Hile Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil


TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR

T.C.

KONYA

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO                             : ……/……

KARAR NO                          : ….../……

HAKİM                                   : K…. U….. 

KATİP                                                : A……. B…….

DAVACI                                : A…. O….. K……

VEKİLİ                                   : Av. A…..Ö…...

             Kürden Mah. Meram Yeni Yol Cad. No: 254 Meram/ KONYA

DAVALI                                 : F…. İ…..

VEKİLİ                                   : Av. K…. A…..

DAVA                                    : Tapu İptali Ve Tescil 

DAVA TARİHİ                      : …/…/……

KARAR TARİHİ                   : …/…/……

KARAR YAZIM TARİHİ     : …/…/……

               Mahkememizde görülmekte bulunan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

              GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

               DAVA : Davacı vekilinin mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle; davalının müvekkilinin oğlu Ş…. Y…. resmi nikahlı eşi olduğunu bu evlilik nedeniyle davalının kayın pederi olan müvekkilinin iyi niyetinden istifade ederek, kendisine ölünceye kadar bakacağını kendilerini hiç bırakmayacağını söylemek suretiyle birlikte oturdukları iki buçuk katlı meskenin tapusunun …/…/…… tarihinde davalıya devredildiğini ancak kısa süre sonra davalının eşine hakaret ederek müvekkilleri ile ilgilenmediğini söz konusu taşınmazı ve aile evini terk ederek baba evine döndüğünü, dolayısıyla hileli bir şekilde üzerine almış olduğu K…. i… K…. İ…. S…. M…. …… ada …parsel sayılı taşınmazın tapusunun iptali ile müvekkili adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

              CEVAP : Davalı taraf cevabında özetle; davanın zaman aşımına uğradığını, zira hile nedeni ile açılabilecek davanın bir yıl içerisinde açılması gerektiğini, oysaki taşınmazın devrinin …/…/…… de yapılması nedeniyle dava tarihi itibari ile zaman aşımının dolduğu, davacı taraf her ne kadar hileye dayansa da esasen taraf muvazaasına dayandığı, dolayısıyla bu iddiasının ancak yazılı kanıt ile ispatlayabileceğini, söz konusu taşınmaz üzerinde aile konutu şerhi konulması gerekli dava açıldığı, dolayısıyla şartları oluşmayan davanın reddine karar verilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

              DELİLLER VE TARTIŞILMASI : 

   Dava; tapu iptali ve tescili istemine ilişkindir.

              Dava konusu taşınmazın tapu kaydı ve satış akit tablosu, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, yerleşim yerlerini gösterir nüfus aile kayıt tabloları, Eskil Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ……./… sayılı boşanma dosyası getirtilmiş, tanıklar dinlenmiş ve mahallinde bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. 

                Dava konusu K…… i… K…. İ….. ….. ada …. parsel sayılı taşınmazın …./…./…….tarihinde davacı tarafından davalıya ……… TL bedelle satışının yapıldığı buna karşın konusunda uzman bilirkişi raporuna göre söz konusu taşınmazın bu tasarruf tarihi itibari ile piyasa rayiç bedelinin …………….. TL olduğu anlaşılmıştır. 

              Davalı ile davacının oğlu Şevket arasında Eskil Asliye Hukuk mahkemesinin ……/… E sayılı dosyası ile boşanma davasının açıldığı, karşılıklı olarak tarafların başta evi terk etmek olmak üzere birbirlerini suçladıkları, anlaşılmıştır. 

               Hile, genel olarak bir kimseyi irade beyanında bulunmayan, özellikle sözleşme yapmaya sevk etmek için onda kasten hatalı bir kanı uyandırmak veya esasen var olan bir kanıyı koruma yahut devamını sağlamak şeklinde tanımlanır. Hatada yanılma hilede ise yanıltma söz konusudur. TBK'nın 36. Maddesinde açıklandığı üzere taraflardan biri diğer tarafı kasıtlı aldatması ile sözleşmeye yapmaya yöneltilmiş ise hata esaslı olmasa bile aldatılan taraf için sözleşme bağlayıcı sayılamaz. Değinilen koşulların varlığı halinde aldatılan taraf hakkını kullanmak suretiyle hukuki ilişkiyi geçmişe etkili olarak ortadan kaldırabilir ve verdiği şeyi geri isteyebilir. Öte yandan, hile ile her türlü delil ile ispat edilebileceği gibi iptal hakkının kullanılması hiç bir şekle bağlı değildir. Hilenin öğrenildiği tarihten itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde karşı tarafa yöneltilebilecek bir irade açıklaması, defi veya dava yolu ile kullanılabilir.

