Destekten Yoksun Kalma Tazminatı


 

T. C.

Y A R G I T A Y

4 .    H U K U K    D A İ R E S İ

 

 

T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A

Y A R G I T A Y   İ L Â M I

 

 

Esas    No                                  : ………/………..

Karar No                                    : …….../………..

 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ                             : Konya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi

TARİHİ                                       : …../…../……..

SAYISI                                       : ……../……. E.- ……../……… K.

DAVACILAR                              : 1-A……. İ…… 2-I….. O……  3-M…… O…..

 Vekilleri Avukat Nazmiye Kutluğ Gömceli

DAVALI                                      : A….. S…….. A.Ş vekili Avukat Ü…… B…… M……

DAVA TARİHİ                            : …../…../………

HÜKÜM/KARAR                         : Kısmen kabul / Davalının İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine

TEMYİZ EDEN                           : Davalı vekili

İLK DERECE MAHKEMESİ        : Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

TARİHİ                                       : …../…../…….

SAYISI                                       : ………/…….. E.- ……../……… K.

 

Taraflar arasındaki  tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İlk Derece Mahkemesince davanın  kısmen kabulüne karar verilmiştir.

 

Kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun  esastan reddine karar verilmiştir.

 

Bölge Adliye Mahkemesi kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

 

I. DAVA

Davacılar vekili dava dilekçesinde; müvekkillerinden A……..'in kızı, I……..'ın annesi ve M……. O……ın imam nikahlı eşi S…… O……'ın …../…../…….. tarihinde …………… plakalı araç ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktığını ve tek taraflı trafik kazası yaptığını, olaydan sonra yaklaşık 20 gün hastanede tedavi gördüğünü ve …./…../…….. tarihinde vefat ettiğini, tek taraflı kazaya karışan …. …………… plakalı aracın davalı A…… S…….. A.Ş’ne ZMMS poliçesi ile sigortalı olduğunu,  müteveffa S………'in vefat ettiği tarihte İ…….. D……. T…….. M……. Tic San Ltd. Şti.’nde çalışmakta olduğunu, sürekli ve düzenli bir geliri olduğunu, ayrıca S…… Ü……. A……. öğretmenliği mezunu olduğunu ve ileri seviyede A……. ve İ……. bilmesi nedeniyle haftanın 4 günü akşamları özel ders verdiğini, bu özel derslerden de ciddi manada aylık gelir elde etmekte olduğunu, müteveffanın küçük I……..'ın hem maddi hem manevi ihtiyaçlarını gidermek için elinden gelen çabayı sarf etmekte olduğunu, I………'ın küçük yaşta annesinin desteğinden mahrum kaldığını, yine müteveffanın babasının daha önceden vefat etmiş olması nedeniyle müvekkillerinden A………'in kızı ve torunu ile sürekli vakit geçirdiğini, neredeyse tüm ihtiyaçlarının da S……….. tarafından karşılandığını, müvekkillerinden M……...'in ise müteveffanın imam nikahlı eşi ve I………'ın babası olduğunu, müteveffanın uzun süreli birliktelikleri boyunca hem maddi hem manevi olarak müvekkiline destek olduğunu,  aynı evi ve ortak bir hayatı paylaştıklarını, destekten yoksun kalma taleplerinin bir miras hakkına dayanmadığını,  karı-koca hayatı yaşayanlarında birbirlerine destek olmalarının hayatın olağan akışının bir gereği olduğunu, müteveffanın kaza nedeni ile tüm hastane ve cenaze işlemleri ile müvekkili M………'in ilgilendiğini, tüm bu nedenlerle fazlaya ilişkin tüm talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla I……… için …………. TL, A……… için ………… TL, M……… için ………….TL olmak üzere toplamda ………….. TL destekten yoksun kalma tazminatının  sigortaya başvuru tarihi  olan …../…./……… tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile müvekkillerine verilmesine,  karar verilmesini talep  etmiştir.

 

 

II. CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde; …./…../…….. tarihinde kazaya karıştığı belirtilen …………. plakalı aracın müvekkili şirkete …./…../…….. - …../…./……... tarihleri arasında geçerli olmak üzere ZMMS poliçesi ile sigortalı olduğunu, söz konusu poliçede teminat limitinin kişi başı …………….. TL olduğunu, …../…./……. tarihinde yürürlüğe giren 6704 sayılı kanuna göre ve KTK na göre kendi kusuru ile kendi ölümüne neden olan sürücünün yakınlarının talebinin teminat kapsamı dışında olduğunu,  mahkeme aksi kanaatte olur ise kusur tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine, müvekkili şirkete sigortalı araç sürücüsünün kusurlu bulunması halinde davacıların ve dava dışı kimselerin destekten yoksun kalıp kalmadıklarının tespitine, destekten yoksun kalan kimselerin olması halinde alanında uzman bilirkişilerce azami poliçe limitleri ve aktüeryal kurallar gözetilerek hesaplama yapılmasına, davacı imam nikahlı eşin fiili destekten faydalandığının tespit edilmesi için ekonomik sosyal durum araştırması yapılmasına, müvekkili şirket temerrüde düşmediğinden dava tarihinden itibaren yasal faize hükmedilmesine, karar verilmesini talep etmiştir.

