Meskeniyet İddasında Dava Açma Süresi


T.C.

KONYA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

7. HUKUK DAİRESİ

 

DOSYA NO  : ………/……….

KARAR NO  : …….../……….

 

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

İ S T İ N A F   K A R A R I

 

BAŞKAN                              : A…….  S…….. 

ÜYE                                       : B…….  Ş….. A……

ÜYE                                       : B…….  G…….

KATİP                                   : M……. Ç……. 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ                       : KONYA 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

TARİHİ                                  : …./…./……

NUMARASI                          : ……./….. -  ……./……

İSTİNAF EDEN

DAVACI BORÇLU              : S…….S……

VEKİLLERİ                          : Av. FATİH ÖZGÖKÇEN - Av. ALİ ÖZGÖKÇEN

                                           Kürden Mah. Meram Yeni Yol Cad. No: 254 Meram/KONYA

İSTİNAF EDEN

DAVALI ALACAKLI           : A……(……) K……. 

VEKİLİ                                   : Av. O……G……

DAVANIN KONUSU          : Meskeniyet İddiası

KARAR TARİHİ                  : …./…./……

KARAR YAZIM TARİHİ     : …/…./……

Dairemizce yapılan dosya üzerinden inceleme sonucunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İSTEM: Davacı mahkememize sunduğu dava dilekçesi ile; Konya 5. İcra Müdürlüğünün ……./…….. sayılı dosyası ile başlatılan icra takibinde söz konusu gayrimenkulün müvekkilinin tek evi olduğundan meskeniyet şikayetlerinin kabulü ile taşınmaz üzerindeki hacizlerin kaldırılmasına, yargılama gideri ve ücreti vekaletin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

SAVUNMA: Davalı vekili cevap dilekçesinde; davacının taşınmaz haczine aynı dosyadan alınan …./…./……. tarihli kıymet takdiri raporunun karşıya …./…/……tarihinde tebliğiyle birlikte artık ıttıla olduğunu. Bu ıttıla tarihinden itibaren süresinde itiraz etmediğinden artık meskeniyet iddiasında bulunamayacağını, diğer yandan davacı aleyhine girişilen 10 İcra müdürlüğü ……./……… E sayılı icra dosyasından da kıymet takdiri alındığını, o takibin borçlusu davacıya tebliğ yapıldığını o dosyadan da meskeniyet itirazında bulunmadığını, tüm bunlardan sonra artık davacının meskeniyet itirazında bulunma imkanı kalmadığını, davacının dilekçesinde …./…./…… tarihli kıymet takdiri raporunun …./…./…… tarihinde tebliği kendisine meskeniyet itirazı için bir yarar sağlamayacağını. Davacının bu taşınmaz yönünden konulan hacize …./…./…… tarihli kıymet takdiri raporunun …/…/…… tarihli tebliğiyle ıttıla olduğuna göre artık davacının şikayet süresi …./…./….. tarihinden itibaren 1 hafta olduğunu, somut olayda yeni bir kıymet takdiri kendisine meskeniyet itirazı hakkı bahşetmeyeceğini, bu durumda meskeniyet şikayeti haczin öğrenildiği tarihten itibaren 7 günlük süreye tabi olacağına göre davacının bu iddiaya yönelik dava sürelerini çokça geçirdiğini, davacının esasa dair sair itirazları da yersiz ve kabul edilemez olduğunu, bu nedenle davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER:   Konya 5. İcra Müdürlüğünün ……/……..Esas sayılı dosyası,

İLK DERECE MAHKEMESİ KARAR ÖZETİ:

Yapılan yargılama sonunda aldırılan bilirkişi raporuna göre davacının haline münasip evi …………….-TL'ye satın alabileceği anlaşılmakla, mahcuz taşınmazın ………….-TL'sinin davacıya bakiyesinin hak sahibine ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.

İSTİNAFA BAŞVURAN TARAF VE İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:

Davacı vekili tarafından, dava dilekçesindeki nedenler tekrarlanarak ve şikayete konu taşınmazın değeri ile mütevazi semtte haline münasip bir meskenin değeri arasında az miktarda fark bulunması nedeniyle şikayetin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerektiği belirtilerek istinaf yasa yoluna başvurulmuştur.

