Sigortalıdan Tespit Davası


 TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.

4. İŞ MAHKEMESİ

KONYA

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO      : 2012/….

KARAR NO  : 2015/…..

HAKİM           : B. D.

KATİP           : S.F.T.

DAVACI        : S. G.

  B.Evler Mah. 906. Sk No:24/1  Beyşehir/KONYA

VEKİLİ           : Av. A. Ö.

 Kürden Mah. Meram Yeni Yol Cad. No: 254 Meram/KONYA

DAVALI         :  İ. Ö.

 Hamidiye Mah. 66. Sk. No: 6  Beyşehir/ KONYA

VEKİLLERİ  : Av. A. A.

  Akabe Mh.Adalet Plaza A Blok K:1 No:103 Karatay/KONYA

  Av. H. A.

 Hacıfettah Mh.Furkandede Cd.Larendehan 50/405 KONYA

FERİ MÜDAHİL       : S.G. K. B.

VEKİLİ           : Av. S. Ş.

 Akabe Mh.Adalet Plaza A Blok No:9/401 Karatay/KONYA

DAVA : Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları)

DAVA TARİHİ          : 22/10/2012

KARAR TARİHİ      : 25/05/2015

Mahkememizde görülmekte bulunan iş bu davanın yapılan açık yargılamasının sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı vekili 22/10/2012 tarihli dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin 18/08/2008-25/02/2012 tarihleri arasında davalı İ. Ö.'a ait iş yerinde silah üretim işi ile iştigal edip, parça başına ücret usulü ile kundak tesfiyesi alanında çalıştığını, düzenli olarak iş yerinde bulunduğunu, hiç bir şekilde işverenin emir ve talimatları dışında hareket etmediğini, davalıya itimat ettiğini, 2009 yılından sonra çalışma sürelerinin SGK'ya bildirilmemesi üzerine bu durumu işverene sorduğunu ve işveren tarafından iş akdinin haksız ve hukuka aykırı olarak feshedildiğini, bu nedenlerle müvekkilinin İ. Ö. isimli iş yerinde 18/08/2008 tarihinden 25/02/2012 tarihine kadar sürekli ve kesintisiz çalışarak hizmetini ve işçiliğini sürdürdüğünün tespitine, çalıştığı günlerin sigortalılığına sayılmasına ve böylece hizmet tespitinin yapılmasına, SGK'ya sigortalı çalıştığı günlerin bildirilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

CEVAP DİLEKÇELERİNİN ÖZETİ:

Davalı İ. Ö. vekili 19/11/2012 tarihli cevap dilekçesinde özetle; davacının iddialarını kabul etmediklerini, davacının müvekkiline ait iş yerinde 15/10/2008 tarihinde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile başladığını, kundak tesviyesi işi yaptığını, ancak asgari ücret aldığını, yine 14/02/2009 tarihinde davacının müvekkiline ait iş yerinde çalışan M. T.'ye sataştığını ve yapılan kavga sonucunda İş Kanunu'nun 25.maddesi gereği haklı fesih nedeniyle sigortasının durdurulduğunu, 16/02/2009-25/02/2012 tarihleri arasında müvekkiline ait iş yerinde işçi olarak çalışmadığını, bu nedenlerle davacının davasının reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Feri müdahil SGK vekili 14/11/2012 tarihli cevap dilekçesinde özetle; davacının hizmet tespiti talebi yönüyle kurum kayıtlarında yapılan incelemelerde diğer davalı İ. Ö.'ın Konya SGK İl Müdürlüğü iş yeri dosyasından davacı adına bir sigortalı bildirimi yapılmadığının tespit edildiğini, davacının iddia ettiğinin aksine dava edilen dönemlerde davacının sigortalı hizmetinin bulunmadığını, 5510 sayılı yasanın 8/2.maddesi uyarınca davacı tarafından kuruma herhangi bir bildirimde de bulunulmadığını, müvekkili kurumun dava açılmasına sebebiyet vermediğini, bu nedenlerle haksız ve mesnetsiz davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

TOPLANAN DELİL VE BELGELER: SGK İl Müdürlüğü'nden davacının sicil dosyası, davalı İ. Ö.'a ait iş yeri sicil dosyası, taraf tanıkları dinlenmiş, tarafların ibraz ettikleri delil ve belgeler dosya kapsamına alınmış, iş hukuku ve sosyal güvenlik uzmanı bilirkişi A. A.'ten 24/04/2015 tarihli rapor aldırılmıştır.

GEREKÇE: Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve tüm dosya münderacatına göre; taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının davalılardan İ.Ö.'a ait iş yerinde 18/08/2008-25/02/2012 tarihleri arasında kesintisiz olarak çalıştığının tespitine ilişkin olup, dosya kapsamındaki sigorta hizmet cetveline göre davacının, 15/10/2008-15/02/2009 tarihleri arasında davalılardan A. Ö.'a ait iş yerinde sigortalı olarak 122 gün süreyle çalıştığına ilişkin hizmet bildiriminde bulunulduğu, dava dosyası kapsamında bu belge haricinde davacının davalılardan A. Ö.'a ait iş yerinde çalıştığına dair her hangi bir yazılı belge bulunmadığı, dinlenen davacı tanıklarının bir kısmının davacının çalışma iddiasını destekleyecek nitelikteki beyanlarının aksine davacının kendine ait iş yerinin mevcut olduğu yönündeki beyanları, yine davalılardan A.Ö.'ın iş akdinin sona erdirilmesi gerekçesi olarak belirtilen dava dışı işçi ile kavga olayının bir kısım tanık beyanı ile de desteklenmesi karşısında davacının çalıştığına bir kısım tanık beyanlarının destekleyen başkaca da bir delil ve belge bulunmaması karşısında davanın reddi yönünde karar verilmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davanın REDDİNE,

