Vekaletnamede Tahrifatla Yapılan İpoteğin Fekki


T.C.

KARAPINAR

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

GEREKÇELİ KARAR

"KABUL"

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

ESAS NO                              : ……./……. Esas

KARAR NO                          : ……/……..

 

HAKİM                                   : H….. T…….

KATİP                                   : O….. A……

 

DAVACI                                : Z……C…….

VEKİLLERİ                          : Av. Z……İ….. T…….. - Kürden Mah. Yeni Meram Cad

                                               No:254   Meram/ KONYA

     Av. F…..Ö…… - Kürden Mah. Meram Yeni Yol Cad.       

     No:254   Meram/ KONYA

    Av. A….Ö……. - Kürden Mah. Meram Yeni Yol Cad.

    No:254   Meram/ KONYA

    Av. N…. K….. G…. - Kürden Mah. Yeni Meram Cad.

    No:254   Meram/ KONYA

DAVALILAR                         : 1- O…. P…..A.Ş.

VEKİLLERİ                          : Av. M…..A……

                                                  Av. K….. Ş……

                                                : 2- A…… A.Ş            

  3- M…... P….. G….. A.Ş.

VEKİLLERİ                          : Av. C…… B…….

                                              Av. M……K…… E…….

İHBAR OLUNANLAR        : 1-C…….S…..P…… Ü…K….. G….O……VE O…. TİC

  SAN LTD ŞTİ

VEKİLLERİ                          : Av. İ…… G…. K…..

                                               Av. S……G….

                                               : 2-M……. S…..

DAVA                                    : İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki))

 

DAVA TARİHİ                      : …/…/…….

KARAR TARİHİ                  : …/…/…….

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH                          : …/…/……

 

Mahkememizde görülmekte bulunan İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

TALEP;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; mülkiyeti müvekkiline ait olan K……. ilçesi A……Mah. A……Sk. ……..ada, ……parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde O…..P…… lehine usulsüz ve kanuna aykırı  tesis edilen …/…/……tarih ve …. yevmiye nolu ……………… TL.lik ipotek ile, M….. P….. G…… A.Ş lehine usulsüz ve kanuna aykırı tesis edilen …/…/…… tarih ve ……. yevmiye nolu …………… TL.lik ipoteğin vekaletnamede sahtecilik yapılarak tesis edildiğini, davalılara yapılan tüm başvuru ve taleplere rağmen ipoteklerin kaldırılmadığını, müvekkili Z…… C…..'ın kayınpederi M…… S…….'e verdiği vekaletnamede vekil olanın ipotek tesis etme yetkisi bulunmadığı halde vekaletname üzerinde sonradan oynama yaparak ve bu vekaletname ile davalılara kanunsuz ipotek tesis ettiğini beyan ederek mülkiyeti müvekkiline ait olan K……ilçesi A….. Mah. A…… Mah. …….. ada ….parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde davalı O….. P…… A.Ş lehine usulsüz ve kanuna aykırı tesis edilen …/…/……. tarih ve ……. yevmiye nolu …………. TL.lik ipotek ile diğer davalı M….. P….. G…… A.Ş lehine usulsüz ve kanuna aykırı tesis edilen …/…./…….tarih ve ………..yevmiye nolu …………….. TL.lik ipoteklerin fekkine, yargılama giderlerinin davalılar üzerinde bırakılarak lehine vekalet ücretine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP;

