Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararına İlişkin İstinaf Kararı


T. C.

A N K A R A

B Ö L G E  A D L İ Y E  M A H K E M E S İ

2 3. H U K U K   D A İ R E S İ

( E S A S T A N   R E T )

T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A

B Ö L G E   A D L İ Y E   M A H K E M E S İ   K A R A R I

ESAS NO      : 2016/…

KARAR NO : 2017/….

BAŞKAN      : A. G.B

ÜYE   : N. E.           

ÜYE   : H. K.

KATİP : O. E.                          

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ                             : Konya 2.Asliye Ticaret Mahkemesi

TARİHİ                                          : 06/10/2016

ESAS-KARAR NUMARASI      : 2014/5… Esas, 2016/6… Karar

İSTİNAF YOLUNA

BAŞVURAN- DAVALI              :T.H.S.S. Ö. K.Yapı Kooperatifi-Larende Cad. No:330 KONYA

VEKİLİ           : Av. M. İ. - Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Cad. Katra İş Merkezi No: 10 Kat: 4/403 Selçuklu/KONYA

DAVACI        : O. A. - Bosna Hersek Mah. Hizmet Siteleri 196. Blok Kat: 2 Daire: 4 KONYA

VEKİLİ           : Av. A.Ö. - Kürden Mah. Meram Yeni Yol Cad. No: 254 Meram/KONYA

 

  Taraflar arasındaki “kooperatif üyeliğinden ihraç kararının iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;  Konya 2.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 06.10.2016 gün ve 2014/5… E. 2016/6… K. sayılı kararının  davalı vekili tarafından istinaf istemi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: 

                                    

DAVANIN KONUSU                      : Kooperatif üyeliğinden ihraç kararının iptali

 

İDDİA VE SAVUNMALARIN ÖZETİ       :

