İş Kazalarında İbranamenin Önemi


TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.

K O N Y A

                                                                  

1.İŞMAHKEMESİ   

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO      :2013/…

KARAR NO  :2014/…

 

HAKİM           :Emin RUSUM                

KATİP           :Ahmet KÜÇÜKÇALI   

 

DAVACI        :Adem B.-Batı Hadimi Mah. Budakdere Sk. No:8 İç Kapı

                       No:1- Meram/ KONYA

VEKİLİ           :Av. Seyit Ö.-Babalık Mah. Kemerli İş Merkezi B Blok Kat: 2 No: 204

                       Selçuklu/ KONYA

DAVALILAR :1-Y. İç ve Dış Ticaret A.Ş.-.-Ağaç İşleri San.

                         Gümüşlü Sk. No: 43 -KONYA

                         2-Mustafa Y.-Ağaç İşleri San. Gümüşlü Sk. No:43-KONYA

           

VEKİLİ           :Av.Nazmiye K. G.-Kürden Mah. Yeni Meram Cad. No:254-                 Meram/Konya

           

DAVA                       :İşçi Alacağı

DAVA TARİHİ          :20/02/2013

 

KARAR TARİHİ      :23/10/2014

 

Yukarıda tarafları yazılı davanın mahkememizde yapılan yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ/  Davacı vekili dava ve ıslah dilekçesiyle; müvekkilinin 01/07/1990 tarihinde işe girdiğini ve aralıksız olarak iş sözleşmesinin fesih tarihi olan 2012 yılı Temmuz ayına kadar davalı işyerinde çalıştığını SGK'dan emekli olması sebebiyle iş sözleşmesini davacının fesih ettiğini, Y. A.Ş.'nin ortaklarının Ahmet Y. ve İsmail Y. olan iki kardeş den oluştuğunu, 2003 yılında bu ortakların ayrılma kararı aldıklarını, ve ortaklardan İsmail Y. oğlu Mustafa Y.'in Konya'da faaliyet gösterme kararı aldığını, davacının da Mustafa Y.'e ait işyerinde çalıştığını, davacının çalıştığı süre boyunca fazla çalışmasının da bulunduğunu belirterek, müvekkilinin çeşitli kalemlerden oluşan ve ödenmeyen toplam 38.645,55TL alacağının faizleriyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Mustafa Y. vekili cevap dilekçesiyle; Davacının tüm alacak kalemlerinin zaman aşımına uğradığını, davacı iş sözleşmesinin devrinden bahsetmiş ise de böyle bir durumun söz konusu olmadığını, davacının diğer davalı şirket nezdindeki çalışmalarını kendi isteğiyle tüm hak ve alacaklarını alarak fesih ettiğini, daha sonra müvekkili olan şirketin yanında çalışmaya başladığını, şirket ortaklarının aynı olmasının iş sözleşmesinin veya iş devri anlamına gelmediğini, davacının almış olduğu ücrete ilişkin belirlemelerin yanlış olduğunu belirterek, davanın reddini istemiştir.

Toplanan delillerden davacının 08/07/1990-14/12/2003 tarihleri arasında Y.A.Ş. 06/01/2004-19/07/2012 tarihleri arasında Mustafa Y.'e ait işyerinde hizmet akdi ile çalıştığı, son ücretinin net 1.000TL, brüt 1.286,41TL olduğu, davacının çalıştığı işyerinin değişmediği, sadece ortaklarının değiştiği, bu haliyle işyerinde işyeri devri kurallarının geçerli olduğu, son işverenin davalı Mustafa Y. olduğu, iş akdinin davacı tarafça emeklilik nedeni ile feshedildiği, feshin haklı olduğu, bu haliyle kıdem tazminatına hak kazandığı, işyerinde haftalık 6 saat fazla çalışma yapıldığı, buna dair ücretlerin ödenmediği, genel tatillerde de çalışma yapıldığı, bu çalışmaların karşılığının da ayrıca ödenmediği, kıdemine göre 430 gün yıllık izin hakkının doğduğu, bu izinin de 161 gününü kullandığı, bakiye 269 gün yıllık izin alacağının olduğu tespit edilmiştir.

