Atama İşleminin İptali


     ANKARA

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

1.İDARİ DAVA DAİRESİ

 

ESAS NO                                                      :………../……….

 

KARAR NO                                                   :………/……….

 

İSTİNAF İSTEMİNDE BULUNAN (DAVALI) : Ö… S… ve Y… M… B…

 

VEKİLİ                                                           : Av. O…. C…. B……  

 

KARŞI TARAF (DAVACI)                                :A……. Ö…….

 

VEKİLİ                                                           : Av. Nazmiye KUTLUĞ GÖMCELİ

 

İSTEMİN ÖZETİ                                               :

Davacı tarafından, 2……./….. KPSS tercih kılavuzunda değişiklik yapılmasından ötürü tercih yapamadığından bahisle, bu değişikliklerin Danıştay Onikinci Dairesi'nce iptal edilmesi nedeniyle kendisine yeniden tercih hakkı verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun Ö….S….Y….M…. tarafından …/…/……… tarih ve E.26040 sayılı yazı ile reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davad, olayda; söz konusu K…… P…… S….. S……. (……………) ……./…… Tercih Kılavuzunda üst öğrenim mezunu iken kendi düzeyinden sınava giren adayların, alt öğrenim kadrolarından tercih yapabilmesine izin veren ibareye yer verilmemesi nedeniyle açılan davalarda iptal kararları verildiği, bu iptal kararı verilen kişilere tercih hakkı tanındığı, davacının da kılavuz hükümleri uyarınca tercih yapamadığı için tercih hakkı verilmesini istediği, davalı idare tarafından ise Danıştay Onikinci Dairesi'nin …../…./……… tarih ve E:………./………, K:……../……… sayılı kararının, alt öğrenim düzeyinden tercihe izin vermeyen kılavuz hükmünü iptal etmesinin akabinde ……………. yılı K….P….S….S…. başvuru kılavuzuna alt öğrenim düzeyinden tercihe izin veren hükmün konulduğu, ancak anılan Daire kararının, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun …./…./……. tarih ve E:……./…….., K:……../……… sayılı kararı ile bozulması üzerine, ……….. başvuru kılavuzundan alt öğrenim düzeyinden tercihe izin verileceği hükmünün yer almadığı, her ne kadar bu kılavuz hükmünün iptali istemiyle  Danıştay'a dava açıldığı ve bu hususun iptal edildiği ileri sürülebilirse de, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca bozulabileceği belirtilerek cevap verildiğinin görüldüğü, bakılan davada, davacının anılan Kılavuz hükmünün iptali istemiyle …./…./…….. tarihinde dava açtığı, ancak dava dilekçesinin usulüne uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildiği, davacının iradesinin kılavuz hükmünün iptal edilerek tercih yapma hakkının verilmesi yönünde olduğu, anılan kılavuz hükmünün Danıştay Onikinci Dairesinin E:……/………, E:……/……, E:………/……… esasına kayden açılan birçok davada iptal edildiği, dolayısıyla aynı sebepten mağdur olan davacıya da eşitlik ilkesinin gereği olarak tercih hakkının verilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığı, bu durumda; dava dosyasındaki bilgi ve belgelerle anılan yargı kararlarının birlikte değerlendirilmesinden, Anayasal bir hak olan eşitlik ilkesinin gereği olarak alt öğrenim düzeyinden davacıya tercih hakkı verilmesi gerektiği anlaşıldığından, dava konusu tercih hakkı verilmemesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, ayrıca, davalı idare tarafından Danıştay Onikinci Dairesinin …./…./……. tarih ve E:……../…….., K:………/……….. sayılı kararının, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun …./…/……… tarihli ve E:……../………, K:………./……….  sayılı kararı ile bozulması üzerine, hem önlisans hem de lisans mezuniyeti olan kimselere, lisans düzeyinden sınava girmek kaydıyla alacağı puan ile önlisans kadrolarına başvuru yapabilme imkanının tanındığı düzenlemeye, K….P….S….S…… ……../…… Tercih Kılavuzun da yer verilmemesine ilişkin işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmüş ise de, bahsedilen davanın konusunun lisans mezunu olduğu halde ………… yılında ortaöğretim mezunları için yapılan K….P…..S…..S……..'ye katılarak başarılı olan ve sağlık teknisyeni olarak göreve başlayan bir kişinin, lisans mezunu olduğunun anlaşılması üzerine sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan, lisans mezunlarının önlisans ve ortaöğretim düzeyinde yapılan K….P….S…S….’ye giremeyeceğine ilişkin Başvuru Kılavuzu hükmünün iptali isteminden ibaret olduğu göz önüne alındığında, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun bozma kararı gerekçesinin, mezun olduğu en üst öğretim düzeyinden sınava girerek puan alan adayların, mezun olduğu alt öğrenim düzey(ler)indeki kadrolara başvuru yapmasına engel teşkil eder bir niteliğinin bulunmadığı, öte yandan, davacının ……… yılı Haziran ayında mezun olduğu, ……… yılı K…..P…..S……S…… puanına göre ve ……….. yılında yapılan K…….P….S…….S……..'nin açıklanmasından sonraki ilk tercih kılavuzuna göre tercih yapması/yaptırılması gerektiğinin de açık olduğu gerekçesiyle  dava konusu işlemin iptaline ilişkin olarak Ankara 11. İdare Mahkemesi'nce verilen …../…../…….. gün ve E:……/………, K:……./……….. sayılı kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ      :

Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, istinaf isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

 

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince, 2577 sayılı Yasanın değişik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü :

Dava; davacı tarafından, ………/…… K……P……S……S………. tercih kılavuzunda değişiklik yapılmasından ötürü tercih yapamadığından bahisle, bu değişikliklerin Danıştay Onikinci Dairesi'nce iptal edilmesi nedeniyle kendisine yeniden tercih hakkı verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun Ö…..S…..Y……M……. tarafından …./…../……. tarih ve E.26040 sayılı yazı ile reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın kamu hizmetlerine girme hakkının düzenlendiği 70. maddesinde; "Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiç bir ayırım gözetilemez. " hükmü yer almaktadır.

   03/05/2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 6. maddesinde; K….P….S…..S……'nin usul ve esasları, içeriği, puan türleri ve hesaplama yöntemi,  başvuru yapacakların öğrenim düzeyi, sınavdan elde edilecek puan türlerinin yerleştirmede ve giriş sınavına çağrıda kullanılmasına ilişkin esasların Devlet Personel Başkanlığı ve Ö…..S….Y…..M….. tarafından müştereken belirleneceği ve bu usul ve esaslara uygun olarak bir KPSS Kılavuzu ve Başvuru Belgesi hazırlanacağı düzenlenmiştir.

   Söz konusu düzenlemeye dayanılarak çıkarılan K….P…..S……S…..-………/…… Tercih Kılavuzu'nda;

   "...

   1.3 Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, ….-…. T……. ……. ve ….-…… E…….. ……….. tarihlerinde yapılmış olan K……. P…… S……… S……… (………-K…..P…..S……S ……Lisans ve ……….-K…..P…..S…..S…… Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili K……P…..S…..S…… puanını almış olmaları gerekir.

   1.4 Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için K….P….S….S……P….., önlisans mezunları için K……P…..S…..S…..P….. ve lisans mezunları için K….P….S….S….P….. puanı kullanılacaktır.

   ...

   2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER

   Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin Ö…...S…..Y….M…..’ye internetle gönderildiği                    gün                                                                                                       itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle Ö…..S…..Y…..M…..’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır...

   ...

   3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

   ...

   3.6 ...

          Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.

   ...

   DİKKAT: ……… K…..P….S……S……'de; * Orta öğretim düzeyinde sınava başvuran; ancak, sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların (…… M……. ………. tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olan adaylar)

   * Orta öğretim düzeyinde sınava başvuran; ancak, sınava başvurduğu dönemde ön lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların (….. T……… …….. tarihi ve öncesinde bir ön lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar)

   * Ön lisans düzeyinde sınava başvuran; ancak, sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların (….. M…… ……. tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olan adaylar) tercih yapmaları sistem tarafından engellenmiştir.

   4.4 Yerleştirmede adayların Ö…..S…..Y…..M…… kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

   7. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR

   K….P….S….S…'de yüksek puan almak, bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir." hususları kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; K….. S….. Ü…… F…. F…… K…… Bölümünden ……….. yılında mezun olan davacı tarafından, ……… yılı K….P….S….S…… başvuru kılavuzunda en üst öğretim düzeyinden sınava girmek kaydıyla, önlisans bölümünden mezun olanlara tanınan ve tercih kılavuzunda belirli bölümlerde belirtilen adayların ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara atanma imkanı verilmesi üzerine ……….. yılında kazandığı S…….. Ü……. S…… H…….. M……. Y……… İ….. ve A….. Y…….. bölümünden ………. yılında mezun olduğu, ancak K……. P…… S….. S….. (K…..P….S…S……) ………/…… Tercih Kılavuzunda üst öğrenim mezunu iken kendi düzeyinden sınava giren adayların, alt öğrenim kadrolarından tercih yapabilmesine izin veren ibareye yer verilmemesi nedeniyle, mezun olduğu önlisans bölümü kadrolarına başvuru yapamadığı, bu kılavuz hükmünün iptali istemiyle başka kişiler tarafından Danıştay'a dava açıldığı ve bu hususun iptal edildiğinden bahisle kendisine yeniden tercih hakkı verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun Ö….S…..Y…..M…… tarafından …./…./……… tarih ve E.26040 sayılı yazı ile reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda; söz konusu K…… P……. S…… S…… (K…P….S….S……) 2016/1 Tercih Kılavuzunda üst öğrenim mezunu iken kendi düzeyinden sınava giren adayların, alt öğrenim kadrolarından tercih yapabilmesine izin veren ibareye verilmemesi nedeniyle açılan davalarda iptal kararları verildiği, bu iptal kararı verilen kişilere tercih hakkı tanındığı, davacının da kılavuz hükümleri uyarınca tercih yapamadığı için tercih hakkı verilmesini istediği, davalı idare tarafından ise Danıştay Onikinci Dairesi'nin …./…./…….. tarih ve E:……../………, K:……../……… sayılı kararının, alt öğrenim düzeyinden tercihe izin vermeyen kılavuz hükmünü iptal etmesinin akabinde ……….. yılı K….P….S….S….. başvuru kılavuzuna alt öğrenim düzeyinden tercihe izin veren hükmün konulduğu, ancak anılan Daire kararının, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun …./…./…….. tarih ve E:……./………., K:……../……… sayılı kararı ile bozulması üzerine, ……….. başvuru kılavuzundan alt öğrenim düzeyinden tercihe izin verileceği hükmünün yer almadığı, her ne kadar bu kılavuz hükmünün iptali istemiyle  Danıştay'a dava açıldığı ve bu hususun iptal edildiği ileri sürülebilirse de, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca bozulabileceği belirtilerek cevap verildiği görülmektedir.