Davacı vekili; müvekkilinin bila tarihli fakat 14/03/2008 tarihinde düzenlenen sözleşme ile İ. Turizm İthalat ve İhracat San Trzm. Ltd. Şti.den 37.000,00 TL karşılığında Konya ili Selçuklu ilçesi Sancak Mah. Dikilitaş mevkii 2.. pafta, 180…ada 2 parselde kain C blok 1. kat 4 nolu daireyi satın aldığını, bedelin nakit olarak alındığının sözleşmeye derç edildiğini, müvekkilinin harici sözleşme ile satın almış olduğu taşınmazın, mezkûr şirket tarafından satışa çıkarıldığını, daha sonra taşınmazın bulunduğu yer ile ilgili binaların yapımı için kooperatif kurulduğunu ve davalı kooperatifin 20.03.2011 tarih ve 12 nolu yönetim kurulu kararı ile müvekkilinin de tercihli olarak, bir daha para ödememek kaydı ile üyeliğe kabul edildiğini, müvekkilinin alım satım yaptığı harici sözleşmedeki satıcı şirket yetkilisi olan Ö.Ç.'in aynı zamanda kooperatifin de başkanı sıfatı ile yönetim kurulu kararına imza attığını, müvekkilinin bu aşamadan hüsniyetle dairesinin teslimini beklediğini fakat davalı kooperatif tarafından kendisine keşide edilen Konya 4. Noterliğinin 08/10/2012 tarih ve 20… yevmiye nolu ihtarname ile 33.500,00 TL aidat borcunun bulunduğunun belirtildiğini ve 10 gün içerisinde bu borcun ödenmesinin talep edildiğini, ihtar üzerine müvekkilinin davalı kooperatif yetkilileri ile görüştüğünü ve bir prosedür çerçevesinde bu ihtarın keşide edildiğini, esasında böyle bir borcun bulunmadığının kendisine şifaen söylendiğini, ilk ihtarnameden sonra davalı kooperatifçe Konya 4. Noterliğinin 286…yevmiye nolu 19/12/2012 tarihli ikinci ihtarnamenin keşide edildiğini ve bir ay içerisinde birikmiş borcun ödenmesinin istenildiğini, müvekkilinin davalı kooperatif yetkilileri ile görüşmeleri sonucunda detaylı bir cevap alamadığını, neticeten Konya 2. Noterliğinin 23…yevmiye nolu ve 21/11/2013 tarihli ihtarnamesi ile 06/06/2013 tarih ve 5 nolu karar ile davalı kooperatiften ihraç edildiğinin kendisine bildirildiğini, davalı kooperatif tarafından müvekkiline keşide edilen ihtarnamelerin usulüne uygun olarak gönderilen ihtarnameler olmadığını, 33.500,00 TL birikmiş aidat borcunun hangi aylara ait olduğunu ve ne kadarının asıl borç ve ne kadarının gecikme faizi olduğuna ilişkin bir bilginin bulunmadığını, herhangi bir belirleme yapılmadığından borcun bulunup bulunmadığının belli olmadığını ve müvekkilinin hiçbir üyelik aidatını da ödemek zorunda olmadığını, davalı kooperatif yöneticilerinin Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/1…esas sayılı dosyasında görevi kötüye kullanmaktan dolayı da yargılandıklarını, bu durumun da davalı kooperatif ve yöneticilerinin basiretli olmadıklarının göstergesi olduğunu beyan ederek davalı kooperatif tarafından müvekkiline 28.11.2013 tarihinde tebliğ edilen Konya 2. Noterliğinin 23… yevmiye no ve 21.11.2013 tarihli ihtarnamede bildirilen 06.06.2013 tarih ve 5 nolu ihraç kararının yasaya ve usule aykırı olduğundan iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Kooperatif vekili; davacı tarafın davaya konu gayri resmi düzenlenen ve hukuken geçersiz sözleşmesine göre taşınmazın alım satımının mümkün olmadığını, mağduriyetlerini sözleşmede taraf olan İ. Limited Şirketinden talep etmeleri gerektiğini, taşınmazın halen arsa vasfında olup, kat irtifakı ya da kat mülkiyetinin kurulmadığını, 05.03.2012 tarihli olağan genel kurul toplantısının gündeminin 5. maddesinde Mart 2012'den başlamak üzere aylık aylık 250 TL ödenmesi ve Haziran 2012 sonuna kadar bütün ortakların 70.000.- TL ödemelerinin kabul edildiği, bilirkişice ihtarnamelerde talep edilen bedelin davacının borcu olup olmadığını da belirlemesi gerektiği, davacının sözleşme yaptığı şirkete ödediği bedelin kooperatif kayıtlarına geçip geçmediğinin, genel kurulun sabit fiyatla daire  satışına dair kararının bulunup bulunmadığının, bunun geçerli olup olmadığının, eşitlik ilkesine uyulup uyulmadığının da araştırılması gerektiğini bildirerek davanın reddini savunmuş; 04.06.2015 tarihli dilekçesinde de ek olarak, davacının aslında kooperatiflerine üye olmadığı, İ. şirketinden daire satın aldığı, dava konusu 2 parsel sayılı taşınmazın maliki olan  Ö. A.  ile müvekkili kooperatifin aralarında arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmesi imzaladığı, bu sözleşmeye dayalı olarak inşaata başlanıldığı, kooperatif yönetimine seçilen Ö.Ç.'in ortak olduğu ya da tanıdığı İ. Şirketi üzerinden davacıya satış yaptığı, bu satımın kooperatiflerini ilgilendirmediği, daireyi teslim etmeyince ki teslim edilmesi gereken dairesinin olmadığı, satış yaptığı şahısları kandırabilmek için, kooperatifle ilgisi olmayan 20.03.2011 tarihli kararı sunduklarını, bu karar içeriğini taşıyan bir defterlerinin olmadığı, kaldı ki, peşin-sabit ödemeli üyelerin ne şekilde alınacağı mevzuatta düzenlenmiş olup, buna uygun bir kararın da bulunmadığı, davacının kooperatife üye olmak için sundukları bir dilekçe de olmadığını, 05.03.2012 tarihli genel kurul kararının da iptal edilmediği, geçerli olduğu, davacının ödemeleri için hiçbir belge sunmadığını, bilirkişinin bunları dikkate almadığından yeniden rapor alınması gerektiğini bildirmiş; davalı vekili 16.10.2015 tarihli dilekçesinde ise satış yapan Ö.Ç. ve diğerlerinin ceza mahkemesinde yargılandıkları, davacı da dahil mağdur olmamaları için eksik ödemelerin tamamlanması için ihtar gönderdiklerini, iyiniyetli olduklarını, davacının hiçbir genel kurula katılmadığını, ihtarlara konu parayı da ödemediğini bildirerek davanın reddini savunmuştur.

