Resmi Belgede Sahtecilik Nitelikli Dolandırıcılık


T.C.

YARGITAY

15. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y  İ L A M I

Esas No                : ………/………      

Karar No              : ……../………

Tebliğname No                : … - ………/………

İNCELENEN KARARIN;

MAHKEMESİ      : Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi

TARİHİ                : …./…./………

NUMARASI         : ………/……… ve ………/………

SANIK                 : M……S…… Ç…….

SUÇ                      : Resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ         : …../…./………

HÜKÜM                : TCK’nın 204/1, 62/1, 43/1, 53/1 maddeleri gereğince ve TCK’nın 158/1-d, 62/1, 52, 51, 53. maddeleri gereğince mahkumiyet              

TEMYİZ EDEN     : Sanık müdafii

TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE      : Bozma

Resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından sanığın mahkumiyetine ilişkin hükümler sanık müdafi  tarafından, temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Müşteki  İ…… Y…….'nın YDÇ E…. Ö…… Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şirketi müdürü olduğu ve şirkete ait S…… D…….Dershanesi SBS Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, sanığın bu dershanede bir süre öğretmenlik yaparak ve hissedarı olarak çalıştığı,…../…../……… tarihinde öğretmenlik görevinden istifa ederek dershaneden ayrıldığı, sanığın dershanede çalıştığı dönemde katılan A…… K…… ile araba alım satımı yaptıkları, sanığın katılan A…….'e 3 adet senet ve 1 adet çek verdiği, bonoların arkasında YDÇ E…… Ö…….. Hizm. San. Ve Tic. Ltd. şirketi isimli şirkete ait kaşe basılmış olduğu ve üzerinde de İ……Y……isminin yazılı olduğu, kaşe üzerinde bir adet imzanın bulunduğu, senedin ön yüzünde sanığın ve babası A……Ç…….'ın imzasının bulunduğu, çek arkasında YDÇ E……... Ö……..Hizm. San. Ve Tic. Ltd. şirketi isimli şirkete ait kaşe basılmış olduğu ve üzerinde bir adet imzanın bulunduğu, senetlerin vadesi geldiğinde katılan A……. K………'ın müşteki İ……. Y……..'nın yanına giderek senetlerin ödenmesini istediğinde müşteki İ……..Y……..’nın söz konusu senetler üzerinde bulunan kaşe üzerindeki imzaların kendisine ait olmadığını gördüğü, şirkette imza yetkisi olmayan sanığın şirket kaşesini kullanıp, imzalayarak kullandığından ve senetlerin ödenmediğinden bahisle şikayette bulundukları, yine 28.500 TL bedelli ve son cirantası İ…… G……. olan çek sebebiyle Konya 2. İcra Hukuk Mahkemesinin……../………esas-………/………karar sayılı dosyası ile yapılan yargılamada, Konya 12. İcra Müdürlüğünün ………/……… esas sayılı dosyasına konu çekteki ciranta imzasına müşteki İ…….Y…….tarafından itiraz edildiği, yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda da çek arkasındaki YDÇ E…….Ö……. Hizm. San. ve Tic. Ltd. şirket kaşesi üzerindeki imzanın şirket yetkilisi olan İ……Y…..elinden çıkmadığının tespit edildiği, bu nedenle takibin durdurulmasına karar verildiği, YDÇ E….. Ö…..Hizm. San. ve Tic. Ltd. şirketi imza yetkilisinin İ……Y……olduğu, ancak sanığın düzenlediği senetlerde de şirket kaşesi üzerine İ……Y……'nın imzasını taklit ederek attığı, ayrıca çek arkasında bulunan şirket kaşesi üzerine yetkisi olmadığı halde kendi imzasını atarak kullanıp bu şekilde atılı suçları işlediğinin iddia edildiği olayda; sanığın müşteki Adem Kayacık’a verdiği üç adet senet üzerinde yetkili hamil ve düzenleme tarihlerinin bulunmaması, senetlerin bu hali ile kambiyo senedi vasfını taşımaması ve özel belge niteliğinde olması, senetlerde ilk ciranta olarak yer alan YDÇ E……. Ö…….Hizm. San. Ve Tic. Ltd. şirketi’nin imza yetkilisi olan müşteki İ…….Y…… yönünden yasal takip yapılarak alacağın tahsil edilemeyeceği, kaldı ki katılan A…… K……. tarafından senette keşideci olarak yer alan sanık ve kefil olarak yer alan babası A…..Ç…….ve ilk ciranta İ……..Y…….hakkında başlatılmış bir yasal takip bulunmaması, senetlerin adi senet niteliğinde olması ve sanığın senetlerde yer alan borcu tüm aşamalarda kabul etmesi yine; suça konu 28.500 TL bedelli ve yasal takibe konu edilen ancak takibin durdurulması kararı verilen çekin İ……G…… isimli şahsın eline ne şekilde geçtiği, çeki kimden aldığı sorulmadan, sanığın suça konu çeki İ…….G…….’a veren kişi olup olmadığı hususunda savunması alınmadan; çek üzerinde bulunan YDÇ E…..Ö……. Hizm. San. ve Tic. Ltd. şirketi kaşesi üzerinde yer alan imzanın sanığa ait olup olmadığı ayrıca suça konu senetler üzerinde yer alan YDÇ E….. Ö…… Hizm. San. ve Tic. Ltd. şirketi kaşesi üzerindeki imzanın sanığa ve müşteki İ………Y……’ya ait olup olmadığının tespiti amacıyla imza örnekleri getirtilerek çek ve senetler üzerinde yer alan imzalar ile karşılaştırılması maksadıyla bilirkişi incelemesi yaptırılmadan ve tüm bu bilgiler ışığında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarının ne şekilde oluştuğu açıklanmaksızın eksik inceleme ile atılı suçlardan mahkumiyet hükmü verilmesi,

Kabule göre;

1- Sanığın, sahte senetleri aynı anda katılan A…… K……' a vermesi, senetlerin farklı tarihlerde düzenlendiğine dair kesin delil bulunmaması, katılana yönelik eylemini aynı anda gerçekleştirmesi karşısında; sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 43/1 maddesinde düzenlenen zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağı gözetilmemesi,

2- Uzun süreli hapis cezası ertelenen sanık hakkında, 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 1. fıkrasının c bendinde yer alan haklardan, sadece kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlığa ait bir hizmetten bulunmaktan yoksun bırakılmaya ilişkin hak yoksunluğunun aynı maddenin 3. fıkrasına göre koşullu salıverilme tarihinden itibaren uygulanmayacağı gözetilmeden, alt soyu dışındaki kişileri de kapsayacak şekilde 53/1-c maddesi gereğince güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına hükmedilmesi,

3- Sanık hakkında bozmadan önce verilen ilk hükmün sanık tarafından temyiz edildiği ve kazanılmış haklarının korunması gerektiği gözetilmeksizin nitelikli dolandırıcılık suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmedilmesi,

Kanuna aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden 5320 sayılı Kanun'un 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca hükümlerin BOZULMASINA, 06.02.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

               

Başkan

S…..Ö……

Üye

R….. Ö……

Üye

L……..A……….

Üye

S…….. Ö………..

A…….. C……..

Kararına Uygundur.

Yazı İşl.Müd.Y. FLZ/d