı olduğu kura tutanağı doğrultusunda vermesi gereken ….+….. daireyi verme taahhüdünü yerine getirmemiş, yine sözleşme kapsamında birleşen dosya davacısına da ….. kat …… numaralı bağımsız bölümü teslim etmemiştir.

Davalı yüklenici  şirket yukarıda açıklandığı üzere, birleşen dosya davacısı İ…….. Y………'a ….. kat …… numaralı bağısız bölümü tescil etmekle yükümlü olduğundan, birleşen davada davacı İ……. Y…….'ın davasının kabulü ile bu bağımsız bölümün davacı Y………. adına tesciline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle …/….'sinin davacı adına tescili doğru olmamıştır. Bu itibarla asıl davada davacı H…… T……'in bu bağımsız bölüme ilişkin istinaf itirazı yerinde olmadığından bu bağımsız bölüm yönünden asıl davada davacının  tapu iptal tescil talebinin de reddine karar verilmesi gerekirken, bağımsız bölümün …/…'sinin bu davacı adına tescili de hatalı olmuştur.

Ancak asıl davada davalı yüklenici şirket sözleşme ve bağlı olduğu kura tutanağı kapsamında davacıya vermesi gereken dava konusu daireleri davacı yerine, davalı M……… T……..'a sattığından ve yine birleşen dosyada davalı İ……..'e vermeyi taahhüt ettiğinden, davacıya kaşı sözleşmeden kaynaklanan edimini yerine getirmemiş ve temerrüte düşmüştür. Bu sebeple dava konusu dairelerin dava tarihindeki rayiç bedelinden sorumludur. Bu itibarla davacının terditli olarak talep ettiği daire bedellerine ilişkin harcı da tamamladığı gözetilerek, alacak talebi kabul edilmiş ve dairelerin dava tarihindeki toplam değeri olan ……………….. TL'nin dava tarihinden itibaren yasal faiziyle  birlikte davalı yüklenici şirketten tahsiline ve davacı H……. T……..'e ödenmesine karar vermek gerekmiştir.

Birleşen ………/…… E. Sayılı dosya yönünden ise; asıl davada davacı H…… T……. tarafından tescili istenen taşınmazlar üzerine, asıl davada davalı M……. T…….'ın borcu için konulan ipotek ile davalı yüklenici şirketin borçlarından dolayı konulan hacizlerin kaldırılması istenmiş ise de, dava konusu bağımsız bölümlerin davacı adına tescili talepleri reddedildiğinden ve bağımsız bölümlerden ….. kat ….. numaralı dairenin asıl davada davalı M……… T……..'a, …... kat …… numaralı dairenin ise birleşen dosya davacısı İ…….. Y………. adına tesciline karar verildiğinden davacının bağımsız bölümler üzerindeki ipotek ve hacizlerin kaldırılması talep etmekte aktif husumet ehliyeti bulunmamaktadır. Bu itibarla, kararı istinaf eden davalılar yönünden davanın aktif husumet ehliyeti yokluğundan reddine karar vermek gerekmiştir" gerekçesiyle, asıl davada davacı H……… T…….. vekili ile asıl davada davalı M……. T…... vekilinin,  birleşen davada İ…….. Y……. vekilinin ve birleşen davada kararı istinaf eden davalılar vekilinin istinaf başvurularının kabulüne karar verilerek asıl dava yönünden, davacı H……l T……...'in tapu iptal ve tescil talebinin reddine, ………….. TL'nin dava tarihi olan …./…./…….. tarihinden itibaren işleyecek ticari avans  faiziyle birlikte davalı B……. C…… Y….. M…….. Ltd. Şti'den alınarak davacı H…… T……..'e verilmesine, birleşen Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin ……../…….. Esas sayılı davası yönünden, Konya ili S……… ilçesi H……… Mahallesi ………. ada  ….. parsel …. Blok …. kat ….. numaralı bağımsız bölümün  tapu kaydının iptali ile davacı adına tesciline, davalı B…… C……. yönünden davanın feragat nedeniyle reddine, birleşen Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin ……../……. Esas sayılı davası yönünden, davalılar T.V…….. B……. T.A.O. ve …… F………. A.Ş., A………. T……. K…… B……. A.Ş., A……. ve M……. V……. D……., E…… H…… B……. İ…… M…… M…….. İnş. ve Nak. Ltd. Şti, Y…… ve K…… B…….. ve E……V…… Y…….. A.Ş. aleyhine açılan davanın aktif husumet ehliyeti yokluğundan  reddine, diğer davalılar aleyhine açılan davanın kabulüne (istinaf olmadığından kesinleşmiş hükümler)" karar verilmiştir.

 

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili ve birleşen ……../……. Esas sayılı dosya davalıları Al……… ve M…….. V….. D….. vekili  temyiz isteminde bulunmuştur.

