Noterde Düzenlenen Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Karşı Hile İddasında Bulunulması


TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.

KONYA

6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

 

ESAS NO                              : ……./…..

KARAR NO                          : ……/…..

 

HAKİM                                   : A…… Y……

KATİP                                   : E….. F….. T…… 

DAVACI                                : F….. Ö……

VEKİLİ                                   : Av. N……. Ç……

DAVALI                                 : D…… MİM. MÜH. İNŞ. TAAH. TURZ. TİC.LTD. ŞTİ - 

VEKİLİ                                   : Av. NAZMİYE KUTLUĞ GÖMCELİ

DAVA                                    : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ                      : …./…/….

KARAR TARİHİ                  : …/…./….

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH             : …./…./…….

Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili …./…./…… havale tarihli dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalı şirket arasında …./…./…… tarihli Düzenleme Suretiyle Gayrimenkul Satış Vaadi ve Daire Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi tanzim ettiklerini, bu sözleşmenin 6. maddesinde "K….. ili, S….. İlçesi, H…. K…. Mah. Pafta No:…. B …. B B ADA ……. de 1 Parselde …….. arsa maliklerinden M….. kızı F…… Ö…… tercihli olarak Güney Cepheden …. Blok 3 artı 1 olarak …. kat …. nolu bağımsız bölüm numaralı daireyi alacaktır." şeklinde anlaştıklarını, ancak müvekkil ile davalı şirket arasında …./…./…… tarihinde davalı inşaat firması ile arsa sahibi sıfatı ile müvekkili, A….. T……, S….. İ….., O…. Ç…..arasında Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi yapıldığını, bu sözleşme yapılırken önceki sözleşme ile aynı olduğu söylenildiğini, müvekkilinin bu sözleşmeyi irdelemeden imzaladığını, bu sözleşmenin 5. maddesinde ise "aynı yer pafta no …. B…. B…. Ada no ……, 1 parselde …… m² arsa sahiplerinden M…..kızı F…….Ö…….'e A blok zemin kat girişe göre sağ taraftaki 3 artı 1, ….. bağımsız bölüm numaralı daireyi alacaktır." ifadesinin yer aldığını, müvekkiline hile ile sözleşme imzalattırıldığını, müvekkilinin hata ile istemediği zemin kat bir daireye imza attığını farkedemediğini, …../…./…… tarihli sözleşmenin iptalini, iptali mümkün olmaz ise ara kat bir daire ile zemin kat bir dairenin piyasa rayiç değerleri belirlenerek aradaki farkın müvekkiline ödenmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı şirket vekili …../…./….. havale tarihli cevap dilekçesinde özetle; davacının dilekçesinde belirttiği …./…./…… tarihli sözleşmenin adi sözleşme olduğunu, hukuken bir geçerliliğinin olmadığını, evrakta noter yevmiye numarasının bulunmasının sebebinin; davacının Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne keşide etmiş olduğu ihtarnameye, mezkür sözleşmeyi ek olarak eklemesi olduğunu, evrakın üzerinde "müstenidattır tek başına kullanılamaz" ibaresinin yer aldığının açıkca görüldüğünü, ayrıca taraflar arasında Konya 14. Noterliğinin …./…./…… tarih ve ……… yevmiye numaralı düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi daire karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin akdedildiğini, sözleşmenin 1. maddesinde "daha önce F….. Ö…… ile yapılan tüm sözleşmelerin geçersiz olacağı" belirtildiğini, yine bu sözleşme akdedildiği esnada davacının adına kayıtlı ……. m² arsası bulunduğunu, davacının 1 daire alabilecek büyüklükte bir arsası bulunmadığını, davacıya zemin kat 3+1 daire verilebileceğinin teklif edildiğini, davacının bu hususu kabul etmesi üzerine sözleşmenin imzalandığını, …./…./….. tarihinde bu taşınmaza ilişkin tapunun davacı adına çıkarıldığını, davacının taleplerinin reddine karar verilmesini savunmuştur.