   İLK DERECE MAH. KARARI ÖZETİ  :

Mahkemece;"...Dava, kooperatif yönetim kurulu kararının iptali davasıdır. Mahkememizce taraflarca bildirilen deliller toplanmış, davalı kooperatifin tüm ticaret sicil kayıtları celbedilmiş, Konya 2. ve 4. Noterliklerine müzekkere yazılarak ihtarnamelerin tebliğine dair belgeler getirtilmiş, Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/1… esas sayılı dosyası celbedilip incelenmiş, davaya konu taşınmazın tapu kaydı getirtilmiş, Ankara Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine talimat yazılarak Ankara 26. Noterliğinin 17.06.2011 tarih ve 78… yevmiye nolu belgenin tasdikli suretinin celbi talep edilmiş, dosya SMMM bilirkişiye tevdi edilerek rapor alınmıştır. Mahkememizce yapılan yargılama ve değerlendirmede; davacı vekilince davalı kooperatif aleyhine açılan bu dava ile davalı kooperatifin davacının üyelikten ihracına yönelik 06.06.2013 tarih ve 5 nolu ihraç kararının iptali talep edilmiş olup; davalı vekilince davacının dayandığı daire satışına yönelik sözleşmenin hukuken geçersiz olduğu, davalı kooperatifi bağlayıcı bir yanı bulunmadığı, 05.03.2012 tarihli genel kurulda Mart 2012'den başlamak üzere aylık 250,00 TL aidat ödemesi ve ara ödeme olarak Haziran 2012 sonuna kadar bütün ortakların 70.000,00 TL ödeme yapmalarının kararlaştırıldığı, davacının bu kapsamda 33.500,00 TL bakiye borcu olduğunu, davacıya yapılan usulüne uygun ihtarname tebliğine rağmen davacının borcunu ödemediğini, davacı tarafça dayanılan 20.03.2011 tarihli karar defterinin davalı kooperatifte bulunmadığından bahis ile davanın reddi talep edilmiştir.

Mahkememizce toplanan deliller, Ankara 26. Noterliğinden gönderilen belgeler, alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre ;26.09.1999 tarihli davalı kooperatifin olağanüstü genel kurul toplantısının 4. gündem maddesinde tercihli üyelerin, normal üyelere göre %20 az (eksik) aidat ödemesi kararlaştırıldığı, Kooperatifin 20.03.2011 tarihli karar defterinde; davacının tercihli üye olduğunun yazıldığı, tercihli bir üyenin toplamda 56.000,00 TL aidat ödemesi ve davacının bu kapsamda 19.000.00 TL bakiye aidat borcu olduğu halde, davacıya gönderilen ihtarnameler ile 33.500,00 TL borç miktarı belirtildiği, bu haliyle ihtarnamelerin ve ihraç kararının yasaya, usule ve gerçeğe aykırı olduğu" gerekçesi ile  davanın kabulü ile davalı kooperatifin davacının kooperatiften ihracına yönelik 06.06.2013 tarih ve 5 nolu ihraç kararının iptaline karar verilmiştir.

   İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ       :

 İstinaf kanun yoluna davalı vekili tarafından;

1-Davacının dayandığı satım sözleşmesinin resmi olmadığından geçersiz olduğu, kaldı ki sözleşmede kooperatifin taraf olmadığı, sözleşmede imzası bulunan İ.Turizm İthalat İhracat Ltd Şti yetkilisi Ö. Ç.'in, Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2018/1.. E sayılı dosyasında görevi kötüye kullanmak suçundan dolayı yargılandığı;

2-Kooperatifin 1995 yılında kurulduğu, Yap-sat şeklinde başlanan inşaatın yapılması için kurulmadığı,

3-Davacının 20/03/2011 tarihinde kooperatife tercihli sabit ödemeli üye olduğunu iddia edip, dosyaya yönetim kurulu kararını sunmuşsa da, kooperatif defterinde böyle bir kararın olmadığı,

