Tüzel Kişiler İçin Gazetedeki Satış İlanının tebliğ Yerine Geçmesi


T.C.

KONYA

1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA                    GEREKÇELİ KARAR

 

ESAS NO      : 2015/….

KARAR NO  : 2015/….

DAİRE NO    : 2012/3927                                                                                                                                               

DAVACI        : Ö.O.SAN. VE TİC.A.Ş. Merkez/ KONYA

DAVALI         : N.A. - 

VEKİLİ           : Av. A.Y. Karatay/ KONYA

DAVALI FERİ MÜDAHİL   : D. G. MÜH. MİM.MÜT.İNŞ.TUR.LTD.ŞTİ. - 

VEKİLİ           : Av. A.Ö.

DAVA : İhalenin Feshi

DAVA TARİHİ          : 03/02/2015

KARAR TARİHİ      : 09/07/2015

KARARIN YAZILDIĞI TARİH      : 13/07/2015

            Yapılan açık duruşma sonunda;

            GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

            Davacı vekili dava dilekçesiyle; Konya 7 İcra Müdürlüğünün 2012/3… Esas sayılı dosyası ile müvekkili hakkında icra takibi yapıldığını, icra takibi ile müvekkili şirketinin ortağı olduğu  Selçuklu ilçesi 13… ada G2…. pafta, 7.. parselde kayıtlı 5008,00m2 yüzölçümlü arsa ve içindeki fabrikanın 2.200.000,00-TL ye D. G.Müh. İnş Tur. Ltd Şti'ye ihale olduğunu, icra dosyasına 100.000-TL lik ödeme yapıldığını ve alacaklı vekili tarafından  satış talebinden vazgeçildiğini, ihale edilen taşınmazla ilgili olarak   kendileri tarafından haricen yaptırılan tespitte değerinin 16.000.000,00-TL çıktığını, oysa ihalede 2.200,000,00-TL'ye satıldığını, yine satışa  konu borcun yaklaşık 50.000-TL olduğu halde orantısız  haciz ve satış olduğunu, ayrıca satış ilamının beş büyük  gazeteden birinde yayınlanması kararı olmasına rağmen bunun uygulanmadığını belirterek ihalenin feshine karar verilmesini talep ettikleri görülmüştür.

            Mahkememizce davanın reddine dair verilen önceki karar davacı tarafın temyizi üzerine Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 13.11.2014 gün ve 2014/26651-27114 sayılı kararıyla bozulduğu, yeniden davalı vekilince tashihi karar talebinde bulunulması üzerine Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 19.01.2015 gün ve 2014/34672-2015/881 sayılı kararıyla reddine karar verildiği ve mahkememizin yukarıdaki esasına dosyanın kaydının yapıldığı görülmüştür.

            Taraflara usulüne uygun davetiye teblig edildiği,davacı vekili dava dilekçesini tekrarla,davanın kabulüne karar verilmesini istemiş,davalı vekili cevap dilekçesini tekrarla davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

            Celp edilen Konya 7. İcra Müdürlüğü'nün 2012/3… esas sayılı icra dosyasının incelenmesinde; alacaklısının N. A. borçlusunun  Ö. Tar. Mak. San ve Tic A.Ş. olduğu, Konya 1. İş Mahkemesinin 2011/… esas 2012/… karar sayılı ilamına dayalı olarak icra takibi yapıldığı anlaşılmıştır.