Alınması gereken 27,70 TL karar ilam harcından peşin alınan 21,15 TL harcın mahsubu ile bakiye kalan 6,55 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

Davalı İ. Ö. tarafından yapılan 112,00 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalı İ. Ö.'a verilmesine,

Davalı İ. Ö. kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinden yürürlükte bulunan A.A.Ü.T.'ye göre 1.500,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı  İ.Ö.'a verilmesine,

Taraflarca yatırılan gider avanslarından kullanılmayarak artan kısmın kararın kesinleşmesinden sonra istek halinde taraflara iadesine,

Dair; taraf vekillerinin yüzüne karşı, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunun 8.maddesi uyarınca tefhim edilen taraf yönünden tefhim tarihinden itibaren, tebliğ edilen taraf yönünden tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içerisinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar açıkca okundu, usulen anlatıldı.25/05/2015   

 

ESAS NO      : 2015/….

KARAR NO  : 2016/….

Y A R G I T A Y   İ L A M I

 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ           : Konya 4. İş Mahkemesi

TARİHİ                     : 25/05/2015

NUMARASI  : 2012/…-2015/….

DAVACI        : S. G. Vek.Av.  A.  Ö.

DAVALI         : İ. Ö.  Vek.Av. A. A.

FERİ MÜDAHİL       : S.  G.  K. Vek.Av. S. Ş.

Davacı,  davalılardan işverene ait işyerinde geçen çalışmalarının tespitine  karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin  reddine  karar  vermiştir.

Hükmün davacı ve S. G. K. vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan  ve Tetkik Hakimi S. K. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

 

                                                           K A R A R

 

            Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir.

            Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçelerle davanın reddine karar verilmiş ise de bu sonuca eksik araştırma ve inceleme ile gidilmiştir.

            Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı Yasa'nın 79/10. ve 5510 sayılı Yasa'nın 86/9. maddeleri bu tip hizmet tespiti davaları için özel bir ispat yöntemi öngörmemiş ise de, davanın niteliği kamu düzenini ilgilendirdiği ve bu nedenle özel bir duyarlılık ve özenle yürütülmesi gerektiği Yargıtay'ın ve giderek Dairemizin yerleşmiş  içtihadı gereğidir.

            Dosyadaki kayıt ve belgelerden; davacı adına davalı tarafca düzenlenmiş  15.10.2008 tarihli işe giriş bildirgesinin ve 15.10.2008-15.02.2009 tarihleri arasında geçen 122 günlük çalışmanın Kuruma bildirildiği, davalı işyerinin 01.08.2006 tarihinde yasa kapsamına alındığı, bordroların alındığı ancak beyanları alınan tanıkların nizalı dönemin tamamında çalışmasının olmadığı, dinlenen diğer tanıkların ise işyeri çalışanı olduklarının kendi beyanlarına dayalı olup, bu tanıkların da hizmet cetvellerinin alınmadığı, tanık beyanları arasında çalışma şekline ilişkin beyanlar arasındaki çelişkinin giderilmeden davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

            Yapılacak iş, mahkemece dinlenen tanıkların ifadeleri davacının çalıştığı süreleri tam olarak belirlemeye elverişli olmadığından gerekirse,  tespiti istenen dönemde çalışması bulunan diğer bordro tanıklarının adresini S. G. K. ve zabıta marifetiyle araştırıp tespit ederek bu tanıkları dinlemek, bordrolarda adı geçen kişilerin adreslerinin tespit edilememesi veya bunların tanıklığıyla yetinilmediği taktirde, tanık olarak dinlenen işyeri çalışanlarının hizmet cetvelleri alınarak nizalı dönemde çalışmalarının olup olmadığı tespit edilmeli ve giderek SGK ilgili il müdürlüğünden, gerekirse zabıta, vergi dairesi ve meslek odası aracılığı ve muhtarlık marifetiyle işyerine o tarihte komşu olan diğer işyerlerinde uyuşmazlık konusu dönemde çalıştığı tespit edilen kayıtlı komşu iş yeri çalışanlarının; yoksa işyeri sahipleri araştırılıp tespit edilerek çalışmanın niteliği ile gerçek bir çalışma olup olmadığı yönünde yöntemince beyanlarını almak tanık beyanları arasındaki çelişkiyi gidermek ve davacının işe giriş ve çıkış sürelerini net belirlemek ve gerçek çalışma olgusunu somut ve inandırıcı bilgilere dayalı şekilde 506 sayılı Yasanın 2,6,9 ve 79/10 maddeleri gereğince kanıtladıktan sonra sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

            Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

            O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ :Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre davalı Kurum vekilinin temyizinin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine

 24.11.21016 gününde oy birliği ile karar verildi.