4-Ana Sözleşmenin 61. maddesi konut bedellerinin nasıl belirleneceğinin düzenlendiğini, konut bedelleri 61. maddeye göre düzenlendikten sonra Genel Kurul tarafından hangi bağımsız bölüm dairenin ne kadar bedel ile peşin sabit fiyatına satılması gerektiğinin karar altına alınması gerektiği, davacının 26/09/1999 tarihinde yapılan genel kurulda alınan zemin dairelerin kura dışında bırakılmasına ve tercihli üye alınmasına şeklindeki karara göre 2011 yılında kura çekmeksizin sadece 37.000,00-TL ödemek sureti ile daire alması gerektiği yolundaki iddiasının yasal olmadığı, davacı haricinde bazı şahısların  Ağır Cezada yargılanan yönetim kurulunun mağdur ettikleri, bu mağduriyetin giderilmesi açısından kooperatif üyeleri 05/03/2012 tarihli genel kurulun 5. maddesinde her üyenin Haziran 2012 sonuna kadar 70.000,00-TL ödemesinin tamamlanmasına ilişkin karar doğrultusunda davacının 33.500,00-TL para ödemesi yönünde gönderilen ihtarnamelere rağmen para ödemediğinden yasal işlem yapılarak ihraç edilmiş olmasının doğru olduğu,

5-Ayrıca davacının iddia ettiği sözleşme tarihine göre davacının iddia ettiği gibi bir daire ve inşaat da bulunmadığı, taşınmazda kat irtifakına veya kat mülkiyetine geçilmediği, arsa vasfında olduğu, dayandığı sözleşmede 1.kat yazılı olup, tercihli daire olan zemin kat da olmadığı,

6- Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılarak; 05/03/2012 tarihli Olağan Genel Kurulda gündemin 5. maddesinde "Mart 2012'den başlamak üzere aylık 250 TL ödenmesi, ara ödeme olarak Haziran 2012 sonuna kadar bütün ortakların 70.000,00 TL ödemelerinin kabul edildiği, davacının İ. Ltd. Şti. ye ödemiş olduğu paranın kooperatif üye kayıtlarına geçip geçmediğinin, sabit fiyatla üyelere daire satışı yapılıp yapılamayacağı satılacaksa hangi dairelerin satılacağı konularında Genel Kurul kararının olup olmadığı, genel kurul kararı olmadığı halde Yönetim Kurulunun sabit fiyatla daire satışının mümkün ve geçerli olup olmadığı, eşitlik ilkesine uyulup uyulmadığının belirlenmesi gerektiği,

7- Davacının dayanak gösterdiği karar defterinin müvekkilinin tuttuğu bir defter olmadığı, kooperatifte böyle bir defterin bulunmadığı, söz konusu defterin o zamanki yöneticilerin sahte olarak tuttuğu ve daire satışına dayanak yaptıkları bir defter olduğu, bundan dolayı eski yöneticilerin  yargılandıkları,

8-Davacının aldığını iddia ettiği dairenin zemin kat olmadığı,  mahkemece daire zemin katmış gibi karar tesis ettiğini, tam aksine dairenin 1. Kat olduğu yolunda dosyaya delil olarak sundukları sözleşmede hüküm bulunmadığı, kaldı ki davacı O. A.tarafından kooperatif hesaplarına geçen hiçbir aidat ödemesi tespit edilemediği raporda açıkça bildirilmiş iken , ödemesi gereken paraları ödemediği için kooperatiften ihraç edilen davacının davasının kabulüne karar verilmesi ve ihraç  kararının iptal edilmesinin doğru olmadığı,

 

Sebepleri ile başvurulmuştur.

DELİLLER                           :

1-Sözleşme

2-İhtarnameler

3-Genel Kurul Tutanakları

4-Yönetim Kurulu Kararı

5-Bilirkişi raporu

 

UYUŞMAZLIK KONUSU                                     :

Davacıya, davalı Kooperatif tarafından gönderilen ihtarnamelerin gerçek borç miktarını yansıtıp yansıtmadığı, buna göre üyelikten ihraca ilişkin 06.06.2013 tarih ve 5 nolu kararın iptalinin gerekip gerekmediği noktasındadır. 

 

   DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ,

    HUKUKİ SEBEP VE GEREKÇE                    :

    Dava, davacının kooperatif üyeliğinden ihracı kararının iptali istemine ilişkindir.