                 Mahkememizce yapılan tüm yargılama sonucunda; davalının davacı tarafın gelini olduğu, dava konusu ….parsel sayılı 2,5 katlı taşınmazda birlikte yaşadıkları, 65 yaşında bulunan davacının ve eşinin yaşlı olması ve kendilerine bakma nedeniyle söz konusu taşınmazı davalıya devredildiği, davalının sosyal ekonomik durumu dikkate alındığında bu bedeli ödeyecek her hangi bir gelirinin bulunmadığı, bu ödemeye ilişkin her hangi bir belge veya bilgi sunulmadığı, dinlenen tanıklarında bu olguyu doğrulayarak davacının usulen bu evi davalıya devrettiğini, aralarında her hangi bir para alışverişinin bulunmadığını, masrafların davacı tarafça karşılandığını bildirdikleri, davacının söz konusu taşınmaz dışında başkaca taşınmazı olmayıp bizzat fiilen yaşadığı tek konutunun satarak devretmesinin hayatın olağan akışına ters olması, bu satıştan elde edilecek paraya ihtiyaç duymaması, tasarruf tarihi itibari ile taşınmazın piyasa rayiç değeri ile satış akit tablosundaki değeri arasındaki 2,5 katlık orantısızlık, davacı tarafın halen dava konusu taşınmazda yaşamaya devam ediyor olması, bu duruma davalı tarafça her hangi bir ses çıkarılmayıp karşı hukuki bir işlemin ( el atmanın önlenmesi, tahliye, kira alacağı vs. ) yapılmamış olması, davacının yaşı, Eskil Asliye Hukuk Mahkemesinin ……./… E sayılı boşanma dosyası içeriği, yöresel örf ve adetler, davalının müşterek konutu terk etmesi ve davacı tarafı kandırması hususunun boşanma dosyası ile birlikte davacı tarafça öğrenilme ve anlaşılma tarihi,emsal Yargıtay İçtihatları (1 HD …../……-……...) ve tüm dosya kapsamından mahkememizce somut olay taraf muvazaası değil hile hukuksal nedene dayalı tapu iptal tescil olarak değerlendirilmiş ve buna göre davanın kabulüne ilişkin aşağıdaki hüküm kurulmuştur. 

              HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzer

1-Davanın kabulü ile K….. i…., K….. İ…., S…. M…… ……. ada … parsel sayılı taşınmazın davalı adına kayıtlı bulunan tapu kaydının iptali ile bu taşınmazın davacı A….O….K...adına tapuya kayıt ve tesciline,

2-Alınması gerekli ………….TL harçtan peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye ………. TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydedilmesine,

3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince hesaplanan ………. TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

4-Davacı tarafından yapılan ……….. TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, 

5-HMK'nın 297/1-ç maddesi uyarınca bakiye gider avansı bulunduğu takdirde kararın kesinleşmesi ve talep halinde davacı tarafa iadesine, 

Dair, 6217 Sayılı Kanun ile 6100 sayılı HMK. Geçici 3. Maddesi uyarınca henüz Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlamaması nedeniyle mülga 1086 Sayılı HUMK’nun temyize ilişkin yürürlükte olan hükümlerinin uygulanmasına devam edileceğinden; gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren başlamak üzere on beş gün içinde Yargıtay ilgili Hukuk Dairesine temyiz kanun yolu açık olmak üzere davacı ve davalı vekilinin huzurunda verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı…./…/……

 

      Katip………..                                                                                                    Hakim………

 

 

             T.C.

        YARGITAY

    1. Hukuk Dairesi

    ESAS NO             : ……./…… 

    KARAR NO          : ……/…….  

 

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

                                              Y A R G I T A Y   İ L A M I

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ           : KONYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TARİHİ                      : …./…/…..

NUMARASI              : ……/….-……./…..

DAVACI                    : A…..O….. K…..

DAVALI                     : F……İ……

DAVA TÜRÜ            : TAPU İPTALİ VE TESCİL   

Taraflar arasında görülen davada;

Davacı, davalı gelininin iyi niyetinden istifade ederek kendisine ölünceye kadar bakacağını söylemesi üzerine maliki olduğu ……. ada ….parsel sayılı taşınmazını davalıya satış suretiyle devrettiğini, kısa bir süre sonra davalının kendisi ile ilgilenmediğini, dava dışı eşine hakaret ederek çocukları da bırakıp baba evine döndüğünü, taşınmazın hileli şekilde elinden alındığını ileri sürerek tapu kaydının iptali ile adına tesciline, olmadığı takdirde ………… TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. 

Davalı, zamanaşımı itirazında bulunup, taraf muvazaasına dayalı iddianın yazılı delille kanıtlanması gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur. 

Mahkemece, hile iddiasının sabit olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. 

Karar, davalı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi S......P…… raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü.  

-KARAR-

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davalının yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı …………TL. bakiye onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına,.../…./…….. tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  

     Başkan                       Üye                      Üye                         Üye                      Üye

A... S... T…..               F…… A…..           Ö…. K…….           R….. Ü……           T… T…. G…...