Karar Düzeltme İsteminde Sürenin Denetimi


T.C

DANIŞTAY

ONDÖRDÜNCÜ DAİRE

Esas No:2015/……

Karar No:2015/………

 

Kararın Düzeltilmesi İsteyen(Davalı)    : Selçuklu Belediye Başkanlığı-KONYA

Vekili  : Av. H. Y.

 

Karşı Taraf (Davacı)          :  A… Y..         

Vekili  : Av. N. K.

 

            İstemin Özeti: Danıştay Ondördüncü Dairesinin 04.12.2014 günlü, E:2014/….., K:2014/…. sayılı kararının, dilekçede belirtilen nedenlerle düzeltilmesi istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti : Kararın düzeltilmesi isteminin süreaşımı nedeniyle reddi gerektiği savunulmaktadır.

            Danıştay Tetkik Hakimi               : Y. Cengiz

            Düşüncesi :Kararın düzeltilmesi isteminin süreaşımı nedeniyle reddi gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava; Konya İli, Selçuklu İlçesi, Buhara Mahallesi, 2….-L-1 pafta, 1…. ada, 2 parsel sayılı taşınmazdaki yapının  ruhsat eki mimari projesine aykırı olarak inşa edildiğinden bahisle, 3194 sayılı Kanun'un 42. maddesi uyarınca davacıya para cezası verilmesine ilişkin Selçuklu Belediye Encümeni'nin 01.08.2013 günlü, 1007 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince verilen davanın reddi yolundaki kararın bozulmasına ilişkin Dairemizin 04.12.2014 günlü, E:2014/….., K:2014/….. sayılı kararının düzeltilmesi istemi üzerine Konya 1. İdare Mahkemesinin 24/06/2015 günlü, E:2013/…. sayılı kararı ile kararın düzeltilmesi isteminin süreaşımı yönünden reddine karar  verilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesinin 1.fıkrasında; Danıştay Dava Daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar ile bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararların tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde taraflarca düzeltilmesinin istenebileceği hükmüne yer verilmiştir.

2577 sayılı Yasanın 48. maddesinin 6. fıkrasında; temyizin kanuni süre geçirildikten sonra yapılması halinde, kararı veren mahkemenin, ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan Danıştay dairesinin temyiz isteminin reddine karar vereceği, Mahkemenin veya Danıştay dairesinin bu kararları ile bu maddenin 2.fıkrasında belirtilen temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına ilişkin kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yedi gün içinde temyiz yoluna başvurulabileceği kurala bağlanmıştır.

Bu maddeye 4001 sayılı Yasa ile eklenen 7.fıkrada ise; temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin ödenmemiş olduğu, dilekçenin 3.madde esaslarına göre düzenlenmediği ve temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapıldığı hususlarının dosyanın gönderildiği Danıştay'ın ilgili dairesi ve kurulunca saptanması hallerinde de 2 ve 6.fıkralarında sözü edilen kararların daire ve kurulca verileceği hükmü yer almıştır.

2577 sayılı Yasanın 55.maddesinin 5.fıkrasında: 53, 54 ve bu madde (55) hükümleri saklı kalmak kaydıyla yargılamanın yenilenmesinde ve kararın düzeltilmesinde de bu Kanunun diğer hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Anılan Yasa maddelerinin birlikte değerlendirilmesinden; kararı veren mahkeme veya ilk derecede davaya bakan Danıştay dairesinin temyiz dilekçesi üzerinde inceleme yapma ve bunun sonucunda temyizin yasal süreden sonra yapıldığının saptanması durumunda temyiz istemin süre yönünden reddetme konusundaki  yetkisinin nihai kararın temyiziyle sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.

Danıştay Ondördüncü Dairesince verilen kararın, düzeltilmesi istemine ilişkin dilekçenin süresi içinde olup olmadığı yönündeki bir incelemenin ise dosyanın gönderildiği temyiz merciince yapılması ve süreaşımı bulunması halinde süre yönünden ret  kararının da yine temyiz mercii tarafından verilmesi gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ilişkin Dairemizin 04.12.2014 günlü, E:2014/…, K:2014/1….sayılı kararının, davacı tarafından düzeltilmesi isteminde bulunması üzerine, İdare Mahkemesince bu konuda bir karar verilmek üzere dosyanın Danıştay'a gönderilmesi gerekirken, karar düzeltme isteminin süreaşımı yönünden reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediğinden, Konya 1. İdare Mahkemesinin 24/06/2015 günlü, E:2013/…. sayılı kararı kaldırılarak işin esasına geçildi:

Dosyanın incelenmesinden; düzeltilmesi istenilen  Dairemizin 04.12.2014 günlü, E:2014/…., K:2014/1….kararının, davacıya 14/05/2015 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmış olup, kararın düzeltilmesi istemini içeren dilekçenin en son 29/05/2012 günü mesai saati bitimine kadar verilmesi gerekirken, 04/06/2015 tarihinde kayda giren dilekçe ile yapılan istemde yukarıda aktarılan Kanun hükmü uyarınca süre aşımı bulunduğundan, davacının karar düzeltme isteminin süreaşımı nedeniyle incelenme olanağı bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; kararın düzeltilmesi isteminin  süre aşımı nedeniyle reddine, yargılama giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,02/12/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.