   Dosya içeriği ve toplanan delillerin incelenmesinde; davacı tarafından dayanılan "Sözleşme" başlıklı adiyen düzenlenen tarihsiz (davacı tarafından 14.03.2008 tarihinde yapıldığı iddia edilmiştir.) belgenin, alıcısı O. A., satıcısı İ.Turizm İthalat İhracaat İnşaat ve Tic. Ltd.Şti (Müteahhit) kaşeli Ö. Ç. ve iki tanık tarafından imzalanmış olduğu, içeriğinin Sancak Mahallesi, Dikilitaş Mevkii, 29 pafta no, 18…ada 2 parselde, 50… m2 şirket tarafından yapılan 36 dairenin C blok 1. katta, güneybatı cepheli 4 nolu daire satışı ile ilgili bulunduğu; dairenin tamamının bedelinin 37.000,00 YTL olarak belirtildiği ve nakit alındığı, müteahhidin daireyi 30.06.2008 tarihinde teslim edeceği belirtilerek, dairede yapılacak işlere dair düzenlemelerin yer aldığı; ayrıca dosyaya dava dışı kişilerle de aynı şekilde yapılan peşin ve taksitli ödemeleri gösteren sözleşmeler sunulduğu görülmektedir.

              Tapu kaydına göre dava konusu kooperatifin adına kayıtlı olan Konya Selçuklu, Dikilitaş Mahallesinde bulunan 18… ada 2 parsel, 50…,08 m2 miktarlı olup, arsa vasfındadır.

           Konya Cumhuriyet Başsavcılığına, 2010 yılında İ. Turizm İthalat İhracaat İnşaat ve Tic. Ltd.Şti. ve sahibi Ö. Ç. ile ilgili bu sözleşmelere dayalı olarak satın alınan aynı dairelerin başka kişilere de satıldığı iddiası ile satın alanlar tarafından dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunulduğu, 12.03.2013 tarihli iddianame ile Ö. Ç. hakkında kendisine ve şirkete ait olmayan daireleri müştekilere satması nedeniyle dolandırıcılıktan dava açıldığı, 24.03.2010 tarihli iddianame ile de aynı iddialarla dava açıldığı ve davaların 2.Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirildiği anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun ortaklıktan çıkarılma esasları ve itirazı düzenleyen 16.maddesinde;

 "(Değişik birinci fıkra: 6/10/1988 -  3476/4 md.) Kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren sebepler ana sözleşmede açıkça gösterilir. Ortaklar ana sözleşmede açıkça gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar.

             Ortaklıktan çıkarılmaya yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca karar verilir. Ana sözleşme, çıkarılanın genel kurula başvurma hakkı saklı kalmak üzere, bu hususta yönetim kurulunu da yetkili kılabilir.

             Çıkarılma kararı gerekçeli olarak tutanağa geçirileceği gibi, ortaklar defterine de yazılır. Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere, on gün içinde notere tevdi edilir. Bu ortak tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde itiraz davası açabilir. Tebliğ edilen karar, yönetim kurulunca verilmiş ise ortak, üç aylık süre içinde genel kurula da itiraz edebilir. Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere, yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine itiraz davası açılamaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı itiraz davası hakkı saklıdır.

             Üç aylık süre içinde ,genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmeyen çıkarılma kararları kesinleşir..." hükmü düzenlenmiştir.

                        Aynı Kanun'un 27.maddesi; "Ortakların yüklendikleri paylar için ödeyebilecekleri para tutarını ana sözleşme belirtir. Kooperatif, sermaye yüklemlerinde borçlu veya sair ödemelerle yükümlü bulunan ortaklarından elden yazılı olarak veya taahhütlü mektupla, bu husus mümkün olmazsa ilanla ve münasip bir süre belirterek  yükümlerini  yerine  getirmelerini  ister.  İlk  isteğe  uymayan  ve  ikinci  istemeden  sonra  da bir ay içinde yükümlerini yerine getirmeyenlerin ortaklığı kendiliğinden düşer. Ortaklığın düşmesi alakalının, ana sözleşme veya diğer suretlerle doğmuş borçlarının yok olmasını gerektirmez." düzenlemesine  yer vermiştir.

Ana sözleşmenin "Ortaklıktan Çıkarma" başlıklı 14.maddesinde de;" Durumları aşağıda gösterilen hallere uyanlar yönetim kurulu kararı ile ortaklıktan çıkarılır. .....

2- Parasal yükümlülüklerini otuz gün geciktirmeleri üzerine, yönetim kurulunca noter aracılığı ile yapılacak ihtarı takip eden on gün içinde bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yine aynı kurulca ikinci ihtar yapılır. İkinci ihtarı takip eden bir ay içerisinde de yükümlülüklerini yerine getirmeyenler...

