Men-i Müdahale,Ecrimisil,Adli Yardım Talebine İlişkin Karar


T.C.

KONYA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

1. HUKUK DAİRESİ

 

DOSYA NO          : ……../……..

KARAR NO          :……../………

 

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

İ S T İ N A F   K A R A R I

 

BAŞKAN                              : H…..H…..  Y…….  (37507)

ÜYE                                     : H……  Ç…… A….. (101344)

ÜYE                                     : Y…..  A….. (98215)

KATİP                                 : M…… B…..  (145547)

 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ      : KONYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TARİHİ                  : ../../…..

NUMARASI                        : ……/……Esas ……/…… Karar

DAVACI               : S……S………

VEKİLİ   : Av. F…… Ö…….                -  Kürden Mah. Meram Yeni Yol Cad. No: 254 Meram/ KONYA

DAVALI                : A……K…….

VEKİLİ   : Av. S…..B……..

DAVANIN KONUSU        : EL Atmanın Önlenmesi; Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)

DAVA TARİHİ     : 09/10/2014

KARAR TARİHİ   : 18/06/2018

İSTİNAF KARAR TARİHİ : 14/01/2019

               

KONYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 'nin  ……/…..Esas ……/…… Karar  Sayılı dosyasında 18/06/2018 tarihli kararına karşı davalı vekilince istinaf başvurusu üzerine dosya dairemize tevzi edilmekle hazırlanan inceleme raporu ile yapılan müzakere sonucunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ            :

                Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili ile davalının 30/05/2017 tarihinde evlendiklerini, ancak daha sonra Konya 1. Aile Mahkemesinin ……../…… esas, ……/….. karar sayılı kararı ile boşandıklarını ve bu kararın 30/10/2013 tarihinde kesinleştiğini, boşanma davası devam ederken mülkiyeti müvekkiline ait olan K….. ili M….. ilçesi  K……köyü ….-H-…..pafta, ……… ada ..parsel, ..bağımsız bölümdeki meskenin ihtiyati tedbir kararı ile davalı A…… ve müşterek çocuklarının kullanıman tahsis edildiğini, boşanma davasına ilişkin kararın kesinleşmesiyle birlikte ihtiyati tedbir kararının sona erdiğini, kararın kesinleşmesi ile birlikte davalıya meskeni boşaltıp işgale son vermesi ve ecrimisil bedelini ödemesi için Konya 2. Noterliğinin …………yevmiye ve 05/09/2014 tarihli ihtarının  keşide edildiğini, fakat davalının ihtara cevap vermediği gibi mezkur meskeni de boşaltmadığını, davalının bu nedenle fuzuli şagil olduğu noktasında  herhangi bir tereddütün  bulunmadığını belirterek; mülkiyetinin müvekkiline ait olan K…… ili M…….. ilçesi K……ç köyü …-H-… pafta……. Ada.. parsel,… nolu bağımsız bölümdeki meskene ilişkin davalı tarafından  gerçekleştirilen  vaki tecavüzün men-i ile fazlaya ilişkin  haklarının mahfuz kalmak üzere  mahkemece  mahalde yapılan keşif sonrasında belirlenecek olan şimdilik .….,….TL ecrimisil bedelinin 31/10/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve ücreti vekaletinde davalı yandan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı cevap dilekçesinde özetle; davacı tarafından  aleyhine ecrimisil davası ikame edilmiş ise de açılan davanın hukuki mesnetten yoksun ve haksız olarak ikame edildiğini, Konya 1. Aile Mahkemesinin ……./…… esas, ……/……karar sayılı dosyasından karar verildiğini, aynı zamanda davacı aleyhine Konya 1. Aile Mahkemesinin ……../……. esas sayılı dosyasından açtığı  eşya konulu davada bahse konu taşınmazın üzerinde ilgili Mahkeme tarafından ihtiyati tedbir şerhi konulduğunu, davanın  halen  derdest olduğunu, boşanma davası neticesinde lehine Aile Mahkemesi tarafından ……………… TL tazminata hükmedildiğini ve halen davacı tarafından ödenmediğini, davacı tarafından ilgili mahkemece lehine hükmedilen tazminat ödenmemişken işbu davayı açmış olmasının kötü niyet olduğunu ortaya koyduğunu, eşya davası neticesinde davaya konu taşınmazın 1/2 hissesinin  adına tescil edilmesi ihtimalinin yüksek olduğunu, eşya davasının sonuçlanmadan davacı tarafından aile konutu olarak 2 çocuğuyla oturmakta olduğu evin tahliyesinin istenilmesinin hakkaniyete de aykırı olduğunu, bu sebeplerle davanın reddine karar verilmesini, talebinin yerinde görülmemesi halinde işbu davanın eşya davası sonuçlanıncaya kadar bekletilmesi ve yargılama giderleri ile kendisine avukat tayin etmesi halinde avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesi hususlarında gereğinin takdirini mahkemeden talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ :  davacı ile davalı arasında boşanma davasının Konya 1. Aile Mahkemesinin ……/….. Esas, ……/…… Karar sayılı dosyasında görüldüğü, Konya 1. Aile Mahkemesinde yapılan yargılama sonunda tarafların boşanmalarına karar verildiği, verilen boşanma kararının temyiz edildiği, verilen kararın onandığı, tarafların boşanma kararının 30/10/2013 tarihinde kesinleştiği, dava konusu yerin davacı adına kayıtlı olduğu, davacının boşanmanın kesinleşme tarihi olan 30/10/2013 tarihinden itibaren dava  açma hakkının bulunduğu, mahkememizde görülen bu davanın 09/10/2014 tarihinde açıldığı, tarafların boşanmasının 30/10/2013 tarihinde kesinleşmesi nedeni ile dava konusu yerin aile konutu olamayacağı, dava konusu yerde davalının oturduğu, davalının dava konusu yerde haklı bir sebeple oturduğunu yani kira sözleşmesine dayanarak veya intifa hakkına dayanarak oturduğunu ispatlayamadığı, açılan davanın ispat edildiği, davanın sübut bulduğu, davacının meni müdahale talebinin kabulüne, ecri misil talebi yönünden ise davacının boşanma kararının kesinleşmesi tarihinden dava tarihine kadar ecri misil talep açma hakkının bulunduğu, ıslah dilekçesi nazara alınarak davacı vekilinin ecri misil talebinin kabulüne karar verilmiştir.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ : Davacı ile davalının boşandığını boşanma davasında davacının haksız çıktığını, davalıya nafaka ödemesi yapmadığını, davalının mağdur olduğunu, davaya konu evden çıkartılmalarının felaket olacağını, davacının 18 yaş altı  velayeti anneye verilen çocukları ile davalının birlikte yaşadığını babanın bakım yükümlülüğü kapsamında çocukların barınma ihtiyacını karşılaması gerektiğini, davada aile mahkemesinin görevli olduğunu, davanın açıldığı tarihte tarafların hala karı koca olduklarını, davacı babanın önceden rıza gösterip sonradan dava açamayacağını, bilirkişi raporunun yanlı ve hatalı olduğunu, dosyada dinlenmeyen tanıklarının bulunduğunu, savunma haklarının kısıtlandığını belirterek ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılarak reddini talep etmiştir.