Davalı O….. P… A.Ş vekili cevap dilekçesinde özetle; davacı tarafından …/…/…… tarihinde M…..S…….'e maliki ve hissedarı olduğu taşınmaz üzerinde intifa hakkı, ipotek tesis etme yetkisini haiz özel vekaletname verdiğini, bu vekaletname ile K…… ili K…… ilçesi A…….Mah. ……ada ……parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde …/…/……. tarihli intifa hakkı ve ipotek tesisi işlemleri  ve …./…./……. tarihli intifa kısaltma işlemlerinin gerçekleştirildiğini, intifa hakkının uygulanmasına ilişkin …/…./……. tarihli protokolün  bir tarafında O….P….A.Ş diğer tarafında bayii C……S……P…… Ü…….K……. G…… O…… ve O…… Tic. Ltd. Şti, müşterek borçlu müteselsil  kefil başlığı altında da C…… S……, Z…… S….. ve M……S…….'in imzasının bulunduğunu, bu protokolün tanzimi sırasında dahi davacı tarafından sahtelik ve hukuka aykırılık iddiasında bulunulmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı A……. vekili cevap dilekçesinde özetle; ipoteğe konu gayrimenkul üzerinde bir yandan akaryakıt  bayiliği kapsamında diğer davalı O……. A.Ş  lehine intifa ve ipotek hakkı, diğer taraftan otogaz bayiliği kapsamında müvekkili şirket lehine ipotek hakkı tesis edildiğini, davacı tarafın  gerçekte eşi lehine tesisine izin vermiş olduğu hem intifa ve hem de ipotek haklarından, bu hakların tesisinden itibaren bilgi ve muvafakatı bulunduğunu, sözkonusu vekaletname sahte olsa dahi tapuda gerçekleştirilen işlemlerin hukuki sorumluluğu tapu müdürlüğüne ait olduğundan müvekkili şirkete herhangi bir sorumluluk yüklenmesinni mümkün olmadığını beyan ederek davanın reddine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı yana yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Dava ipoteğin kaldırılması talebine ilişkindir.

Taraflara usulüne uygun tebligatlar yapılmıştır.

Davacı taraf delil olarak; tapu kayıtlarına, vekaletnameye, noter ihtarnamelerine, Karapınar C. Savcılığının şikayet dosyasına, keşif, tanık beyanları ve diğer her türlü delile dayanmıştır.

Dava, M…….S…….'e ve C…….S….. P…… Ü…..  K…… G…… O…..ve O….Tic. San. Ltd. Şti'ye ihbar edilmiştir.

Karapınar Tapu Müdürlüğü'ne ve Karapınar C. Başsavcılığına yazılan müzekkere cevapları dosya arasına alınmıştır.

Konya 4.Noterliği tarafından …/…/……. düzenlenme tarihli, A….. A…. ile H……kızı …./…./……Doğumlu Z….. S……'in D…… oğlu …… doğumlu M……S……'e vermiş olduğu ……….. yevmiye nolu genel vekaletname aslı getirtilmiş, Mahkememiz dosyası vekaletname aslı ile birlikte inceleme yaptırılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş, alınan Adli Tıp Kurumu raporunda özetle, "İnceleme konusu …./…./…..tarih ve ……… yevmiye nolu düzenleme genel vekaletname fotokopisinde metin bölümünde yer alan "şartlar dairesinde intifa hakkı" ibaresinin sağ üst bölümüne asıl düzenleme genel vekaletnamede bulunmayan "ve ipotek verme" yazısının daktilo ile sonradan ilave edilmiş olduğunun" bildirildiği görülmüştür.

Tüm bu veriler birlikte değerlendirilip dosya kapsamı incelendiğinde; davanın  İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) davası olduğu, 6100 sayılı HMK. gereğince yazılı yargılama usulüne tabi olduğu, davacının M…….S……e vermiş olduğu ……….yevmiye nolu vekaletnamede ipotek yetkisinin bulunmadığını, vekaletnamede yer alan ipotek yetkisinin vekaletnamede sahtecilik yapılarak meydana geldiğini ileri sürdüğü, yapılan Adli Tıp Kurumu incelemesinde de "ipotek verme" yazısının daktilo ile sonradan ilave edilmiş olduğunun tespit edildiği görülmekle davanın kabulüne karar vermek gerekmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm kurulma yoluna gidilmiştir.

