Mirasın Gerçek Reddi


TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.

KONYA

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO             : 2016/1... Esas

KARAR NO          : 2017/8...

HAKİM : C. K 36914

KATİP                   : A. G 110147

DAVACILAR         : 1- H. K -  5.......

                              : 2- M.K -  5......

VEKİLİ                   : Av. Ali Özgökçen   - Kürden Mah. Meram Yeni Yol Cad. No: 254 Meram/ KONYA

DAVALI                  : 1- QFB AŞ -  

VEKİLİ : Av. T.N - Ufuk Üniversitesi Caddesi Paragon İş Merkezi No:2B/25 Çukurambar - Çankaya  Çankaya/ ANKARA

 

DAVALI  : 2- YKB -  AŞ

VEKİLİ : Av. C.B  - Babalık Mah. Yapıcı İş Merkezi D Blok Kat: 1 No: 108 Selçuklu/ KONYA

 

DAVALI                   : 3- GB AŞ -  

VEKİLLERİ             :  Av. B K.K  - Kentplaza Ofis Blok Kat:6 No:602 Selçuklu/ KONYA

 

MÜTEVEFFA           : A.K - 

DAVA                       : Mirasın Gerçek Reddi

DAVA TARİHİ : 05/12/2016

KARAR TARİHİ : 21/06/2017

 

Mahkememizde görülmekte bulunan Mirasın Gerçek Reddi davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

 

    GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

     Davacı vekili dilekçesinde; Müvekkillerinin murisi A.K'ın 08/01/2016 tarihinde vefat ettiğini, murisin ölümünden önce bir çok yere borçlandığını ve borçlarından dolayı hakkında icra takipleri yapıldığını, murisin işyerinin de borca batık durumda olduğunu, müvekkillerinin murisin mirasını istemediklerini, kayıtsız şartsız reddettiklerini bu nedenle murisin mirasının müvekkilleri yönünden hükmen reddine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

     Davalı G.B vekili cevap dilekçesinde; mirasın hükmen reddine ilişkin olarak açılan davada murisin terekesinin borca batık olduğunun ölüm tarihi itibariyle araştırılması gerektiğini, davanın açılmasında müvekkilinin hiçbir kusuru olmadığını yargılama gideri ve vekalet ücreti talebinin yersiz ve hukuka aykırı olduğunu bildirmiştir.

    Davalı QFB. AŞ vekili cevap dilekçesinde; müvekkilinin dava açılmasına sebebiyet vermediğini, murisin ölümünden  sonra muris mirasçılarına karşı herhangi bir icra işlemi yapılmadığını, müvekkilinin yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmemesi gerektiğini, mahkemece murisin mal varlığının bulunup bulunmadığının herhangi bir hak ve alacağının, hak edişinin olup olmadığının araştırılması gerektiğini, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 

Mahkememizce taraflarca bildirilen deliller toplanmış, muris A.K'ın mal varlığına ilişkin zabıta tahkikatı yaptırılmış, Konya vergi dairelerine müzekkereler yazılarak muris A.K'ın vergi borcu olup olmadığı, çeşitli bankalardan murisin mevduat hesabı bulunup bulunmadığı ayrıca tapu müdürlüklerinden murisin aktif ve pasif tapu kayıtları sorgulanmıştır. 

    Dava; Türk Medeni Kanunu'nun 605/2 maddesinde yer alan "ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır." hükmü gereğince mirasın hükmen reddine (terekenin borca batık olduğunun tespitine) ilişkindir. Bu maddeye dayanan talepler süreye tabi olmayıp,  mirasçıların iyi niyetli ya da kötü niyetli olmalarının bir önemi bulunmamaktadır. Mirasbırakanın ödemeden aczi ölüm tarihine göre belirlenir. Ölüm tarihi itibariyle, mirasbırakanın tüm malvarlığı terekenin aktifini, tüm borçları ise terekenin pasifini oluşturur. Terekenin pasifinin aktifinden fazla olması; terekenin ödemeden aczini ve dolayısıyla da terekenin borca batık olduğunu gösterir (TMK.md.605/2). 

Toplanan deliller ve tüm dosya kapsamından, murisin terekesinin borca batık olduğu tespit edilmekle murisin mirasının davacılar tarafından hükmen reddedildiğinin tespitine karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. 

 

H Ü K Ü M :Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

                   DAVACILARIN  DAVASININ KABULÜ İLE 

                   Davacıların murisi 5........... TC Kimlik Numaralı A.K'ın terekesinin borca batık olduğunun , mirasın hükmen reddedildiğinin TESPİTİNE 

                   Harç peşin alındığından başkaca  harç alınmasına yer olmadığına, 

                   Davacı yapılan  yargılama giderinin davanın niteliği gereği  davacı üzerinde bırakılmasına 

                   Davacılar lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına 

                   Dair, davacılar vekili ile davalı vekilinin yüzüne karşı, tebliğden4 itibareniki hafta içerisinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.21/06/2017

 

 

Katip 110147                                                                                                                                                                                 Hakim 36914