Taşınmazın Geç ve Ayıplı Teslim Edilmesi


T.C.

KONYA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

  5. HUKUK DAİRESİ

 

DOSYA NO  : ………./………

KARAR NO  : ………/……….

 

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

İ S T İ N A F   K A R A R I

 

BAŞKAN                : C…….  K……. 

ÜYE                       : S……  K……… L……. 

ÜYE                       : A……  Ç…….. 

KATİP                    : R……  D……. 

 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ         : KONYA 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

TARİHİ                   : …./…./……..

NUMARASI            : ……./……. Esas - ……../…….. Karar

 

DAVACI       : H…… H……. D…….         

VEKİLİ         : Av. İ……. K…….   

DAVALI        : 1 –E…… K…… G…… Y……. O……. A…. Ş……. – B…… M…..M… S… S….. No:…… A……../ İ……..

VEKİLLERİ   : Av. M……. Ö…….. K……..

                      Av. N…….. K……. G……..

                             

DAVALI        : 2 –T……. İ…….. VE Y……. A…… Ş…….

VEKİLİ         : Av. ALİ ÖZGÖKÇEN        

 

DAVANIN KONUSU                   : Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan)

İSTİNAF KARAR TARİHİ           : …../…../……

G. KARAR YAZIM TARİHİ         : …./…../…….

İlk derece mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına yönelik taraf vekilleri tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş ve dosya istinaf incelemesi yapılmak üzere dairemize gönderilmiş olmakla 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 353. maddesi uyarınca dosya incelendi.

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalılar tarafından müvekkiline …../…../…….. tarihinde T…….. projesinden daire satışı yapıldığını ve sonrasında Konya ….. Noterliğinin …./…../…….. tarih ve …………. yevmiye numaralı işlemi ile Gayrimenkul Satış Vaadi (Ön Ödemeli Konut Satışı) Sözleşmesi akdedildiğini, söz konusu bu sözleşme ile T……… projesindeki K…… ili, M……. İlçesi………… ada …… parselde inşa edilen Kat:….. Blok ….. Kapı No:……. olan bağımsız bölümün satışı hususunda tarafların edimleri akit altına alınmış olmasına rağmen satışa konu taşınmaz sözleşme ile kararlaştırılan süresinde teslim edilemediğini, teslime hazır olduğu iddia edilen bağımsız bölümlerde ise çok önemli ayıplar olduğunu, ön ödemeli sözleşmede taahhüt edilen özelliklerden oldukça uzak olduğunu ve farklı kalitede ve nitelikte malzeme kullanıldığının fark edildiğini, meskenin geç teslimi sebebi ile müvekkilinin mahrum bırakıldığı kira bedelleri, işbu davaya konu taşınmazın eksik ve ayıplı teslimi gibi sebeplerle müvekkilin uğradığı tüm zararların tazmini amacıyla işbu davanın ikame edilmesi zarureti hasıl olduğunu, dairenin geç, eksik ve ayıplı ifa konusu olmasına ilişkin olarak Konya 2.Tüketici Mahkemesi'nin ……../…… D.İş sayılı dosyası kapsamında delil tespiti talebinde bulunulduğunu, alınan rapor ile eksikliklerinin tamamının açık ayıp niteliğinde olduğunun tespit edildiğini, tespit dosyasında dahi bedellerin düşük belirtildiğini, yeniden bilirkişi incelemesi yapılarak taahhüt edilmesine karşılık yapılmayan işlerin ve işçiliklerin tespit edilmesi gerektiğini, davalıların teslime hazır olduğunu iddia ettiği söz konusu bağımsız bölüm ile yapılması taahhüt edilen ve örnek daire olarak gösterilen bağımsız bölüm arasında çok önemli farklılıklar mevcut olduğunu, bilirkişi raporunda da tespit edildiği üzere mevcut yapıda ….. katı olmasına rağmen bahse konu asansörün yapılmadığını,  Kapalı otoparkların asansörle doğrudan kata erişim konforu sunmadığını, mevcut menteşe ile örnek dairede kullanılan dolap menteşe arasında resim üzerinden marka farkı olduğu örnek dairede "KULE'' markasının yazıldığını fakat teslim edilen dairede ise bu markanın kullanmadığını ve kullanılan ürünün taahhüt edilen kaliteden çok uzak olduğunun çıplak gözle dahi fark edilmekte olduğunu, ön ödemeli satış sözleşmesinde müvekkiline numune olarak sunulan ve taahhüt edilen malzemeler ile halihazırda teslim edilen dairelerde kullanılan malzemeler arasında çok büyük farklar olduğunu, ayrıca sözleşmede ilanlarda brüt alanın ………… m2 olduğu, ancak teslim edilen projede ise M…….. B……..den gelen m2 cetvelinde planlı alanlar tip yönetmeliğine göre işbu ……. bağımsız bölümün net alanı ………. m2 ve brüt alanı ………….. m2 olarak tespit edildiğini,…… nolu bağımsız bölümde iskan ruhsatı bulunmadığını, müvekkilinin geç teslim sebebi ile kira bedellerinden de mahrum kaldığını, ileri sürerek dava konusu konutun geç teslim, eksik ve ayıplı ifa edilmiş olması sebebiyle dava konusu taşınmazdaki eksiklilerin, mahrum kalınan kira bedellerinin, tanıtım katalogları ve örnek daireler ile taahhüt edilmesine rağmen hiç yapılmayan ya da taahhüt edilen nitelikte yapılmayan işlerin değerinin, bu durumun müvekkilin ödediği bedelde indirim yapılmasına sebebiyet verip vermediğinin, taşınmaza ait toplam değer kaybının tespiti ile, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere şimdilik ……….. TL tazminat tutarının dava tarihi itibariyle yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, davacı vekili …../…../……… tarihli ıslah dilekçesiyle dava değerini ……………. TL olarak belirlemiştir.