            Mahkememizce Yargıtay bozma sonrası yapılan yargılama ve incelenen tüm dosya kapsamına göre;davanın ihalenin feshi davası olup, ihalenin feshini şikayet eden ise satışı yapılan ve 1/2 hissesi borçlu Ö. Tar.Mak.San.Tic.A.Ş.ye ait olan taşınmazın diğer 1/2'lik sahibi olan Ö.Otomotiv San.Tic.A.Ş.dir. Şikayet konusu ise taşınmazın satış sürecinde kıymet takdiri ve satış ilanı tebligatının şikayetçi Ö. Otomotiv San.Tic.A.Ş.yerine Ö. Tarım Mak.San.Tic.A.Ş.ye yapıldığı,taşınmazın gerçek değerinin çok altında satıldığı,buna yönelik itirazların kıymet takdiri ve satış ilanı tebligatlarının kendilerine yapılmaması nedeniyle haberleri olmadığından kullanamadıklarını ve bu nedenle ihalenin feshinin gerektiği iddialarına yöneliktir. Mahkememizce bozma öncesi verilen şikayetin reddine yönelik kararın şikayetçi tarafından temyizi üzerine Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 13.11.2014 gün ve 2014/26651-27114 sayılı kararıyla "Somut olayda, şikayetçiye yapılan bir satış ilanı tebligatı bulunmadığı, şikayetçi Ö. Otomotiv ... A.Ş.  yerine Ö.Tarım ... A.Ş.'ne satış ilanı tebliğ edildiği görülmektedir.İİK’nun 127.maddesine göre; satış ilanının birer sureti, borçluya, alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan alakadarların tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetedeki satış ilanı tebligat yerine geçer. Bu durumda anılan madde uyarınca tapu sicilinde adresi bulunan ilgiliye satış ilanının tebliğ edilmemesi ya da usulsüz tebliği başlı başına ihalenin feshi nedenidir. O halde mahkemece, şikayetçinin tapuda kayıtlı adresi olup olmadığı araştırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği" gerekçesiyle bozulduğu, mahkememize bozmaya uyularak yapılan araştırmada şikayetçi şirketin tapuya kayıtlı bir adresi olup olmadığı hususunda ilgili tapu müdürlüğüne yazılan müzekkereye ilk verilen 12.06.2015 tarihli cevapda "şirketin müdürlüğümüz kayıtlarında adres bilgilerinin bulunduğu, vergi levhası sureti gönderilmiştir." denilerek gönderilen vergi levhasındaki adresin aynı zamanda şirketin ticaret sicilinde kayıtlı adresi olan "1. Organize Sanayi Bölgesi Y. sok. No:… Konya" adresi olduğu anlaşılmış, mahkememizce şirketin tapu sicilinde kayıtlı adresi olup olmadığı hususunda yeniden yazılan müzekkereye ise taşınmazın maliklerinin adres bilgilerinin yazılı olduğu tapu kayıtlarının gönderilerek cevap verildiği, buna göre şikayetçi şirketin adresinin tapu kayıtlarında yer almayıp adres hanesinin boş olduğunun tespit edildiği ,bu durumda tebligatların şikayetçi şirketin ticaret sicilinde kayıtlı adresine yapılmasının gerekeceği, ancak icra dosyasında kıymet takdiri ve satış ilanı tebligatının şikayetçi Ö. Otomotiv San.Tic.A.Ş.yerine Ö.Tur.Mak.San.Tic.A.Ş.ye yapıldığı görülmekte olup, şikayet konusunu da bu husus oluşturmaktadır. Mahkememizce tüm dosya kapsamına göre yapılan incelemede bu hususun bu dosya bakımından başlıbaşına ihalenin feshini gerektirmeyeceği kanaatine varılmıştır. Çünkü her ne kadar kıymet takdiri ve satış ilanı şikayetçi Ö. Otomotiv San.Tic.A.Ş. yerine Ö.Tarım Mak.San.Tic.A.Ş.ye teblig edilmiş olsa da gerek bu iki şirketin ve gerekse taşınmazın diğer 1/2'lik maliki olan borçlu Ö.Tar.Mak.San.Tic.A.Ş.nin olmak üzere her üç şirketin de ticaret sicil kayıtlarına göre ortakları ve temsilcilerinin birebir aynı olup, bu kapsamda temsilcilerinin münferiden yetkili olmak üzere yönetim kurulu başkanı F. Ö. ve yardımcısı S. Ö. olup, ikametlerinin de aynı olduğu, borçlu şirket Ö. A.Ş. ile Ö. Tarım Mak.San.Tic.A.Ş.ye çıkarılan kıymet takdiri ve satış ilanı tebligatlarının aynı zamanda şikayetçi Ö. Otomotiv San.Tic.A.Ş.nin ticaret sicil adresi olan Organize Sanayi Bölgesi Y.sok. No:.. Konya adresine usulünce teblig edildiği ve hatta kıymet takdirine ilişkin olarak Ö. Tarım Mak.San.Tic.A.Ş.tarafından Konya 3. İcra Hukuk Mahkemesinin 27.09.2012 tarihinde yapılan itirazın taraf sıfatı yokluğu nedeniyle 24.01.2013 tarihinde reddine karar verildiği, tüm bu koşullar altında kıymet takdiri ve satış ilanı tebligatlarından haberdar olunmadığı için itiraz hakkının kullanılmadığı iddiasının hakkın kötüye kullanılması olacağı, çünkü şikayetçi şirket yetkililerinin aynı zamanda borçlu şirket yetkilisi de olması nedeniyle borçlu şirket yetkilisi olarak da kıymet takdirine bir itirazda bulunmadığı, ayrıca borçlu şirketin başka nedenlere dayalı olarak aynı satışla ilgili mahkememize açtığı ihalenin feshi davasında verilen red kararının Yargıtay 12. H.D.nin 13.11.2014 gün ve 2014/26651-27114 sayılı kararıyla onanıp 19.01.2015 tarihinde de tashihi karar talebinin reddedilmesi nedeniyle kesinleştiği, dolayısıyla diğer yönlerden bir eksiği olmayan satışın sırf bu nedenle iptalinin alacaklı,borçlu ve 3. kişi ihale alıcısı menfaat dengesi gözetildiğinde hakkaniyetle bağdaşmayacağı ve aşırı şekilcilik olacağı, kaldı ki iş bu davadaki Yargıtay bozma ilamında da şikayetçi Ö. Otomotiv San.Tic.A.Ş. yerine Ö. Tarım Mak.San.Tic.A.Ş.ye tebligat yapılmış olduğu belirtilmesine karşın doğrudan bu hususla ilgili bozma yapılmayıp tapu kayıtlarında kayıtlı adresi olup olmadığının araştırılması nedeniyle eksik incelemeden bozma yapılmış olduğu anlaşılmakla ve tüm bu nedenlerle davacının ihalenin feshi şikayetinin reddine ve 07.03.2014 tarihli ihale bedelinin %10'u oranında para cezasının davacı taraftan alınarak hazineye irat kaydedilmesine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

