İntifa Hakkının Terkini


TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ   

KONYA

GEREKÇELİ KARAR

 

ESAS NO      : 2014/…

KARAR NO  : 2016/…

HAKİM           : C.Y. H. 

KATİP           : M. A. 

DAVACI-KARŞI DAVALI  : Ş. A.  -Kalfalar Mah. Martı Sk. No:1 İç Kapı No:1  Meram/ KONYA

VEKİLİ           : Av. M. K.- Aziziye Mah. Köprübaşı Cad. Pakman İşyeri No: 4 Kat: 1/101 Karatay/ KONYA

DAVALI-KARŞI DAVACI  : N. Y. -Osman Gazi Mah. Selbasançayı Sk. No:39B İç Kapı No:1  Meram/ KONYA

DAVALI         : İ. A. Osman Gazi Mah. Selbasan Çayı Sk. No. 39/B  Meram/ KONYA

VEKİLLERİ  : Av. F. Ö. - Kürden Mah. Meram Yeni Yol Cad. No: 254 Meram/ KONYA

DAVA : Haksız İşgal Önlenmesi ve Ecrimisil

DAVA TARİHİ                     : 18/06/2014

KARŞI DAVA TARİHİ        : 04/09/2014

KARAR TARİHİ                 : 30/06/2016

 

Mahkememizde görülmekte bulunan  Haksız İşgal Önlenmesi ve Ecrimisil davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı-karşı davalı  dava dilekçesinde özetle; davalılardan N. Y.'ın boşandığı eşi olduğu, güncel olarak Gazi Osman Mahallesi, S. Sk. No:39/B'de, tapuda ise Meram ilçesi, S. Mahallesi 26… ada 2.. parselde kayıtlı taşınmazı, intifa hakkını kendinde bırakarak, çıplak mülkiyetini N.Y.'a 1996 yılında devrettiği, davalıların dava konusu taşınmazda kalarak kendinin taşınmazı kullanma hakkını ihlal ettikleri, noter kanalıyla ihtarname göndermesine rağmen taşınmazı boşaltmadıklarını belirterek intifa hakkı sahibi bulunduğu Konya ili Meram ilçesi S. Mahallesi 26… ada 2.. parsel sayılı taşınmazdan haksız olarak işgal eden fuzuli işgalci olması sebebiyle davalıların vaki tecavüzlerinin meni'ne ve taşınmazın boşaltılarak tarafına teslimine, fazlaya ilişkin talep hakkı saklı kalmak kaydıyla 01/10/2013 tarihinden başlamak üzere işlemiş aylık 400 TL olmak üzere toplam 7 aylık 2.800,00 TL ecrimisil bedelinin faiziyle birlikte davalılardan işlemiş ve işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak tarafına verilmesine, ilerde tutacağı avukatın ücretiyle yargılama giderlerinin davalılar aleyhine yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.  

Davalı İ. A. ve davalı-karşı davacı N.Y. vekili cevap dilekçesinde özetle; davacı-karşı davalının intifa hakkını boşanma davasından sonra kullanmaya çalışmasının hakkın kötüye kullanımı olduğu, taşınmaz üzerinde bulunan ve ruhsatı dahi olmayan harabe şeklindeki evi müvekkillerinin 73.200,00 TL zorunlu masrafla ihya ettiğini belirterek ve diğer yazılı sebeplerle davacı-karşı davalı tarafından ikame edilmiş olan haksız ve hukuka aykırı davanın İ. A. yönünden pasif husumet ehliyeti yokluğundan reddine, diğer davalı N. A. yönünden ise reddine, mahkemece aksi kanaatte olunup davacı-karşı davalının davasının kabul edilmesi halinde davacı-karşı davalı aleyhine sonuçlanan boşanma davasının intikamını almak saikiyle hareket ettiği için intifa konusunda ciddi zararlar vereceği kuvvetle muhtemel olduğundan, TMK'nun "güvence isteme" başlıklı 808. Maddesi gereğince yapılan masraflar ve ihya edilen evin bedeli de gözetilerek toplam 153.000,00 TL güvence miktarının mahkeme hesabında depo edilmesine, karşı davanın kabulü ile haksız ve hukuka aykırı olarak tesis edilmiş olan intifa hakkının tapu kütüğünden terkinine, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin de davacı-karşı davalı yandan tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı-karşı davacı vekili 12/01/2016 tarihli  ıslah dilekçesi ile karşı dava dilekçesinin neticeyi talep kısmının iki numaralı bendinde aşağıda irdelenecek bilirkişi kurulu raporları doğrultusunda ıslah ederek "Karşı davanın kabulüyle hukuka aykırı tesis edilen intifa hakkının tapu kütüğünden terkinine, bu taleplerin reddi halinde ise bilirkişi kurulu raporlarına binaen 41.941,00 TL faydalı masraf 822,02 TL emlak vergisi ceman 42.763,02 TL'nin davacı-karşı davalıdan ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep etmiş ve ıslah harcını yatırmıştır.