Davalı T…….. İ………. ve Y…….. A.Ş. vekili davaya cevap dilekçesinde özetle; davanın zamanaşımına uğradığını, sözleşmede müvekkili şirketin taraf olmadığından davanın husumetten reddinini gerektiğini, dava konusu bağımsız bölümün geç teslim edilmediğini, sözleşmeye göre bağımsız bölümün teslim süresinin davalı şirketten sadır olmayan haller ile uzaması halinde mücbir sebep veyahut olağanüstü halin ortadan kalktığı tarihe kadar teslimle mükellef olunmayacağının düzenlendiği, …../…../…….. tarihindeki darbe girişimi nedeniyle oluşan olağanüstü şartlar nedeniyle davalı şirketin kusurundan kaynaklanmayan ancak bağımsız bölüm teslim tarihlerinin gecikmesine neden olan olağanüstü halin geçici hukuki imkansızlık niteliğinde olduğunu ve olağanüstü halin devam ettiği sürelerin, bağımsız bölüm teslim sürelerine eklenmesi gerektiğini, ayrıca Covid 19 salgını nedeniyle belirtilen sürelerin teslim tarihine eklenmesi gerektiğini davacının ayıp ihbarında bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı E……. K……. G………. Y…….. O………. A.Ş. vekili davaya cevap dilekçesinde özetle; müvekkili şirket  ile diğer davalı şirket arasında arasında imzalanan K……. M……. Y…….  Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Sözleşmesi uyarınca, müvekkili şirketin arsa maliki diğer davalı şirketin ise yüklenici konumunda olduğunu ve inşaatların eksik ve ayıplı yapılmasından ve geç tesliminden yüklenici olarak diğer davalının sorumlu olduğunu, yine davacı ile yapılan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde, müvekkili şirketin arsa maliki olmaktan kaynaklanan devir ve tescil yükümlülüğü dışında bir yükümlülüğünün olmadığının açıkça yazılı olduğunu, davacının da bu sözleşme hükmünü bilerek sözleşmeyi imzaladığını, sorumluluğu bulunmayan müvekkili şirkete husumet yöneltilemeyeceğini, Yargıtay ve İstinaf Mahkemelerinin yerleşik uygulamasının da bu yönde olduğunu, ……/……/…….. tarihindeki darbe girişimi ve Covid 19 nedeniyle belirtilen sürelerin teslim süresine eklenmesi gerektiğini ayıp ihbarında bulunulmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

 

 

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

İlk Derece Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonunda; "Dava; geç teslimden kaynaklanan kira tazminatı ile ayıplı işten kaynaklanan zarar tazmini istemlerine ilişkindir.