Bilirkişiden rapor alınmış, davacı rapor doğrultusunda davasını ıslah etmiştir.

            Davalı taraf her ne kadar dosyaya 20/07/2012 tarihli ibraname sunmuş ise de ibranın matbu olduğu, sonradan her zaman doldurulmaya müsait olduğu, ibranamedeki rakamın ödendiğinin de ispat edilemediği, nazara alındığında geçerlilik tanınmayarak bilirkişi Ali E.'in brüt 1.286,41TL üzerinden yaptığı hesaplama ve ibranamedeki miktar mahsup edilmeden ıslah edilmiş davanın kabulü gerekmiştir.

            Her iki davalı arasında işyeri devri kuralları geçerli olup, davalı Mustafa Y.son işveren olduğundan tüm alacaklardan sorumlu tutulmuş, diğer davalı şirketle arasındaki iş ilişkisinden kaynaklanan rücu haklarını kullanmaya muhtar olduğundan Y.AŞ aleyhine hüküm kurulmayarak aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

 

                                                                                                                                                                    

 

HÜKÜM / Gerekçesi yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Y. İç ve Dış Ticaret A.Ş. hakkında hüküm tesisine yer olmadığına.

2-Davalı Mustafa Y.aleyhindeki ıslah edilmiş davanın kabulü ile,

A-20.312,99TL brüt kıdem tazminatının aktin sona erdiği 19/07/2012 tarihinden geçerli mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı ile birlikte davalı Mustafa Y.'den  tahsili ile davacıya ödenmesine.

B-6.218,89TL brüt fazla çalışma ücretinin 3.000,00TL'sinin dava tarihinden, bakiyesinin ıslah tarihi olan 03/09/2014 tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı ile birlikte davalı Mustafa Y.'den tahsili ile davacıya ödenmesine.

C-578,95TL brüt genel tatil ücretinin 200,00TL'sinin dava tarihinden, bakiyesinin ıslah tarihi olan 03/09/2014 tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı ile birlikte davalı Mustafa Y.'den tahsili ile davacıya ödenmesine.

D-11.534,72TL brüt yıllık izin ücretinin 1.000,00TL'sinin dava tarihinden, bakiyesinin ıslah tarihi olan 03/09/2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Mustafa Y.'den tahsili ile davacıya ödenmesine.

3-Kıdem tazminatına dair fazla hakkın saklı tutulmasına.

Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli bakiye 1.979,50TL ilam harcının davalı Mustafa Y.'den tahsili ile hazineye gelir kaydına.

Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 4.551,00TL avukatlık ücretinin davalı Mustafa Y.'den alınarak davacıya verilmesine.

Davacı tarafından yapılan toplam 1.306,35TL yargılama giderinin davalı Mustafa Y.'den alınarak davacıya verilmesine.

Davacı tarafından yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının dava kesinleştikten sonra davacıya iadesine.

Davalı şirket yönünden hakkında açılan davanın reddi nedeniyle karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret tarifesi gereğince takdir edilen 4.551,00TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı şirkete  verilmesine.

İş Mahkemesi Kanununun 8.maddesi ile HMK.321/2 maddesi uyarınca gerekçeli hükmün tebliğden itibaren 8 gün içerisinde, Yargıtay yolu açık olmak üzere, taraf vekillerinin yüzlerine karşı 23/10/2014 tarihinde verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.12/11/2014

                                                             T.C.

                                                          YARGITAY

                                                      7. Hukuk Dairesi

 

ESAS NO      : 2014/…..

KARAR NO  : 2015/……

 

Mahkemesi  : Konya 1. İş Mahkemesi

Tarihi            : 23/10/2014

Numarası     : 2013/….-2014/…..

Davacı           : Adem B. vekili        Av. Seyit Ö.

Davalı            : 1-Y. İç ve Dış Ticaret A.Ş.

                       2-Mustafa Y. vekili Av.  Nazmiye K. G.

Dava Türü    : Alacak

 

 

                                                  YARGITAY  İLAMI

 

            Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

            Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalılar vekilinin yerinde bulunmayan tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz eden davalılara yükletilmesine, 15/12/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.