Davacı-karşı davalı cevaba cevap dilekçesinde özetle; sahip olduğu tapu sicilinden doğan ayni hakkını kullanmasına davalıların engel olmakta olduğunu, iddia ettikleri sözde harcamaların zamanaşımına uğradığını, ayrıca bu sözü edilen harcamaların lüks harcamalar olduğunu, kaldı ki davalı N.Y.'ın dava konusu taşınmazın çıplak mülkiyet sahibi olduğunu, davalılar ve karşı davacının cevap ve karşı dava dilekçesinde bahsettikleri masraflar ve karşı dava yönünden taleplerinin altında eksik dava harcı yatırdıklarını belirterek haksız ve mesnetsiz cevap dilekçelerinin reddiyle açmış bulunduğu davanın kabulüyle her iki davalının intifa hakkı sahibi bulunduğu Konya ili, Meram ilçesi, S. Mahallesi 26… ada 2…parseldeki taşınmazdan vaki müdahalelerinin menine, talep etmiş bulunduğu birikmiş ecrimisil bedellerinin yasal faiziyle müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsiline, zamanaşımı iddialarının kabulüyle zorunlu masraflar adı altında mahkeme veznesine depo talebinde bulundukları taleplerinin reddine, davalıların cevap dilekçelerinde bahsetmiş bulundukları haksız ve mesnetsiz ve çok fahiş miktarlı sözde iddia ettikleri zorunlu masraf değeri 73.200,00 TL nin ve toplamda 153.000,00 TL güvence isteme buna yönelik ve sair bütün taleplerinin yaptırmış bulunduğu masraflar olup bunları sanki kendileri yeniden yaptırmış olarak göstermeleri sebebiyle karşı davacı ve davalı N. Y.'ın da çıplak mülkiyet sahibi olması sebebiyle kendisinden talep edemeyeceği ayrıca sözde harcamaların lüks olmaları sebebiyle bu taleplerinin reddine, ayrıca mahkeme veznesine depo ettirilme taleplerinin de reddine, karşı davacının haksız ve mesnetsiz açmış bulunduğu karşı davasıyla dava konusu taşınmaz hakkın da tapu kütüğünden tapuya adına kayıtlı olarak lehine olarak kurdurduğu intifa hakkının da tapu kütüğünden tapuya adına kayıtlı olarak lehine olarak kurdukları intifa hakkının tapu sicilinden terkinine bu şekilde sona erdirilmesi talebinin reddine, hem açtığı dava yönünden hem de karşı dava yönünden ava masraflarının, yargılama, harç ve giderleri ile ilerde tutacağı avukatın ücretinin karşı tarafa yükletilmesini karar verilmesini talep etmiştir.

Davalılar ve karşı davacı vekili ikinci cevap dilekçesinde özetle; intifa hakkı sınırlı ayni hak olup sadece tapu malikine karşı hak ileri sürülebileceğinden davalı İ.yönünden davanın husumetten yokluğu nedeniyle reddini, zamanaşımı itirazının yersiz olması nedeniyle ve diğer yazılı sebeplerle davacının davasının reddi ile karşı davanın kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava intifa hakkı davacı üzerinde bırakılan ve halen davalıların haksız işgal ettikleri iddia edilen ve kuru mülkiyeti davalı N. üzerinde bulunan taşınmazdan davalıların müdahalesinin meni , davalıların tahliyesi ve 01/10/2013 tarihinden itibaren 7 aylık toplam 2800 TL ecrimisil bedelinin davalılardan tahsili talebinden ibarettir.