Taraflar arasında Konya …. Noterliği'nin …../…../…….. tarih, ………….. yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmış olup, sözleşmenin incelenmesinde; K……. ili M…….. İlçesi ……….. ada …… parselde inşa edilen ….. Kat ….. kapı no:….. olan Bağımsız bölüm sayılı taşınmazın davacıya satış yapıldığı, sözleşme ile yapının teknik şartlarının ve ödeme şeklinin kararlaştırıldığı, teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren 36 ay içerisinde  olduğu görülmüştür.

Davacı tarafça dava dilekçesiyle; satışa konu taşınmazın tanıtım broşürü ve sözleşmede belirtildiği şekilde yapılmadığı, işin ayıplı yapıldığı gibi süresinde de teslimin gerçekleştirilmediğinden bahisle geç teslimden kaynaklı kira tazminatı ile ayıplı işlerden kaynaklı zararın tazminine karar verilmesi talep edilmiştir.

6502 sayılı TKHK.m.8 " (1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.

(2) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir."

6502 sayılı TKHK.m.9/1 "Satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür."

6502 sayılı TKHK.m.10/1 "Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu karine, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz.

(2) Tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları saklıdır."

6502 sayılı TKHK.m.11 "(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

(6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir."

6502 sayılı TKHK.m.12 " (1) Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren beş yıldır.