DELİLLER :

Davacı tanıkları dinlenmiş dava konusu yere ait tapu kaydı, kroki, imar durumu getirtilmiş, Konya 1. Aile Mahkemesinin ……/……Esas, ……/…….Karar sayılı dosyası, Konya 1. Aile Mahkemesinin …../…..Esas, ……./…….. Karar sayılı dosyası dosya arasına alınmış, dava konusu yerde keşif yapılıp bilirkişilerden  rapor alınmıştır.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve GEREKÇE :

Dosya  istinaf incelemesi için  önce Ankara BAM 16. HD sine gönderilmiş ancak bu daire yetkisizlik kararı vermeksizin dosya hakkında kendisinin yetkili olmadığını belirtip geri çevirme kararı vermiş, ilk derece mahkemesi de bu geri çevirme kararı doğrultusunda dosyayı dairemize göndermiş ve yukarıda belirtilen esasa kaydı yapılmıştır.

Bu durumda dairemizin, istinaf başvurusunu inceleme görevi olup olmadığı öncelikli ihtilaf konusudur. Ek karar tarihinde Konya BAM faaliyette ise de asıl karar tarihi itibarıyla Konya BAM açılmadığından eldeki davada Ankara BAM yetkilidir.

Yargıtay 20 HD ……./ …… Esas, ……/ ……. Karar sayılı kararı ile  Gaziantep BAM ve Adana BAM arasında benzer konuda çıkan uyuşmazlıkta;

"6100 sayılı  HMK'nın 22. maddesi uyarınca "Yetkili mahkemenin bir davaya bakmasına herhangi bir engel bulunduğu yahut iki mahkeme arasında yargı çevrelerinin sınırlarının belirlenmesinde tereddüt ortaya çıktığı takdirde, yetkili mahkemenin tayininde, ilk derece mahkemeleri için bölge adliye mahkemelerine, bölge adliye mahkemeleri için Yargıtaya başvurulur."