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın KABULÜNE,

2-K….. ili K…… ilçesi A….. Mah. ……. ada, ….. parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde davalı O…..P……. A.Ş  lehine …./…/…… tarihli ……. yevmiye nolu ve davalı M…… P….. G……. A.Ş lehine …./…/….. tarihli ……… yevmiye nolu ipoteklerin KALDIRILMASINA,

3-Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli  ………….. TL karar ve ilam harcının peşin alınan …………. TL'den mahsubu ile bakiye ……….TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye irat kaydına,

4-Davacı tarafından sarfına mecbur kalınan ………… TL ilk yargılama gideri, ………. TL tebligat, posta gideri ve ATK ücreti olmak üzere toplam ………… TL yargılama giderinin  davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,

5-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. gereğince belirlenen ………… -TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,

6-Davalı  O…….P………….. A.Ş. tarafından yapılmış yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına,

7-Kullanılmayan gider avansı varsa karar kesinleştiğinde taraflara RE'SEN İADESİNE, HMK Gider Avansı Tarifesi'nin 5/1.maddesinde yer alan "Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilir. Davacı tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir." hükmü uyarınca AVANSIN İADESİNE,

 

Dair, davacı vekili ve davalılar vekilinin yüzüne karşı, ihbar olunan tarafın yokluğunda kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek veya başka mahkemeden gönderilecek dilekçe ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nde İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. …./…./……..

 

Katip                                                                                                            Hakim

         ¸e-imzalıdır                                                                                                  ¸e-imzalıdır

 

T.C.

KONYA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

4. HUKUK DAİRESİ

 

DOSYA NO                          : ……./……

KARAR NO                          : ……/…….

 

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

     İ S T İ N A F   K A R A R I

 

BAŞKAN                              : H……. A…….

ÜYE                                       : A……. O……. 

ÜYE                                       : Z……. M……. 

KATİP                                   : İ……… A…….

 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ                       : KARAPINAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TARİHİ                                  : …/…/……

NUMARASI                          : ……./….. - ……/…….

 

DAVACI                                :Z……C……..

VEKİLLERİ                         :Av. Z…… İ…… T……. - Kürden Mah. Yeni Meram Cad.

                                             No:254 Meram/ KONYA

                                             Av. F……. Ö……… - Kürden Mah. Meram Yeni Yol Cad.  No: 254 Meram/ KONYA

                                             Av. A….Ö……  - Kürden Mah. Meram Yeni Yol Cad. No: 254 Meram/ KONYA

                                             Av. N…… K……. G…….- Kürden Mah. Yeni Meram Cad. No: 254 ... Meram/ KONYA

DAVALILAR                         :1-A….. A.Ş

VEKİLLERİ                          :Av. C….. B…….

                                             Av. M…..K….. E…….

                                             2-O…… P…… A.Ş.

VEKİLLERİ                          :Av. M….. A…..

                                             Av. K…….. Ş……..

İHBAR OLUNANLAR        :1-M…….. S…….

                                            2-C…….. S……. P….. Ü….K…..G….. O….. VE O….TİC SAN LTD ŞTİ

VEKİLLERİ                          :Av. İ….. G….. K…..

                                              Av. S…… G……

DAVANIN KONUSU           : İpoteğin Kaldırılması

İSTİNAF KARAR TARİHİ   : …/.../……

İSTİNAF KARARI YAZIM

TARİHİ                                  : …/…/…….

 

            Karapınar Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen  …/…/…… tarihli karara karşı, davalı O….. P…… A.Ş. İle A…… A.Ş. Ve M….. A.Ş. vekilleri tarafından süresi içinde istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla; dosyadaki tüm kayıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü;

            TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:

            Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı tarafından, kayınpederi M….. S…….'e verilen K……4. Noterliğinin …/…/…… tarihli vekaletnamede, vekile ipotek tesis etme yetkisi verilmediği halde, kayınpederinin vekaletname üzerinde oynama yaparak, ipotek tesis etme yetkisi varmış gibi bu vekaletname ile davacıya ait  taşınmaz üzerine davalı O…. P….. A.Ş. lehine …/…/……tarihinde …………TL tutarında, davalı M…… P……G…… A.Ş. lehine …/…/….. tarihinde ……….. TL tutarında ipotek koydurduğunu, bu konuda gerek davalılar gerekse M…… S…… hakkında Karapınar Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını, evrakta sahtecilik yapmak suretiyle konulan ipoteklerin batıl ve geçersiz olduğunu, tarafların bu ipotekleri uyarı ve ihtarlarına rağmen kaldırmadıklarını ileri sürerek; taşınmaz üzerine davalı O…..P……. ve A.Ş. lehine konulan …/…/….. tarih ve ……….yevmiye numaralı ………. TL bedelli ipotek ile diğer davalı M….. P…...G…..A.Ş. lehine konulan …/…/…… tarih ve …….. yevmiye nolu ipoteğin kaldırılmaını talep ve dava etmiştir.