 

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile, davacıların davasının kısmen kabul, kısmen reddi ile …../…../……… tarihinde meydana gelen trafik kazasında vefat eden S……. O……..'ın desteğinden yoksun kalan davacıların, destek zararlarından dolayı ve davalı sigorta şirketinin sorumluluğunun poliçe limitleriyle sınırlı olması kaydıyla; davacı I……. O………. için ………….. TL, davacı M…….. O……. için ……………… TL, davacı A……… İ………. için …………… TL olmak üzere toplam ……………. TL destek tazminatının, temerrüt tarihi olan …./…../……… tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı sigorta şirketinden alınarak davacılara verilmesine, davacıların fazlaya ilişkin taleplerinin reddine, karar verilmiştir.

 

IV. İSTİNAF

     A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

      İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

 

B. İstinaf Sebepleri

     Davalı vekili istinaf dilekçesinde; davacı M………. O……..'ın halihazırda resmi nikahlı olarak evli olduğunu, hiçbir yasal dayanağı olmayan bu birliktelik iddiasında davacı adına tazminata hükmedilmesinin kabul edilemeyeceğini, davacının başka bir kadınla resmi nikahlı olarak evli olduğunu, müteveffa ile aralarında desteklik ilişkisinin varlığından söz edilemeyeceğini, gerekçeli kararın dayanaksız ve eksik inceleme ürünü olduğunu, müteveffa ile davacı arasında desteklik ilişkisi olduğunu gösterir hiçbir somut delilin gerekçeli kararda açık ve net bir şekilde belirtilmediğini, tanık beyanlarına atıfla yetinildiğini, tüm bu nedenlerle yerel mahkeme kararının kaldırılmasına, haksız davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

 

C. Gerekçe ve Sonuç

         Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile, "... Dosya içeriği, tarafların dayandığı ve davanın niteliği gereğince toplanan deliller, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçe ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre  mahkeme kararında HMK 355. maddesine göre istinaf sebepleri ile sınırlı olarak yapılan incelemelerde ve HMK 355. maddesi gereği kamu düzenine yönelik olarak yapılan incelemelerde kararda usul ve esas yönünden  yasaya herhangi bir aykırılık bulunmadığı" gerekçesiyle HMK 353/1-b-1. maddesi gereğince davalı vekilinin tüm istinaf sebeplerinin reddi ile istinaf isteminin esastan reddine karar verilmiştir.

 

V. TEMYİZ

     A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

      Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde  davalı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

 

B. Temyiz Sebepleri

        Davalı vekili temyiz dilekçesinde; davacı M…….. O…….'ın, müteveffa S…… O……..’ın imam nikahlı eşi olup davadan sonra değil davadan çok daha önceki bir tarih olan …../…./……. senesinden beri N……. O…….. ile resmi nikahlı evli olduğunu,  halihazırda dava dışı N…….. O……. ile resmi nikahlı birliktelik yaşayan M…… O….. için S…….. O………'ın vefatı nedeni ile destekten yoksun kalma tazminatı hesabı yapılmasının kabul edilebilir yanı bulunmadığını, resmi nikahla evli bir kimsenin imam nikahlı eşten destek almasının hukuki hiçbir dayanağı olmadığını,  ayrıca eşler arasında hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatında, geride kalan eşin sonradan evlenmesi durumunda, yeniden evlendiği tarihten sonra destek tazminatı alamayacağının kabul edildiğini,  Bölge Adliye Mahkemesi kararına esas yerel mahkeme hükmünde hukuki dayanak gösterilmediğini, yalnızca tanık beyanlarına atıfla yetinildiğini, müteveffa ile davacı M…… O…….. arasında desteklik ilişkisi olduğunu gösterir hiçbir somut delil bulunmadığını belirterek, kararı temyiz etmiştir.

 

 C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, davacıların desteğinin sürücüsü olduğu aracın karıştığı tek taraflı kaza sonucu gerçekleşen ölüm nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.

 

2. İlgili Hukuk

         6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (6100 sayılı HMK) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri,  Türk Borçlar Kanunu (TBK)  53. maddesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KTK) 85,89,90 ve 91 inci  maddeleri, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları.

         

3. Değerlendirme

            1. Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun'un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

 

             2. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup davalı vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

 

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle,

Davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun'un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,

Aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz eden davalıya yükletilmesine,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

…./…./…….. tarihinde oy birliğiyle karar verildi.