Menfi Tespit Davası ile ilgili Yargıtay İlanı


T.C.

YARGITAY

19. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2015/...... 

KARAR NO : 2015/......

Y A R G I T A Y   İ L A M I

MAHKEMESİ : Aksaray 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 11/09/2014

NUMARASI : 2012/....-2014/....

DAVACI : E. N. Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti. vek. Av. F. Ö.

DAVALI : 1)Vakıfbank A.Ş. vek. Av. E.P.t 2)T. İnş Turizm ve Tic. Ltd. Şti. vek. Av. S. Ö.

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın davalı Vakıfbank A.Ş. yönünden reddine, davalı T.İnlş. Turizm Tic. Ltd. Şti. yönünden kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

 

- K A R A R -Davacı vekili, müvekkilinin davalı T. İnş. Turizm ve Tic. Ltd. Şti.'ne avans çekleri verildiğini, ancak davalı tarafından malın gönderilmediğini, sözkonusu avans çeklerinin kullanılan kredinin teminatı olarak davalı Vakıfbank A.Ş.'ye verildiğini belirterek davalıya verilen çeklerin iptali ile borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı T. İnş. Turizm ve Tic. Ltd. Şti. vekili, davacının müvekkiline borcu olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı Vakıfbank AŞ. vekili, davalı T. İnş. Turizm ve Tic. Ltd. Şti.'ne kullandırılan kredilerin geri ödemelerinin dava konusu çekler ile sağlandığını her bir kredinin açılış tarihi itibariyle teminattaki tüm çeklerin cirolandığını, dava konusu çeklerin müvekkili tarafından davalı T. İnş. Turizm ve Tic. Ltd. Şti.'nin cirolaması ile teslim alındığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; benimsenen bilirkişi raporuna göre; dava konusu çeklerin davacı defterlerinde sipariş avansı olarak görüldüğü, çek karşılığında davalı şirketin edimini yerine getirdiğine dair kayıt bulunamadığını, dava konusu çeklerin karşılığı olan edimin yerine getirilmemesi gerekçesiyle, davacının davalı T. İnş. Turizm ve Tic. Ltd. Şti.'ne borçlu olmadığının kabulüne, davalı bankanın kredi alacağına karşılık teminat teşkil etmek üzere çekleri temlik cirosuyla devraldığı yapılan cironun rehin cirosu olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle davalı banka yönünden davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu çeklerin lehtar T. İnş. Turizm ve Tic. Ltd. Şti. tarafından bankaya ibraz edilerek karşılıksızdır, şerhinin verildiği, çekin arka yüzünde ibraz tarihinden öncesine ve sonrasına ait bankanın adına yapılmış bir ciro imzasının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Çek üzerinde banka adına yapılmış ciro imzası olmadığından bu çekten dolayı bankanın alacak hakkı bulunmamaktadır. Buna rağmen davalı bankanın çek üzerinde hak talep etmesi nedeniyle mahkemece açıklanan ilkeler uyarınca inceleme ve değerlendirme yapılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle mahkemece kararının davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine,09.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan Vekili                  Üye                            Üye                Üye                          Üye

U.Sayın                         M.B.Selçuk             A.H.Güler              N.Üstün              F.Akyüz