Çıkarma kararı gerekçeli olarak yönetim kurulu karar defteri ile ortaklar defterine kaydedilir. Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere 10 gün içinde notere tevdi edilir. Ortak, çıkarma kararının tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilir veya genel kurula itiraz edebilir. Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine iptal davası açılamaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı iptal davası hakkı saklıdır.

   Üç aylık süre içinde genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmeyen çıkarma kararları kesinleşir.

             Ortaklar, bu maddede gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar..." hükmü düzenlenmiştir.

     Bu hükümler çerçevesinde somut olaya gelince:

 26.09.1999 tarihli Olağanüstü  Genel Kurul toplantısının 4.maddesinde zemin dairelerin kura dışı bırakılması ve tercihli üye alınması, bunlara ödenecek aidatların normal dairelerden %20 az olması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

            Ankara 26.Noterliği tarafından 07.06.2011 tarih ve 7.. yevmiye no ile tasdik edilen  karar defterinin davacının kooperatif üyeliğine kabulüne dair 20.03.2011 tarih, 12 nolu kararında; "O. A.'ın dilekçesi incelenmiş, Kooperatifimize ait olan 29 pafta 18… ada 2 parsel C blok 4 nolu daireye tercihli olarak bir daha para ödememek kaydı şartı ile üyeliğe oyçokluğu ile kabul edilmiştir." şeklinde  Yönetim Kurulunu oluşturan başkan Ö. Ç., başkan yardımcısı V. D.r, muhasip üye S. S. tarafından imzalanarak karar alınmıştır.

05.03.2012 tarihinde yapılan (2008-2009-2010 ve 2011 yıllarına ait) Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların 5. maddesinde de; Mart 2012'den başlamak üzere aylık 250 TL ödenmesi, ara ödeme olarak Haziran 2012 sonuna kadar bütün ortakların 70.000.-TL ödemelerinin oybirliği ile hüküm altına alındığı anlaşılmaktadır.

                            Davalı Kooperatif tarafından, davacıya parasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla gönderilen Konya 4. Noterliği tarafından düzenlenen 08.10.2012 tarih ve 20271 sayılı 1.ihtarnamede; Tasfiye Halinde (TH)S.S.Ö.K.Y.Koop. vekili tarafından O. A.'a; "Son genel kurulda alınan karar doğrultusunda, müvekkil kooperatife 01.09.2012 tarihi itibariyle 33.500,00 TL.sı aidat borcunuz bulunmaktadır. İşbu borcunuzu ihtarnamenin tarafınıza tebliğini müteakip 10 gün içinde ödemenizi, ödemediğiniz takdirde genel kurul kararı, Kooperatifler Kanunu ve ana sözleşme hükümlerince kooperatiften ihracınız için yasal işlemler yapılacaktır." şeklinde bildirim yapıldığı, ihtarnamenin davacının eşine 26.11.2012 günü tebliğ edildiği;

            Aynı Noterlik aracılığı ile 19.12.2012 tarih, 28….yevmiye nolu 2. ihtarname ile de; "  Son genel kurulda alınan karar doğrultusunda, müvekkil kooperatife 01.09.2012 tarihi itibariyle 33.500,00 TL.sı birikmiş aidat borcunuzu Konya 4. Noterliği tarafından gönderilen 20… yevmiye nolu ihtara rağmen belirtilen günde ödemediniz. İşbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğini müteakip bir ay içinde birikmiş 33.500,00 TL'yi müvekkil kooperatifin adresine götürerek ödemenizi, ödemediğiniz takdirde temerrüde düşeceğinizden kooperatiften ihraç edileceğinizi bilvekale ihbar ve ihtar ederim." şeklinde bildirim yapıldığı, 14.01.2013 tarihinde Tebligat Kanunu'nun 21. md.sine göre tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.

            Konya 2. Noterliği tarafından düzenlenen 21.11.2013 tarih 23…yevmiye nolu ihraç ihtarnamesinde THSS Ö.Konut Yapı Koop.Başkanlığı tarafından O. A.'ın da içerisinde olduğu bir kısım kişilere gönderilen ihtarnamede; "Kooperatif Yönetimimizin oybirliği ile alınan 06.06.2013 tarih ve 05 nolu kararı ile (daha önce tarafınıza yapılan tüm ihtarlara ve tarafınıza verilen süreye rağmen üyelik görevlerinizi yerine getirmemeniz nedeniyle) ilgili mevzuat gereğince üyelikten ihraç edildiniz. Bu husus ihtaren tebliğ edilir." denilmiş, 28.11.2013 tarihinde davacının eşine tebliğ edilmiştir.