Dava Eser Sözleşmesinden kaynaklanan Alacak davasına ilişkindir.

Taraflar arasında Konya 14. Noterliğinin …./…./…… tarihli ve ……… yevmiye numaralı Düzenleme Suretinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Daire Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinin imzalandığı, bu sözleşmenin 1. maddesi ile davalı D….. Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm ve Ticaret Limited şirketi ile arsa sahipleri olan F….. Ö….., S…… İ…… ve O…… Ç…… arasında yapıldığı ve daha önce F…… Ö…… ile yapılan …./…/….. tarihli sözleşmenin hükümsüz kaldığı anlaşılmıştır. İş bu yapılan …./…/…… tarihli sözleşmenin 5. maddesinde K….. ili, S……. İlçesi, H……. Mahallesi, ………. ada, 1 parselde ……… m² arsa maliklerinden M…… kızı F….. Ö…..'e …. blok zemin kat girişe göre sağ taraftaki 3+1, ….. bağımsız bölüm numaralı alacağını belirtilmiştir. Bu dairenin tapu kaydı …./…/…… tarihinde davacı F…… Ö…… adına tescil edilmiş olduğu dosyamız arasına alınan tapu kayıtları ve bilirkişi raporundan anlaşılmıştır. …./…/…… tarihli alınan bilirkişi raporunda davacı adına tescil edilen daireye genel daire özelliklerine ek olarak yapılan T…. marka mutfak ankastre 3'lü set (Fırın, ocak, davlumbaz) , D……. marka C275 hermatik Şofben ve 2 adet balkon camlama için yapılan imalatların bedelinin ……….. TL olduğu, davacı adına tescil edilen dairenin bedelinin …/…/…… dava tarihi itibariyle ………… TL olarak hesaplanmış ve raporlanmıştır.

Mahkememizce dinlenen ve itibar edilen davalı tanıklarının beyanlarına göre; davacı F……. Ö……..'in hissesinin tam bir daire almaya yetmediği, davacının kız kardeşi olan H…… Ç…….'nün fark alınacağını söylediğini bunun üzerine kendisinin davalı şirketin köylüsü olduğunu ve davalı şirket yetkililerinden rica ederek fark alınmamasını istediğini, davalı şirket yetkililerince kabul edildiğini, fark ücret alınmayacağına yönelik anlaştıklarını, davacıya zemin kat bir daire vermeyi kabul ettiklerini, davacı da yine aynı şekilde zemin kat bir daire almayı kabul ettiğini, ayrıca davacıya verilecek ekstra imalat olarak cam balkon, duşa kabin gibi imalatlarında yapıldığını beyan etmiştir. Davalı tanığı A….. S…..'nın beyanında da yine davacının arsasının bir daire alabilmesine yetmediğini, davalı şirket ile görüşüp anlaşmasını istediğini, davacı şirket yetkilisi ile anlaşıp zemin kat 3+1 daire verilmesi konusunda anlaştıklarını beyan etmiştir. Keşif mahalinde dinlenen tanık S…… İ…..'inde davacının m²'sinin bir daire almaya yetmediğini, buna rağmen davalı şirket tarafından üstüne para istemeden davacıya zemin kattaki bir daireyi arsa karşılığı verildiğini anlaşılmıştır.

            Kat Karşılığı inşaat sözleşmelerinde tarafların edimlerine baktığımızda, ifanın niteliği taşınmaz devri olduğu için, yani arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi aynı zamanda bilahare bir taşınmaz devri taahhüdü içerdiği için, Noterlik Kanunu'nun 60. maddesi kapsamında noterlikçe (resmi) şekilde yapılması zorunludur, ancak resmi şekilde yapılmayıp avans niteliğinde bir taşınmaz devri yapılmış ise de Yargıtay içtihatlarına göre bu tür sözleşmelerin de geçerli olduğu kabul edilmiştir. Taraflar arasında …/…/…… tarihli birinci yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesi harici olarak yapılmış olup, bu sözleşmenin 12. maddesinde bahsi geçtiği üzere geçerliliği şarta bağlanmış olup, noterlik tarafından onaylandığı zaman geçerli olacağı belirtilmiştir, ancak herhangi bir şekilde noter tarafından onaylanmamıştır, bundan sonra taraflar arasında …./…./…… tarihli Konya 14. Noterliğince resmi şekilde bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmış olup, yapılan sözleşme gereğince taraflar arasında yapılan ilk sözleşme olan …./…./……. tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geçersiz olduğu kabul edilmiştir, bahsedilen nedenlerle mahkemece taraflar arasındaki resmi makamlar önünde yapılan …./…./…… tarihli Konya 14. noterliğince yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesi geçerli olarak kabul edilmiştir.