694 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 136. maddesi ile 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri hakkında Kanuna Ek 1. maddenin 1. fıkrasında: "Bölge Adliye Mahkemelerinin yargı çevresinin 25. madde uyarınca değişmesi halinde, bu değişikliğinin uygulanması durumunda Resmi Gazetede belirlenen tarihten önce ilk derece mahkemelerince verilen kararların istinaf incelenmesinde, karar tarihi itibariyle yetkili bölge adliye mahkemelerince yargı çevresinin değiştiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilemez. Yargı çevresinin değiştirilmesinden önce istinaf incelemesinden geçen dosyalar, yeniden istinaf incelemesine konu edilmesi halinde de ilk incelemeyi yapan bölge adliye mahkemesince sonuçlandırılır.

Dosya kapsamında Dörtyol 1. İş  Mahkemesinin ……/……E. - ……./…..K. sayılı ve  11/09/2017 tarihli ek kararı ile istinaf kanun yoluna başvurulmamış sayılmasına  dair kararının  istinaf incelemesi Hakimler Savcılar Kurulunun 03/08/2017 tarih ve 703 sayılı kararı ile yargı çevresine ilişkin düzenlenmenin 05/09/2017 tarihi itibari ile uygulanmasına dair kararı uyarınca, Dörtyol 1. İş Mahkemesince verilen ek kararın hüküm tarihi itibari dikkate alınarak ve öncesinde istinaf incelemesi yapılmadığı da gözetilerek istinaf incelemesinin yapılacağı yerin Adana Bölge Adliye Mahkemesi olacağı anlaşılmaktadır. Bu durumda uyuşmazlığın Adana Bölge Adliye Mahkemesi  8. Hukuk Dairesince görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir." gerekçesiyle 6100 sayılı HMK'nın 21 ve 22. maddeleri gereğince; Adana Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesinin yargı yeri olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Bu karar dikkate alınarak  dairemizin yetkili olduğu kabul edilmiştir.

İkincil ihtilaf ilk derece mahkemesinin kanun yolu aşamasında yapılan adli yardım talebini kendisinin değerlendirip değerlendiremeyeceği bu tespite göre ilk derece mahkemesince verilen 07.09.2018 tarihli adli yardım red ek kararının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkindir. 

Davalı taraf dava sonuçlandıktan sonra kanun yolu aşamasında adli yardım talebinde bulunmuş ilk derece mahkemesi adli yardım talebini kendisi karara bağlayıp talebi reddetmiş ise de HMK nun 336/3. Maddesinin açık hüküm ve emsal Yargıtay 20 HD sinin ……../……. Esas……./…….Karar sayılı ilamı dikkate alınarak kanun yolu aşamasında yapılan adli yardım talebini  ilk derece mahkemesinin değerlendirme yetkisinin bulunmadığından  ilk derece mahkemesinin 07.09.2018 tarihli davalının adli yardım talebinin reddine ilişkin kararı kaldırılmıştır.

Aynı zamanda  davalı tarafın yok hükmündeki adli yardım talebinin reddine dair ilk derece mahkemesinin kararı sonrası harç ödemeye zorlanmasına yanlış olduğundan, davalı tarafın  istinaf kanun yolu harçlarını yatırmaması nedeniyle temyiz talebinden vazgeçmiş sayılacağına ilişkin  ilk derece mahkemesinin 28.09.2018 tarihli kararı da kaldırılmıştır.

Davalı tarafın adli yardım talep dilekçesinin ekinde sunulan belgeler Uyap üzerinden yapılan araştırma ve dosyasının tümü dikkate alınarak davalının adli yardım talebi münhasıran istinaf kanun yolu itibariyle istinaf harç ve yargılama giderleri itibariyle kabul edilerek işin esasına geçilmiştir.

Eldeki davanın esasına ilişkin istinaf talebine gelince;

Eldeki davada davacı taraf boşanma kararının kesinleştiği tarihten dava tarihine kadar mülkiyet hakkına dayalı olarak ecrimisil talep etmiş aynı zamanda davalının taşınmaza müdahalesinin önlenmesini istemiştir.

Bilindiği üzere ecrimisil, diğer bir deyişle haksız işgal tazminatı, zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötüniyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminat olup, 08.03.1950 tarih 22/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında; fuzuli işgalin tarafların karşılıklı birbirine uygun iradeleri ile kurduğu kira sözleşmesine benzetilemeyeceği, niteliği itibarı ile haksız bir eylem sayılması gerektiği, haksız işgal nedeniyle oluşan zararın tazmin edilmesi gerekeceği vurgulanmıştır. Ecrimisil, haksız işgal nedeniyle tazminat olarak nitelendirilen özel bir zarar giderim biçimi olması nedeniyle, en azı kira geliri karşılığı zarardır. Bu nedenle, haksız işgalden doğan normal kullanma sonucu eskime şeklinde oluşan ve kullanmadan kaynaklanan olumlu zarar ile malik ya da zilyedin yoksun kaldığı fayda (olumsuz zarar) ecrimisilin kapsamını belirler.