            Davacı eldeki davayı 10.01.2014 tarihinde hak düşürücü sürede açmıştır.

            Mahkemece davalı Kooperatife ait defter ve kayıtlar getirtilmiş, mali müşavir bilirkişiden rapor alınmıştır. Bilirkişi 20.05.2015 tarihli raporunda; kooperatifin karar defterinin 24.11.1995 tarihinde açılış kaydının yapıldığı, en son 25.12.2010 tarihli karar ile defterin sayfalarının bittiği, alınan kararlarda davacı ismiyle alakalı bir karar olmadığı, 2011 yılına ait defterin sadece açılış ve kapanış fişlerinin olduğu, üyelik ya da aidatlarla ilgili bir kayıt olmadığı, 2012 yılı defterlerinin boş olduğu hiç yazdırılmadığı, defterlerin TTK hükümlerine uygun tutulmadığı; Genel Kurul tutanaklarının incelenmesinde; 1995 yılından 2012 yılına dek, yıllara göre alınacak aidatlar belirtilmiş;  26.09.1999 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısının 4. gündem maddesinde "zemin dairelerin kura dışı bırakılması ve tercihli  üye alınması, zemin dairelere ödenecek aidatların normal dairelere ödenecek aidatlardan %20 oranında eksik ödenmesi oybirliği ile kabul edildi." şeklinde karar alındığından zemin katların tercihli üyelik olarak verilmesinin genel kurul toplantısında kararlaştırıldığı, davacının isminin genel kurula müstahaklar listesi olan Genel Kurul haziran cetvellerinde yer almadığı, toplantı tutanakları ve alınan kararlara göre bir üyenin yatırması gereken paranın 70.000 TL olacağı, alınan karar uyarınca tercihli üyelerin ödeyeceği miktarın %20 eksiği ile 56.000.- TL olacağı, 28.09.1997 yılında yapılan 1997 yılı olağanüstü genel kurul toplantısında kooperatife üye sayısının 220 olduğu,150 sobalı, 70 adedinin ise kaloriferli konut olarak karar aldığı, davacıya gönderilen ihtarların incelenmesi sonucunda; gönderilen ihtarlarda borç tutarının 33.500.- TL belirtildiği (normalde tercihli üye olarak ödemesi gereken miktarın 19.000.- TL olması gerektiği), borcun ayrıntısının ihtarda belirtilmediği, ihtarlarda şekil ve süre şartlarına uyulmuş olunsa da borç miktarının ayrıntısı ve gerçeği yansıtmadığı için ihraç kararının iptalinin gerektiği bildirilmiştir.

        Hemen belirtilmelidir ki, davalı Kooperatif her ne kadar davacının yaptığı sözleşmede taraf olmadıklarını, üyeliği konusunda bir dilekçesinin bulunmadığını ileri sürerek, davacının kooperatife üyeliğine karşı koymuşsa da; 26.09.1999 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında zemin kat dairelere tercihli üye alınması hususunun kabul edilmesi, noterden gönderilen Yönetim Kurulu tarafından verilen 20.03.2011 tarih, 12 nolu kararla davacının tercihli olarak üyeliğe kabulüne dair karar alınması, bu kararın sahteliğinin ya da sonradan yok hükmünde olduğundan iptaline dair bir karara rastlanmaması; öte yandan davacı Kooperatif tarafından davacıya parasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için ihtarlar gönderilmesi ve davalının bunu doğrulayan savunması da gözetildiğinde davacının kooperatif üyeliğinin zımnen dahi kabul edildiği sonucuna varılmaktadır.

   Diğer bir husus davacının iddia ettiği gibi tercihli üye olup olmadığı, buna göre başkaca para ödemesinin gerekip gerekmediği noktasındadır: 6 Mayıs 1996 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde davalı Kooperatifin ilk yönetim kurulu üyelerinin seçildiği, 08.11.2008 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulunda Ö. Ç.'in başkan olduğu, davacı ile sözleşmenin İ. Şirketini temsilen Ö.Ç. tarafından yapıldığı görülmektedir. Davalı Kooperatif yetkililerince düzenlenen ihtarnamede ve yargılama sırasındaki beyanları da değerlendirildiğinde, davacıya gönderilen ihtarnamelerde normal olarak üyelerin ödemesi gereken 70.000.- TL'den davacının sözleşmede ödediği belirtilen 37.000.- TL düşülerek kalan miktar istenildiğine göre artık sözleşmedeki 37.000.- TL'nin ödendiği benimsenerek, anılan sözleşme içeriği de kooperatifçe kabul edilmiş olmaktadır.