Dosyamız tümü ile değerlendirildiğinde; tarafların dosyaya sunmuş olduğu yazılı deliller, tanık beyanları, mahkememizce yapılan keşif sonrasında verilen bilirkişi raporu dikkate alındığında taraflar arasında her ne kadar yapılan ilk sözleşmeye istinaden davacıya dava konusu yerden ….. blok 3+1, …. kat ….. no'lu bağımsız bölüm verileceği kararlaştırılmış ise de, daha sonra davacıya ait tapuda bir takım değişiklikler olmuş, bu değişikliklerden sonra davacıya ait tapu davacı da dahil olmak üzere üç kişi üzerine geçmiş, bu üç kişi davalı şirket ile yine yukarıda zikredilen …./…./….. tarihli Konya 14. Noterliğince kat karşılığı inşaat sözleşmesini yapmışlardır, her ne kadar davacı tarafından bu sözleşme yapılırken davalının hile yoluna başvurduğu, davacının ise önceki daireye benzer bir daire aldığını düşündüğünü iddia etmiş ise de bahse konu sözleşme ile ilgili hile durumuna başvurulması için TBK'nun 36-39. maddeleri gereğince bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde dava açılması gerekmekte olup, dava tarihi itibariyle bir yıllık hak düşürücü sürenin geçtiği anlaşılmaktadır, ayrıca dosyadaki tüm deliller dikkate alındığında davacının ve sözleşme yapan diğer iki kişinin bilerek ve isteyerek kendi rızaları ve hür iradeleri ile anılan sözleşmeyi imza ettikleri anlaşıldığından olayımızda davalının hile yoluna başvurduğuna dair herhangi bir somut delil ileri sürülmediğinden ve bu husus ispatlanamadığından davacının hile iddiasına itibar edilmemiştir, bununla birlikte davacı kendisine düşen zemin kat 4 numaralı bağımsız bölüm verilirken davalı şirkete bir takım ekstra şartlar (ankastre seti, kombi, cam balkon) ileri sürmüş davalı şirket tarafından da bu şartların yapılan keşifte yerine getirildiği anlaşılmıştır, yine davalı şirket tarafından davacıya arsası nedeniyle ………….. TL ekstradan ödeme yapıldığı da anlaşılmaktadır, açıklanan sebepler ile davacının iddiasının sübut olmaması nedeniyle reddine karar verilmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

 

HÜKÜM:

1-Davanın REDDİNE,

2-Peşin alınan ……. TL ile ıslahta alınan ……… TL olmak üzere toplam …….. TL harçtan alınması gereken maktu ilam harcının mahsubu ile bakiye ………. TL harcın hükmün kesinleşmesi ve talep halinde davacıya iadesine,

            3-Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

            4-Davalı tarafından yapılmış olan …….. TL posta giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

            4-Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden ……… TL nispi vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

            5-HMK'nun 297/1-ç maddesi uyarınca artan gider avansının kararın kesinleşmesi halinde taraflara iadesine, 

Dair; taraf vekillerinin ve davacı asilin yüzüne karşı gerekçeli kararın kendilerine tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize ya da mahkememize iletilmek üzere bulundukları yer Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verecekleri dilekçe veya tutanağa kaydedilmek koşuluyla beyanda bulunmak suretiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesinde nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. …../…./…..