Dava konusu taşınmaz başında keşif icra edilmiş ve bilirkişilerden 16/04/2015 tarihli rapor aldırılmıştır. Bilirkişi raporunun birinci, ikinci ve üçüncü sayfalarında inceleme ve değerlendirmelerden bahsedilmiş raporun sonuç kısmında ise "dava konusu taşınmaz güncel olarak Konya ili Meram ilçesi Osman Gazi Mahallesi S. Çayı Sk. No:39/B adresinde yer almakta olduğu, tapuda ise Konya ili Meram ilçesi Selver Mahallesi 29 cilt 29.. kütük sayfa 26… ada 2… parsel numaralı 501,95 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz olup, N. A. adına kayıtlı bulunmaktadır, 18/ 06/2014 dava tarihi itibariyle dava konusu arsa taşınmazın, mevkii, konumu, inşa tarzı ve alanı kullanılan malzemeler ve işçiliği mevcut halihazır durumu, yıpranma payı, ulaşım durumu, altyapı hizmetlerinden istifade imkanları, ekonomik şartlar, arz ve talep getirebileceği kira geliri, yapının semt ve semt içindeki yeri ve günün iktisadi koşulları gibi değerine tesir eden tüm faktörler göz önüne alınarak üzerindeki yapı ile birlikte serbest piyasa alım satım rayiçlerine göre değerinin 140.000,00 TL, davalının taşınmaza yaptığı faydalı masrafların 41.941,00 TL olabileceği" şeklinde mütalaa verilmiştir.

Rapora karşı davacı-karşı davalı vekilinin 05/05/2015 tarihli davalı-karşı davacı vekilinin 28/04/2015 tarihli itirazları doğrultusunda ek rapor aldırılmıştır. 13/10/2015 tarihli ek bilirkişi raporunda raporun bir ve ikinci sayfalarında inceleme ve değerlendirmelerden bahsedilmiş, raporun sonuç kısmında ise " dava konusu taşınmaz güncel olarak Konya ili Meram ilçesi Osman Gazi Mahallesi S. Çayı Sk. No:39/B adresinde yer almakta olduğu, tapuda ise Konya ili Meram ilçesi Selver Mahallesi 29 cilt 29.. kütük sayfa 26.. ada 2.. parsel numaralı 501,95 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz olup, N. A. adına kayıtlı bulunmakta olduğu, Davalı-karşı davacı N. A.'nun 26… ada 1 parselde aldığı hisse miktarının 112,80 m2 ve 18/06/2014 dava tarihi itibariyle bedelinin 16.920,00 TL, dava konusu taşınmazın 19/06/2009-18/06/2014 tarihleri arasındaki toplam kullanım bedeli/kira bedelinin 24.110,04 TL, davalı-karşı davacı N. A.'nun 26… ada 1 parselde satın aldığı 112,80 m2 arsanın 19/06/2009-18/06/2014 tarihleri arasındaki toplam kullanım bedeli/kira bedelinin 3.444,12 TL olabileceği" şeklinde mütalaa verilmiştir.

Bilirkişi heyetinden alınan 07/12/2015 tarihli ikinci ek raporda dava konusu yerle ilgili ödendiği bildirilen emlak vergileri toplamının 822,02 TL, dava konusu taşınmazın 01/10/2013-18/06/2014 tarihleri arasındaki toplam kullanım bedeli/kira bedelinin 3.420,00 TL, davalı-karşı davacı N. A.'nun 26… ada 1 parselde satın aldığı 112,80 m2 arsanın 01/10/2013-18/06/2014 tarihleri arasındaki toplam kullanım bedeli/kira bedelinin 494,00 TL olabileceği sonuç ve kanaatine varıldığı şeklinde mütalaa verilmiştir.