Davalı vekili tarafından davacıya aynı taşınmazla ilgili icra dosyasında düzenlenen …./…./…… tarihli kıymet taktir raporunun …./…./…….. tarihinde tebliğ edilmesiyle birlikte davacının hacizden haberdar olduğu ve bu tarihten itibaren süresinde şikayette bulunmaması nedeniyle şikayetin süreden reddine karar verilmesi gerektiği belirtilerek istinaf yasa yoluna başvurulmuştur.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE  GEREKÇE:

Davacının istinaf başvurusu yönünden yapılan incelemede; Mahkemesince de belirtildiği üzere,  davacının haczedilen meskeni dışında başka taşınmazının bulunmadığı, davacının haczedilen taşınmazda babası, annesi ve oğlu ile birlikte ikamet ettiği, mahkemece aldırılan bilirkişi raporuna göre taşınmazın toplam değerinin …………… TL olduğu, borçlunun haline münasip yaşanabilir bir meskenin piyasa değerinin keşif tarihi itibariyle ………….. TL olduğu belirlenmiştir. Alınan bilirkişi raporunda dava konusu taşınmazın değeri objektif veriler esas alınarak, davacının haline münasip meskenin değeri ise davacının sosyal ve ekonomik durumu ile birlikte yaşadığı kişilerin sayısı v.b.  kriterler esas alınarak hazırlandığından hükme esas alınmasında ve denetime ve hüküm kurmaya elverişli bu rapor gözetilerek mahkemesince yazılı şekilde karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Davalının istinaf başvurusu yönünden yapılan incelemede; Her ne kadar davalı vekili icra dosyasında düzenlenen …./…/……. tarihli kıymet taktir raporunun …./…/…… tarihinde tebliğ edilmesiyle birlikte davacının hacizden haberdar olduğu ve bu tarihten itibaren süresinde şikayette bulunmaması nedeniyle şikayetin süreden reddine karar verilmesi gerektiğini iddia etmiş ise de, söz konusu …/…/…… tarihli kıymet taktir raporu düzenlenmeden önce şikayete konu taşınmazın tapu kaydına …./…/…… tarihinde yeniden haciz konulduğu, bu hacizden sonra alacaklı vekilinin kıymet taktirinin yapılmasını talep etmesi üzerine …./…/….. tarihli kıymet taktir raporunun düzenlendiği ve bu raporun her ne kadar …./…/….. tarihinde davacı borçluya tebliğ edildiği anlaşılmış ise de, süresinde satışın istenmemesi nedeniyle …/…./…... tarihinde konulan haczin düştüğü ve alacaklı vekilinin talebi üzerine icra müdürlüğünce …./…./…… tarihinde yeniden şikayete konu taşınmazın tapu kaydına haciz şerhinin işlendiği ve daha sonra alacaklı vekilinin talebi üzerine yeniden taşınmazın kıymet taktirinin yapıldığı ve düzenlenen …./…./….. tarihli kıymet taktir raporunun …/…/….. tarihinde davacı borçlu vekiline tebliğ edildiği ve bu tarihten itibaren 7 günlük şikayet süresi dolmadan …./…./…… tarihinde iş bu davanın açıldığı anlaşılmıştır. Buna göre …./…/….. tarihinde konulan haczin süresinde satış istenmemesi nedeniyle düşmüş olması üzerine …./…./……. tarihinde şikayete konu taşınmaz üzerine yeniden haciz konulmakla davacı borçlunun meskeniyet şikayetinde bulunabileceğinden ve en son konulan bu hacizden kıymet taktir raporunun …./…/….. tarihinde tebliği üzerine haberdar olduğu ve bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde şikayette bulunduğu anlaşıldığından, mahkemece şikayetin esasına girilerek karar verilmesinde de bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Bu itibarla dava ve takip dosyası içeriğine, dosyadaki yazılara göre ilk derece mahkemesi kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığı, davanın esasıyla ilgili hükme etki edecek tüm delillerin dava ve takip dosyası içinde bulunduğu, kanunun olaya uygulanmasında ve gerekçede hata edilmediği, bu nedenle inceleme konusu kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığından davacının ve davalının istinaf istemlerinin ayrı ayrı esastan reddi gerektiği kanaatine varılarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

 HÜKÜM     : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; 

1-Davacı ve davalının istinaf başvurularının 6100 sayılı HMK.nun 353/1-b-1 maddesi gereğince ayrı ayrı ESASTAN REDDİNE,

2-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

3-İstinaf giderlerinin istinaf kanun yoluna başvuran taraflar üzerinde bırakılmasına,

4-İnceleme duruşmasız yapıldığından vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,

5-Kararın taraflara tebliğine,

Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda, İİK'nun 364 ve HMK'nın 361. maddeleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde dairemize veya bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi ilgili hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Yargıtay ilgili hukuk dairesi nezdinde TEMYİZ yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. …./…/….