 

Davalı tarafın karşı çıktığı Yönetim Kurulunun 20.03.2011 tarih, 12 nolu kararında davacının tercihli üye olduğu, bir daha para ödememe şartı ile üyeliğinin kabul edildiği belirtilmiş olup, bu kararın iptaline dair bir karar alınmamış olması, bilançolarda, hesap cetvellerinde, faaliyet raporlarında, genel kurullarda ve üye kayıt defterlerinde bu yönde davacıya çıkartılmış bir borç kaydına rastlanılmamış olması gözetildiğinde, davacının tercihli (peşin bedelli) üye olduğunun kooperatifçe zımnen benimsendiği sonucuna varılmaktadır. Bilindiği üzere peşin bedelli ortak sadece genel yönetim ve alt yapı giderlerinden sorumludur (Yargıtay 23. HD.nin 28.04.2016 tarih, 2015/1307 E. 2016/2746 K. Sayılı ilamı).

Ne var ki eldeki davada davacıya çıkartılan ihtarnamelerde ve davalı savunmasında borcun, aidata ilişkin olduğu belirtilmiş ve bu bedelin ödenmesi istenilmiş olmakla birlikte, mahkemece verilen karar  gerekçe yönünden davacı tarafından istinaf yoluna başvurulmamış olduğundan uyuşmazlık 70.000.-TL bedelin ne kadar miktarının davacı tarafından ödeneceği, buna göre yapılan ihtarların şekil yönünden usule uygun olup olmadığı ile gerçek borç miktarını yansıtıp yansıtmadığı hususunda olduğu değerlendirilmektedir.

Davacıya parasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için birinci ihtar 08.10.2012  tarihinde 01.09.2012 tarihi itibariyle aidat borcunuz 33.500.- TL olup, ihtarnamenin tebliğinden itibaren 10 gün  içinde ödeyiniz şeklinde düzenlendiği, 26.11.2012 tarihinde birlikte sakin eşine tebliğ edildiği; ikinci ihtarın da 19.12.2012 tarihinde  aynı içerikle ve borç miktarı ile düzenlenip Tebligat Kanunu'ndaki usule uygun olarak tebliğ edildiği ve 1 ay süre verildiği, davacı tarafından herhangi bir ödeme yapılmadığından, Yönetim Kurulunca alınan 06.06.2013 tarih ve 05 nolu kararla ihraç edildiğinin bildirildiği anlaşılmaktadır.

Düzenlenen ihtarlarda sürelere uyulmuşsa da, alınan bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi 26.09.1999 tarihli Olağanüstü  Genel Kurul toplantısının 4.maddesinde kararlaştırılan 70.000.- TL ödenmesi gereken bedelden, tercihli üyelerin ödeyeceği %20 indiriminden sonra borç miktarının 56.000 TL olacağı ve davalı kooperatifçe de ödendiği zımnen kabul edilen 37.000.- TL 'nin mahsubu ile geriye 19.000.-TL bedel ödenmesi gerektiğinden, davalı Kooperatif tarafından düzenlenen ihtarnameler gerçek borç miktarını yansıtmadığından, buna dayalı verilen ihraç kararı da usul ve yasaya uygun olmadığından iptali gerekir.

İlk derece Mahkemesince verilen davanın kabulüne dair karar usul ve yasaya uygun olduğundan, davalı Kooperatifin istinaf isteminin esastan reddi gerekmiştir.  

        HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

            1- Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 06.10.2016 tarih, E. 2014/5.., 2016/6.. K. sayılı kararının usul ve yasaya uygun olması nedeniyle HMK’nin 353/1-b. 1. maddesi uyarınca davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan REDDİNE,

            2- Harç peşin alındığından yeniden hüküm kurmaya yer olmadığına,

            3-Taraflara karar tebliğinin ilk derece Mahkemesince yapılmasına,

            Dair, 10/01/2017 tarihinde,  tarafların yokluğunda, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda   KESİN  olmak üzere, oybirliği ile karar verildi.