Davacı-karşı davalı vekiline 09/02/2016 tarihli duruşmada dosyadaki Meram Tapu Müdürlüğünün 25/08/2015 tarihli yazısı ve ekindeki belgelere göre dava konusu hangi parselin olduğu konusunda açıklama dilekçesi vermek gerekirse bu parsel numarası konusunda ıslah dilekçesi vermek ve buna göre oluşan değeri üzerinden eksik nisbi harcı yatırmak üzere iki hafta süre verilmiş davacı vekili ise 22/02/2016 tarihinde ıslah dilekçesi ile Kadastro çalışması sırasında komşu parselden alınan 140 m2 nin İmar Kanunu 18 uygulamasından sonra 112,80 m2 yerin dava dışı olduğu, müvekkilinin bu miktar çıktıktan sonraki kısımda intifa hakkı sahibi olduğunu, Meram S. 26.. ada 2.. nolu parselde müvekkili lehine intifa hakkı kurulan bu yerde 112 m2 lik kısmın değeri 16.920,00 TL nin düşülmesi halinde ıslah harç matrahının 120.280,00 TL olduğu dilekçe içeriğinden anlaşılmıştır.

Karşı davada davalı lehine tapudaki irtifakının terkini talep edildiğinden dosyanın bilirkişi heyetine tevdii edilerek intifa hakkının parasal değerinin dava tarihi itibarıyla değerinin tespiti için alınan 30/05/2016 tarihli raporda davalı-karşı davacı N.A.'nun 500/13992 hissesinde davacı Ş.'in intifa hakkı olduğu belirtilerek intifa hakkı sahibinin PMF yaşam tablosuna göre dava tarihi itibariyle 60 yaşında olduğu bakiye ortalama ömrünün 14,89 yıl olup dava tarihi olan 18/06/2014 tarihi itibariyle 80.406,00 TL intifa hakkının parasal değerinin hesaplandığı belirtilerek bundan davalı-karşı davacı N. Y.ın yaptığı faydalı işler meskenin ederi oranında indirim yapılarak sonuçta intifa hakkının parasal değerinin 56.318,09 TL olabileceği  kanaatine varıldığı bildirilmiştir.

Bu rapora davacı-karşı davalı vekili 14/06/2016 tarihli dilekçesiyle itiraz etmiş ise de bu itiraz raporun denetime elverişli olması nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Asıl davada yukarıda da belirtildiği gibi tapuda intifa hakkı sahibi olan davacı kuru mülkiyet sahibi davalı N. ile diğer davalının fuzuli işgalci olduğu sebebiyle tecavüzün meni ve taşınmazın boşaltılarak kendilerine teslimi için açılan davada intifa hakkı dosyaya gelen tapu kayıtlarına göre Meram Tapu Müdürlüğünün 25/08/2015 tarihli yazısı ekindeki resmi belgelere göre davalı-karşı davacı N. A.'nun taşınmazdaki ilk edinimin 07/05/1997 tarih 2086 nolu satış işlemiyle S. Mah. 675 ada 35 parselin 23/12/2004 tarih 14… yevmiye nolu imar uygulaması ile 26… ada 1 parsel olduğu bu parselin ise 27/09/2013 tarih 17… yevmiyeli ifrazen taksim işlemi görerek bu işlem sonrası 26… ada 21,22 ve 2.. parsel olmak üzere üç adet taşınmaz oluştuğu, komşu parselden 112,80 m2 yer satın aldığı bu yerle birlikte 501,18 m2 taşınmaza sahip olduğu, davalı-karşı davacı N.'nin taşınmaza yaptığı faydalı ve zaruri masraf  30/05/2016 tarihli bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere  intifa hakkının nihai parasal değerinin 80.406,00 TL*[1-(41.941,00/140.000,00)]=56.318,09 TL olduğu anlaşılmaktadır.