            Davalı şirketlerin vekilleri cevap dilekçesinde özetle; davacının konulan ipotekleriden haberdar olduğunu ve ipoteklerde muvafakatının bulunduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

            İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ      

            İlk derece mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda;davanın  ipoteğin kaldırılması (fekki) davası olduğu, davacının M……S……'e vermiş olduğu ……… yevmiye nolu vekaletnamede ipotek yetkisinin bulunmadığı, vekaletnamede yer alan ipotek yetkisinin vekaletnamede sahtecilik yapılarak meydana geldiğinin ileri sürüldüğü, yapılan Adli Tıp Kurumu incelemesinde de "ipotek verme" yazısının daktilo ile sonradan ilave edilmiş olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle K….. ili K….. ilçesi A…… Mah. ……. Ada ….. parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde davalı O….. P…… A.Ş  lehine …/…/…… tarih ve ……… yevmiye numaralı ipotek ile davalı M….. P…..G……A.Ş lehine …/…./…..tarih ve ……. yevmiye nolu ipoteğin kaldırılmasına  karar verilmiştir.

            İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ

            Davalı O….. A.Ş. vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; davacı tarafından …/…/….. tarihinde, M….S……e maliki ve hissedarı bulunduğu taşınmaz üzerinde intifa hakkı ve ipotek tesis etme yetkisini haiz özel vekaletname verilmiş olduğunu ve bu vekaletname ile davacıya ait dava konusu taşınmaz üzerine …/…/…. tarihinde intifa hakkı ve ipotek tesis işlemlerinin ve …/…/….. tarihli intifa konulması işlemlerinin gerçekleştirildiğini, davalı şirket ile bayisi olan C…… S….. P…..Ü….. K……G…..O….. ve O……. Tic. San. Limited Şirketi arasında bayilik faaliyetine ve intifa hakkının konulmasına ilişkin imzalanan …/…/…… tarihli sözleşmeye davacının da malik sıfatıyla imza attığını, bu hususta herhangi bir itirazda bulunmadığını, Karapınar Tapu Sicil Müdürlüğünün …/…/…… tarihli resmi senedi ve …/…/…..tarihli yazısı, …./…./…… tarihli davalı şirket ile bayisi arasında imzalanan ve davalının da taşınmaz maliki olarak imzaladığı protokol, davalı şirket tarafından davacıya gönderilen …/…/….. tarihli ihtarname ve …/…/……. tarihli noter resmi senedi ve …/…/…….. tarihli dava konusu vekaletname göz önüne alındığında, davacının talebinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu, ayrıca Tapu Sicil Müdürlüğünün herhangi bir işlem tesis etmeden önce tarafların kullanacağı vekaletnamenin geçerliliğini titizlikle araştırdıkları dikkate alındığında, aleniyet ilkesince ve iyi niyetle davacı lehine tesis edilen ipotek şerhinin tarafları bağlayacağının ve hukuken geçerli olduğunu davanın dayanağı olan vekaletnamenin tanziminde davacı şirketin hiçbir katkısı ve iştirakinin olmadığını, ipotek işleminin tapu müdürlüğünde olması, davacı şirket yetkililerinin vekaletnamede dahil olmak üzere herhangi bir resmi belgenin sıhhatini ve sahteliğini araştırma hak ve yetkisinin bulunmaması, tapuda yapılan tüm işlemlerden tapu müdürlüğünün sorumlu olması nedeniyle davacı şirket aleyhine yargılama giderlerine hükmedilmesinin doğru olmadığını, ileri sürmüştür.

