Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan,

Sigorta Değerinin Tazmini İstemine İlişkin Yargıtay Kararı


T.C.

YARGITAY

17. Hukuk Dairesi

ESAS NO      : 2012/…

KARAR NO  : 2012/…

                                                  Y A R G I T A Y   İ L A N I

MAHKEMESİ           : Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

TARİHİ                     : 11/10/2011

NUMARASI             : 2011/…-2011/…

DAVACI                   : D. P.

DAVALI                    : İ. Sigorta A.Ş.

FERİ MÜDAHİL       : M… B…Finansman Türk A.Ş

 

        Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde, davalı vekili ve asli müdahale talep eden feri müdahil vekili ve davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

 

                                                         -K A R A R-    

      Davacı vekili, müvekkiline ait aracın davalı nezdinde kasko sigortalı olduğunu, aracın çalındığını ancak sigorta bedelinin ödenmediğini ileri sürerek 20.000,00 TL kasko tazminatı ve 5.000,00 TL kar mahrumiyetinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, ıslah dilekçesi ile taleplerini  115.000,00 TL kasko bedeli ve 20.000,00 TL kar mahrumiyeti olarak artırmıştır.

        Davalı vekili, zamanaşımından sonra talepte bulunulduğunu, aracın anahtarla çalınması nedeni ile teminat dışı olduğunu savunmuştur.

       Dain mürtehin M… B… Finansman Türk A.Ş asli müdahale talebinde bulunmuştur.

            Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda, ıslah talebinin zamanaşımından sonra yapıldığı, asli müdahale talebi konusunda bozma ilamından önce usulüne uygun katılma olmadığından reddi gerektiği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne 20.000,00 TL'nin davalı sigorta şirketinden tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı vekili, asli müdahale talep eden feri müdahil vekili ve davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

  1-Dava, kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan, sigorta değerinin tazmini istemine ilişkindir.

Davaya müdahale eden M… B… Finansman Türk A.Ş, sigortalı araç üzerinde rehin hakkı bulunan alacaklıdır ve poliçede de dain mürtehin olarak görünmektedir. Dain mürtehin vekili 11.10.2011 tarihinde verilen dilekçe ile asli müdahale talebinde bulunarak, sigorta değerinin tahsili için davacıya verilen muvafakatname den sonra davacının konkordato ilan ettiğini ancak kendisine tanınan sürenin dolmasına rağmen yapılması gereken ödemeleri yapmadığını, kötü niyetli davrandığını, alacağın tahsili imkanı kalmadığını ileri sürerek sigorta tazminat bedelinin müvekkiline ödenmesini talep etmiştir. Usul Kanununda yer almamış olmasına rağmen gerek uygulama, gerek doktrinde asli müdahalenin varlığı kabul edilmiştir. Asli Müdahale bir davada bir kimsenin kendi hakkını korumak için fer'i müdahalede olduğu gibi taraflara bağlı olmaksızın iddiada bulunması demektir. Somut uyuşmazlıkta asli müdahale talebinde bulunan M… B…. Finansman Türk A.Ş dava konusu araç üzerinde rehin hakkı sahibi olup müdahalede hukuki yararı vardır. Davanın her aşamasında davaya müdahale mümkündür. Bu nedenle usulüne uygun olarak yapılan asli müdahale talebinin kabulü ile talep sonucu değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde istemin reddi doğru görülmemiştir.

       2-Bozma neden ve şekline göre davacı vekili ve davalı vekilinin temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.

       SONUÇ: Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle asli müdahale talep eden M… B… Finansman A.Ş vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 2  numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı ve davalı vekilinin temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı, davalı ve asli müdahil'e geri verilmesine 15.3.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 Başkan                Üye                      Üye                             Üye                         Üye

A.Velioğlu      A.Ş.Sertkaya          L.E.Köksal                   S.N.Canpolat             S.Kul