Muris Muvazaası Nedeni ile Tapu İptali ve Tescil


TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KONYA

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO      : 2015/…

KARAR NO  : 2016/…

HAKİM           : A. Y.

KATİP           : M. S. G. 

DAVACI        : S. B. -  Kuzgunkavak Mah Aybastı Sok No:      13  Karatay/ KONYA

VEKİLLERİ  : Av. S. Ö.- Armağan Mah. Yeni Meram Cad. Bizcanlı Apt. No: 24/6 Meram/ KONYA

DAVALILAR : 1- M.Ş.Ş. Ö. Kürden Mah. Kürden Sk. No:4 İç Kapı No:2 Meram/ KONYA

2- S. Ö. Kozağaç Mah. Kutup Sok. No:5 Meram/ KONYA

VEKİLİ           : Av. F.Ö. - Kürden Mah. Meram Yeni Yol Cad. No: 254 Meram/ KONYA

DAVA : Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle)

DAVA TARİHİ          : 16/04/2015

KARAR TARİHİ      : 16/06/2016

Mahkememizde görülmekte bulunan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalıların halası olduğunu, müvekkilinin annesi M. Ö.'nın 26.10.2014 tarihinde vefat ettiğini, geriye müvekkili ve S. Ö.nın kaldığını, ölümden kısa süre önce annesi M.'nin adına kayıtlı Konya ili Selçuklu ilçesi Çaldere köyü 10… parselde kayıtlı tarlanın tamamının mirasçılardan S.'ın oğlu S. Ö.'ya, Musalla Bağları mahallesi 1….. ada 3 parselin tamamının ise S. oğlu M. Ş. Ş.Ö.'ya 07.08.2003 tarihinde 61… yevmiye sayılı işlemle satıldığının tespit edildiğini, taraflar arasında gerçek bir alım satım söz konusu olmadığını, murisin gerçek iradesinin bağışlama olmasına rağmen tapuda satış gibi gösterilerek davacıdan mal kaçırılmasının amaçlandığını, her iki davalının da devir tarihinde iş sahibi olmadıklarını, babaları ile birlikte kaldıklarını ve bu taşınmazları alacak maddi güçleri olmadığını, muris M. Ö.'nın maddi durumunun iyi olup söz konusu malları satmaya ihtiyacı olmadığını, taşınmazın satış değerlerinin o günkü rayiç bedelin çok altında olduğunu, taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ile veraset ilamındaki hisseleri oranında davacı adına tesciline, mahkeme aksi kanaatte ise müvekkilinin taşınmazlar üzerinde saklı pay hakkı bulunduğu için saklı payı oranında payın adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP: Davalılar vekili cevap dilekçesinde özetle; dava konusu taşınmazlarının devrinin murisin vefatından yaklaşık 11 yıl önce, 2003 yılında yapıldığını, davacının taşınmazların devrini yeni öğrenmediğini, devrin yapıldığı andan itibaren bildiğini, davacının annesi M.'nin mirasından feragat ettiğini, Konya 2. Noterliğinin 21.03.2007 tarih ve 6… yevmiye nolu düzenleme şeklinde mirastan feragat sözleşmesi ile annesinden kalacak taşınmaz mallardaki bütün hak ve hisselerinden feragat ettiğini, diğer mirasçılardan da herhangi bir maddi ya da manevi talepte bulunmayacağını kabul ettiğini, ortada muvazaalı bir devir olmadığını, davalıların taşınmazların bedelini ödeyerek satın aldıklarını, taşınmaz bedellerinin M. Ö.'nın Vakıfbank Konya şubesindeki emeklilik hesabına yatırıldığını, taşınmazların devir tarihi itibariyle davalıların taşınmazları alabilecek maddi güçlerinin olduğunu, davacıdan mal kaçırma amacı bulunmadığını, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER: Dava ve cevap dilekçeleri, noter evrakları, tapu kayıtları, rızai miras taksim sözleşmesi sureti, duruşma tutanakları.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Açılan dava tapu iptali ve tescil talebine ilişkindir.

Tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda bildirdikleri deliller celbedilmiş, tapu kayıtları dosyamız arasına alınmış, tarafların sosyal ve ekonomik araştırma sonuçları getirtilmiş, Konya 2. Noterliğince düzenlenen rızai miras taksim sözleşmesi ve mirastan feragat sözleşmeleri incelenmiştir.

Konya 2. Noterliğinin 21.03.2007 tarih ve 06…. yevmiye numaralı düzenleme şeklinde mirastan feragat sözleşmesinin incelenmesinde mirasçı S. B.'ın "Annem M. Ö.'nın sahibi bulunduğu veya bundan sonra sahibi bulunacağı T.C. hudutları dahilinde bulunan bilcümle taşınmaz mallar ile taşınmaz mallardaki bütün hak ve hisselerinin tamamından feragat ettiğimi, annemin vefatı halinde işbu bahsi geçen taşınmaz mallardan benim herhangi bir hak ve alacağımın kalmadığını, annemin ölümü halinde diğer mirasçılardan herhangi bir maddi ve manevi talepte bulunmayacağımı, bulunduğum taktirde ilgili mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını şimdiden kabul ve beyan ederim" şeklinde beyanının bulunduğu görülmüştür.

Konya 2. Noterliğinin 06.11.2006 ve 05….yevmiye numaralı düzenleme şeklinde rızai miras taksim sözleşmesinin incelenmesinde; sözleşme altında ilgililer olarak imzası bulunan M. Ö., S. B. ve S. Ö.'nın müşterek muris A. Ö.'dan intikal eden menkul ve gayrimenkul malları bilrıza ve muvafakatları ile taksim ettiklerini, mirasçılardan M. Ö.'nın ise menkul mal aldığından gayrimenkul mal almadığını beyan ettikleri görülmüştür.

Mahkememizce toplanan delillerin ele alınarak yapılan değerlendirilmesinde; her ne kadar davacının dava konusu taşınmazlar üzerinde pay hakkı bulunduğundan bahisle taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ile davacının saklı payı oranındaki payın davacı adına tescili talep edilmiş ise de, davacının Konya 2. Noterliğinin 06.11.2006 ve 05… yevmiye numaralı düzenleme şeklinde rızai miras taksim sözleşmesi ile davalılarla müşterek murisleri A. Ö.'dan intikal eden menkul ve gayrimenkul malları karşılıklı rıza ve muvafakat ile taksim ettikleri, ayrıca Konya 2. Noterliğinin 06.11.2006 ve 05…. yevmiye numaralı düzenleme şeklinde mirastan feragat sözleşmesi ile de davacının M.'nin sahibi olduğu veya olacağı taşınmaz mallardaki bütün hak ve hisselerinden feragat ettiğini, annesinin vefatı halinde kendisinin bu taşınmazlardan bir hak ve alacağının kalmadığını beyan ettiği, annesinin ölümü halinde diğer mirasçılardan herhangi bir maddi ve manevi talepte bulunmayacağını da beyan ettiği görülmüş, davacının feragat ettiği taşınmazları irade beyanından dönmesi yoluyla geri kazanamayacağı, irade beyanından döndüğüne ilişkin herhangi bir beyan ya da belge de bulunmadığı, ancak iradeyi sakatlayan sebeplerin varlığı halinde veya diğer mirasçıların onay vermesi durumunda mirasın reddinden dönülebileceği, davalı tarafça mahkememize böyle bir neden de öne sürülmediği de görülmekle davanın reddine karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatiyle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenler ile;

Davanın REDDİNE,

Alınması gerekli 29,20 TL harçtan başlangıçta yatırılan 452,56 TL'nin mahsubu ile fazladan yatırılan 423,36 TL harcın davacıya iadesine,

Davalılar kendilerini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT gereğince 3.180 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

Dair; taraf vekillerinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize başvurmak suretiyle Yargıtay nezdinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.