            HÜKÜM:AYRINTILARI YUKARIDA AÇIKLANDIĞI ÜZERE;

            1.Davacı tarafın ihalenin feshi şikayetinin reddine,

            2. Konya 7. İcra Müdürlüğünün 2012/… Esas sayılı dosyasından yapılan 07.03.2014 tarihli ihale bedelinin %10'u oranında para cezasının davacı taraftan alınarak hazineye irat devredilmesine,

            3. Harç peşin alındığından mahsubuna,

            4. Davacının yaptığı yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

            5. Davalı N. A. vekili için takdir edilen maktu 500.00 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

            6.Davalı feri müdahil D.Group San.Tic.Ltd.Şti. vekili için takdir edilen maktu 500.00 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

            7.Bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya iadesine,

             Dair davacı Ö. OTOMOTİV SAN. VE TİC.A.Ş. adına F. Ö. ve S. Ö., Feri Müdahil D. GROUP MÜH. MİM.MÜT.İNŞ.TUR.LTD.ŞTİ.  vekili Av. N.K. ve  Davalı .N. A. vekili Av. A. Y.'ın  yüzlerine karşı İİK.nun 363 maddesi uyarınca tefhim tarihinden itibaren 10 günlük süre içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı. 09/07/2015

T.C.

                                                               YARGITAY

                                                      12. Hukuk Dairesi

                                                                                                                                                                                             T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

                                                                                                                                                                                                  Y A R G I T A Y   İ L A M I

 

ESAS NO      : 2015/3….

KARAR NO  : 2016/1……

 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ           : Konya 1. İcra Hukuk Mahkemesi

TARİHİ          : 09/07/2015

NUMARASI  : 2015/…-2015/……

DAVACI        : Şikayetçi : Ö. Otomotiv San. Ve Tic.A.Ş.

DAVALI         : Alacaklı : N.A.

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. T. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetçinin, icra mahkemesine başvurusunda; sair nedenlerle birlikte, kıymet takdir raporu ve satış ilanının usulüne uygun olarak tebliğ edilmediğini de ileri sürerek ihalenin feshine karar verilmesini talep ettiği, mahkemece, istemin reddine dair verilen kararın, Dairemizin 13/11/2014 tarih ve 2014/26…. E.-27… K. sayılı ilamı ile "Somut olayda, şikayetçiye yapılan bir satış ilanı tebligatı bulunmadığı, şikayetçi Ö. Otomotiv ... A.Ş.  yerine Ö. Tarım ... A.Ş.'ne satış ilanı tebliğ edildiği görülmektedir. İİK’nun 127.maddesine göre; satış ilanının birer sureti, borçluya, alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan alakadarların tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetedeki satış ilanı tebligat yerine geçer. Bu durumda anılan madde uyarınca tapu sicilinde adresi bulunan ilgiliye satış ilanının tebliğ edilmemesi ya da usulsüz tebliği başlı başına ihalenin feshi nedenidir. O halde mahkemece, şikayetçinin tapuda kayıtlı adresi olup olmadığı araştırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken bu husus gözetilmeksizin eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir" gerekçesi ile bozulduğu anlaşılmaktadır.

Mahkemece bozmaya uyularak yeniden yapılan yargılamada, tapu müdürlüğüne yazılan yazı cevabına göre, şikayetçinin tapuda kayıtlı adresinin bulunmadığı, bu durumda ticaret sicil kayıtlarının esas alınacağı, Ö. Otomotiv ... A.Ş.  ile Ö.Tarım ... A.Ş.'nin ticaret sicil adreslerinin ve ortaklarının aynı olması sebebiyle, Ö.Tarım ... A.Ş.'ye yapılan tebligatın geçerli olduğu gerekçesiyle istemin reddine karar  verilmiştir.

İİK'nun 127. maddesinde; adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa, adres kayıt sistemindeki adreslerin, tebligat adresleri olarak kabul edileceğine yönelik hüküm, tüzel kişiler için bir düzenleme içermemektedir.

O halde mahkemece, tapuda kayıtlı adresin bulunmaması nedeniyle gazetedeki satış ilanının tebliğ yerine geçeceği nazara alınarak istemin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddi doğru değil ise de, sonuçta istem reddedildiğinden sonucu itibariyle doğru mahkeme kararının onanması gerekmiştir.

ESAS NO      : 2015/3…

KARAR NO  : 2016/1…..

 

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 29,20 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.04.2016  gününde oybirliğiyle karar verildi.