4721 sayılı TMK'nun 2. maddesi gereğince hakların kullanılması ve borçların ifasında dürüstlük kuralı uygulanır. Bir hakkın kullanılmasının kişilere zarar vermesi halinde hakkın kötüye kullanılması yaptırımıyla karşı karşıya kalır. Aynı Kanunun 2. maddesinin 2. fıkrası gereğince bir hakkın kötüye kullanılmasını kanun korumaz. Olayımızda 07/05/1997 tarih ve 2086 yevmiye numara ile N. A.'nun 500/13992 hissesi üzerinde davacı Ş.A.'ya intifa hakkı tanınmıştır. Ancak intifa hakkı sahibi eldeki davadan önce Konya 3. Noterliğinin 02/05/2014 tarih 69… yevmiye numaralı ihtarnamesine kadar bu hakkını kullanmamıştır. Bir başka deyişle intifa hakkı sahibi 17 yıl bu hakkını kullanmamıştır. İntifa hakkı tapuya şerh verildiği ve herhangi bir sürede öngörülmediği için tapuya şerh edilmiş sınırlı ayni hak niteliğindedir. Ancak bir hakkın uzun süre kullanılmaması hakkın kötüye kullanılması niteliğinde midir? Bunun açıklanması gerekir.  Ayrıca hakkın uzun süre kullanılmaması "Etkisizleşme" kavramıyla açıklanabilir mi? Kısaca  “Etkisizleşme” denildiğinde, bir hak veya yetki sahibinin, hukuk düzeninin kendisini sahibi yahut yetkilisi kıldığı bu hakkı veya yetkisini uzun bir süre kullanmamış olması nedeniyle hakkını veya yetkisini muhatabına (yükümlüsüne) karşı artık ileri sürememesi olarak ifade edilmektedir ( Erhan BİRBEN: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 15, Özel S., 2013, s.452 dipnot 5'deki Rolfs, in: Beck’scher Online-Kommentar Arbeitsrecht, Stand: 01.09.2013, Rn.95;Moll, Ulrich, Münchener Anwaltshandbuch Arbeitsrecht, 3. Auflage 2012, Rn.325;). Olayımızda intifa hakkı tapuya şerh verildiği için etkisi kuvvetlendirilmiş kişisel hak niteliğindedir. Bu itibarla belirsiz süreli  sözleşmelerde hak sahibinin ne zaman hakkını kullanacağı konusundaki belirsizliğin bir yaptırımı olarak düşünülebilen "Etkisizleşme" olayımızda salt olarak uygulanması pek mümkün değildir. Ancak davacı 17 yıl süreyle intifa hakkını kullanmamıştır. Öte yandan kuru mülkiyet sahibi davalı-karşı davacı N. taşınmazda evin yapıldığı 1983 yılından beri davacıyla birlikte 1997 yılına kadar birlikte oturmuş o tarihten itibaren de davacı, davalı-karşı davacı N.'yi terketmiştir. O tarihten beri de ayrı yaşamışlardır. Taraflar Konya 1. Aile Mahkemesinin 19/10/2012 tarih 2012/187-926 E.K. Sayılı kararıyla boşanmalarına karar verilmiş ve bu karar en son Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 30/09/2013 tarih ve 2013/16375-22312 E.K. Sayılı ilamıyla önceden aynı dairenin onama ilamına karşı vaki karar düzeltme talebinin reddine karar verilerek boşanma kararı kesinleşmiştir. Davacının intifa hakkını uzun süre kullanmaması bir hakkın kötüye kullanılması niteliğinde midir? Bu soruya tek başına olumlu cevap verilemez. Başka kriterlerin de bulunması gerekir.  Olayımızda davalı-karşı davacı N. intifa hakkı ile yükümlü bu taşınmazda otururken komşu parselden satın aldığı imar sonrası 112,80 m2 arsayı kendi parseliyle tevhit ederek, oturduğu eve birtakım tadilat ve zorunlu masraf yaptığı dosyadaki delillerden sabittir. Davacının uzun süre intifa hakkını kullanmaması davalı-karşı davacıda bu hakkın kullanılmayacağı yönünde bir kanaat oluşturduğu görülmüştür. Zira davacı, davalı-karşı davacı N.'yi haksız bir şekilde terkettiği için ve bu durum kesinleşen boşanma dosyasında sabit olduğundan davacı lehine tapudaki intifa hakkının onun tarafından kullanılmayacağı haklı sonucunu davalı-karşı davacı N. çıkartabilir mi veya bu sonucu çıkartmakta haklı mıdır? Eldeki bu delillere göre davalı-karşı davacı N. bu sonuca varmasında haklıdır. Yukarıda etkisizleşme kavramıyla varılamayan sonuç, olayın kendine özgü bu özellikleri çerçevesinde değerlendirildiğinde, davacının intifa hakkını uzun süre kullanmaması sonucunda eldeki dava ile bu hakkını kullanmak istemesi " bir hakkın kötüye kullanılması" niteliğinde olup bu, kanun tarafından korunamaz. Ecrimisil talebi de aynı sebeplerle yersizdir. Bu itibarla asıl davanın reddine karar verilmelidir. Öte yandan karşı davanın konusu olan intifa hakkının terkini talep şartları da bu gerekçelerle oluşmuştur. Karşı davada istenen bu talebinde kabulüne karar verilmiştir. Açılan dava gayrimenkul hukukundan doğan ve sınırlı ayni haklardan intifa hakkına dayalı olarak açılan bir dava olup, ancak tapu kayıtlarında ilgisi bulunan kişilere karşı açılacak bir davadır. Tapu kayıtlarının celbinde kuru mülkiyet sahibi N. olup, diğer davalı İ.'in herhangi bir mülkiyet yada sınırlı ayni hakkı olmadığı için ona pasif husumet yöneltilemeyeceğinden İsmail hakkındaki davanın reddine karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

