KDV'nin Dikkate Alınmasının Gerekliliği


 T.C.  

YARGITAY

15.HUKUK DAİRESİ

   

Esas                  Karar

--------               --------

2014/…            2015/….

           

Y A R G I T A Y   İ L A M I

 

 

Mahkemesi      :Şarkikaraağaç Asliye Hukuk Hakimliği

Tarihi            :03.04.2014

Numarası      :2012/….-2014/….

Davacı           :M. E. H. Ş.Vek. Av. N. K.

Davalı            :         U.. O. İnşaat Nakliyat Gıda Madencilik Petrol

                          Ürn. San ve Tic.Ltd.Şti.  Vek. Av. H. A. Ö.

 

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

                                                      - K A R A R -

 

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedeli alacağının tahsili istemiyle girişilen icra takibine vâki itirazın iptâline ilişkindir. Davalı reddini savunmuş, mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2-Davacının temyizi ile davalının sair temyiz itirazlarına gelince;

Taraflar arasındaki uyuşmazlık sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan mülga 818 sayılı BK'nın 355 ve devamı maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesinden kaynaklanmıştır. Anılan Yasa'nın 366. maddesi hükmü gereğince, evvelce kararlaştırılmamış veya takribi bir surette kararlaştırılmış olan bedel yapılan şeyin kıymetine ve müteahhidin masrafına göre tayin edilir. Dairemizin yerleşen uygulamasına göre sözleşme bedelinin kararlaştırılmamış veya bedelde uyuşmazlık olması durumunda imalâtın yapıldığı tarihteki piyasa fiyatlarına göre hesaplanması yönündedir.

Eldeki davada bilirkişi incelemesine göre hükme varılmış ise de, raporda iş bedelinin hangi tarihteki fiyatlara göre hesaplandığı açıklanmamıştır. Şayet piyasa fiyatlarına göre hesaplanmış ise , KDV'nin piyasa fiyatlarında yer alması nedeniyle ayrıca ilave edilmemesi gerekir. Bu haliyle raporun yeterli olduğundan ve hükme dayanak alınabileceğinden söz edilemez. O halde mahkemece yapılması gereken iş, taraf beyanları alınarak imalâtın yapıldığı tarihi öncelikle açıklığa kavuşturmak ve bu tarihteki piyasa fiyatlarına göre KDV eklenmeden yüklenicinin imalât bedelini bilirkişilerden ek rapor almak suretiyle hesaplatmak, ödeme tutarının mahsubuyla kalan miktar üzerinden takibin devamına karar vermekten ibarettir. Bu hususlar üzerinde durulmadan eksik inceleme ile verilen karar usul ve yasaya aykırı olduğundan bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca kararın taraflar yararına BOZULMASINA,  ödedikleri temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden taraflara geri verilmesine,  karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 05.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan                          Üye                     Üye                         Üye                  Üye

Aysel Özgür             N.Şatır                 A.Albayrak               E.Mirici              Z.Gözütok