Boşanma kararının kesinleşmesiyle tarafların aile birliğinin sona ereceği, böylece davalının davacı adına kayıtlı bağımsız bölümde oturmasını hukuken haklı ve geçerli kılacak bir nedeninin kalmayacağı kuşkusuzdur.

Davalı vekili kararın taşınmazın aile konutu niteliğinde olduğundan bahisle görevli mahkemenin aile mahkemesi olduğunu istinaf sebebi yapmış ise de boşanma kararının kesinleşmesi ile aile kurumu sonlanacağından görevli mahkeme artık Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bu nedenle davalının buna ilişkin istinaf nedenine itibar edilmemiştir.

Davalı taraf yine davacıın kendi üzerine düşen nafaka yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle eldeki davanın açılamayacağını savunmuş ise de  nafakanın tahsil edilmesi ayrı bir davanın konusu edilebileceği gibi davacının nafaka borcu olması ecrimisil ve el atmanın önlenmesi davasının açılmasına da engel değildir.

Yine davalı taraf davaya konu taşınmazda davalının kendi çocuklarının da oturması nedeniyle eldeki davanın reddedilmesi gerektiği nedeniyle kararı istinaf etmiş ise de boşanma kararında müşterek çocukların velayeti davalı anneye verilmiş olup müşterek çocuklar içinde davalı kadın yararına nafaka takdir edilmiş olup bu nedenle davalı tarafın bu hususa dair istinaf talebine de itibar edilmemiştir.

Davalı taraf eldeki davada tanıklarının dinlenmemesi nedeniyle savunma haklarının kısıtlandığından bahisle de kararı istinaf etmiş ise de davalı taraf cevap dilekçesinde tanık deliline dayanmamıştır. Bu nedenle davalının bu istinaf nedenine de itibar edilmemiştir.

Tüm dosya kapsam itibariyle  taraflar  Konya 1. Aile Mahkemesinin ……./….. esas, …../…… karar sayılı kararı ile boşanmışlar ve  bu karar 30/10/2013 tarihinde kesinleşmiştir. Dolayısıyla bu tarih itibariyle artık davalı haksız şagil olup boşanma davasının kesinleşme tarihinden,  dava tarihine kadar hesaplanan ecrimisil bedelinden sorumlu olduğu gibi taşınmazı mülkiyet hakkına tercih edilebilecek haklı bir nedenle kullandığını da ispatlayamadığından oluşa uygun bilirkişi raporu dikkate alınarak davalının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM                              : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-KONYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 'nin  ……./……Esas ……./……Karar  Sayılı dosyası üzerinden verilen 07.09.2018 tarihli adli yardım talebinin reddine dair ek kararının ve 28.09.2018 tarihli eksik istinaf harcının yatırılmaması nedeniyle davalı tarafın istinaf talebinden vazgeçmiş sayılmasına ilişkin EK KARARLARIN KALDIRIMASINA,

KONYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 'nin  ……./….. Esas ……/……. Karar  Sayılı 18/06/2018 tarihli kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan, davalı vekilinin istinaf başvurusunun  ESASTAN REDDİNE,       

                2-Kanun yoluna başvururken davalı tarafça yatırılması gereken ancak yukarıda belirtilen Adli Yardım kararı nedeniyle peşin alınmayan istinaf nisbi harcı da dahil olmak üzere toplam ………………. TL nisbi harcın davalıdan alınarak hazineye verilmesine

3-Davalı tarafından istinaf aşamasında yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

4)Temyizi kabil olan bu kararın, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 359/3.maddesi gereğince;Dairemiz tarafından tebliğe çıkarılmasına,

5-Karar kesinleştiğinde kullanılmayan gider avansının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 333. maddesi uyarınca istek halinde ilgilisine iadesine,

Dair, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 361.maddesi gereğince; tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine yahut temyiz edenin bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilebilecek bir dilekçe ile Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, dosya üzerinde yapılan  inceleme sonucunda 14/01/2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

                                                              

 

 Başkan

 37507

 ¸

 

 Üye

 101344

 ¸

 

 Üye

 98215

¸

 

 Katip

 145547

 ¸

GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 14/01/2019