ASIL DAVADA;

Asıl davanın davalı N. yönünden davalı N.'nin davacıya karşı alacağı olduğu davacının da davalı N.'den tecavüzün meni talebinin olduğu; talepten aza da hükmedileceğinden bilirkişi heyetinin 30/05/2016 tarihli raporunda davalı karşı davacı N.'nin yaptığı faydalı işler oranında indirim yapıldığında böylece her iki taraf arasında usulen takas şartları oluşup intifa hakkının parasal değeri olan 56.318,09 TL nin davalı N.'den alınarak davacıya verilmesine,

Alınması gereken 3.847,08 TL harçtan peşin alınan harç ile ıslah harcının mahsubu ile bakiye 1.745,13 TL harcın davalı N.'den tahsiline,

Davacı vekili yararına hüküm altına alınan bu alacak üzerinden 6.544,99 TL nisbi ücreti vekaletin davalı N.'den alınarak davacıya verilmesine,

 Davacı tarafından sarfedilen 1.022,10 TL yargılama giderinden haklılık oranına göre hesap edilen 467,68 TL  davacı yargılama giderinin ve 2.101,95 TL harç giderinin davalı N.'den alınarak davacıya verilmesine,

Davalı İ. yönünden husumet nedeniyle reddine,

Davalı İ. vekili yararına 1800 TL ücreti vekaletin davacı taraftan alınarak davalı İsmail'e verilmesine,

Reddedilen kısım üzerinden davalı N. vekili yararına hesaplanan 7.693,81 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalı N.'ye verilmesine,

KARŞI DAVADA;

Birleşen davada; davacının intifa hakkının terkini talebinin KABULÜ ile; davacı adına İNTİFA HAKKININ TERKİNİNE,

Davacının yaptığı 42.763,02 TL faydalı ve zararlı masrafın asıl davada 30/05/2016 tarihli rapor çerçevesinde mahsuben ve tenkisen değerlendirildiğinde birleşenden davada bu konuda bir karar verilmesine yer olmadığına,

Peşin alınan harç ile ıslah harcının mahsubu ile bakiye 2.165,64 TL harcın davalı Ş.'den tahsiline,

Davacı vekili yararına hesaplanan 5.053,93 TL  nisbi ücreti vekaletin davacı-karşı davalı Ş. A.'dan alınarak davacı-karşı davalı N.'ye verilmesine,

Davacı N. tarafından sarfedilen 823,30 TL yargılama giderlerinin davalı Ş.A.'dan alınarak davacıya verilmesine,

İlişkin gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 15 gün içinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar hazırda bulunan tarafların yüzüne karşı, açıkça okunup, usulen anlatıldı. 30/06/2016