Tüm dosya kapsamı, yukarıdaki kanun maddeleri ve mahkememizce alınan bilirkişi raporunun incelenmesi neticesinde;  Taraflar, sözleşmeden doğan borçlarını kararlaştırılan zamanda ve biçimde ifa etmek zorundadır. Borçlunun temerrüdü halinde alacaklının seçimlik hakları TBK'nın 125. maddesinde düzenlenmiş olup borçlunun edimini süresinde yerine getirmemesi halinde, gecikmede kusuru bulunmadığını kanıtlamadıkça ve alacaklının seçimlik hakkını BK'nın 125. maddesinde belirtildiği gibi ifayı beklemek ve gecikmeden doğan zararlarını istemek şeklinde kullanması durumunda, sözleşmede kararlaştırılan gecikme tazminatından sorumludur. Gecikme tazminatı kanundan doğan bir hak olup gecikme tazminatına işin sözleşmesine göre teslimi gereken tarihten, bağımsız bölümün teslim edildiği tarihe kadarki süre için ihtirazı kayıt aranmaksızın hükmolunur. Gecikme tazminatı, sözleşmede kararlaştırılmamış olsa bile, zamanaşımı süresi içerisinde, her zaman, râyiç üzerinden istenebilir; sözleşmede kararlaştırılmışsa, ayrıca zararın kanıtlanmasına gerek yoktur; çünkü, taraflar gecikme zararını baştan kabul ettikleri için, bu kabul hükmü tarafları bağlar. Buna göre taraflar arasındaki sözleşmede teslim tarihinin sözleşme tarihinden sonra 36 ay olarak kararlaştırıldığı, buna göre taşınmazın teslim tarihi …../…./……. olup belirtilen tarihte teslim edilememiştir. …./…../……. tarihinde davacıya teslim yönünden mesaj gönderilmiş ancak …../…./…….. tarihli ihtarname dikkate alındığında dairenin teslim edilmediği gibi dairelerde ayıpların varolduğunun bildirildiği, keza tespit tarihi olan …./…./…… tarihinde de teslimin gerçekleşmediği belirli olduğu, bu nedenle hem teslimde temerrütten bahsedilemeyecektir, hem de ayıplar yönünden ihbar yükümlülüğünün yerine getirildiği belirlidir. Her ne kadar yüklenici T………. şirketi tarafından mücbir sebeplerin varlığı iddia edilmiş ise de; taşınmazın davacıya satışının ……/…../………tarihinde yani …../…../……..darbe girişiminden ve OHAL ilan edilmesinden sonra yapıldığı, davalı şirketin bu durumu bilerek taşınmaz satışını gerçekleştirdiği, alınan bilirkişi raporuyla da olağanüstü halin gecikmeye sebebiyet verdiğine ve inşaat yapımına engel oluşturduğuna ilişkin dosyada delil ve belge bulunmadığının belirlendiği, zira sözleşmenin kurulmasından önce ilan edilmiş herhangi bir olağanüstü hal ilanı bulunmadığından davalıların bizzat kendisi tarafından olağanüstü hal ilanından sonra yapmış olduğu satıştaki sözleşmeye aykırılıkları olağanüstü hale dayandıramayacağı, bu durumun iyi niyetli kabul edilemeyeceği, diğer taraftan davacının dayandığı satış sözleşmesinin teslim işlemlerine ait 13/2 Maddesiyle satıcı tarafından, yazılı, elektronik ileti veya kısa mesaj yoluyla yapılacak bildirimde belirtilen yer ve tarihte taşınmazın teslim alınmasının zorunlu olduğu, davacının sözleşmeye aykırı hareket etmediği anlaşılmıştır. Bilirkişilerce dava konusu taşınmazın aylık kira bedelinin birim değerinin dava tarihi itibariyle ………… TL olabileceğinin tespit edildiği,  …….. günlük kira bedeli ………….. TL, dava tarihi itibariyle açık ayıplar bedeli ise …………. TL  olarak belirlenmiştir. Oluşan bu gecikme tazminatından ve açık ayıp bedelinden davalı şirketlerin sorumlu oldukları ve davacının davasını bu bedel oranında davasını ıslah ettiği anlaşılmıştır. Tespit raporu …../…../……. tarihi itibariyle düzenlenmiş olup tespit raporundaki fiyatlar ile mahkememizdeki fiyatlar arasındaki fark son raporun dava tarihi olan …../…./……. verileri dikkate alınarak hazırlanmasından kaynaklıdır. Taşınmaz resmi olarak …../…../……. tarihinde teslim edilmiştir. Teslim tutanağında da ayıpların varlığı ve bunlara ilişkin yasal haklar saklı tutulduğundan burada da ayıp ihbarı yapıldığı belirlidir. Buna göre hem ihtarname, hem tespit dosyası ve hem de teslim tutanağı ile ayıp ihbarı yapılmasına rağmen ayıplar giderilmediğinden davacı bu bedelleri talep edebilir. Her ne kadar davalı E….. K….. Y…….. O……… A.Ş tarafından kendisinin arsa maliki olduğu ve oluşan gecikme ve ayıplardan sorumlu tutulamayacağını savunmuş ise de; taraflar arasındaki satış sözleşmesinde E……. K……. Y……. O……… A.Ş'nin satıcı olarak yer aldığı, Emsal Konya Bölge Adliye Mahkemesi 5.  Hukuk Dairesi'nin …./…./…… tarih ve ……../……..-………… Esas-Karar sayılı kararıyla da E…….. K…….. G………. Y……. O………. A.Ş'nin satıcı sıfatıyla sorumlu olacağının belirlendiği, bu durumda gerek taşınmazdaki ayıplardan ve gerekse de geç teslimden kaynaklı zarardan davalıların müştereken ve müteselsilen sorumluluklarının bulunduğu anlaşılmıştır. Tüm bu nedenlerle; davacının bilirkişi raporuyla belirlenen geç teslimden kaynaklı kira tazminatını ve ayıplı işten kaynaklanan zararlarını davalılardan müşterek ve müteselsilen talep edebileceği kanaatine varılarak açılan davanın ıslah talebi dikkate alınarak kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur." gerekçesiyle davanın kabulüne, ……………TL geç teslimden kaynaklı kira tazminatı ile ………….. TL ayıplı işten kaynaklanan tazminat olmak üzere toplam …………… TL tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiştir.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:

Davacı vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; bilirkişi raporunun hatalı olduğunu, örneğin başka mahkeme dosyasında alınan bilirkişi raporunda asansörle ilgili ayıp belirtildiğini, yapı malzemelerinin sözleşmeye uygun olmayan düşük kaliteli malzemeler seçildiğini, projeye uygun olmayan eksik işler tespit edildiğini, davalıların teslime hazır olduğunu ileri sürdüğü bağımsız bölüm ile yapılması taahhüt edilen örnek daire olarak gösterilen bağımsız bölüm arasında çok önemli farklılıkların mevcut olduğunu, taşınmazın eksik ve ayıplar neticesinde değer kaybına uğradığının kaçınılmaz olduğunu, bu talebin değerlendirilmemiş olmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasını istemiştir.