Her ne kadar; İdare Mahkemesince; "davacının anılan Kılavuz hükmünün iptali istemiyle …../…../……. tarihinde dava açtığı, ancak dava dilekçesinin usulüne uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildiği, davacının iradesinin kılavuz hükmünün iptal edilerek tercih yapma hakkının verilmesi yönünde olduğu, anılan kılavuz hükmünün Danıştay Onikinci Dairesinin E:……./………, E:……./………., E:……../………. esasına kayden açılan birçok davada iptal edildiği, dolayısıyla aynı sebepten mağdur olan davacıya da eşitlik ilkesinin gereği olarak tercih hakkının verilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığı" gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ise de; davacının, ……../….. K…P…S…S…… tercih kılavuzunda değişiklik yapılmasından ötürü tercih yapamadığından bahisle bu değişikliklerin Danıştay Onikinci Dairesinin …../…./…….. tarihli ve E:……../………, K:……./………. sayılı kararıyla iptal edildiğinden bahisle kendisine tercih hakkı verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanun'unun 10. Maddesi kapsamında yaptığı başvuru olarak değerlendirilerek, söz konusu bu başvurunun reddedilmesine ilişkin …../…../……… tarihli işlemin iptali istemiyle açtığı bu davada, ……../…. K….P….S….S…. Tercih Kılavuzunda "K…P….S….S…. tercih işlemlerinde en üst öğrenim düzeyinden K….P….S….S……'ye girerek elde edilen puanlar ile alt öğrenim düzeyindeki kadrolara başvuru yapabilecekleri" ibaresinin çıkarılması nedeniyle, üst öğrenim mezunu iken kendi düzeyinden sınava girerek alt öğrenim kadrolarından tercih yaptırılmamasına ilişkin işlemin iptali yolundaki Danıştay Onikinci Dairesinin  …./…../…….. tarih ve E……/………, K:……./……. sayılı karanının, temyiz aşamasında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun …./…./…….. tarih ve E:……./………, K:……../…….. sayılı kararıyla: "dava konusu işlem ile, herkesin, mezun olduğu en üst öğrenim düzeyine ilişkin sınava girip, bu sınavdan alınan puan ile başvuruda bulunmasının sağlanması ve aynı zamanda eşitler arasında ayrımcılığın ortadan kaldırılması amacıyla hem alt hem de üst öğrenim düzeyinden mezuniyeti olan kimselerin, en üst öğrenim düzeyinden sınava girmek kaydıyla alacağı puan ile alt öğrenim düzeyinden mezun olanlara ilişkin kadrolara başvuru yapmasının engellenmesine ilişkin şartların konulmasında, hukuka ve hakkaniyete aykırılık görülmemiştir." gerekçesiyle bozulduğu, bozma kararı üzerine Danıştay Onikinci Dairesince henüz bir karar verilmediği görüldüğünden, davacının başvurusunun yargısal dayanağının ortadan kalkması nedeniyle başvurunun reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idare vekilince yapılan istinaf başvurusunun kabulüne, başvuruya konu mahkeme kararının kaldırılmasına; davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan mahkeme safhasına ait toplam ………… TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, istinaf safhasına ait toplam ………. TL yargılama gideri ile işbu kararın verildiği tarihte yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre …………. TL vekalet ücretinin davacı tarafından davalı idareye verilmesine, artan tebligat avansının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 333. maddesi uyarınca talep edilmesi halinde derhal taraflara iadesine, 2577 sayılı Yasanın 45. maddesinin 6. fıkrası gereğince diğer kanun yolları kapalı ve kesin olmak üzere, …./…./………. tarihinde oybirliğiyle karar verildi.