            Davalı A…… A.Ş. Vekili istinaf dilekçesinde özetle; dava konusu vekaletnamenin …/…/….. tarihinde düzenlendiğini ipoteğin ise …/…/…….tarihinde tesis edildiğini, davacının M…… S……..'i azlettiğine ilişkin azilnamenin tapuya gönderilmemesi nedeniyle ipoteğin hukuka uygun şekilde gerçekleştirildiğini, ipotek tespitinden dört yıl sonra diğer davalı O…… A.Ş. İle bayisi olan şirket arasında …./…/…… tarihli imzalanan intifa hakkının uyarlanması ve bayiliğe ilişkin sözleşmede davacının da imzası olmasına rağmen bu hususa ilişkin herhangi bir itiraz ileri sürmediğini, davalı O….. A.Ş. 'ye göndermiş olduğu …/…./……tarihli ihtarnamede vekaletin sahteliğinden bahsetmediğini, davalı şirkete üç yıl sonra gönderdiği …/…/……tarihli ihtarnamede ise …./…/….. tarihinde tesis edilmiş bulunan ipoteğin usulsuz olarak tesis edildiğini yeni öğrenmiş olduğundan bahisle fekkini talep ettiğini, tüm bu aşamadaki davacı filleri birlikte değerlendirildiğinde dava konusu ipoteğin bilgisi dahilinde konulduğunu, davacının tesis edilen ipoteğe muvafakat etmiş olduğunu, daha sonra ailevi nedenlerle aradan 8-9 yıl geçtikten sonra vekaletnamenin sahte olduğunu iddia etmesinin hakkın kötüye kullanılması suretiyle yasal yükümlülüklerinden kurtulmayı amaçladığını gösterdiğini, davanın bu sebeple reddi gerektiğini, davalı şirketin sahte olduğu iddia edilen vekaletnamenin düzenlenmesinde hiçbir dahili bulunmadığı gibi kullanılması sırasında da sahte olup olmadğını kontrol yetki ve görevinde bulunmadğını Karapınar Tapu Müdürlüğünün üzerine düşen kontrol yükümlülüğünü yerine getirmediğini, dava açılmasına sebebiyet veren davalı şirketin yargılama giderlerinde ve vekalet ücretinden sorumlu tutulmasının doğru olmadğını, aksi düşünüldüğünde bile davalı müvekkil şirketin sorumlu olacağı miktarın ipotek miktarı olan ………….TL üzerinden hesaplanması gerektiğini her iki ipoteğin dayanağı aynı vekaletname olsa bile her iki ipotekten kaynaklanan davanın ayrı davalar olduğunu mahkemece diğer davalı aleyhine açılan davanın değeri olan …………… TL ile müvekkili şirket aleyhine açılan davanın değeri olan …………… TL'nin birleştirilmek suretiyle tek bir dava değeri üzerinde harç, yargılama gideri ve  vekalet ücretine hükmedilmesinin, üstelik her iki davalının da bu giderlerin tamamından müştereken ve müteselsilen sorumlu tutmasının açıkça yasaya aykırı bulunduğunu, ileri sürmüştür

            DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

            Dairemizce HMK'nın 355. maddesi kapsamında istinaf dilekçesinde belirtilen hususlarla sınırlı olmak üzere ve kamu düzenine ilişkin hususlar resen dikkate alınarak yapılan inceleme neticesinde;   

            Dava, ipoteğin fekki istemine ilişkindir.

          4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 856. Maddesi uyarınca, taşınmaza ilişkin diğer bütün ayni haklar gibi, taşınmaz üzerinde rehin kurmak amacıyla yapılan ipotek işlemi de tapu siciline yapılacak bir tescil işlemi ile kurulur. Kanunda sayılan sınırlı haller dışında bu hakkın tescil dışı kazanılması mümkün değildir. Somut olayda dava konusu ipotek işlemlerinin, taşınmaz maliki olan davacı tarafından bizzat gerçekleştirilmediği, davacı adına vekaleten ipotek işlemlerini yapan dava dışı M…… S…...'e davacı tarafından ipotek verme yetkisini içerir vekaletname verilmediği halde davacının vekaletname üzerinde oynama yaparak ipotek işlemlerini  gerçekleştirdiği Adli Tıp Kurumundan alınan raporla sabit olduğuna göre, sınırlı bir ayni hak olan ipotek işlemi  geçersiz olacağından  ilk derece mahkemesinin ipoteğin fekkine ilişkin verdiği karar ve karar gerekçesi usul ve yasaya uygun olup, davalı O…..P…….A.Ş.'nin tüm istinaf itirazları ile  davalı A…….. A.Ş.'nin aşağıdaki husus dışındaki diğer istinaf itirazları yerinde görülmemiştir.

            Davalılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı olmadığı ve davaya konu iki ayrı ipotek işlemi olduğu,  her bir davalı yönünden tarafı olduğu ve fekkine karar verilen ipotek  işlemine konu alacak miktarı üzerinde ayrı ayrı yargılama giderine (harç, yargılama masrafları ve vekalet ücretine) hükmedilmesi gerektiği düşünülmeden, dava konusu iki ayrı ipotek bedeli toplanmak suretiyle toplam bedel üzerinden yargılama giderleri belirlenerek davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesi ve ayrıca A……. A.Ş. ile birleşerek hukuki varlığını sona erdiren M……. P…….. G…….A.Ş.'ye karar başlığında yer verilmesi doğru olmamıştır.

            Yukarıda açıklanan yargılamadaki hata ve eksiklikler hususunda yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç bulunmadığından, 6100 sayılı HMK'nin 353/1-b-2 maddesi uyarınca ilk derece mahkemesi kararının düzeltilerek yeniden esas hakkında karar verilmek üzere  kaldırılmasına karar verilmiş ve hükmün 5. Maddesinde karara bağlanan yargılama masrafları her iki taraf için de ortak yapıldığından toplam ipotek bedeline davalıların tarafı oldukları ipotek bedellerinin oranı dikkate alınarak,  sorumluluklarına karar verilmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

            H Ü K Ü M  : (Yukarıda açıklanan gerekçelerle)

            Davalı O…. P…….. A.Ş.'nin istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK'nin 353/1-b-1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

            A….. A.Ş. vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜNE, HMK'nin 353/1-b.2  maddesi gereğince hükmün düzeltilerek yeniden esas hakkında karar verilmek üzere ilk derece mahkemesi kararının  KALDIRILMASINA,

            Davanın KABULÜNE,

K…… ili K……. ilçesi A……Mah. ………ada, ……. parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde davalı O…. P……. A.Ş  lehine kurulan  …/…/…… tarihli …….. yevmiye nolu ve davalı M….. P….. G…… A.Ş lehine kuruluna …/…./…… tarihli ……. yevmiye nolu ipoteklerin KALDIRILMASINA,

Alınması gereken ………… TL karar ve ilam harcının peşin alınan ………… TL'den mahsubu ile bakiye ……….. TL harcın ……….. TL'sinin davalı A…… A.Ş.'den bakiye ………. TL'sinin davalı O…… A.Ş.'den tahsili ile hazineye irat kaydına,

Davacı tarafından yapılan ………. TL harç gideri ile ……… TL tebligat, posta ve ATK ücreti olmak üzere toplam ……… TL yargılama giderinin ……… TL'sinin davalı A……. A.Ş.'den …………. TL'sinin davalı O…… A.Ş.'den tahsili ile davacıya ödenmesine,

Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. gereğince hesaplanan ………….TL vekalet ücretinin davalı O…….P……... Aş'den  tahsili ile davacıya verilmesine,

 

Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. gereğince hesaplanan ………….TL vekalet ücretinin davalı A……. Aş'den  tahsili ile davacıya verilmesine,

 

Davalı  O……. P……… A.Ş. tarafından yapılmış yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına,

Alınması gereken ………… TL istinaf karar ve ilam harcından davalı O…..P……A.Ş. tarafından istinaf başvurusunda yatırılan kısım olan ………… TL'nin mahsubu ile bakiye ……….. TL'nin davalı O……. A.Ş.'den mahsubu ile Hazineye irad kaydına,

            Davalı A……… A.Ş. tarafından yatırılan ………….TL istinaf karar ve ilam harcının istek halinde davalı A…… A.Ş'ye iadesine,

            Kullanılmayan gider ve delil avanslarının karar kesinleştiğinde ilk derece mahkemesince taraflara resen iadesine, 

            Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda 6100 sayılı HMK'nin 361/1 maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere …/…/……..tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

           

H…… A…….                A….. O…….         Z….. M…..          İ….. A…..

       Başkan                      Üye                     Üye                   Katip