 

B. Temyiz Sebepleri

1.Asıl ve birleşen ……../……… E. sayılı dosya davacısı H…….. T…… vekili temyiz dilekçesinde, mahkeme kararının yasal mevzuata aykırı olduğunu, davacıya sözleşme gereğince verilen dairelerin farklı kişiler adına tescil edilerek, davacının mülkiyet hakkının yok edildiğini, davacının elinde noter senedi mevcut olduğundan mülkiyet hakkına üstünlük tanınmasının zorunlu olduğunu, davalı M……. T…….'ın kötü niyetli olduğunu, dosyada mübrez noter kayıtlarıyla dairenin davacıya ait olduğunun sabit olup, Mehmet Taşan'ın dairenin davacıya isabet ettiğini kolaylıkla öğrenebilecek durumda olduğunu, birleşen davada aktf husumet yokluğu sebebiyle hüküm kurulmasının yargılamada istikrarsızlığa sebebiyet vereceğini, davacının mülkiyet hakkının yok sayılmasının resmi evrak varken adi yazılı belgeye üstünlük tanınmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, kararın bozulmasını talep etmiştir.

2- Birleşen ………/………. E. sayılı dava dosyasında davalı olan A……… ve M…….. V…….. D…….. Müdürlükleri vekili, İstinaf Mahkemesi kararının vergi daireleri tarafından yapılan istinaf yargılama gideri bulunmadığından karar verilmesine yer olmadığına ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmadığını, …../…../……. tarihinde Mevlana Vergi Dairesi Müdürlüğü adına istinaf yargılama gideri olarak …………TL istinaf gider avansı yatırıldığını, yatırılan ………… TL istinaf yargılama giderinin  davacıdan alınarak davalılara verilmesine karar verilmesi gerektiğini belirterek, kararı temyiz etmiştir.

 

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Asıl ve birleşen ……../…….. E. sayılı dava arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptali ve tescil, birleşen ………./……. E. sayılı dava ipotek ve hacizlerin kaldırılması istemine ilişkindir.

 

2. İlgili Hukuk

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 470 ve devamı maddeleri

 

3. Değerlendirme

1.Tarafların iddia, savunma ve dayandıkları belgelere, uyuşmazlığın hukuki nitelendirilmesi ile uygulanması gereken hukuk kurallarına, dava şartlarına, yargılamaya hâkim olan ilkelere, ispat kurallarına ve temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre asıl ve birleşen ………../……. Esas sayılı davada davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

 

2.Birleşen ………/……… Esas sayılı davada, davalı M……. V……. D…… ve A……. V…… D…….. Müdürlükleri vekilinin temyiz itirazları yönünden yapılan incelemede; Birleşen ……../……… Esas sayılı davada, davalı M……… V…… D……… ve A…….. V……… D……… Müdürlükleri vekilinin istinaf başvurularının kabulüne karar verilerek, bu davalılar yönünden de mahkeme kararının kaldırılmasına ve aleyhlerine açılan davanın aktif husumet ehliyeti yokluğundan reddine, bu davalılar tarafından yapılan istinaf yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

 

3.Dosyanın incelenmesinde, bu davalılar tarafından …./…./…….. tarihinde Konya Mahkemeler veznesinin 1027 sayılı tahsilat fişiyle …………. TL gider avansı yatırıldığı anaşılmaktadır. Bu durumda bu davalılar hakkındaki dava reddedildiğinden, anılan giderin davacıdan tahsiliyle davalılara ödenmesi gerekirken, davalılar tarafından yapılan istinaf yargılama gideri bulunmadığı gerekçesiyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

 

4.Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 370 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca Bölge Adliye Mahkemesi kararının düzeltilerek onanması gerekir.

 

 

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

1-Asıl ve birleşen ……./……. E. sayılı davada davacının tüm temyiz itirazlarının reddine,

2-Birleşen ……/…….. E. sayılı davada davalılar M……. V…… D……. ve A…… V…… D……… Müdürlükleri vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle, Bölge Adliye Mahkemesi kararının hüküm fıkrasının "birleşen Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin ……../…….. E.sayılı davası yönünden" kısmının 21 numaralı fıkrasında yer alan "Davalı  M……… ve A…….. V…….. D…….. tarafından yapılan istinaf yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına" ibaresinin çıkartılarak yerine "davalı M……… ve A…….. V…… D…..... tarafından yapılan …………. TL istinaf yargılama giderinin davacı H…….. T……..'den alınarak bu davalılara verilmesine" ibaresinin yazılmasına, kararın bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

 

Duruşmalı temyiz talebinde bulunan davacı vekili duruşma talebinden vazgeçtiğinden duruşma vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

 

 

Aşağıda yazılı harcın temyiz eden davacı H…… T……..'den alınmasına,

 

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

 

…/…./……… tarihinde oy birliğiyle karar verildi.