Menfi Tespit Davası ile ilgili Yargıtay İlamı


  T.C.

YARGITAY

19. Hukuk Dairesi

ESAS NO      : 2014/…..

KARAR NO  : 2015/…..

Y A R G I T A Y   İ L A M I

 

MAHKEMESİ           : Aksaray 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticaret  Mahkemesi Sıfatıyla)

 

TARİHİ                     : 09/09/2014

NUMARASI             : 2012/…-2014/…..

ASIL VE BİRLEŞEN

DAVACI        : E… Mühendislik İnşaat San Tic Ltd Şti.  vek. Av. A. Ö.

DAVALILAR :1- Vakıfbank vek. Av.E  P   2-K   Tar. Hayvancılık İnş. Mim. Müh. Turizm San. Tic. Ltd. Şti. 3-T …l İnş Tur San ve Tic Ltd Şti vek. Av.S… Ö….

 

 Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde asıl ve birleşen dava davacısı vekilince duruşmalı olarak  temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde kimse gelmemiş olduğundan  incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra  dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

                   

                                                           - K A R A R -

 

Asıl ve birleşen dava,  dava konusu çeklerin ticari ilişki kapsamında avans olarak verildiği, mal teslim edilmediğinden bedelsiz kaldıklarından bahisle çekler nedeniyle borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, davalılardan T… İnş. Ltd. Şti. ile K…. Tar. Hay. İnş. Ltd. Şti. aleyhine açılan  davanın kabulüne, çekler nedeniyle davacının anılan davalılara borçlu olmadığının tespitine, davalılardan Vakıflar Bankası aleyhine açılan davanın reddine, şartları oluşmadığından tarafların inkar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmiş, hüküm asıl ve birleşen dava davacısı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Birleşen davalar bağımsızlıklarını koruduklarından mahkemece asıl ve birleşen dava yönünden HMK' nın 297. maddesi  hükmüne uygun biçimde ayrı ayrı hüküm tesisi gerekirken, bu yön gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olup, mahkeme kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre öteki temyiz itizarlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 17.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Başkan                        Üye                     Üye                            Üye                      Üye

Ş. Saraç                 A.Tuncay             M.B.Selçuk               A.H.Güler             D.İ.Toros

 

 

 

                   T.C.

            YARGITAY

      19. Hukuk Dairesi

ESAS NO      : 2014/…..

KARAR NO  : 2015/…..

                                               Y A R G I T A Y   İ L A M I

 

MAHKEMESİ           : Aksaray 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticaret  Mahkemesi Sıfatıyla)

 

TARİHİ                     : 09/09/2014

NUMARASI             : 2012/…-2014/…..

ASIL VE BİRLEŞEN

DAVACI        : E… Mühendislik İnşaat San Tic Ltd Şti.  vek. Av. A. Ö.

DAVALILAR :1- Vakıfbank vek. Av.E  P   2-K   Tar. Hayvancılık İnş. Mim. Müh. Turizm San. Tic. Ltd. Şti. 3-T …l İnş Tur San ve Tic Ltd Şti vek. Av.S… Ö….

 

 Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde asıl ve birleşen dava davacısı vekilince duruşmalı olarak  temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde kimse gelmemiş olduğundan  incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra  dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

                   

                                                           - K A R A R -

 

Asıl ve birleşen dava,  dava konusu çeklerin ticari ilişki kapsamında avans olarak verildiği, mal teslim edilmediğinden bedelsiz kaldıklarından bahisle çekler nedeniyle borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, davalılardan T… İnş. Ltd. Şti. ile K…. Tar. Hay. İnş. Ltd. Şti. aleyhine açılan  davanın kabulüne, çekler nedeniyle davacının anılan davalılara borçlu olmadığının tespitine, davalılardan Vakıflar Bankası aleyhine açılan davanın reddine, şartları oluşmadığından tarafların inkar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmiş, hüküm asıl ve birleşen dava davacısı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Birleşen davalar bağımsızlıklarını koruduklarından mahkemece asıl ve birleşen dava yönünden HMK' nın 297. maddesi  hükmüne uygun biçimde ayrı ayrı hüküm tesisi gerekirken, bu yön gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olup, mahkeme kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre öteki temyiz itizarlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 17.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Başkan                        Üye                     Üye                            Üye                      Üye

Ş. Saraç                 A.Tuncay             M.B.Selçuk               A.H.Güler             D.İ.Toros