İcranın İadesi


T.C.

KONYA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

  7. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO     : ……../………

KARAR NO     : ……./…..

 

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

İ S T İ N A F   K A R A R I

 

BAŞKAN                   : A…….. S………

ÜYE                          : B……. G………               

ÜYE                          : İ…….  Ü………K……..  

KATİP                       : B……  K……..           

 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ             : KONYA 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

TARİHİ                      : …/…./…….

NUMARASI               : ……../…….. ESAS  ……../…….. KARAR

 

İSTİNAF EDEN

DAVACI ALACAKLI             : G……..G……. M………

VEKİLİ                                 : Av. M……. F…… İ………         

DAVALI BORÇLU                : F………Ö……….   

VEKİLİ                                 : Av. NAZMİYE KUTLUĞ GÖMCELİ     

DAVANIN KONUSU             : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)

KARAR TARİHİ                   : …./…./……..

KARAR YAZIM TARİHİ       : …../…./…….

Yukarıda tarih ve numarası yazılı ilk derece mahkeme kararı aleyhine istinaf yasa yoluna başvurulmuş olmakla, Dairemizce HMK'nun 353. maddesi gereğince dosya üzerinde yapılan  inceleme sonucunda dosyadaki belgeler okundu, incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İSTEM: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Konya 9. İcra Müdürlüğü'nün ………/…….. Esas sayılı dosyası ile Kocaeli 1. İdare Mahkemesi'nin ………/……… Esas ………/………Karar sayılı ilamına dayalı olarak müvekkili hakkında icra takibi başlatıldığını, takibe konu karara karşı istinaf yoluna başvurularak İstanbul Bölde İdare Mahkemesi 10. İdare dava dairesince ………/……. Esas ………./……….. sayılı kararında da yürütmenin durdurulması talebiyle temyiz kanun yoluna başvurulduğunu, icra dosyasına müvekkili tarafından …../…./……… tarihinde ……………. TL, …../…./……….. tarihinde …………… TL olmak üzere toplam ………………. TL ödeme yapıldığını, ………………… TL'lik ödemenin …./…./……… tarihinde tahsilat makbuzu ile dosyaya alınarak aynı tarihte alacaklı tarafa reddiyatının yapıldığını, ……………. TL tahsilatın ödemesinin yürütmenin durdurulması kararı verildiğinden yapılmadığını, Danıştay 10. Daire Başkanlığı'nın ………./………. Esas ………/………. Kararı ile idare lehine karar verildiğini, karar icra dosyasına sunularak icranın iadesinin talep edildiğini, icra müdürlüğünce Bölge İdare Mahkemesi bozma gereğince vereceği karar sonrasında şartlar oluşması ve tekrar talep edilmesi halinde değerlendirilmesine karar verildiğini, Danıştay bozma kararı sonrasında İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdare Dava Dairesi'nin ………/……….. Esas ………./………… Karar sayılı ilamıyla istinaf başvurusunun kabulü ile ………/………..Esas ………/……….. sayılı kararın kaldırılmasına, davanın reddine  karar verildiğini, bunun üzerine icra müdürlüğünden icranın iadesi başlığı altında talep dilekçesi sunduklarını, icra müdürlüğünün …/…../……… tarihli kararı ile icranın iadesi talebinin kabul edildiğini, ancak ödeme tarihinden itibaren yasal faiz istenmesi talebinin kabul edilmemesine, ilgiliye muhtıranın tebliğ tarihi verilerek 7 günlük sürenin dolmasından sonra ancak yasal faiz istenebileceği şeklinde faiz yönüyle taleplerinin reddine karar verildiğini, icra müdürlüğünce faiz yönünden verilen bu kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek faiz taleplerinin reddine ilişkin kararın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

SAVUNMA:  Davalı vekilinin cevap dilekçesinde özetle; İcra takibine konu karar ortadan kalktığından, Gebze Gümrük Müdürlüğünce icra dosyasına yapılan ödemenin iadesi talep edildiğini, Konya 9. İcra Müdürlüğünün ………../……… sayılı dosyası ile taraflarına aktarılan miktar olan ………………. TL’nin iade edilmesi gerektiğine ilişkin muhtıranın taraflarına tebliğ edildiğini ve  hemen akabinde de muhtırada belirtilen miktarın icra dosyasına iade edildiğini, yani İİK 40/2 de belirtilen müessesenin yerine getirildiğini, davacının dosyaya yapmış olduğu tüm ödemeleri yasal faizi ile birlikte müvekkilinden tahsil etmek istediğini, oysa müvekkilinin, faizden sorumlu tutulamayacağı gibi ( zira muhtırada belirtilen süreden çok daha önce para icra dosyasına iade edilmişitir.) müvekkiline ödenmeyen yasal kesintilerin de müvekkilinden tahsilinin talebinin hiç bir hukuki izahı olmadığını, icra müdürlüğü kararının doğru olduğunu belirterek açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER:  Konya 9. İcra Müdürlüğünün ………/………. Esas sayılı takip dosyası.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARAR ÖZETİ: Şikayete konu memur işlemi usul ve yasaya uygun bulunduğundan, şikayetin reddine karar verilmiştir.  

İSTİNAFA BAŞVURAN TARAF VE İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:

 Davacı vekili tarafından, dava dilekçesindeki nedenler tekrarlanarak ve söz konusu yasa maddesinin açıkça Anayasaya aykırı olduğu, buna göre verilen kararın iptali gerektiği belirtilerek istinaf yasa yoluna başvurulmuştur.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE  GEREKÇE:

İstinaf konusu, takip borçlusu tarafından açılan memur muamelesini şikayete ilişkindir.

 Dava ve takip dosyası içeriğine, dosyadaki yazılara göre; ilk derece mahkemesince de belirtildiği üzere İİK'nun 40/2. maddesi uyarınca icranın iadesi için düzenlenecek muhtıranın tebliğ üzerine temerrüt gerçekleşmiş olacağından bu tarihten itibaren yasal faiz işletilmesi gerekmekte olup, buna göre icra müdürlüğünün faiz başlangıç tarihinin muhtıra tebliği ile başlayacağına ilişkin kararının usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmakla, ilk derece mahkemesince şikayetin reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Bu itibarla, ilk derece mahkemesi kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığı, davanın esasıyla ilgili hükme etki edecek tüm delillerin dava ve takip dosyası içinde bulunduğu, kanunun olaya uygulanmasında ve gerekçede hata edilmediği, bu nedenle inceleme konusu kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığından istinaf isteminin esastan reddi gerektiği kanaatine varılarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

 HÜKÜM     : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; 

1-Davacının istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK.nun 353/1-b-1. maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2-Peşin alınan harcın mahsubu ile ………….. TL bakiye harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3-İstinaf giderlerinin istinaf kanun yoluna başvuran taraf üzerinde bırakılmasına,

4-İnceleme duruşmasız yapıldığından vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,

5-Kararın, ilk derece mahkemesince bilgi mahiyetinde taraflara tebliğine,

Dair, HMK'nın 353/1-b-1. maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan incelemede İİK’nın 6763 sayılı Kanun ile değişik 364. maddesi uyarınca ihtilaf konusu değer itibariyle KESİN olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.  …./…./………..