Yargı Yerinin Belirlenmesi


T.C.

YARGITAY

20. Hukuk Dairesi

ESAS NO              : 2016/……

KARAR NO          : 2016/……..    

Y A R G I T A Y   İ L A M I

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ                  : Konya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

TARİHİ                            : 08/12/2015

NUMARASI                    : 2015/……-2015/……

DAVACI                          : B. İnşaat Nak.Mad.San. ve Tic.Ltd.Şti.

DAVALILAR                     :S.S.Konya Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet                                                          Kooperatifi

Taraflar arasındaki davada Konya 2. Asliye Ticaret ile Konya 5. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeniyle yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, İİK 277. maddesi uyarınca tasarrufun iptali istemine ilişkindir.

Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesince, davanın tasarrufun iptali davası olup ticari dava olmadığı gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur

    Konya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ise taraflarca iş bölümü itirazı ileri sürülmediğinden davanın ilk açıldığı mahkemede görülmesi gerektiğini belirtilerek görevsizlik kararı verilmiştir.

Bilindiği gibi asliye mahkemeleri, Asliye Hukuk ve Asliye Ticaret Mahkemeleri olarak ikiye ayrılır. Asliye  Ticaret Mahkemeleri, Asliye Hukuk Mahkemesinin görevine giren ticari davaların çözümlendiği mahkemelerdir.

Asliye Ticaret Mahkemesinin görevine giren işler dışında kalan tüm uyuşmazlıklar asliye hukuk mahkemesince çözümlenir. Dava tarihinde yürürlükte bulunan 6762 sayılı TTK'nın 4. maddesinde hangi davaların ticari dava olduğu sayılmıştır. Bundan başka, bir yerde ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin görevi, içinde bulunan ve bu Kanunun 4. maddesi hükmünce ticari sayılan davalarla hususi hükümler uyarınca ticaret mahkemesinde görülecek diğer işlere asliye ticaret mahkemesinde  bakılacağı  düzenlenmiştir. (TTK'nın 5/2)

Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi arasındaki ilişki görev değil iş bölümü ilişkisidir. (TTK'nın 4 ve 5. maddeleri) Asliye ticaret mahkemesi kanunla belirtilmiş olan ticari davalara bakar. Asliye hukuk mahkemesi ise ticari davalar dışında kalan hukuk davalarına (dar anlamda hukuk davalarına) bakar.

Somut olayda, eldeki dava 09.04.2012 tarihinde açılmıştır. 30.06.2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6335 sayılı Kanunun 38. maddesi ile 6102 sayılı TTK'ya eklenen geçici 9. madde “bu kanunun göreve ilişkin hükümleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalarda uygulanmaz. Bu davalar, açıldıkları tarihte yürürlükte bulunan Kanun hükümlerine tabidir” hükmünü içermektedir.

Bu durumda davalıların iş bölümü itirazının bulunmadığı gözetilerek uyuşmazlığın, davanın ilk açıldığı Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK'nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 09/05/2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.