Tapu İptali ve Tescil ile İlgili Karar


T.C.

KONYA

3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO      : 2011/…..

KARAR NO  : 2012/……

                                   T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A

                                           GEREKÇELİ KARAR

HAKİM           : ÖMER AZKÜÇÜK  27529

KATİP           : MERAL YILDIRIM  95594

DAVACI        : K. C. –Alavardı Mah Yaka Cad  Konya

VEKİLİ           : Av. F. Ö. Konya Barosu

DAVALI         : A. Y. -  Şemsi Tebrizi Mah.Şerafettin Cad. KONYA

VEKİLİ           : Av. M. A. Konya Barosu

DAVA            : Tapu İptali Ve Tescil (Önalım Hakkından Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ          : 18/07/2011

KARAR TARİHİ      : 04/09/2012

Mahkememizde görülmekte bulunan Tapu İptali Ve Tescil (Önalım Hakkından Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin de müşterek maliki bulunduğu Konya İli Karatay İlçesi Keykubat Mah. 1……. ada, 1 parselde kain bulunan arsa vasıflı taşınmazın davacı müvekkiline haber ihtar yapılmadan davalıya satışı nedeniyle önalım hakkının kullandırılarak satışı yapılan hissenin iptali ile müvekkili adına kayıt ve tescilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesi ve yargılamaya yansıyan beyanlarında özetle; hak düşürücü süre ve zaman aşımı nedeniyle davanın reddini, ayrıca bilirkişi raporu gözetilerek MK. nun 2.maddesindeki iyi niyet kurallarıyla bağdaşmadığından davanın reddini talep etmiştir.

Taraflar arasındaki önalım davası nedeniyle dosyaya sundukları deliller ve tüm belgeler getirtilmiş, mahallinde mahkememizce tarafların iddiaları değerlendirilmek suretiyle 17/07/2012 tarihinde uzman bilirkişi marifetiyle keşif yapılmış, yapılan keşif sırasında mahkemece yapılan gözlemde dava konusu arsa niteliğindeki taşınmazın bir kısmının boş olduğu, bir kısmının üzerinde kat karşılığı inşaatların yapıldığı ve hissedarlara dairelerin verildiği ve iskan edildiği görülmüş, bilirkişinin 03/08/2012 tarihli raporunda da belirtildiği şekilde dosyadaki Medaş abonelik sözleşmesine göre 22 dairede hisse sahiplerinin ve kiracıların oturmakta olduğu belirlenmiş, yine tapu kayıtlarına göre de 26 kişinin adına dava konusu taşınmazın hissedar olarak kayıtlı bulunduğu belirlenmiş, taşınmaz üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulu bulunmadığı, diğer hissedarlara satış bedelleri bilirkişi raporunda ayrıntılı olarak belirlenmiş, davalıya satılan hisse bedeli ile diğer hissedarların satış bedelleri tapu kayıtları üzerinde bilirkişi tarafından irdelenmiş, bedeller arasında farklılık bulunmadığı, 2.000,00 TL’ ye satın alınan yerlerin de karşılığında daire verildiği ve bu dairede oturmakta oldukları ayrıntılı şekilde izah edilmiş, davalı A. Y.'dan önce ve sonra hisse alım satımının olduğu, ayrıca hissedar olmayıp inşaat yüklenicisi Eskil İnşaattan sözleşme ile T. T., M. K. ve N. Ç.'ın da daire sahibi oldukları, dairelerin ne şekilde paylaşıldığının belli olmadığı, satılan hisselerin m2 olarak karşılıklarına bakıldığında amacın arsa payını almak değil arsa payına düşen dairenin satın alınması olduğu, satılan paylar pay satışı olarak görülse bile gerçekte satılan yer bu paya karşılık olan bağımsız bölüm bulunduğunun ayrıntılı şekilde izah edildiği, mahkememizce keşif sırasında yapılan gözlem, tarafların iddiaları, bilirkişinin mahkememizce benimsenen ayrıntılı raporu ve tüm dosya kapsamına göre davacının arsa hissesi değil pay satışı gibi görülen satışın paya karşılık olarak bağımsız bölüm daire şeklinde olduğu, davacının önalım iddiasının MK nun 2.maddesindeki iyi niyet kuralı ile bağdaşmadığı sonuç ve kanaatine varılarak sübut bulmayan davanın reddi yönünde aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Davanın REDDİNE,

Davacı tarafından yatırılan peşin harcın mahsubu ile fazla yatırılan 46,00 TL harcın karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya iadesine,

Davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükteki AAÜT ne göre hesaplanan 540,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

 Dair tebliğden itibaren  8 gün içinde Yargıtay nezdinde temyizi kabil olmak üzere taraf vekillerinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okundu. Usulen anlatıldı.  04/09/2012