Nüfus Davalarında Yetkili Mahkeme


T.C.

ANKARA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

16. HUKUK DAİRESİ

 

ESAS NO : 2017/5..

KARAR NO : 2017/8..

 

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

 K A R A R 

 

BAŞKAN : H... E...   

ÜYE : E.... S....  

ÜYE : H....F.... D....  

KATİP : M.... Ö....

 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ : KONYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TARİHİ : 09/01/2017

NUMARASI : 2016/.... Esas, 2017/.... Karar

DAVACI : S....Ç.... 

VEKİLİ : Av. A. Ö. - Av. F. Ö. - Av. N.... K.... G....

Kürden Mah. Yeni Meram Cad. No: 254 Meram/ KONYA

DAVALILAR : 1-F.... C....

                       2-H.... G.... 

                       3-K.... G....

                       4-S.... G....

                       5-Z.... G....

                       6- NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ 

 

DAVANIN KONUSU : Nüfus Kaydında Düzeltim

 

     Konya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/01/2017 tarih, 2016/.... Esas,  2017/.... Karar sayılı kararına karşı davacı tarafça istinaf başvurusunda bulunulmuş olmakla, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda:

 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

     Davacı, nüfus kayıtlarında babannesi olarak görünen S.... ile M.... ili, B.... ilçesi, P.... mahallesi Cilt:...., Hane:....'de kayıtlı olan Z.... Y....ın aynı kişi olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir. 

     Bir kısım davalılar, iddiaların doğru olduğunu belirterek davanın kabulüne karar verilmesini istemişlerdir.  

     Davalı nüfus temsilcisi, davanın reddini savunmuştur. 

    Mahkemece, iddianın kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

 

    Davacı, bir kısım davalıların davayı kabul ettiğini, tanıkların iddiayı doğruladığını, ret gerekçesinin yerinde olmadığını, mahkemenin davacı ile babanneyi karıştırdığını, S....'ye ilişkin kayıt bulunamadığını, Z....'e ilişkin inceleme yapılmadığını, ayrıntılı kayıtların getirtilmesi gerektiğini, tapu kayıtlarında Z.... isminin geçtiği 4 adet taşınmazın intikal ettiğini, buna ilişkin delillerin tam toplanmadan karar verildiğini, DNA testi yapılması gerektiğini belirterek istinaf başvurusunda bulunmuştur.

     Dava, babaanne olarak nüfus kayıtlarında göründüğü ileri sürülen S.... ile Z.... Y....'ın aynı kişi olduğunun tespiti isteğine ilişkindir. 

    Dosya içeriği ve toplanan delillerden, davacının babannesi olduğunu ileri sürdüğü S....'nin arşiv nüfus kayıtlarına göre  S.... ile M.... ili, B.... ilçesi, P.... mahallesi Cilt:...., Hane:....'de kayıtlı olan Z.... Y....ın da aynı şekilde M.... ili, B.... ilçesi, P.... mahallesi  nüfusuna kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır.

    Bilindiği üzere 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 36/a maddesine göre nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet Savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır. Anılan hükümdeki  yerleşim yeri ifadesinden,  kaydı düzeltilmesi istenen kişinin yerleşim yeri adresinin bulunduğu yer mahkemesinin anlaşılması gerekmektedir.

   Somut olaya gelince, davada aynı kişi olduğu ileri sürülen S....'nin arşiv kaydında ve Z.... Y....'ın nüfus kayıtlarında B.... ilçesi nüfusuna kayıtlı oldukları, murise ait olduğu ileri sürülen taşınmazların B.... ilçesinde bulunduğu, adı geçenlerin B.... ilçesinde yaşadıkları ve haklarındaki araştırmanın B.... ilçesinde yapıldığı gözetildiğinde son ikamet yerlerinin B.... ilçesi olduğu ve eldeki davada açıklanan gerekçelerle 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 36/a maddesi uyarınca Bodrum Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli ve yetkili olduğu anlaşıldığından davacının yerleşim yeri esas alınarak yargılamaya devamla işin esası hakkında karar verilmiş olması doğru görülmemiş, davacının istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK'nin 353/1-a-3 maddesi uyarınca açıklanan nedenlerle kabulü ile ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına, dosyanın usul ekonomisi de gözetilerek aynı yasanın 353/1-a maddesi uyarınca görevli ve yetkili Bodrum N.... Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.

 

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçelerle,

1-Davacının istinaf başvurusunun açıklanan nedenle KABULÜNE, 

Konya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/01/2017 tarihli ve 2016/.... Esas, 2017/.... Karar sayılı kararının yetkisizlik nedeniyle KALDIRILMASINA

2-Dosyanın 6100 sayılı HMK’nin 353/1-a maddesi uyarınca görevli ve yetkili Bodrum Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmek üzere GÖNDERİLMESİNE

3-Dosyanın görevli ve yetkili mahkemeye gönderme işinin Konya 4.  Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yerine getirilmesine, 

4-Davacı tarafça yatırıldığı anlaşılan istinaf karar harcının talep halinde ilgilisine iadesine, 

5-6100 sayılı HMK'nin 359/3. maddesi uyarınca Dairemiz kararının tebliğ işlemlerinin ilk derece mahkemesi tarafından yerine getirilmesine,  

Dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde 6100 sayılı HMK'nun 353/1-a maddesi uyarınca kesin olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 21/09/2017

 

GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİHİ : 20/10/2017

 

 Başkan                                                             Üye                                                    Üye                                   Katip