Davalı T…….. İ……. ve Y………. A.Ş. vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; davanın zamanaşımına uğradığını, sözleşmede müvekkili şirketin taraf olmadığından davanın husumetten reddinini gerektiğini, dava konusu bağımsız bölümün geç teslim edilmediğini, sözleşmeye göre bağımsız bölümün teslim süresinin davalı şirketten sadır olmayan haller ile uzaması halinde mücbir sebep veyahut olağanüstü halin ortadan kalktığı tarihe kadar teslimle mükellef olunmayacağının düzenlendiğini, ayıp ihbarının yapılmadığını, …../…../……..tarihindeki darbe girişimi nedeniyle oluşan olağanüstü şartlar nedeniyle davalı şirketin kusurundan kaynaklanmayan ancak bağımsız bölüm teslim tarihlerinin gecikmesine neden olan olağanüstü halin geçici hukuki imkansızlık niteliğinde olduğunu ve olağanüstü halin devam ettiği sürelerin, bağımsız bölüm teslim sürelerine eklenmesi gerektiğini, ayrıca Covid 19 salgını nedeniyle belirtilen sürelerin teslim tarihine eklenmesi gerektiğini, hesaplanan kiranın fahiş olduğunu, hükmedilen faiz türü ve başlangıç tarihinin hatalı olduğunu belirterek, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın reddini istemiştir.

Davalı E…….. K…….G……. Y…….. O……….. A.Ş. vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; müvekkili şirket  ile diğer davalı şirket arasında arasında imzalanan K…… M…….. Y………  Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Sözleşmesi uyarınca, inşaatların eksik ve ayıplı yapılmasından ve geç tesliminden yüklenici olarak diğer davalının sorumlu olduğunu, husumetleri bulunmadığını, davacının ihtirazı kayıt koymaksızın daireyi teslim aldığını, …./……/……… tarihindeki darbe girişimi ve Covid 19 nedeniyle belirtilen sürelerin teslim süresine eklenmesi gerektiğini, ayıp ihbarında bulunulmadığını bilirkişi raporunun hatalı olduğunu kira bedellerinde fahiş artış yaşandığını belirterek, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasını istemiştir.

DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE:

Dairemizce HMK'nın 355. maddesi kapsamında istinaf dilekçesinde belirtilen hususlarla sınırlı olmak üzere ve kamu düzenine ilişkin hususlar resen dikkate alınarak yapılan inceleme neticesinde;

Dava, ön ödemeli konut satış sözleşmesine dayalı gecikme tazminatı ve ayıplı işler bedelinin tahsili  talebine ilişkindir.

Dosya kapsamına ve toplanan delillere göre, mevcut delillerin takdirinin ve kararın dayandığı gerekçenin usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmakla; davanın kabulüne dair verilen ilk derece mahkemesi kararına karşı taraf vekillerinin istinaf başvurusunun 6100 Sayılı HMK'nın 353/1-b-1. maddesi uyarınca reddine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;

Konya 1. Tüketici Mahkemesinin …../…../……. tarihli, ………/……… Esas - ………/…….. Karar sayılı kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan taraf vekillerinin istinaf başvurusunun 6100 Sayılı HMK'nın 353/1-b-1. maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE,

Davacı tüketici harçtan muaf olduğundan yatırmış olduğu ………. TL istinaf kanun yoluna başvurma harcı ile ……… TL karar ilam harcı toplamı ………… TL harcın talebi halinde ilk derece mahkemesince davacıya iadesine,

Alınması gereken …………… TL istinaf karar ilam harcının davalılardan ayrı ayrı alınan ………… TL harç toplamı …………... TL'nin mahsubu ile bakiye ………. TL harcın ……….. TL'sinin davalı E……. K…… G……… Y……. O………. AŞ'den, ………. TL'sinin T……. İ……..ve Y………AŞ'en tahsili ile hazineye irat kaydına,

Taraflarca yapılan istinaf yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

Karar tebliği, avans iadesi ve harç işlemlerinin ilk derece mahkemesince yerine getirilmesine,

Dair; dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda oy birliğiyle kesin olarak karar verildi. …./…./…….